Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 176/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na druk Kodeksu Etyki Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z poźn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznacza się środki finansowe w kwocie do 5.000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) na druk 5.000 egzemplarzy Kodeksu Etyki Lekarskiej, przeznaczonych na potrzeby Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich, według zapotrzebowania określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z Profes Drukarnia i Studio Graficzne z siedzibą w Poznaniu na druk 5.000 sztuk egzemplarzy Kodeksu Etyki Lekarskiej wraz z kolportażem.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.