Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1098.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.6.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 533/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1098

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 1098, zgłosiła się Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska - sędzia Sądu Rejonowego w Świeciu.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Agnieszkę Ewę Leszczyńską-Rydlewską oddali 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że - mając na uwadze doświadczenie zawodowe kandydatki i ocenę kwalifikacji - Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska- Rydlewska w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Ponadto, kandydatka uzyskała poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Ustaliwszy, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jej oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacyjną, doświadczeniem zawodowym kandydatki, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Agnieszki Ewy Leszczyński ej - Rydlewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska urodziła się w 1980 r. w Grudziądzu. W 2004 r, ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2007 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 grudnia 2007 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Orzekała w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. została powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Swieciu. Orzekała w tym Sądzie do 31 grudnia 2014 r. Od stycznia 2015 r. do lipca 2016 r. orzekała w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Od dnia 27 lipca 2016 r. ponownie orzeka w Sądzie Rejonowym w Świeciu.

W latach 2004-2008 odbyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w okresie od października 2010 r. do czerwca 2011 r. studia podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, W lutym 2011 r. obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: "Prawa podatnika i ich ochrona w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Kandydatka w swoim dorobku naukowym ma kilkanaście publikacji. Uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych, w tym jednej międzynarodowej. Posiada certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego.

Uzyskała pozytywne opinie służbowe: Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 20 stycznia 2023 r. oraz Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu z dnia 19 stycznia 2023 r" z których treści wynika że w pełni spełnia wszelkie kryteria wymagane od osób ubiegających się o urząd sędziego sądu okręgowego.

Ocenę kwalifikacji i pracy Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej sporządził Pan Bogumił Goraj - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zdaniem którego opiniowana zasługuje na pozytywną ocenę. W treści oceny zawarto, że Pani Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska wyróżnia się fachowością, pracowitością, wysokim poziomem wiedzy prawniczej i umiejętnością jej wykorzystania w pracy sędziego. Poziom uzasadnień sporządzonych przez kandydatkę sędzia wizytator ocenił jako wzorowy.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe, które spełnia w stopniu uzasadniającym przedstawienie jej kandydatury Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydatki przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Krajowa Rada Sądownictwa, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, dokumentujące doświadczenie kandydatki, jak również ocenę jej pracy i kwalifikacji, uwzględniła, że Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa na stanowisku sędziego sądu rejonowego, a także podnoszenie kwalifikacji przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego na szczeblu sądu okręgowego. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacji i pracy Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. zaopiniowało Panią Agnieszkę Ewę Leszczyńską-Rydlewską, oddając 7 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Kandydatka uzyskała zatem jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Agnieszka Ewa Leszczyńska-Rydlewska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agnieszki Ewy Leszczyńskiej-Rydlewskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe oraz wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

IV

Wynik głosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 20 czerwca 2023 r. oddano na Panią Agnieszkę Ewę Leszczyńską-Rydlewską 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).