Sędz.2017.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lipca 2017 r.
w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w opiniach z 30 stycznia i 7 marca 2017 r.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP, powinni być wybierani przez sędziów lub samorząd sędziowski, nie zaś przez parlament. Zgodnie z art. 187 ust. 1 Konstytucji RP obie izby parlamentu biorą udział w wyborze członków Rady w ten sposób, że Sejm RP wybiera 4 członków KRS spośród posłów, a Senat RP - 2 członków KRS spośród senatorów. Zdaniem Rady, to że art. 187 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP nie precyzuje podmiotu dokonującego wyboru sędziów w skład Rady nie oznacza, że ustawodawca może powierzyć tę kompetencję parlamentowi. Rada przypomina, że w dniu 20 czerwca 2017 r. skład Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 5/17 nie podważył konstytucyjności wyboru sędziów w skład Rady przez organy samorządu sędziowskiego ani też nie stwierdził, aby ustrojodawca preferował przyznanie prawa wyboru sędziów w skład KRS parlamentowi.

Gdyby jednak ustawodawca chciał przyznać Sejmowi RP prawo wyboru sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa, to niewątpliwie kompetencja ta powinna być realizowana kwalifikowaną większością głosów, aby zminimalizować ryzyko podporzadkowania Rady partii dominującej w parlamencie.