Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 832.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.7.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 660/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 lipca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 832

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Anny Nowakowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 832, zgłosiła się Pani Anna Nowakowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatkę, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Annę Nowakowską oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pani Anny Nowakowskiej na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacji, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatkę doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, a także opinią Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że za rekomendowaniem Pani Anny Nowakowskiej przemawiają w szczególności - ocenione łącznie: ocena kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, rekomendacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia oraz opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydatka spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 64 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.; dalej: p.u.s.p.).

Dokonując oceny kandydatki, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: oceną kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym kandydatki, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Anny Nowakowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

II

Charakterystyka kandydatki

Pani Anna Nowakowska urodziła się 15 lipca 1967 r. w Hrubieszowie. W 1992 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, w 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 15 maja 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziale karnym, wydziale cywilnym i wydziale ksiąg wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1997 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Orzekała w II Wydziale Karnym, przy czym od 5 lutego 1998 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa karnego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Orzekała w II Wydziale Karnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2011 r., na swój wniosek, została przeniesiona z dniem 9 stycznia 2012 r. na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym kolejno orzekała w VIII Wydziale Karnym, a następnie pełniła obowiązki wizytatora do spraw karnych tego Sądu, od 1 stycznia 2017 r. - w IX Wydziale Odwoławczym, a od 3 października 2019 r. - w XI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Z dniem 1 marca 2021 r. została delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na czas nieokreślony. Orzeka w II Wydziale Karnym. Kandydatka podnosi kwalifikacje przez udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Nowakowskiej sporządził Pan Krzysztof Karpiński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w stanie spoczynku, który stwierdził, że przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że wydane orzeczenia odnośnie do rozstrzygnięć w przedmiocie winy, kwalifikacji prawnej przypisanych czynów oraz wymierzonych kar nie budzą istotnych zastrzeżeń. Opiniujący stwierdził prawidłowe planowanie posiedzeń i rozpraw prowadzące do właściwego wykorzystania czasu, przygotowanie do rozstrzygnięcia spraw wymienionych na wokandzie oraz sprawne ich przeprowadzenie. Sporządzone protokoły w przypadku przewodniczenia nie budzą wątpliwości. W większości spraw nie odnotowano uchybień proceduralnych, a także w zakresie prawa materialnego. Ich treść odzwierciedla przeprowadzone czynności. Opiniowana prawidłowo stosowała instytucje, określone w art. 335 k.p.k. (skazanie bez rozprawy) czy art. 387 k.p.k. (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej). Co do uzasadnień orzeczeń wymaga odnotowania, że są prawidłowo konstruowane, w miarę szczegółowe, czasem lakoniczne, ale w zasadzie spełniają wymogi, określone w art. 424 k.p.k. Zawierają konieczne informacje o sprawie. analizę przedstawionych dowodów (w przypadku orzeczeń drugoinstancyjnych - analizę przedstawionych zarzutów apelacyjnych, motywy podstawy prawnej skazania, a także rozstrzygnięcia co do wymierzonych kar). Badane sprawy uprawniają też do wniosku, że opiniowana ma umiejętność prawidłowego redagowania zarówno orzeczeń końcowych postępowania, jak też postanowień czy zarządzeń dotyczących zagadnień incydentalnych. Sędzia opiniujący wskazał na dosyć dużą liczbę orzeczeń zmienionych, co w sumie świadczy o niezbyt dobrej stabilności orzecznictwa opiniowanej. W tych wypadkach sąd odwoławczy nie podzielił stanowiska sądu meriti, odmiennie oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy. Taka sytuacja zaistniała w pięciu sprawach. Niemniej jednak analiza rozpoznawanych spraw przez kandydatkę pozwala na wydanie oceny i przedstawienie stosownych wniosków. Opiniowana dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy prawniczej i właściwie wypełnia swoje obowiązki. Ma w zasadzie dobre wyniki w zakresie liczby załatwionych spraw, stabilności orzecznictwa (jeśli nie liczyć wymienionych wyżej mankamentów) oraz terminowości sporządzonych uzasadnień wydanych orzeczeń. Wyżej przedstawione uwagi prowadzą do wniosku, że pracę Pani sędzi Anny Nowakowskiej należy ocenić pozytywnie.

III

Ocena kandydatki

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę.

Uczestniczka postępowania, pretendująca do objęcia stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, spełnia formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie oceny tej osoby.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, przy ocenie kandydatki:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki.

Osoba przedstawiona do powołania posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie zatrudnienia na stanowiskach asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego oraz doświadczenie, wynikające z pracy orzeczniczej w ramach delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Anny Nowakowskiej znajdują również odzwierciedlenie w uzyskanej ocenie jej pracy. Zgodnie z przedstawioną oceną, Pani Anna Nowakowska dysponuje ugruntowaną wiedzą prawniczą oraz posiada zdolność stosowania jej w praktyce. Warsztat pracy sędziego ma opanowany w odpowiednim stopniu. Kandydatka jest doświadczonym sędzią, o sumiennym podejściu do obowiązków i odpowiedniej organizacji pracy. Wskazane cechy - w połączeniu z wynikami oceny kwalifikacji - przekonują, że Pani Anna Nowakowska spełnia wszystkie wymogi stawiane kandydatowi na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

W ocenie Rady, te wszystkie okoliczności zadecydowały o uznaniu Pani Anny Nowakowskiej za kandydatkę spełniającą w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie na posiedzeniu 4 kwietnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowało Panią Annę Nowakowską, oddając 6 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się". Kandydatka wybrana przez Radę uzyskała zatem jednogłośne poparcie tego gremium.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Anna Nowakowska posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Nowakowskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności: uzyskana ocena kwalifikacji, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wynikające z pracy na stanowiskach asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego oraz doświadczenie, wynikające z pracy orzeczniczej w ramach delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także pełne poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

IV

Wynik głosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 lipca 2022 r. na Panią Annę Nowakowską oddano 15 głosów "za" oraz 1 głos "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 20 osób), w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik glosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).