Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 709.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.1.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 29/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 709

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Adama Drylla do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 709, zgłosił się Pan Adam Dryll - radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych, przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół na posiedzeniu 17 stycznia 2022 r. przeanalizował zgromadzone w sprawie materiały, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Adama Drylla oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Pana Adama Drylla. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji oraz informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także poparciem środowiska sędziowskiego.

W ocenie zespołu kandydat spełnia przesłanki powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego: legitymuje się odpowiednim doświadczeniem życiowym i stażem zawodowym, a jego praca została oceniona pozytywnie przez sędzię sporządzającą ocenę kwalifikacji.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: "p.u.s.p.").

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym doświadczeniem zawodowym kandydata oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Adama Drylla do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydata

Pan Adam Dryll urodził się 14 grudnia 1977 r. w Stalowej Woli. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z oceną dobrą. Od 2 grudnia 2002 r. do 30 czerwca 2004 r. był zatrudniony w kancelarii prawniczej w Warszawie na stanowisku asystenta prawnego. Od 28 lutego 2005 r. do 28 lutego 2006 r. pracował na stanowisku prawnika w kancelarii Janoś&Pawłowski Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w grudniu 2005 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Radę. Od 1 marca 2006 r. do 30 czerwca 2010 r. pracował na stanowisku radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych Janoś&Pawłowski w Warszawie. Od 1 lipca 2010 r. jest wspólnikiem kancelarii prawnej w formie spółki jawnej.

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Patrycja Czyżewska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, która wskazała, że ocena jest pozytywna, jednak z zastrzeżeniami. W szczególności dotyczą one braku w przedstawionym przez kandydata wykazie sygnatur 50 spraw sądowych (wymóg z art. 57a § 3 p.u.s.p.) - kandydat wskazał 48 spraw, a także w udostępnionym przez niego zbiorze opinii prawnych powtarzają się dokumenty. Okoliczności te wskazują, zdaniem sędzi opiniującej, na brak pewnej staranności w przygotowaniu materiału do oceny. Jednocześnie sędzia oceniająca wskazała, że Pan Adam Dryll jest profesjonalnym pełnomocnikiem z dużym doświadczeniem zawodowym. Prowadził sprawy obejmujące zróżnicowane stany faktyczne i prawne, choć zasadniczo nie cechujące się znacznym stopniem skomplikowania. Czynności podejmowane w czasie postępowań przez kandydata były przemyślane i ukierunkowane na sprawne zakończenie procesu, z uwzględnieniem interesu reprezentowanej strony. Zachodzi pewna trudność w pełnej weryfikacji umiejętności Pana Adama Drylla, gdyż często korzystał z zastępstwa przez pełnomocnika substytucyjnego lub upoważnionego aplikanta, jednak mimo tych okoliczności uznać należy, że jest osobą w pełni samodzielną, posiadającą kwalifikacje zawodowe i osobiste predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego.

III

Ocena kandydata

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnik postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydata:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się doświadczeniem zawodowym kandydata. Uwzględniła także ocenę kwalifikacyjną.

Pan Adam Dryll posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, od 2002 r. wykonywał czynności związane z obsługą prawną oraz czynności radcowskie, będąc zatrudnionym w kancelarii prawniczej, a następnie radcowskiej na stanowiskach: asystenta prawnego, prawnika i radcy prawnego, zaś od 2010 r. jest wspólnikiem kancelarii prawnej w formie spółki jawnej. Wyższe studia prawnicze ukończył z oceną dobrą, a egzamin radcowski złożył z wynikiem pozytywnym. Z oceny kwalifikacyjnej wynika, że prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Aktywność zawodowa Pana Adama Drylla jako pełnomocnika procesowego zasługuje na wysoką ocenę, przy czym - w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa - nie można kandydatowi czynić zarzutu z faktu, że występując przed sądem korzysta z zastępstwa pełnomocnika substytucyjnego czy upoważnionego aplikanta. Jest bowiem oczywiste, że ciężar odpowiedzialności za prowadzenie sprawy oraz reprezentowanie mocodawcy z najwyższą starannością spoczywa na kandydacie, będącym pełnomocnikiem procesowym. Podejmowane działania i czynności procesowe wynikają z koncepcji prowadzenia sprawy, wypracowanej przez pełnomocnika, zaś pełnomocnik substytucyjny czy upoważniony aplikant jedynie zastępują go doraźnie na konkretnym terminie rozprawy. W ocenie Rady uważna lektura oceny kwalifikacji prowadzi do wniosku, że Pan Adam Dryll swoje czynności wykonuje rzetelnie i z zaangażowaniem, prowadząc sprawy o zróżnicowanym charakterze.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła również opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie na posiedzeniu 24 listopada 2021 r. zaopiniowało kandydaturę Pana Adama Drylla, oddając 7 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się", przy mocy poparcia 25 punktów. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że niejednokrotnie kandydaci wywodzący się spoza środowiska sędziowskiego nie osiągają jednogłośnego, czy nawet wysokiego poparcia kolegium sądu okręgowego, przy czym okoliczność ta nie może mieć decydującego znaczenia, zwłaszcza w konfrontacji z wieloletnim doświadczeniem zawodowym kandydata oraz pozytywnymi ocenami dotyczącymi jego wiedzy merytorycznej i praktyki zawodowej, które predestynują go do pełnienia urzędu sędziowskiego.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Adam Dryll posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Adama Drylla do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, a także poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 18 stycznia 2022 r. na Pana Adama Drylla oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).