Akt korporacyjny

Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 54/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup upominków kadencyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 114 ust. 1 i 3 w związku z art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 22.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na zakup upominków kadencyjnych dla członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Krajowej Komisji Wyborczej oraz osób wykonujących zadania na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej w VII kadencji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.