Nowość Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 873.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.6.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 526/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 873

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Moniki Chmielewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Mariusza Czaplińskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 873, zgłosili się:

- Pani Monika Chmielewska - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie,

- Pan Mariusz Czapliński - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo zgłoszone kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Monikę Chmielewską oddali 2 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" a na Pana Mariusza Czaplińskiego nie oddali głosów "za", przy 1 głosie "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zawiadomiony o terminie posiedzenia.

W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Moniki Chmielewskiej na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Moniki Chmielewskiej przemawiają w szczególności (ocenione łącznie): wszechstronne doświadczenie zawodowe obejmujące wykonywanie zawodu adwokata oraz zawodu radcy prawnego, a w szczególności kilkuletnie pełnienie urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziałach gospodarczych, uzyskana ocena kwalifikacji oraz poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ustaliwszy, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała ich oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Moniki Chmielewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

II Charakterystyka kandydatów

Pani Monika Chmielewska urodziła się dnia 13 marca 1980 r. w Warszawie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od dnia 5 kwietnia 2005 r. do dnia 30 września 2007 r. pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty. Od dnia 1 października 2007 r. do dnia 28 lutego 2010 r. była zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, kolejno na stanowiskach radcy, starszego radcy i starszego specjalisty. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. wykonywała zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej KWKP Adwokaci. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 14 marca 2012 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Zawód radcy prawnego wykonywała w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy s.c. do dnia 15 października 2015 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Orzekała w XV Wydziale Gospodarczym. Z dniem 1 marca 2020 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Orzeka w V Wydziale Gospodarczym. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji oraz uzupełniającą ocenę kwalifikacji Pani Moniki Chmielewskiej sporządził Pan Stanisław Gradus-Wojciechowski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził, że w jego ocenie kandydaturę opiniowanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego należy poprzeć. Przedstawiony materiał potwierdza po raz kolejny, że dysponuje ona wiedzą potrzebną do wykonywania czynności sędziowskich na wyżej wymienionym stanowisku oraz jest do tego dobrze przygotowana biorąc pod uwagę nabyte przez nią dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Merytoryczna strona pracy kandydatki nie budzi większych zastrzeżeń. Jednostkowe zastrzeżenia nie mają istotnego wpływu na ogólną ocenę jej pracy. Opiniowana sumiennie i terminowo wykonuje powierzone obowiązki. Wydawane orzeczenia są formułowane poprawnie, są w pełni przejrzyste i zrozumiałe. Z opinii przełożonych wynika również, że kandydatka charakteryzuje się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi oraz właściwą postawą osobistą, co zostało potwierdzone podczas badania jej spraw. Na uwagę zasługuje wysoki poziom załatwiałności oraz stabilność orzecznictwa. Dokonana ocena potwierdza, że Pani Monika Chmielewska jest dobrze przygotowana do wykonywania zawodu sędziego sądu okręgowego. Ocena łączna na podstawie oceny merytorycznej kandydatki i oceny metodyki pracy kandydatki (ocena wg skali 4-stopniowej: wyróżniająca, pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami i negatywna): pozytywna.

Pan Mariusz Czapliński urodził się dnia 19 października 1975 r. w Olsztynie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, w październiku 2006 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dostatecznym plus. Od dnia 1 lutego do dnia 31 sierpnia 2007 r. był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Anny Wojciechowskiej z siedzibą w Nidzicy jako pracownik biurowy. Z dniem 1 września 2007 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie. Z dniem 30 marca 2010 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie. Od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 15 marca 2015 r. był delegowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. W dniu 12 stycznia 2015 r. Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w następstwie publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt.: "Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce", nadała kandydatowi stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. był delegowany do wykonywania czynności służbowych w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Ponadto posiada doświadczenie dydaktyczne wynikające ze współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w latach 2016-2021) oraz z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (wykładowca - od dnia 1 lipca 2018 r.). W 2019 r. brał udział w konferencji naukowej, podczas, której wygłosił referat. Jest autorem bądź współautorem kilku publikacji. Podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pana Mariusza Czaplińskiego sporządziła Pani Mirosława Chyr - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Opiniująca stwierdziła, że kandydat posiada bogate doświadczenie zawodowe, bowiem wykonywał obowiązki służbowe na trzech szczeblach organizacyjnych prokuratury, tj. w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie (prowadząc i nadzorując postępowania o czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, postępowania o charakterze gospodarczym, obecnie prowadząc postępowania o charakterze ściśle kryminalnym w Dziale Śledczym tej jednostki); w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej; w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie (nadzorując sprawy, których przedmiotem była działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przede wszystkim przestępczością narkotykową, sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych, w tym postępowania dotyczące wyłudzenia kredytów, zmowy przetargowej, udziału obywateli polskich w obcej organizacji wojskowej). Opiniująca wskazała również, że opinie służbowe wydane na potrzeby oceny kandydata na stanowisko sędziowskie zawierają pozytywną ocenę wykonywania obowiązków służbowych przez Pana Mariusza Czaplińskiego. Ponadto zwróciła uwagę, że uzyskał on stopień naukowy doktora, jest autorem ośmiu publikacji (w tym jednej monografii, rozdziału w monografii, raportu i pięciu artykułów w czasopismach prawniczych), a także posiada doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz od dnia 1 lipca 2018 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Jednocześnie opiniująca podniosła, że badanie akt przedstawionych do oceny pozwala na sformułowanie wniosku, że Pan Mariusz Czapliński dysponuje warsztatem pracy na bardzo dobrym poziomie. Wykazuje się znajomością przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, w tym prawa karnego gospodarczego oraz umiejętnością ich praktycznego zastosowania. Istotnym atutem kandydata jest zróżnicowane doświadczenie zawodowe, które nabył pełniąc obowiązki na trzech szczeblach organizacyjnych prokuratury. Opiniowany prowadził i nadzorował postępowania o różnym stopniu skomplikowania - od spraw typowych, dla których przewidziano formę dochodzenia do trudnych postępowań, w tym w sprawach karnych gospodarczych i dotyczących poważnych przestępstw kryminalnych. Pan Mariusz Czapliński wyróżnia się w obszarze aktywności w roli oskarżyciela publicznego przed sądem, co zostało wykazane w toku badania akt. Wniosek ten znajduje wsparcie w treści opinii służbowych złożonych przez jego przełożonych. Pozytywnie należy ocenić poziom konstruowanych środków zaskarżenia, które charakteryzują się rzeczowością, stanowiąc dowód umiejętności logicznego prezentowania argumentacji prawniczej. Postanowienia kończące postępowanie i akty oskarżenia, w przeważającej mierze zostały sporządzone na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Wynika z nich szeroka znajomość przepisów prawa karnego, prawa gospodarczego oraz orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Zastrzeżenia w tym zakresie w części badanych decyzji kończących postępowanie dotyczyły głównie poprawności podstaw prawnych i dowolności argumentacji w uzasadnieniach postanowień. W przypadku aktów oskarżenia zastrzeżenia obejmowały zasadniczo niewyjaśnienie podstawy prawnej oskarżenia. Co do części tzw. decyzji incydentalnych wydawanych w toku postępowania przygotowawczego zauważono uchybienia w zakresie podstaw prawnych, sformułowane uwagi dotyczą również zbyt zwięzłych uzasadnień. Zdaniem opiniującej poziom powyższych uchybień należało sumarycznie ocenić jako umiarkowany, ich liczba nie była duża, jeśli uwzględni się całościową ocenę pracy kandydata na kanwie badanych spraw. Uchybienia te nie rzutowały na wynik sprawy ani też nie doprowadziły do naruszenia gwarancji procesowych uczestników postępowania. Wydaje się, że liczba spraw, w których uniewinniono oskarżonego, uchylono postanowienie o odmowie wszczęcia albo umorzenia postępowania i zwrócono sprawę prokuratorowi na podstawie art. 344a § 1 Kodeksu postępowania karnego nie jest niska, nawet jeśli uwzględni się, że w okresie objętym oceną Pan Mariusz Czapliński załatwił 389 spraw. Powodem uniewinnień było przede wszystkim dokonanie odmiennej oceny dowodów przez sąd, natomiast powodem uchylenia decyzji prokuratora o odmowie albo umorzeniu postępowania przedwczesne wydanie zaskarżonych orzeczeń i w konsekwencji konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Analizując ten aspekt zwrócono jednak uwagę, że problem niewyczerpania przez prokuratora inicjatywy dowodowej wystąpił w pozostających w referacie kandydata sprawach mało skomplikowanych. W sprawach charakteryzujących się wysokim stopniem trudności ze względu na przedmiot postępowania lub skomplikowanych pod względem podmiotowym, wykazał się on natomiast dużym zaangażowaniem, wyczerpując inicjatywę dowodową, ukierunkowując właściwie bieg postępowań już na ich wczesnym etapie. Powyższe spostrzeżenie prowadzi ostatecznie do wniosku, że opiniowany dysponuje umiejętnością ukierunkowania postępowania przygotowawczego i zapewnienia realizacji jego celów w granicach wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu postępowania karnego, pomimo dostrzeżonego niekorzystnego wyniku statystycznego w badanym obszarze. W oparciu o kompleksowe badania aktywności procesowej kandydata w toku postępowania przygotowawczego, należało przyjąć, że wskaźnik uniewinnień i uchylonych postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania, w ostatecznym rozrachunku nie powinien obniżać finalnej oceny Pana Mariusza Czaplińskiego. Za takim stanowiskiem przemawia również ustalenie, że w sprawach, w których uchylono postanowienia prokuratora, po uzupełnieniu postępowania w kierunku wskazanym przez sąd, w każdym wypadku, prokurator wydał orzeczenie, które nie zmieniło się co do kierunku rozstrzygnięcia. W części analizowanych spraw uchylenie przez sąd postanowienia w celu kontynuowania postępowania powodowało, że prokurator wykonywał nie tylko czynności zakreślone przez sąd, ale wykazał się dodatkową inicjatywą dowodową. W konkluzji opiniująca stwierdziła że ocena akt spraw i wyważenie wynikających z niej wniosków uzasadniły wydanie oceny łącznej pozytywnej. Zróżnicowane doświadczenie zawodowe Pana Mariusza Czaplińskiego i ugruntowana umiejętność praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej pozwalają uznać, że spełnia on wymogi merytoryczne niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Ocena łączna na podstawie oceny merytorycznej kandydata i oceny metodyki pracy kandydata (ocena wg skali 4-stopniowej: wyróżniająca, pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami i negatywna): pozytywna.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że wszystkie kandydatury posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, jednakże wyłącznie Pani Monika Chmielewska spełnia je w stopniu uzasadniającym przedstawienie jej kandydatury Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

III Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Rade Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydatów oraz ocenami kwalifikacyjnymi.

Pani Monika Chmielewska - przedstawiona do powołania - posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w trakcie wykonywania zawodu adwokata oraz zawodu radcy prawnego, a w szczególności obejmujące kilkuletnie doświadczenie orzecznicze związane z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziałach gospodarczych. Kwalifikacje kandydatki zostały pozytywnie ocenione w sporządzonych w ramach niniejszej procedury konkursowej ocenach kwalifikacji, w których wskazano między innymi, że jest dobrze przygotowana do wykonywania powierzonych jej czynności orzeczniczych i świetnie wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje w praktyce. Podkreślono również sumienne i terminowe wykonywanie przez nią obowiązków oraz wysoki poziom załatwialności i stabilność orzecznictwa.

Pan Mariusz Czapliński posiada doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w trakcie pracy na stanowiskach asesora i prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie, a także podczas wykonywania obowiązków w ramach delegacji do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie oraz do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Kwalifikacje kandydata zostały pozytywnie ocenione w sporządzonej w ramach niniejszej procedury konkursowej ocenie kwalifikacji. Ponadto Pan Mariusz Czapliński uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, posiada doświadczenie dydaktyczne wynikające ze współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz jest autorem bądź współautorem kilku publikacji.

Krajowa Rada Sądownictwa, dokonując wszechstronnej oceny zgromadzonej w niniejszym postępowaniu konkursowym dokumentacji, odnośnie do dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydatów, wyżej oceniła doświadczenie praktyczne Pani Moniki Chmielewskiej, obejmujące także pełnienie obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziałach gospodarczych. Jednocześnie, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, uzyskana przez Pana Mariusza Czaplińskiego ocena kwalifikacji nie różnicuje jego kandydatury na niekorzyść osoby wskazanej z wnioskiem o powołanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższej oceny nie zmienia dorobek naukowo- dydaktyczny Pana Mariusza Czaplińskiego zaś uzyskany przez kandydatów poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie jednoznacznie koresponduje z oceną Rady.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada Pani Monika Chmielewska, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym w trakcie wykonywania zawodu adwokata i zawodu radcy prawnego oraz podczas pracy orzeczniczej, a także podnoszenie kwalifikacji dają gwarancję należytego wykonywania przez nią obowiązków sędziego na szczeblu sądu okręgowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Moniki Chmielewskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2023 r. zaopiniowało kandydatury: Pani Moniki Chmielewskiej - oddając 9 głosów "za" z 42 punktami poparcia, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" a Pana Mariusza Czaplińskiego - oddając 5 głosów "za" z 9 punktami poparcia, przy 2 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". Pani Monika Chmielewska uzyskała zatem zdecydowanie wyższe poparcie tego gremium niż kontrkandydat.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Monika Chmielewska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Moniki Chmielewskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w tym jej wszechstronne doświadczenie zawodowe obejmujące wykonywanie zawodu adwokata oraz zawodu radcy prawnego, a w szczególności kilkuletnie pełnienie obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziałach gospodarczych, uzyskane oceny kwalifikacji oraz poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV Wyniki glosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 20 czerwca 2023 r. oddano na:

- Panią Monikę Chmielewską 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Mariusza Czaplińskiego 3 głosy "za", 1 głos "przeciw" i 12 głosów "wstrzymujących się" (oddano ogółem 16 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).