Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 144/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na remont pomieszczeń Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 114 ust. 1 i 3 w związku z art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 10.000 złotych netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na remont pomieszczeń Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.