Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 622.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.12.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 1661/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 622

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jacka Jaruchowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 622, zgłosił się Pan Jacek Jaruchowski - adwokat - Izba Adwokacka w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Jacka Jaruchowskiego oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Pana Jacka Jaruchowskiego.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pana Jacka Jaruchowskiego przemawia w szczególności doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu adwokata.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało Pana Jacka Jaruchowskiego, oddając 9 głosów "za" (32 punkty), 0 głosów "przeciw", 3 głosy "wstrzymujące się".

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacji i doświadczeniem zawodowym kandydata, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Jacka Jaruchowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Jacek Jaruchowski urodził się w 1976 r. we Wrocławiu. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 2 lipca 2001 r. do 30 lipca 2002 r" w ramach umowy o pracę, był zatrudniony jako referent ds. windykacji w spółce pod firmą: SKK Kredyt S.A. Od 2 grudnia 2002 r. do 31 marca 2003 r. pracował jako specjalista ds. audytu wewnętrznego w GDF Belsten Group, a następnie - od 1 kwietnia do 10 listopada 2003 r. - jako przedstawiciel handlowy w spółce pod firmą: KRONN Sp. z o.o. Od 12 listopada 2003 r. do 3 marca 2006 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w spółce pod firmą: KRONOS Sp. z o.o. Od 1 listopada 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą - obecnie indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie. Od 1 października 2010 r. do 10 listopada 2012 r. jako aplikant radcowski był zatrudniony w Kancelarii Prawnej Probatus. W 2012 r. ukończył aplikację radcowską, a w 2013 r. złożył egzamin radcowski z oceną dobrą. W okresie od 3 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. współpracował z Kancelarią Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 21 maja 2013 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych tej Izby. Od 19 czerwca 2013 r. do 3 września 2017 r. wykonywał zawód radcy prawnego. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Uniwersytecie Wrocławskim, z wynikiem bardzo dobrym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 29 września 2017 r. Od 4 maja 2020 r. do 27 sierpnia 2021 r. współpracował z Kancelarią Prawno-Podatkową Capital Legis sp. z o.o.

Oceny kwalifikacji kandydata sporządzili: Pani Barbara Pyz-Kędzierska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Pan Konrad Mielcarek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Pani sędzi Barbary Pyz-Kędzierskiej poddane analizie sprawy są dość różnorodne, choć o niewielkim stopniu skomplikowania, czas trwania postępowań sądowych w sprawach nie był długi (w kilku sprawach nie odbył się nawet jeden termin rozprawy z udziałem Pana adwokata), a część z nich nie była prowadzona przez kandydata przez cały czas trwania postępowania sądowego, co przełożyło się na zakres materiału podlegającego ocenie. Z pism procesowych sporządzonych przez opiniowanego, mimo że niektóre z nich były lakoniczne, wynika, że posiada on umiejętność sporządzania rzeczowych pism z powołaniem się na właściwe przepisy i orzecznictwo. Ponadto, Pan adwokat Jacek Jaruchowski w niektórych sprawach bardzo aktywnie brał udział w rozprawach przez zadawanie wielu pytań przesłuchiwanym osobom czy przez zgłaszanie wniosków. Czynności były podejmowane przez Pana adwokata terminowo. Zdaniem sędzi opiniującej Pan adwokat Jacek Jaruchowski posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego (ocena: pozytywna z zastrzeżeniem, z uwagi na wąski zakres materiału podlegającego ocenie).

W ocenie Pana sędziego Konrada Mielcarka kandydat zasługuje na pozytywną ocenę jego kwalifikacji. Sędzia opiniujący zauważył, że Pan mecenas składał liczne pisma procesowe na każdym etapie postępowania: pisma zawierające wnioski dowodowe, a także wnioski o umorzenie postępowania, zażalenia na orzeczenia incydentalne. W jego ocenie, pisma procesowe były poprawne formalnie i merytorycznie, zawierały trafną argumentację i właściwą podstawę prawną, a opiniowany był także aktywny w zakresie składania środków odwoławczych (zażaleń, apelacji), przy czym treść apelacji co do kierunku zaskarżenia, formułowanych zarzutów i argumentacji nie budziła zastrzeżeń i świadczy o dobrym opanowaniu warsztatu zawodowego. Opiniowany, występując jako obrońca lub pełnomocnik procesowy uczestników postępowania, w każdej z tych ról procesowych brał aktywny udział, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem. Z treści oceny wynika, że w żadnej z analizowanych spraw nie uchybił terminom, które wywołałyby niekorzystne skutki dla mandantów, w szczególności jeśli chodzi o wnioski o sporządzenie uzasadnienia, środki zaskarżania czy sprzeciwy od wyroku nakazowego. Postawa opiniowanego i kultura pracy nie budziła zastrzeżeń. Przedstawione przez opiniowanego sprawy karne odznaczały się niewielkim stopniem skomplikowania, nie zawierały istotnych bądź precedensowych zagadnień prawnych. Zdaniem sędziego opiniującego, dokonując oceny materiału aktowego, nie stwierdzono poważniejszych uchybień lub naruszeń prawa ze strony Pana adwokata. Wskazać należy, że opiniowany na ogół swoje obowiązki wykonuje zgodnie z pragmatyką zawodową, zapewniając stronom postępowania stosowną pomoc prawną i skutecznie działając na ich korzyść. Reasumując, sędzia opiniujący stwierdził, że Pan adwokat Jacek Jaruchowski posiada stosowną wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, a także umiejętność prawidłowego stosowania tej wiedzy w praktyce. Sprawność występowania po obu stronach procesu karnego (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela prywatnego), wieloletnia już aktywność zawodowa, ujawniająca się wrażliwość społeczna (publicystyka, wolontariat) wskazują na posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wymaganego doświadczenia prawniczego, a także właściwej postawy etycznej, które umożliwią mu w przyszłości wykonywanie zawodu sędziego (ocena: pozytywna).

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania posiada stosowne doświadczenie zawodowe.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada kandydat, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w zawodzie radcy prawnego i adwokata, dają gwarancję należytego wykonywania przez niego obowiązków sędziego sądu rejonowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Jacka Jaruchowskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu w pełni uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 5 listopada 2021 r. zaopiniowało Pana Jacka Jaruchowskiego, oddając 9 głosów "za" (32 punkty), 0 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się". Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Jacek Jaruchowski posiada kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy -Śródmieścia w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Jaruchowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14 grudnia 2021 r. na Pana Jacka Jaruchowskiego oddano 14 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).