Przeznaczenie środków finansowych na zawarcie umowy leasingu pojazdu dla Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Akty korporacyjne

Aptek.2020.3.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/19/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zawarcie umowy leasingu pojazdu dla Naczelnej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r" poz. 1419) oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Aptekarska wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu pojazdu dla Naczelnej Izby Aptekarskiej.
§  2. 
Koszt zawarcia umowy leasingu, o której mowa w § 1, nie przekroczy kwoty 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy).
§  3. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.