Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 3/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie przekazania Fundacji Lekarze Lekarzom środków finansowych na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin, w tym na zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 5 pkt 14, 19 i 23 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965) w zw. z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przekazuje się powołanej przez Naczelną Radę Lekarską Fundacji Lekarze Lekarzom środki zgromadzone na Funduszu celowym utworzonym uchwałą Nr 49/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 marca 2020 r., w tym kwotę 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) pochodzącą z funduszy własnych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz kwotę stanowiącą równowartość odpisu składki za miesiąc marzec 2020 r. przekazywaną do Naczelnej Izby Lekarskiej przez okręgowe izby lekarskie szacowaną na około 1.300.000 złotych (słownie: milion trzysta tysięcy złotych).
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin, związane z epidemią wirusa SARS-Cov-2, w zakresie wynikającym z uchwały, o której mowa w ust. 1.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.