Lekarz.2017.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 223/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na współorganizację XI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć ze środków Naczelnej Rady Lekarskiej kwotę do 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na współorganizację i dofinansowanie XI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej", która odbędzie się w Krakowie w dniu 17 maja 2018 r.
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia z Medycyną Praktyczną umowy o wspólnej organizacji Sympozjum, o którym mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.