Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 82/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji pt. "Medycyna estetyczna" - wyzwania prawno-etyczno-medyczne"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć z budżetu Ośrodka Bioetyki NRL środki finansowe w kwocie do 7 tys. złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) na organizację we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką interdyscyplinarnej konferencji pt. "Medycyna estetyczna" - wyzwania prawno-etyczno-medyczne", która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. w Warszawie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.