Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 97/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na kampanię promującą "Niezbędne dla zdrowia"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13, 15 i 23 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 4.000 złotych brutto (słownie: cztery tysięce złotych) na przeprowadzenie kampanii promującej rekomendacje zawarte w dokumencie pn. "Niezbędne dla zdrowia" opracowanym we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.