Akty korporacyjne

Sędz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2017 r.
w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw - przesłanym przy piśmie Marszałka Sejmu z 16 sierpnia 2017 r. GMS-WP-173-204/17, nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.

Krajowa Rada Sądownictwa z aprobatą stwierdza, że w niniejszym projekcie uwzględnione zostały postulaty zawarte w opinii Rady z 16 stycznia 2015 r., które ówcześnie zostały zgłoszone do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Kierunek proponowanych zmian, w przedstawionym obecnie projekcie, należy uznać za słuszny.