Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1162.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.6.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 552/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1162

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

UZASADNIENIE

I Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 1162, zgłosili się:

- Pan Marcin Edward Orzechowski - adwokat Izby Adwokackiej w Radomiu;

- Pani Małgorzata Rutkowska - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Panią Małgorzatę Rutkowską, Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 148/2023 z dnia 3 marca 2023 r. umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z jej zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa omówił szczegółowo zgłoszoną kandydaturę oraz, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył, zawiadomiony o terminie w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód adwokata, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas głosowania oddano na Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego na jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

W ocenie zespołu kandydat spełnia kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym rekomendowanie go Radzie. Zespół wziął pod uwagę - dokonując oceny łącznej - m.in. ocenę kwalifikacji kandydata, informacje dokumentujące jego doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia kandydata. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że kandydat posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu adwokata oraz pracy na stanowisku asystenta sędziego sądu okręgowego. Ponadto w toku postępowania otrzymał pozytywną ocenę pracy i kwalifikacji zawodowych, jak również poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ustaliwszy, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-5 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm. - dalej: p.u.s.p.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jego oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydata, opiniami przełożonych, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

II Charakterystyka kandydata

Pan Marcin Edward Orzechowski urodził się w 1989 r. w Radomiu. W 2013 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Od 20 stycznia 2014 r. do 19 stycznia 2016 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Obowiązki wykonywał w III Wydziale Penitencjarnym i VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w marcu 2018 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, a w związku z zamiarem wykonywania zawodu w Radomiu, uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu z dnia 31 lipca 2018 r. został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez tę Radę. Od 1 września 2018 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Radomiu. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach organizowanych m.in. przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu.

Ocenę pracy i kwalifikacji Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego sporządziła Pani Monika Skalska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Wskazała, na podstawie analizy przedstawionych akt sądowych, że jako pełnomocnik procesowy stron, kandydat uczestniczył zasadniczo we wszystkich rozprawach wyznaczonych w danej sprawie, biorąc w nich czynny udział. Działając za strony, czy też uczestników postępowania w sprawach sądowych dochowywał terminów procesowych. Kandydat reprezentując strony w postępowaniu sądowym, wykazywał się sumiennością, profesjonalizmem oraz zaangażowaniem. Pisma procesowe sporządzane przez opiniowanego przedstawiają wysoki poziom merytoryczny, ich niewątpliwym atutem jest zwięzłość przy jednoczesnym zawarciu wszystkich koniecznych elementów i treści potrzebnych do rozstrzygnięcia. Na uwagę zasługuje również prawidłowy sposób określania w środkach odwoławczych zakresu zaskarżenia. Nie stwierdzono czynności opiniowanego skutkujących zwłoką w rozpoznaniu spraw, ani uchybień lub naruszeń prawa, skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść reprezentowanych stron lub uczestników postępowania. Co prawda nie wszystkie sprawy kończyły się rozstrzygnięciem sądu na korzyść strony reprezentowanej przez kandydata, ale nie wnikało to ze złego prowadzenia postępowania, ale obiektywnej niezasadności wniesionego roszczenia, bądź z drugiej strony oczywistej zasadności roszczenia w przypadku reprezentowania pozwanych. Mimo takich obiektywnych okoliczności pełnomocnik podejmował wszelkie starania dla osiągnięcia pozytywnego rozstrzygnięcia dla strony, którą reprezentował. Kandydat wykazuje znajomość przepisów prawa materialnego, procesowego, orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, a także poglądów doktryny. Posługuje się biegle językiem prawniczym, wyraża się zwięźle i precyzyjnie, ale w sposób zrozumiały również dla nie-prawników. Opinie i pisma procesowe są skonstruowane w sposób przejrzysty, logiczny i szczegółowy.

Przedmiotem opinii była analiza spraw sądowych, dotyczących sporów sądowych, w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych. W ocenie sędzi opiniującej, kandydat spełnia wymogi ustawowe do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, terminowo dokonuje zleconych mu czynności, przestrzega terminów procesowych. Pan Marcin Edward Orzechowski wykazuje się doświadczeniem zawodowym, odpowiednią wiedzą prawniczą, rzetelnością oraz dużym zaangażowaniem w wywiązywaniu się z obowiązków zawodowych. Zatem jego ogólna ocena jest pozytywna.

III Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Pan Marcin Edward Orzechowski posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania zawodu adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej, a wcześniej pracy na stanowisku asystenta sędziego sądu okręgowego w różnych wydziałach. Stale podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych. Kwalifikacje merytoryczne Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego znajdują odzwierciedlenie w ocenie jego pracy, w której wskazano, że posiada doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę prawniczą, jak również wykazuje się rzetelnością oraz dużym zaangażowaniem w wywiązywaniu się z obowiązków zawodowych.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna i praktyczna jaką posiada kandydat, w połączeniu z doświadczeniem, zdobytym podczas pracy w wymiarze sprawiedliwości, jak również wykonywania zawodu adwokata dają gwarancję należytego pełnienia przez niego obowiązków sędziego sądu rejonowego.

W ocenie Rady, powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które na posiedzeniu 8 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego, oddając: 11 głosów "za" (47 pkt), przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Kandydat wybrany przez Radę uzyskał zatem poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Marcin Edward Orzechowski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wykonywania samodzielnego zawodu prawniczego adwokata oraz pracy na stanowisku asystenta sędziego, wnioski płynące z wysokiej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 21 czerwca 2023 r. oddano na Pana Marcina Edwarda Orzechowskiego 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).