Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzech stanowiskach sędziego Sądu Rejonowego w Tychach,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzech stanowiskach sędziego Sądu Rejonowego w Tychach, obwieszczonych w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.12.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 562/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzech stanowiskach sędziego Sądu Rejonowego w Tychach, obwieszczonych w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. Przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tychach kandydatury:

- RUBIK-SCHWEINBERGER Karoliny - asystent sędziego sądu apelacyjnego, - PIŚKIEWICZ-KWIATKOWSKIEJ Doroty Barbary - asystent sędziego sądu apelacyjnego,

- ŻYDEK-BORTLIK Agnieszki Anny - referendarz sądowego.

2. Nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tychach kandydatur:

- BARUT Joanny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- BIEŃ Katarzyny - asystent sędziego sądu rejonowego,

- BRZDĄKA Przemysława Łukasza - asystenta sędziego sądu okręgowego,

- CHROBOT-BRONISZEWSKIEJ Eweliny Małgorzaty - asystent sędziego sądu apelacyjnego,

- CHRUSTEK Elizy - asystent sędziego sądu okręgowego,

- CIOSMAK Marty Patrycji - asystent sędziego sądu rejonowego,

- DUBAS Magdaleny Marii - asystent sędziego sądu rejonowego,

- GAWEŁ Iwony - starszej referendarz sądowego,

- GLOS Romana Józefa - asystenta sędziego sądu rejonowego,

- GOC-GRZYWNOWICZ Agaty Katarzyny - referendarz sądowego,

- GULCZYŃSKIEJ Emilii Heleny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- HAJKOWSKIEJ-KUBATY Karoliny Elżbiety - referendarz sądowego,

- HALABOWSKIEJ-ŚCIBSKIEJ Anny Zofii - asystent sędziego sądu rejonowego,

- JANKOWSKIEJ Marty Julii - asystent sędziego sądu okręgowego,

- KASZY-GRABOWSKIEJ Aleksandry Apolonii - asystent sędziego sądu rejonowego,

- KLESZCZ Justyny Elżbiety - asystent sędziego sądu okręgowego,

- KLUZY-CYGAN Kaliny Aleksandry - adwokat,

- KORCZAKA Bartosza Janusza - asystenta sędziego sądu rejonowego,

- KORZENIOWSKIEJ Katarzyny Anny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- KOSIOREK Patrycji Agaty - referendarz sądowego,

- KOWALSKIEJ Magdaleny Anny - asystent sędziego sądu rejonowego,

- KRAJEWSKIEJ Aleksandry - asystent sędziego sądu okręgowego,

- KRASZEWSKIEGO Grzegorza Antoniego - asystenta sędziego sądu okręgowego,

- KRUEGER Moniki Kingi - asystent sędziego sądu okręgowego,

- KRZYSTOLIK Anny Agnieszki - asystent sędziego sądu rejonowego,

- KUBACKIEJ Izabeli Joanny - asystent sędziego sądu rejonowego,

- KWIATKOWSKIEGO Krzysztofa Wojciecha - asystenta sędziego sądu apelacyjnego,

- LIBISZEWSKIEJ Emilii Ewy - referendarz sądowego,

- LIS Katarzyny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- MARCZEWSKIEJ Izabeli Anny - referendarz sądowego,

- MĄCZKI-SMELCERZ Magdaleny Marii - prokurator prokuratury rejonowej,

- MĄSIOR Sylwii Anny - asystent sędziego sądu rejonowego,

- MICHALSKIEJ Aleksandry Moniki - referendarz sądowego,

- MIKRUT Katarzyny Anny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- MOLENDY Roberta Ryszarda - asystenta sędziego sądu okręgowego,

- NOWIŃSKIEJ Magdaleny Patrycji - referendarz sądowego,

- PALUCH Agaty Anny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- PARKI Anny Katarzyny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- PARTYKI Tamary Justyny - asystent sędziego sądu rejonowego,

- PIEKOSZEWSKIEJ Katarzyny Barbary - asystent sędziego sądu rejonowego,

- PITUCH Agaty Katarzyny - referendarz sądowego,

- PRASKI Marzeny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- RĘBACZ Joanny Ewy - asystent sędziego sądu okręgowego,

- ROBAKOWSKIEJ Magdaleny Marianny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- SEKUŁY Anny Barbary - asystent sędziego sądu okręgowego,

- SEWERYNA Roberta Pawła - referendarza sądowego,

- SKOREK Katarzyny Magdaleny - referendarz sądowego,

- SŁUPSKIEJ Magdaleny Aleksandry - referendarz sądowego,

- SROKOSZ-ADAMCZYK Dominiki Małgorzaty - referendarz sądowego,

- STEC Magdaleny Krystyny - adwokat,

- ŚWIĘTONIA Wojciecha Michała - referendarza sądowego,

- WYDZIAŁKIEWICZA Patryka Wojciecha - referendarza sądowego,

- WYLĘŻKA Adriana Marka - prokuratora prokuratury rejonowej, - ZIELIŃSKIEJ Joanny Marii - asystent sędziego sądu rejonowego,

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie wobec kandydatur:

- BIEROŃSKIEJ-OZIĘBŁO Aleksandry Wioletty - sędziego sadu rejonowego,

- FIJAŁKOWSKIEGO Michała Przemysława - sędziego sądu rejonowego,

- KOTARY Tycjana Gerarda - sędziego sądu rejonowego,

- KUCZERY-FATYGI Izabeli Justyny - asystent sędziego sądu okręgowego,

- WALCZAK-WASILEWSKIEJ Agaty Pauliny - referendarz sądowego, - WRÓBLEWSKIEGO Marka Krzysztofa - sędziego sądu rejonowego.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Tychach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155 zgłoszone zostały sześćdziesiąt trzy wyżej wymienione kandydatury.

W dniu 16 grudnia 2013 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na trzy wolne stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Tychach, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Na posiedzenie nie stawili się prawidłowo zawiadomieni przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z kandydaturą Pani adwokat Magdaleny Krystyny Stec oraz przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury w związku z kandydaturami Pani prokurator Magdaleny Marii Mączki-Smelcerz oraz Pana prokuratora Adriana Marka Wylężka.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął w dniu 16 grudnia 2013 r. stanowisko w przedmiocie zarekomendowania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur Pani Kaliny Aleksandry Kluzy-Cygan, Pani Doroty Barbary Piśkiewicz-Kwiatkowskiej oraz Pani Agnieszki Anny Żydek-Bortlik na trzy wolne stanowiska sędziowskie.

Pani Kalina Aleksandra Kluza-Cygan w 2005 r. ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2006-2011 była uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych ze specjalizacją - Prawo spółek handlowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Egzamin sędziowski zdała w dniach 1, 3 i 18 września 2008 r. z łączna oceną dobrą. W okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2009 roku odbywała aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. W okresie od 4 lipca 2005 roku do 31 sierpnia 2005 roku została zatrudniona na stanowisku referenta prawnego w Dziale Organizacyjno-Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie od 1 grudnia 2005 roku do 31 lipca 2007 roku była zatrudniona jako referent prawny w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeniowego radcy prawnego dr Radosława Pacuda. W okresie od grudnia 2007 roku do stycznia 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą ADVICE Studium Doradztwa Prawnego i Gospodarczego. W dniu 26 listopada 2009 roku Pani Kalina Kluza-Cygan została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 16 lutego 2010 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w kancelarii WITKOWSKI i HAYDER Spółka Partnerska Adwokatów w Katowicach, stale współpracując z kancelarią adwokata Mariusza Witkowskiego w Katowicach oraz w ramach Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Kandydatka jest zaangażowana w pracach dwóch komisji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Była uczestnikiem szeregu szkoleń zawodowych i konferencji naukowych m.in. z zakresu informatyzacji postępowania cywilnego. Była także pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji "Palestra w dobie społeczeństwa informacyjnego". W lutym 2011 roku otrzymała nominacje kapituły w Konkursie Prawnik Pro Bono 2010. Nominacja była związana m.in. z faktem bycia koordynatorem akcji mobilnych centrów wsparcia "HDI dla powodzian". W dniu 31 maja 2012 roku Minister Sprawiedliwości honorując zasługi dla polskiego wymiaru Sprawiedliwości przyznał kandydatce Medal Pamiątkowy. Sędziowie wizytatorzy w sporządzonej ocenie kwalifikacyjnej pracy kandydatki stwierdzili, że może ona być dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pani Dorota Piśkiewcz-Kwiatkowska ukończyła w 2006 r. studia prawnicze z wynikiem dobrym uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła, w dniach 1,3 i 14 września 2009 r., egzamin sędziowski z wynikiem dobrym plus. Od dnia 18 listopada 2009 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Uzyskała ona bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną pracy na tym stanowisku. Stwierdzono, że wykonuje obowiązki asystenta sędziego bardzo dobrze, co więcej należy do wybijających się asystentów i jest bardzo dobrym prawnikiem. Nabyta przy tym wiedza i umiejętności nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że z całą pewnościąjest doskonałym kandydatem na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pani Agnieszka Żydek-Bortlik w 2003 r. ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła, w dniach 1, 3 i 16 września 2009 r., egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W okresie od 9 listopada 2009 r. do 24 marca 2010 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązki swoje wykonywała w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Z dniem 25 marca

2010 r. Pani Agnieszka Żydek - Bortlik została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Obowiązki swoje wykonywała w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych tego Sądu w pełnym wymiarze czasu pracy do 14 września 2010 r., natomiast od dnia 15 września tego roku w wymiarze % etatu. Od 15 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. pracowała jako referendarz sądowy w VIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu w wymiarze /2 etatu, natomiast od 1 stycznia 2012 r. do chwili obecnej pracuje w I Wydziale Cywilnym tego Sądu, także w wymiarze /2 etatu. W sporządzonej ocenie kwalifikacyjnej określono jej wyniki pracy jako bardzo dobre w zakresie wydajności pracy na stanowisku referendarza sądowego. Podkreślono bardzo dobrą terminowość podejmowania czynności oraz znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa. Pani referendarz jest bardzo dobrze zorganizowana, wydane rozstrzygnięcia są przemyślane i bardzo dobrze uzasadnione. Oceniono jako bardzo dobre wszystkie aspekty jej pracy na stanowisku referendarza sądowego.

Pani Dorota Barbara Piśkiewcz-Kwiatkowska oraz Pani Agnieszka Anna Żydek-Bortlik posiadając wysokie kwalifikacje zawodowe uzyskały jedno z najwyższych poparcie środowiska sędziowskiego na Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach oraz odpowiednie poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Powyższe w połączeniu z uzyskaniem wyjątkowych, na tle pozostałych kandydatów, ocen kwalifikacyjnych i zdobytym przez te kandydatki doświadczeniem zawodowym czyni je najbardziej odpowiednimi na wolne stanowiska sędziowskie spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie na trzy wolne stanowiska sędziowskie.

Pani Kalina Aleksandra Kluza-Cygan jest kandydatką, która uzyskała niższe poparcie środowiska sędziowskiego oraz gorszą ocenę kwalifikacyjną pracy - w zawodzie adwokata - od powyższych kandydatek. Jednakże różnorodność jej doświadczenia zawodowego oraz wielość osiągnięć na tym polu przemówiła w ocenie Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa za rekomendowaniem jej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie obok wskazanych dwóch zarekomendowanych kandydatur i postawieniem jej kandydatury powyżej pozostałych zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie kandydatów.

II

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tychach kandydatur Pani Karoliny Rubik-Schweinberger, Pani Doroty Barbary Piśkiewicz-Kwiatkowskiej oraz Pani Agnieszki Anny Żydek-Bortlik, uwzględniając przede wszystkim warunki powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym oceny kwalifikacji Kandydatów, uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

Pani Karolina Rubik-Schweinberger urodziła się 16 listopada 1981 r. w Dąbrowie Górniczej. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W okresie studiów, od września 2004 r. do kwietnia 2005 r. studiowała w Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie w ramach Europejskiego Programu Erazmus. Po ukończeniu studiów złożyła egzamin państwowy z języka hiszpańskiego (DELE), a także uzyskała nostryfikację uzyskanego w kraju dyplomu ukończenia kierunku prawa, uprawniającego do wpisu na hiszpańską listę adwokatów. Po ukończeniu studiów, w okresie od 1 lutego 2006 r. do 31 lipca 2006 r. pracowała w kancelarii radcy prawnego w Katowicach na stanowisku prawnika. Od dnia 1 sierpnia do 30 września 2006 r. pełniła obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Gliwicach. W okresie aplikacji sędziowskiej podjęła współpracę z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Na podstawie zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. kontraktu dla tłumaczy, po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zgodnie z wymogami Trybunału, od dnia 26 kwietnia 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje tłumaczeń z języka hiszpańskiego na język polski, pochodzących od tego organu tekstów prawnych - wyroków trybunału, opinii Rzeczników Generalnych, pytań prejudycjalnych przedstawianych przez sądy krajowe różnych państw członkowskich. Usługi te świadczy (z przerwami) do chwili obecnej, przy czym jedynym jej kontrahentem jest Trybunał Sprawiedliwości. Egzamin sędziowski złożyła w dniach 1, 3 i 15 września 2010 r., uzyskując łączną ocenę dobrą plus. Począwszy od

1 grudnia 2010 r. do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Ocenę kwalifikacyjną i uzupełniającą ocenę kwalifikacyjną pracy kandydatki na stanowisku asystenta sędziego sporządziła Pani sędzia sądu okręgowego wizytator do spraw cywilnych Maria Bielska-Wojtaszek. Uznała ona, że Pani Asystent Karolina Rubik- Schweinberger wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki bardzo dobrze, a poza opiniami służbowymi potwierdzają to także wyniki przeprowadzonej oceny przedłożonych projektów orzeczeń i ich uzasadnień. Wniosek o powołanie kandydatki na wolne stanowisko sędziowskie zasługuje na pełne poparcie. Zakres czynności asystenta sprawia, że opiniowana nie miała możliwości orzekania, zatem nie jest możliwa ocena takich jej predyspozycji jak: umiejętność podejmowania decyzji procesowych, kultura prowadzenia rozpraw, sposób utrwalania materiału dowodowego, stosowanie procedury cywilnej w szerokim zakresie. Czynności asystenta nie pozwalają także na ocenę takich zagadnień, jak np. koncentracja materiału dowodowego, zasadność odroczeń rozpraw, obłożenie wokand. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają przedstawione opinie służbowe o kandydacie, tak Prezesa Sądu Apelacyjnego, jak i Przewodniczącej Wydziału I Cywilnego, jej Zastępcy i wszystkich pozostałych orzekających w tym wydziale sędziów z którymi współpracowała. Te zaś opinie jednoznacznie wskazują na bardzo dobre przygotowanie kandydatki do wykonywania zawodu sędziego i posiadanie wszelkich cech osobowościowych pożądanych na tym stanowisku. Tezę powyższą potwierdziła Pani sędzia wizytator w sporządzonej przez nią uzupełniającej ocenie kwalifikacji kandydatki.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. jednogłośnie poparło kandydaturę Pani Karoliny Rubik-Schweinberger z mocą poparcia 21 punktów.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 7 października 2013 r. Kandydatka uzyskała 14 głosów "za", 5 "przeciw", 35 "wstrzymujących się".

Pani Dorota Barbara Piśkiewicz - Kwiatkowska urodziła się 19 maja 1982 r. w Myszkowie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. Egzamin sędziowski złożyła w dniach 1, 3 i 14 września 2009 r. z ogólną oceną dobrą plus. Od dnia 18 listopada 2009 r. do chwili obecnej zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w Wydziale Karnym. Opiniowana współpracuje (rotacyjne) z dwoma sędziami Wydziału, według harmonogramu określonego przez Przewodniczącego Wydziału.

Ocena pracy asystenta sędziego Pani Doroty Piśkiewicz-Kwiatkowskiej przeprowadzona została przez wizytatora do spraw karnych - sędzię sądu okręgowego Aleksandrę Rotkiel. Pani sędzia wizytator wyraziła pogląd, że opiniowana nie miała możliwości orzekania, stąd pełna ocena predyspozycji zawodowych sędziego nie jest możliwa. Z opinii Prezesa Sądu Apelacyjnego, Przewodniczącego II Wydziału Karnego i sędziów, z którymi opiniowana bezpośrednio współpracowała pełniąc obowiązki asystenta sędziego wynika zarówno bardzo pozytywna ocena osoby Kandydatki, jak i jakości wykonywanych przez nią czynności. Z opinii wynika także, iż nie toczyło się i nie toczy wobec opiniowanej postępowanie dyscyplinarne. Przy ocenie dorobku zawodowego asystenta sędziego brak jest często możliwości oddzielenia nakładu intelektualnego sędziego pod kierunkiem którego zostały przygotowane projekty, ale w tym konkretnym przypadku wobec zaakceptowania przez sędziów bez korekt samodzielnych projektów orzeczeń i uzasadnień sporządzonych przez asystenta oraz wobec opinii o ponadprzeciętnych umiejętnościach zawodowych opiniowanej, jak również na podstawie przeprowadzonej lustracji projektów orzeczeń i uzasadnień nie ma wątpliwości, że posiada ona wiedzę opanowaną na bardzo dobrym poziomie, a nadto umiejętnie korzysta z dostępnych zasobów orzecznictwa, dokumentowanego także w formie elektronicznej. Ustalenia poczynione na podstawie oceny czynności podejmowanych przez opiniowaną w charakterze asystenta sędziego, opinia kwalifikacyjna oraz opinie sędziów u których Kandydatka pełniła obowiązki, wiedza prawnicza, sposób formułowania pism procesowych i ich uzasadnień oraz pozytywnie oceniane cechy osobowości Pani asystent Doroty Piśkiewicz - Kwiatkowskiej, w pełni predestynują ją, w ocenie wizytatora do podjęcia samodzielnej pracy orzeczniczej i pozwalają w sposób odpowiedzialny rekomendować ją na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego, o które się ubiega. Powyższe wnioski Pani sędzia wizytator podtrzymała w sporządzonym Aneksie do opinii zawierającej ocenę pracy kandydatki.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. jednogłośnie poparło kandydaturę Pani Doroty Piśkiewicz-Kwiatkowskiej z mocą poparcia 28 punktów.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 7 października 2013 r. Kandydatka uzyskała 8 głosów "za", 7 "przeciw", 40 "wstrzymujących się".

Pani Agnieszka Anna Żydek-Bortlik urodziła się 11 stycznia 1979 r. w Bytomiu. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra prawa. W okresie od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. zatrudniona była w Urzędzie Skarbowym w Piekarach Śląskich na stanowisku starszego referenta w Dziale Podatków Pośrednich. Od 1 stycznia 2005 r. do 22 września 2006 r. pracowała w Izbie Skarbowej w Katowicach na stanowisku starszego referenta, a następnie inspektora w Wydziale Podatków Pośrednich. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła w dniach 1, 3 i 16 września 2009 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. Od dnia 9 listopada 2009 r. do 24 marca 2010 r. zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Katowicach na stanowisku asystenta sędziego, gdzie pracowała w Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Z dniem 25 marca 2010 r. mianowana została referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, gdzie do 14 września 2010 r. pracowała w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od 15 września 2010 r. pełni obowiązki w Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz Wydziale Cywilnym w wymiarze po pół etatu.

Ocenę kwalifikacyjną oraz uzupełniającą ocenę kwalifikacyjną pracy kandydatki sporządziła sędzia wizytator do spraw cywilnych Maria Bielska-Wojtaszek. Pracę Pani Agnieszki Żydek-Bortlik, tak na stanowisku asystenta sędziego, jak i na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu oceniła bardzo dobrze. Z przydzielonych obowiązków, najpierw asystenta sędziego, a następnie referendarza sądowego, opiniowana wywiązywała się bardzo dobrze. Bardzo dobre opinie na piśmie o orzecznictwie i zaangażowaniu w pracę pani referendarz złożył Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu SSR Marcin Rak oraz Przewodnicząca Wydziału VIII Cywilnego, w którym kandydatka końca grudnia 2011 r. wykonywała obowiązki orzecznicze - SSR Anna Hajda, także Przewodniczący Wydziału I Cywilnego i Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, w których kandydatka pracuje do chwili obecnej. Wszystkie te opinie akcentują nie tylko dużą wiedzę prawniczą opiniowanej, ale także bardzo dobrą organizację pracy, skrupulatność, sumienność i zdyscyplinowanie, niezwykłe zaangażowanie. Podkreślono w tych opiniach także wysokie kwalifikacje moralne pani Agnieszki Żydek-Bortlik, poczucie sprawiedliwości oraz szerokie horyzonty intelektualne. Przede wszystkim wyrażono przekonanie, że ogromna wiedza, zdolności, chęć do pracy oraz pogłębiania zdobytej wiedzy świadczą do predyspozycjach kandydatki na stanowisko sędziego. Bazując na przedstawionych w tej ocenie kwalifikacyjnej danych statystycznych, wynikach przeprowadzonej kontroli projektów orzeczeń i uzasadnień oraz kontroli akt, tych wybranych przez panią referendarz, jak i pozostałych a także na spostrzeżeniach z rozmowy przeprowadzonej z Panią Agnieszką Żydek-Bortlik, Pani wizytator stwierdziła, że jest ona bardzo dobrze przygotowana do podjęcia obowiązków na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, opanowaną i zdecydowaną, co daje podstawę do przyjęcia, że sprosta oczekiwaniom, jakie wiążąsię z pełnieniem funkcji sędziego. W sporządzonej uzupełniającej ocenie kwalifikacyjnej Pani sędzia wizytator podkreśliła, że z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy kandydatki spowodowaną zwolnieniem L4 i trwającą do chwili sporządzenia oceny - nie mogły zostać przedstawione do zbadania sprawy najstarsze niezakończone z jej referatu na datę zgłoszenia. Nie uległy także zmianie podane w ocenie kwalifikacyjnej pozostałe dane statystyczne obrazujące jej orzecznictwo, w tym ilość i przyczyny uwzględnionych skarg na jej orzeczenia, jak również te dotyczące braku przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowania i braku skarg na niezgodność orzeczenia z prawem.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. jednogłośnie poparło kandydaturę Pani Agnieszki Żydek-Bortlik z mocą poparcia 27 punktów.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 7 października 2013 r. Kandydatka uzyskała 13 głosów "za", 4 "przeciw", 37 "wstrzymujących się".

III

Po przeprowadzonej analizie akt postępowania uwzględniającej przede wszystkim przekazane Krajowej Radzie Sądownictwa akta osobowe zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie kandydatów, stanowisko Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz po wysłuchaniu sprawozdania Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa odnośnie rekomendowanych na wolne stanowisko sędziowskie kandydatów, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła podzielić w części pogląd wyrażony w stanowisku Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa i uznała kandydaturę Pani Doroty Barbary Piśkiewicz-Kwiatkowskiej oraz Pani Agnieszki Anny Żydek-Bortlik za najbardziej odpowiednie ze wszystkich kandydatur zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Tychach. Przedstawienie z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie Pani Karoliny Rubik-Schweinberger wynika z uznania, że uzyskała ona lepszą ocenę kwalifikacyjną, zdecydowanie wyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach oraz wyższą ocenę ze złożonego egzaminu zawodowego od zarekomendowanej przez Zespół kandydatki - Pani Kaliny Aleksandry Kluzy-Cygan, która otrzymała 2 głosy "za, 1 "przeciw" oraz 3 "wstrzymujące się" na Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach oraz ocenę dobrą ze złożonego egzaminu zawodowego - i tym samym zapewnia lepszą rękojmię odpowiedniego wykonywania zawodu sędziego sądu powszechnego. Wszystkie trzy przedstawione z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie kandydatki wyróżniają się na tle pozostałych kandydatów zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie przy uwzględnieniu kumulatywnie przyjętych przesłanek wyboru kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie wskazanych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Uzyskanie przez nie wysokich ocen kwalifikacyjnych, jednomyślnego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach oraz zdobycie odpowiedniego, do sprawowania stanowiska sędziego sądu rejonowego, doświadczenia zawodowego czyni z nich najlepszych kandydatów spośród wszystkich zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 17 grudnia 2013 r. na kandydaturę:

- BARUT Joanny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- BIEŃ Katarzyny - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- BRZDĄKA Przemysława Łukasza - asystenta sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 5 "przeciw", 15 "wstrzymujących się",

- CHROBOT-BRONISZEWSKIEJ Eweliny Małgorzaty - asystent sędziego sądu apelacyjnego oddano: 0 głosów "za", 5 "przeciw", 15 "wstrzymujących się",

- CHRUSTEK Elizy - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- CIOSMAK Marty Patrycji - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- DUBAS Magdaleny Marii - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 9 "przeciw", 11 "wstrzymujących się",

- GAWEŁ Iwony - starszej referendarz sądowego

oddano: 2 głosów "za", 3 "przeciw", 15 "wstrzymujących się",

- GLOS Romana Józefa - asystenta sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- GOC-GRZYWNOWICZ Agaty Katarzyny - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- GULCZYŃSKIEJ Emilii Heleny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 7 "przeciw", 13 "wstrzymujących się",

- HAJKOWSKIEJ-KUBATY Karoliny Elżbiety - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- HALABOWSKIEJ-ŚCIBSKIEJ Anny Zofii - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 10 "przeciw", 10 "wstrzymujących się",

- JANKOWSKIEJ Marty Julii - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KASZY-GRABOWSKIEJ Aleksandry Apolonii - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KLESZCZ Justyny Elżbiety - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KLUZY-CYGAN Kaliny Aleksandry - adwokat

oddano: 6 głosów "za", 2 "przeciw", 12 "wstrzymujących się",

- KORCZAKA Bartosza Janusza - asystenta sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- KORZENIOWSKIEJ Katarzyny Anny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 9 "przeciw", 11 "wstrzymujących się",

- KOSIOREK Patrycji Agaty - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 4 "przeciw", 16 "wstrzymujących się",

- KOWALSKIEJ Magdaleny Anny - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 0 "przeciw", 20 "wstrzymujących się",

- KRAJEWSKIEJ Aleksandry - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 1 głosów "za", 0 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KRASZEWSKIEGO Grzegorza Antoniego - asystenta sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KRUEGER Moniki Kingi - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 9 "przeciw", 11 "wstrzymujących się",

- KRZYSTOLIK Anny Agnieszki - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- KUBACKIEJ Izabeli Joanny - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- KWIATKOWSKIEGO Krzysztofa Wojciecha - asystenta sędziego sądu apelacyjnego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- LIBISZEWSKIEJ Emilii Ewy - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- LIS Katarzyny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- MARCZEWSKIEJ Izabeli Anny - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- MĄCZKI-SMELCERZ Magdaleny Marii - prokurator prokuratury rejonowej oddano: 0 głosów "za", 3 "przeciw", 17 "wstrzymujących się",

- MĄSIOR Sylwii Anny - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 0 "przeciw", 20 "wstrzymujących się",

- MICHALSKIEJ Aleksandry Moniki - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- MIKRUT Katarzyny Anny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- MOLENDY Roberta Ryszarda - asystenta sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- NOWIŃSKIEJ Magdaleny Patrycji - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- PALUCH Agaty Anny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- PARKI Anny Katarzyny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- PARTYKI Tamary Justyny - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 9 "przeciw", 11 "wstrzymujących się",

- PIEKOSZEWSKIEJ Katarzyny Barbary - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 3 "przeciw", 17 "wstrzymujących się",

- PIŚKIEWICZ-KWIATKOWSKIEJ Doroty Barbary - asystent sędziego sądu apelacyjnego oddano: 17 głosów "za", 0 "przeciw", 3 "wstrzymujących się",

- PITUCH Agaty Katarzyny - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 0 "przeciw", 20 "wstrzymujących się",

- PRASKI Marzeny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 8 "przeciw", 12 "wstrzymujących się",

- RĘBACZ Joanny Ewy - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 4 "przeciw", 16 "wstrzymujących się",

- ROBAKOWSKIEJ Magdaleny Marianny - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- RUBIK-SCHWEINBERGER Karoliny- asystent sędziego sądu apelacyjnego oddano: 14 głosów "za", 0 "przeciw", 6 "wstrzymujących się",

- SEKUŁY Anny Barbary - asystent sędziego sądu okręgowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- SEWERYNA Roberta Pawła - referendarza sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- SKOREK Katarzyny Magdaleny - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- SŁUPSKIEJ Magdaleny Aleksandry - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- SROKOSZ-ADAMCZYK Dominiki Małgorzaty - referendarz sądowego oddano: 0 głosów "za", 1 "przeciw", 19 "wstrzymujących się",

- STEC Magdaleny Krystyny - adwokat

oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- ŚWIĘTONIA Wojciecha Michała - referendarza sądowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- WYDZIAŁKIEWICZA Patryka Wojciecha - referendarza sądowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- WYLĘŻKA Adriana Marka - prokuratora prokuratury rejonowej oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- ZIELIŃSKIEJ Joanny Marii - asystent sędziego sądu rejonowego oddano: 0 głosów "za", 2 "przeciw", 18 "wstrzymujących się",

- ŻYDEK-BORTLIK Agnieszki Anny - referendarz sądowego oddano: 19 głosów "za", 0 "przeciw", 1 "wstrzymujących się".

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192) Krajowa Rada Sądownictwa - z uwagi na cofnięcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie - jednogłośnie, ilością głosów: 20 "za", 0 "przeciw", 0 "wstrzymujących się", umorzyła postępowanie wobec kandydatur:

- BIEROŃSKIEJ-OZIĘBŁO Aleksandry Wioletty - sędzi sądu rejonowego,

- FIJAŁKOWSKIEGO Michała Przemysława - sędziego sądu rejonowego,

- KOTARY Tycjana Gerarda - sędziego sądu rejonowego,

- KUCZERY-FATYGI Izabeli Justyny - asystent sędziego sądu okręgowego, - WALCZAK-WASILEWSKIEJ Agaty Pauliny - referendarz sądowego.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192) Krajowa Rada Sądownictwa z uwagi na uprzednie przedstawienie uchwałą nr 359/2013 z 17 czerwca 2013 r. kandydatury WRÓBLEWSKIEGO Marka Krzysztofa - sędziego sądu rejonowego z wnioskiem o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Tychach - jednogłośnie, ilością głosów: 20 "za", 0 "przeciw", 0 "wstrzymujących się", umorzyła postępowanie wobec tej kandydatury.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192).