Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 33/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie badania opinii społecznej na temat efektów protestu lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 17 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przeznaczyć kwotę do 16.000 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych) plus podatek VAT na przeprowadzenie badania opinii społecznej na temat efektów protestu lekarzy.
2.  Koszty badania, o którym mowa w ust. 1 zostaną pokryte ze środków przeznaczonych w budżecie Naczelnej Izby Lekarskiej na działalność Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NRL.
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia z firmą Brainlab sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie umowy dotyczącej realizacji badania określonego w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.