Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1073.

Akty korporacyjne

Sędz.2023.7.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2023 r.

UCHWAŁA NR 588/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 lipca 2023 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1073

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Braciszewicza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 1073, zgłosił się Pan Krzysztof Braciszewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2023 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydaturę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Krzysztofa Braciszewicza oddali 3 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Pana Krzysztofa Braciszewicza. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pana Krzysztofa Braciszewicza przemawiają w szczególności - ocenione łącznie - doświadczenie zawodowe oraz ocena jego pracy i kwalifikacji zawodowych.

Ustaliwszy, że kandydat spełnia wymaganie ustawowe, określone w art. 64 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa dokonała jego oceny, kierując się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji i doświadczeniem zawodowym kandydata, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała - zgodnie z rekomendacją zespołu - że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Krzysztofa Braciszewicza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Krzysztof Braciszewicz urodził się w 1980 r. w Chojnicach. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od lipca do września 2004 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta do spraw prawnych w "BEST" S.A. w Gdyni. Po odbyciu w latach 2004-2007 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w 2007 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. Od listopada do grudnia 2007 r. pracował na stanowisku sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Z dniem 1 stycznia 2008 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Obowiązki orzecznicze wykonywał w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2010 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 6 lutego 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 15 lutego 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. Kolejnymi decyzjami delegacja ta była przedłużana. Orzekał początkowo w I Wydziale Cywilnym a od 1 maja 2018 r. w XV Wydziale Cywilnym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W latach 2012-2017 prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Ewa Giezek - sędzia w stanie spoczynku, wizytator do spraw cywilnych i notarialnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, która wskazała, że orzecznictwo Pana sędziego było na bardzo dobrym poziomie. Na bardzo dobrym poziomie pozostawał wskaźnik stabilności orzecznictwa. Pan sędzia jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, taktowaną, zrównoważoną i uprzejmą zarówno w stosunku do pracowników Sądu, jak i stron występujących przed Sądem, a takie pracowitą, kompetentną i obowiązkową. Sposób formułowania wypowiedzi na rozprawach, przy wydawaniu orzeczeń, jak i ich ustnym uzasadnianiu nie budzi zastrzeżeń. W ocenie sędzi wizytator okres służby, stosunkowo krótki w Sądzie Okręgowym, zważywszy na osiągane wyniki orzecznictwa nie jest okolicznością mającą negatywny wpływ na możliwość sformułowania wniosku o uzasadnionej prognozie odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Podsumowując sędzia wizytator uznała, że Pan Krzysztof Braciszewicz zasługuje na dobrą ocenę kwalifikacji.

Pozytywną opinię o kandydacie wyraziła Przewodnicząca XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

III

Ocena Kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria oceny kandydata przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada stosowne doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku sędziego sądu rejonowego i okręgowego. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Krzysztofa Braciszewicza znajdują odzwierciedlenie w ocenie jego pracy. Zgodnie z przedstawioną oceną kwalifikacji, Pan Krzysztof Braciszewicz w pełni zasługuje na powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wiedza teoretyczna, jaką posiada kandydat, w połączeniu z doświadczeniem praktycznym w stosowaniu prawa, zdobytym na stanowisku sędziego sądu rejonowego i okręgowego, dają gwarancję należytego wykonywania przez niego obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Krzysztofa Braciszewicza za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na posiedzeniu 1 marca 2023 r. zaopiniowało Pana Krzysztofa Braciszewicza oddając 7 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się", a zatem kandydat wybrany przez Radę uzyskał poparcie tego gremium.

3. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Braciszewicza zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie orzecznicze, zdobyte podczas wykonywania obowiązków sędziego, początkowo w sądzie rejonowym, a następnie w sądzie okręgowym, pozytywne oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych oraz opinie przełożonych, jak też stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego oraz poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W ocenie Rady kandydat przedstawiony do powołania prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy prawniczej, a także posiada cechy osobowościowe, predestynujące do objęcia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

IV

Wyniki glosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 4 lipca 2023 r. oddano na Pana Krzysztofa Braciszewicza 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" (oddano ogółem 17 głosów), zatem jego kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).