Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1290.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.6.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 550/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w' Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1290

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 1290, zgłosiła się Pani Agnieszka Barbara Albera-Biemat - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszoną kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Agnieszkę Barbarę Alberę-Biernat oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W ocenie zespołu, kandydatka spełnia kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym rekomendowanie jej Radzie. Zespół wziął pod uwagę - dokonując oceny łącznej - m.in. ocenę kwalifikacji kandydatki, informacje dokumentujące jej doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia.

Kandydatka posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziałach rodzinnych i nieletnich, a wcześniej referendarza sądowego w wydziałach ksiąg wieczystych, jak również pełnienia funkcji kierowniczej w wymiarze sprawiedliwości. W toku postępowania otrzymała wyróżniającą ocenę kwalifikacji, jak również pełne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ustaliwszy, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm. - dalej: p.u.s.p.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jej oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydatki, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

II Charakterystyka kandydatki

Pani Agnieszka Barbara Albera-Biernat urodziła się w 1974 r. w Staszowie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dostateczną. Od 5 listopada 2002 r. do 2 lutego 2003 r. była zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Warszawie na stanowisku referenta-stażysty. Z dniem 3 lutego 2003 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (X Wydział Ksiąg Wieczystych, VII Wydział Ksiąg Wieczystych). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie. Początkowo orzekała w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 1 kwietnia 2013 r. pełni obowiązki w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tego Sądu. Dodatkowo prowadzi kontrole Policyjnej Izby Dziecka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie. Od 7 lipca 2022 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. W latach 2012-2016 pełniła funkcję sędziego nadzorującego placówki - Oddziału Psychiatrycznego Szpitala w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w licznych szkoleniach.

Ocenę pracy i kwalifikacji Pani Agnieszki Barbary Albery-Biemat sporządził Pan dr Bogumił Jakubek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Na podstawie analizy akt spraw prowadzonych przez kandydatkę stwierdził, że prowadzi postępowania sprawnie, a zarazem starannie, dbając jednocześnie o przestrzeganie procedury i zachowanie praw stron do rzetelnego i sprawiedliwego postępowania. Sędzia opiniujący zwrócił uwagę, że w większości analizowanych spraw sprawność postępowania nie budzi wątpliwości. Na szczególną uwagę zasługuje szybkie wyznaczanie terminu pierwszej rozprawy, niezwłoczne rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie i nieprzekraczanie terminów do ich rozpoznania.

Analiza akt sprawy prowadzonych przez kandydatkę prowadzi do wniosku, że ma ona warsztat pracy orzeczniczej opanowany na wysokim poziomie. W analizowanym okresie stwierdzono tylko jedną sprawę zakończoną uchyleniem orzeczenia, natomiast jedynie w 11 sprawach orzeczenie zostało zmienione, głównie z uwagi na zmianę okoliczności, która nastąpiła w okresie od wydania orzeczenia w I instancji do momentu rozpoznawania apelacji. Rozprawy są przygotowywane przez kandydatkę starannie, już w pierwszym zarządzeniu zawarte są dyspozycje w zakresie dowodów i niezbędnych doręczeń, co umożliwia koncentrację materiału dowodowego. Decyzje podejmowane są bez zbędnej zwłoki, zaś uzasadnienia do wydanych orzeczeń są wyczerpujące, a jednocześnie czytelne dla stron postępowania, nawet tych działających bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Uzasadnienia orzeczeń zawierają ponadto wszystkie elementy wymagane przepisami. W analizowanych sprawach kandydatka podejmowała szereg czynności zmierzających do możliwie najdokładniejszego ustalenia stanu faktycznego oraz do zabezpieczenia interesu małoletniego dziecka. Nie stwierdzono w sprawach prowadzonych przez kandydatkę przewlekłości postępowania.

Mając na uwadze całokształt analizy akt oraz załączonej dokumentacji sędzia opiniujący z pełnym przekonaniem poparł kandydaturę Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. W jego ocenie Pani sędzia jest orzecznikiem o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i wysokim poziomie pracy orzeczniczej, zarówno w sferze merytorycznej, o czym świadczy wysoki wskaźnik stabilności orzeczniczej, jak też w zakresie sprawności i terminowości podejmowanych czynności. Zatem w jego opinii uzasadnia to łączną wyróżniającą ocenę pracy Pani sędzi Agnieszki Barbary Albery-Biernat.

III Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydatów, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane, potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Pani Agnieszka Barbara Albera-Biemat posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas orzekania jako referendarz sądowy w wydziałach ksiąg wieczystych, następnie sędzia w sądzie rejonowym w wydziałach rodzinnych i nieletnich,

jak również pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału. Jej kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w przebiegu drogi zawodowej oraz w wyróżniającej ocenie pracy na stanowisku sędziego, w której wysoko oceniono jej przygotowanie merytoryczne i procesowe oraz wskazano na bardzo dobre przygotowanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Agnieszka Barbara Albera-Biernat, w połączeniu z szerokim doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w pracy orzeczniczej w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz wydziałach ksiąg wieczystych sądu rejonowego, dają gwarancję należytego pełnienia przez nią obowiązków sędziego sądu okręgowego.

W ocenie Rady, powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które na posiedzeniu 20 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, oddając 9 głosów "za" (44 punktów poparcia), przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Kandydatka wybrana przez Radę uzyskała zatem jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Agnieszka Barbara Albera-Biernat posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agnieszki Barbary Albery-Biernat zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy orzeczniczej w różnych wydziałach sądu rejonowego, pełnienie funkcji kierowniczej w wymiarze sprawiedliwości, wnioski płynące z wyróżniającej oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, pozytywne opinie służbowe oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV Wynik glosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 21 czerwca 2023 r. oddano na Panią Agnieszkę Barbarę Alberę-Biernat 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).