Akt korporacyjny

Lekarz.2017.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 19/17/P-VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ochronę praw lekarzy biorących udział w proteście

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 5 pkt 14, 19 i 23 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznacza się kwotę do 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na udzielenie pomocy lekarzom biorącym udział w proteście, w szczególności na udzielenie pomocy materialnej i pomocy prawnej w razie naruszenia ich dóbr osobistych albo naruszenia ich praw pracowniczych.
§  2.  Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do określenia form, w jakich może być udzielona pomoc oraz do podejmowania decyzji o uruchomieniu środków finansowych na udzielenie pomocy przewidzianej w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.