Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 15.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 654/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 15

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Joanny Marii Czajkowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowego w Lublinie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Janusza Tomasza Koneckiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 15, zgłosili się:

- Pani Joanna Maria Czajkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Rykach oraz

- Pan Janusz Tomasz Konecki - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Joannę Marię Czajkowską oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" a na Pana Janusza Tomasza Koneckiego oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie Pani Joanny Marii Czajkowskiej. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony, bowiem za rekomendacją kandydatki przemawiały (ocenione łącznie): odpowiednie doświadczenie zawodowe, pozytywna ocena kwalifikacji oraz poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Joanny Marii Czajkowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Joanna Maria Czajkowska urodziła się w 1977 r. w Lublinie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ocena dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2005 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Od 1 kwietnia do 1 listopada 2006 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W latach 2006-2009 zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu. Z dniem 1 stycznia 2010 r. została przeniesiona na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Rykach a z dniem 1 stycznia 2013 r. - na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Puławach, w którym od 17 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. pełniła funkcję Przewodniczącej II Wydziału Karnego, a od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. - Wiceprezesa tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2015 r. została ponownie przeniesiona na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Rykach, przy czym od tej daty pełni funkcję Przewodniczącej II Wydziału Karnego, a od 7 stycznia 2015 r. - Prezesa tego Sądu. Decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w okresie od 2 października do 31 grudnia 2020 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w VI Wydziale Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Lublinie. Kandydatka podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Marii Czajkowskiej sporządziła Pani Elżbieta Wierzchowska - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która stwierdziła, że analiza przedstawionych danych, w tym analiza spraw, wskazuje, że kandydatka dąży do sprawnego ukończenia postępowań, choć w niektórych sprawach wystąpił brak koncentracji materiału dowodowego. Postanowienia spełniały wymogi, określone w art. 94 § 1 k.p.k. Również postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego spełniały wytyczne, wskazane w art. 194 k.p.k. Protokoły rozpraw wskazywały na trafną inicjatywę dowodową przeprowadzoną z urzędu. Dowody te były przeprowadzone skrupulatnie i dążyły do wyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Ocenione wyroki były zredagowane zgodnie z art. 413 § 1 i 2 k.p.k. i zawierały wszystkie niezbędne elementy. Uzasadnienia wyroków spełniały wymogi, określone w art. 424 k.p.k. Były opracowane starannie i poprawnie pod względem stylistycznym i językowym. W uzasadnionych przypadkach były przytaczane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz poglądy doktryny. Badania aktowe nie wykazały uchybień, czy nieprawidłowości w zakresie kultury urzędowania kandydatki. Rozprawy i posiedzenia prowadzone były z poszanowaniem stron i innych uczestników postępowania. Mając na uwadze wszystkie wyżej przedstawione argumenty, sędzia wizytator pozytywnie zaopiniowała Panią Joannę Marię Czajkowską na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie.

Pan Janusz Tomasz Konecki urodził się w 1976 r. w Iwaniskach. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 października 2000 r. do 31 marca 2003 r. odbył pozaetatową aplikację sądową i w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2004 r. został mianowany z dniem 1 lutego 2004 r. asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich na okres czterech lat. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Z dniem 11 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w którym orzekał w II Wydziale Karnym. W dniu 23 września 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawa doktorska nosiła tytuł: "Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym". Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury od 1 maja do 31 października 2015 r. Kolejnymi decyzjami: z dnia 19 października 2015 r. oraz 14 kwietnia 2016 r. przedłużano delegację na następne 6 miesięcy. Decyzją z dnia 15 września 2016 r. Pan sędzia został delegowany do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury od 1 listopada 2016 r. na czas nieokreślony. Aktualnie pełni funkcję głównego specjalisty w Dziale Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2019 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, w V Wydziale Karnym Odwoławczym na okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r" a następnymi decyzjami - do 14 marca 2021 r. Od 15 marca 2021 r. jest delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie na czas nieokreślony. W 2021 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie obrotu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej. Pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach i szkoleniach zawodowych, organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu artykułów naukowych i publikacji, w tym glos do wyroków Sądu Najwyższego.

Ocenę kwalifikacji Pana Janusza Tomasza Koneckiego sporządziła Pani Elżbieta Wierzchowska - sędzia wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Lublinie, która stwierdziła, że analiza przedstawionych danych statystycznych oraz spraw pozwala na uznanie, że kandydat wykazuje odpowiednią troskę o sprawne i prawidłowe pod względem procesowym rozpoznanie spraw. Wprawdzie w trakcie sporządzania opinii w referacie kandydata pozostawały dwie sprawy, w których postępowanie przedłużało się, to niemniej jednak lustracja akt wykazała, że czynione są wszelkie działania zmierzające do ukończenia postępowania. Protokoły rozpraw są sporządzane estetycznie i w pełni odzwierciedlają przebieg przewodu sądowego. Wydawane postanowienia o oddalaniu dowodów spełniają stawiane w art. 170 k.p.k. wymogi. Uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia jest nie tylko poprawne pod względem prawa procesowego, ale także zrozumiałe dla stron. Sędzia wizytator nie spostrzegła uchybień czy też nieprawidłowości w zakresie kultury urzędowania kandydata. Rozprawy i posiedzenia prowadzone były z poszanowaniem praw uczestników postępowania. W sprawach "Ko", "Kz", "S" redakcja postanowień i ich uzasadnień nie nasuwała żadnych zastrzeżeń. Wszystkie wymogi określone w art. 94 k.p.k. były spełnione. W uzasadnionych przypadkach trafnie przytaczane było orzecznictwo Sądu Najwyższego. Argumentacja jest logiczna i jasna w odniesieniu do meritum wydawanych rozstrzygnięć. Oceniane wyroki były zredagowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i zawierały wszystkie niezbędne elementy. Uzasadnienia wyroków są opracowane na wysokim poziomie merytorycznym i przy dużym nakładzie pracy, zawierały wszystkie niezbędne elementy, z wyjątkiem uzasadnienia w jednej ze spraw, które nie tłumaczyło przyczyn przyjęcia art. 4 § 1 k.k. w sytuacji, gdy przepis ten był wadliwie przyjęty. W uzasadnionych przypadkach było trafnie przytaczane stanowisko Sądu Najwyższego oraz literatura prawnicza. Wszystkie wskazane cechy charakteru kandydata oraz poziom wiedzy prawniczej pozwalają, zdaniem sędzi wizytator, na pozytywne zaopiniowanie Pana Janusza Tomasza Koneckiego na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa obydwoje kandydaci prezentują bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe i legitymują się wieloletnim i zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym, dając gwarancję należytego wykonywania obowiązków sędziego sądu okręgowego. Rada zwróciła uwagę na pewne zastrzeżenia, wyrażone w ocenie pracy i kwalifikacji Pani Joanny Marii Czajkowskiej, jednak - w ocenie Rady - podniesione przez sędzię wizytator zarzuty odnoszą się do sposobu gromadzenia materiału dowodowego przez kandydatkę, i jako takie Rada przyjmuje je do wiadomości. Zdaniem Rady, nie można postawić znaku równości między modelem postępowania przyjętym przez danego orzecznika a kwestią wystąpienia przewlekłości postępowania, która nigdy nie została stwierdzona w sprawach Pani Joanny Marii Czajkowskiej. Mając na uwadze całą treść oceny kwalifikacyjnej Pani Joanny Marii Czajkowskiej za bezsporne należy uznać, że: nie zwrócono jej uwagi i nie wytknięto uchybienia, w żadnej z jej spraw nie stwierdzono przewlekłości postępowania i nie stwierdzono niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, przedmiot i stopień trudności spraw, którymi się zajmowała, był zróżnicowany, a ponadto - jak oceniła sędzia wizytator - protokoły rozpraw wskazywały na trafną inicjatywę dowodową przeprowadzoną z urzędu, a dowody te były przeprowadzone skrupulatnie i dążyły do wyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Rada zauważa też, że wnioski sędzi wizytator w zakresie pozytywnej oceny kwalifikacji Pani Joanny Marii Czajkowskiej na stanowisko sędziego sądu okręgowego korespondują z: posiadanym przez opiniowaną doświadczeniem zawodowym, opiniami przełożonych i z informacjami, wynikającymi z innych dokumentów, dołączonymi do karty zgłoszenia. Kierując się treścią całej oceny kwalifikacji wybranej kandydatki, Rada uznała, że Pani Joanna Maria Czajkowska spełnia warunki wymagane od kandydata na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Posiada wprawdzie nieco krótszy staż pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego, ale kontrkandydat, piastując to stanowisko, od 1 maja 2015 r. jest oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dla rozróżnienia kandydatów istotna jest także ocena z egzaminu sędziowskiego. Pani Joanna Maria Czajkowska uzyskała ocenę bardzo dobrą, a Pan Janusz Tomasz Konecki - ocenę dobrą. Ponadto, szczególną - w ocenie Rady - okolicznością przeważającą na korzyść Pani sędzi jest także fakt sprawowania przez nią funkcji Przewodniczącej II Wydziału Karnego oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Rykach. Kontrkandydat nie posiada takiego doświadczenia. Analizując powyższe, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kryterium doświadczenia zawodowego w powyższym aspekcie jednoznacznie przeważa na korzyść Pani Joanny Marii Czajkowskiej.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Joanny Marii Czajkowskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowało obydwoje kandydatów, przy czym: Panią Joannę Marię Czajkowską - jednogłośnie pozytywnie, zaś Pana Janusza Tomasza Koneckiego - 7 głosami "za", przy 3 głosach "przeciw" i 6 głosach "wstrzymujących się". Kandydatka wybrana przez Radę uzyskała zatem - w przeciwieństwie do Pana Janusza Tomasza Koneckiego - jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Joanna Maria Czajkowska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Marii Czajkowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie orzecznicze, umiejętne łączenie obowiązków orzeczniczych z pełnieniem funkcji administracyjnych w sądownictwie powszechnych, wnioski płynące z oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, opinie służbowe, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego, a także jednogłośne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie.

IV

Wyniki głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 lipca 2022 r. na:

- Panią Joannę Marię Czajkowską oddano 19 głosów "za" oraz 1 głos "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" (przy udziale 21 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Janusza Tomasza Koneckiego oddano 4 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 20 osób), w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).