Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 121.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 739/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 121

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Joanny Katarzyny Karcz-Ryszki oraz Pana Dominika Marchewki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r. pod poz. 121, zgłosili się:

- Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka - starszy asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

- Pan Dominik Marchewka - adwokat - Izba Adwokacka w Katowicach;

- Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 - dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatury, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. W posiedzeniu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, zawiadomiony o terminie posiedzenia. Podczas głosowania członkowie zespołu oddali na kandydaturę: Pani Joanny Katarzyny Karcz-Ryszki - 1 głos "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosy "wstrzymujące się", Pana Dominika Marchewki - 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 3 głosy "wstrzymujące się", a Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak - 3 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niżjeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak przemawiają w szczególności - ocenione łącznie - doświadczenie zawodowe oraz ocena jej pracy i kwalifikacji zawodowych.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1139 ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała - zgodnie z rekomendacją zespołu - że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej -Woźniak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

II

Charakterystyka kandydatów

Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak urodziła się 23 listopada 1979 r. w Oleśnie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu w latach 2004-2007 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W latach 2004-2007 pracowała w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Restrukturyzacji i Windykacji w Krakowie jako inspektor. W latach 2007-2008 była zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie jako asystent sędziego. Obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 16 czerwca 2008 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W latach 2008-2013 wykonywała obowiązki referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, początkowo w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie, a następnie w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. W latach 2013-2018 pełniła obowiązki referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Od 2018 r. pełni obowiązki referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 1 listopada 2018 r. została mianowana starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie. W latach 2018-2020 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych a od 26 maja 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Kandydatka uczestniczyła w ramach doskonalenia zawodowego w licznych szkoleniach i wykładach. Otrzymała bardzo dobre opinie o swojej pracy od przełożonych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak sporządziła Pani Irena Bochniak - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie w ocenie której Pani referendarz posiada ugruntowaną i szeroką wiedzę zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego. Widoczne jest zaangażowanie opiniowanej w wypełnianie obowiązków służbowych. Czynności podejmowane są szybko i efektywnie. Forma orzeczeń i zarządzeń, stosowane rygory w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie nie budzą zastrzeżeń. Dokonując kontroli formalnej pism wszczynających postępowanie w przydzielonych do rozpoznania sprawach opiniowana trafnie identyfikuje braki, zaś kierowane do stron wezwania i zobowiązania są prawidłowe i zrozumiałe. Rozstrzygnięcia co do istoty sprawy podejmowane przez opiniowaną nie budzą żadnych wątpliwości. Analiza akt spraw z referatu kandydatki świadczy o bardzo dobrej organizacji pracy. Analiza pracy opiniowanej, dokonana na podstawie wyników kontroli instancyjnej, również wypada bardzo korzystnie. Nie można też poczynić żadnych zarzutów co do sprawności postępowań prowadzonych przez opiniowaną, a należy wręcz wskazać, że są one prowadzone bardzo sprawnie. Należy też podkreślić, że szczególnie dobrej organizacji pracy i wewnętrznego zdyscyplinowania wymaga łączenie orzekania i pełnienia funkcji administracyjnych, szczególnie w tak dużym wydziale, a opiniowana w pełni podołała pełnieniu tych obowiązków i nie odbiło się to w żaden negatywny sposób na jakości wydawanych orzeczeń ani na sprawności prowadzonych postępowań. Podsumowując, sędzia opiniująca uznała, że Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak posiada bardzo dużą wiedzę prawniczą, w swojej pracy jest samodzielna i niezależna w myśleniu, decyzje procesowe podejmuje szybko i bez zbędnej zwłoki. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, wyróżnia się bardzo dobrą organizacją pracy. Jest bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego sądu rejonowego i w pełni na nie zasługuje.

Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka oraz Pan Dominik Marchewka posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełniają wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka urodziła się 3 sierpnia 1977 r. w Gdyni. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 2003-2004 pracowała w Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza Tyńca jako prawnik a w 2004 r. pracowała w Express spółka z o.o. w Krakowie, także jako prawnik. Po odbyciu w latach 2004-2007 pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W latach 2004-2007 była członkiem pozaetatowym w składach orzekających Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2008 r. jest zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Krakowie, początkowo jako asystent sędziego, a od 2016 r. jako starszy asystent sędziego. Obowiązki wykonuje w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. W 2014 r. ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe: "Prawo karne skarbowe i gospodarcze" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym a w 2015 r. - dwusemestralne studia podyplomowe: "Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim" na tym Uniwersytecie, również z wynikiem bardzo dobrym. Kandydatka uczestniczyła w ramach doskonalenia zawodowego w licznych szkoleniach i wykładach. Otrzymała pozytywne opinie służbowe.

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Katarzyny Karcz-Ryszki sporządził Pan Zygmunt Drożdżejko - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie. W jego ocenie analiza pracy i projektów uzasadnień Pani asystent w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie pozwala na stwierdzenie, że posiada ona ugruntowaną, bardzo dobrą znajomość przepisów prawa cywilnego materialnego, jak i procesowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce. Starannie, rzetelnie i terminowo wykonuje powierzone zadania. Jest zaangażowana w pracę zawodową a jej wyniki jakościowe są dobre. W ocenie sędziów, z którymi współpracowała, kandydatka prezentuje wszystkie cechy osobowości i charakteru niezbędne dla właściwego wykonywania zawodu sędziego, umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność, dobrą organizację pracy, pracowitość, umiejętność współpracy, wysoką kulturę osobistą. Podsumowując, sędzia wizytator uznał, że Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka spełnia wszystkie kryteria do objęcia stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Olkuszu i jest dobrą kandydatką na to stanowisko.

Pan Dominik Marchewka urodził się 8 września 1987 r. w Krakowie. W 2011 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 2015 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym i na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 27 maja 2015 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 25 sierpnia 2015 r. pracował jako adwokat we własnej kancelarii adwokackiej w Olkuszu. W 2016 r. zgłosił otwarcie filii indywidualnej kancelarii adwokackiej w Wadowicach, w dniu 10 stycznia 2017 r. zgłosił otwarcie filii w Krakowie, zaś w dniu 13 marca 2017 r. zgłosił otwarcie filii w Warszawie. W 2014 r. rozpoczął studia doktoranckie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kandydat uczestniczył w ramach doskonalenia zawodowego w licznych szkoleniach i wykładach. Otrzymał pozytywne opinie o swojej pracy.

Ocenę kwalifikacji Pana Dominika Marchewki sporządzili: Pan Jędrzej Dessoulavy -Śliwiński - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie (pion karny i koordynator procesu), Pani Iga Dąbrowska - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie (pion rodzinny) oraz Pan Marcin Cichoński - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (pion cywilny). W ocenie łącznej sędziów opiniujących wskazano, że kandydat popełnia wiele błędów, zarówno o charakterze formalnym, jak i merytorycznym. Zasób wiedzy, jaką dotychczas przyswoił sobie opiniowany, nie jest wystarczający, aby można było przyjąć, że będzie on mógł w sposób prawidłowy wypełniać obowiązki sędziego. Zastrzeżenia budzi również bardzo niski poziom staranności, jaki prezentuje kandydat, nie tylko w prowadzonych sprawach, lecz również biorąc pod uwagę sposób, w jaki przygotował dokumentację na potrzeby niniejszego postępowania nominacyjnego. Opiniowany kilka razy poprawiał wykaz spraw, które zobowiązany był przedstawić (za pierwszym razem nie wskazał sądów, przed którymi toczyły się prowadzone przez niego sprawy, ostatecznie w wykazie znalazło się więcej spraw niż 50, wbrew regulacji). Kandydat popełnił nawet oczywistą omyłkę pisarską w karcie zgłoszenia dotyczącą daty obwieszczenia o wolnym stanowisku sędziowskim. Taki brak staranności, zwłaszcza w zakresie własnych, wybitnie ważnych spraw zawodowych (a taką niewątpliwie jest zgłoszenie się do udziału w konkursie na urząd sędziego), nie najlepiej rokuje co do tego, czy taka osoba będzie wykazywała się rzetelnością, starannością i uważnością w prowadzeniu spraw sądowych jako sędzia. Z samej karty zgłoszenia można wysnuć wniosek, że kandydat nie wyróżnił się większymi osiągnięciami zawodowymi czy naukowymi. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, sędziowie opiniujący uznali, że kandydat spełnia jedynie wymogi formalne do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, natomiast nie daje rękojmi prawidłowego pełnienia służby na tym stanowisku. Z tych przyczyn ocena ogólna kandydata jest negatywna.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria oceny kandydatów przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak jest kandydatką, która uzyskała w niniejszej procedurze nominacyjnej zarówno najwyższą ocenę kwalifikacji (ocenę bardzo dobrą), jak i najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie. W ocenie Rady jest ona również kandydatką o najbogatszym stażu zawodowym w tym konkursie, zdobytym podczas wykonywania obowiązków asystenta sędziego, następnie referendarza a obecnie starszego referendarza sądowego. Wprawdzie zarówno Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak, jak i Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka mają podobną długość ogólnego stażu zawodowego, obie złożyły egzamin zawodowy w 2007 r., jednak Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak nieco dłużej pracuje w strukturze sądownictwa (od 2007 r., podczas gdy Pani Joanna Katarzyna Karcz- Ryszka - od 2008 r.), jak również otrzymała lepszy wynik z egzaminu sędziowskiego niż kontrkandydatka. Ukończyła także wyższe studia prawnicze z wyższą oceną. Pan Dominik Marchewka co prawda ukończył wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą - najlepszą spośród kandydatów w tym konkursie - jednak jest on kandydatem o najkrótszym stażu zawodowym (zawód adwokata wykonuje od 2015 r.), ponadto otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną oraz nie uzyskał poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak sprawowała ponadto funkcje administracyjne w sądownictwie powszechnym (w latach 2018-2020 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, a następnie Przewodniczącej tego Wydziału. Jej wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie zarówno w ocenie jej pracy, jak i w bardzo dobrych opiniach służbowych. Zgodnie z przedstawionymi ocenami i opiniami, wysokie kwalifikacje Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak, posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe, w tym orzecznicze, zdobyte na stanowisku referendarza sądowego (obecnie - starszego referendarza sądowego) oraz nienaganna opinia w miejscu pracy dają uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że w najwyższym stopniu spełnia wszelkie wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie na posiedzeniu 27 czerwca 2022 r. zaopiniowało: Panią Joannę Katarzynę Karcz-Ryszkę - 7 głosami "za", przy 5 głosach "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących się" (opinia bardzo dobra), Pana Dominika Marchewkę - 1 głosem "za", przy 12 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" a Panią Annę Andżelikę Sieradzką-Woźniak - 13 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się" (opinia wyróżniająca). Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak uzyskała zatem najwyższe poparcie tego gremium, co także przemówiło za jej wyborem. Również Pani Joanna Katarzyna Karcz-Ryszka uzyskała poparcie tego gremium, jednak niższe niż wybrana przez Radę kandydatka, natomiast Pan Dominik Marchewka nie uzyskał poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Anna Andżelika Sieradzka-Woźniak posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej-Woźniak zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku asystenta sędziego, referendarza i starszego referendarza sądowego, wnioski płynące z bardzo dobrej oceny jej pracy i kwalifikacji zawodowych, bardzo dobre opinie służbowe, potwierdzające rzetelną praktykę zawodową oraz umiejętności predestynujące do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji administracyjnych w sądownictwie powszechnym, a także wyróżniająca opinia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie.

IV

Wyniki glosowania Rady

W głosowaniu na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa dnia 26 lipca 2022 r. na:

- Panią Joannę Katarzynę Karcz-Ryszkę oddano 4 głosy "za" oraz 1 głos "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów), zatem jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Dominika Marchewkę oddano 3 głosy "za" oraz 3 głosy "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się" (oddano ogółem 14 głosów), zatem jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Annę Andżelikę Sieradzką-Woźniak oddano 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" (oddano ogółem 15 głosów), zatem jej kandydatura uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Tym samym Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2021 r. poz. 269).