Akty korporacyjne

Podat.2017.10.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 522/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu IT w Biurach KIDP w Regionalnych Oddziałach KIDP i upoważnienia do złożenia zamówienia

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 6 lit. a części II załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza kwotę 4 900 zł netto (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych netto) na przeprowadzenie audytu IT w Biurach KIDP w Regionalnych Oddziałach KIDP zgodnie ze specyfikacją wskazaną w ofercie przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 26 października 2017 r.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na złożenie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zamówienia do LIZARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińska 22/200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387380, identyfikującą się numerem NIP 5213605936, REGON 142954092, reprezentowaną przez Pana Pawła Jaszczurę - uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza - spółki LIZARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie audytu IT w Biurach KIDP w Regionalnych Oddziałach KIDP zgodnie ze specyfikacją wskazaną w ofercie, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 26 października 2017 r., o którym mowa w § 1 uchwały.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Biura Krajowej Izy Doradców Podatkowych na 2017 rok.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.