Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 68/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 17 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przekazać kwotę 3317 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych) z budżetu Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL (pozycja Badania), na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom.
2.  Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi realizację zobowiązania OSAI NIL do odprowadzenia na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom kwoty 1 zł od każdej ankiety wypełnionej, przez lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach badania pn.: "Co sądzimy o naszej pracy i wydarzeniach w ochronie zdrowia?" realizowanego przez OSAI NIL.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.