Przeznaczenie środków finansowych na zakup systemu DOI (Digital Object Identifier).

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 81/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
przeznaczenia środków finansowych na zakup systemu DOI (Digital Object Identifier)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 200 euro rocznie (słownie: dwieście euro) na zakup systemu DOI (Digital Object Identifier) dla potrzeb czasopisma naukowego "Medyczna Wokanda", którego Naczelna Izba Lekarska jest wydawcą.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.