Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1147.

Akty korporacyjne

Sędz.2022.6.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 419/2022
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1147

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Sebastiana Kowalskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Marzeny Marii Rusin-Gielniewskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

UZASADNIENIE

I

Postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r. pod poz. 1147, zgłosili się:

- Pan dr Sebastian Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz

- Pani Marzena Maria Rusin-Gielniewska - sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodnicząca Rady wyznaczyła zespół, zawiadomiła Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Sebastiana Kowalskiego oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" a na Panią Marzenę Marię Rusin-Gielniewską oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy Pana Sebastiana Kowalskiego. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w stosowaniu przepisów prawa, opiniami służbowymi, a także opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wskazał, że Pan Sebastian Kowalski posiada bogaty i różnorodny dorobek zawodowy. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2014 r. prowadzi wykłady w różnych instytucjach. Pełni obowiązki komisarza wyborczego. Od października 2021 r. orzeka w ramach stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym. Dotychczasowe doświadczenie orzecznicze kandydata także związane jest z pracą w pionie karnym - od ponad 19 lat. Jest autorem i współautorem ponad pięćdziesięciu recenzowanych prac naukowych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym: trzech komentarzy, dwóch monografii naukowych, trzech artykułów naukowych w języku angielskim i kilkudziesięciu innych publikacji - w tym artykułów naukowych i glos. Jest redaktorem naczelnym Studenckiego Forum Prawniczego i Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada pozytywne opinie przełożonych oraz jednoznacznie pozytywną ocenę swoich kwalifikacji zawodowych i merytorycznych. Uzyskał także poparcie Kolegium Sądu, do którego pretenduje (5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się").

Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych, a także uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Sebastiana Kowalskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

II

Charakterystyka kandydatów

Pan Sebastian Kowalski urodził się 17 listopada 1975 r. w Wałbrzychu. Od 1 sierpnia 1995 r. do 31 sierpnia 1996 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "RODAR" sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach. Od 1 września 1996 r. do 31 stycznia 1997 r. pracował w "ROMIX PPH-U" sp. z o.o. w Jabłowie. Od 1 lutego 1997 r. do 31 marca 2001 r. był zatrudniony na stanowisku księgowego w Zakładzie Usług "BoM" w Boguszowie-Gorcach. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 2 czerwca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Powierzone obowiązki orzecznicze pełnił w: II Wydziale Karnym, VIII Wydziale Grodzkim i w X Wydziale Grodzkim. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa karnego gospodarczego, z wynikiem bardzo dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Orzekał w II Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Karnym. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych - dyscyplina prawo, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Przestępstwo naruszenia praw pracownika (art. 218 § 1-3 k.k.) w świetle teorii i praktyki.". Od 2014 r. prowadzi zajęcia w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu dla inspektorów pracy i aplikantów z zakresu prawa karnego pracy i postępowania karnego oraz wykroczeniowego. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu postępowania karnego dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym od ponad dwóch lat także wykład i egzamin z tego przedmiotu. Ponadto prowadził zajęcia z prawnych i etycznych podstaw resocjalizacji i probacji oraz podstaw prawnych zatrudnienia i kontroli zatrudnienia (projekt autorski - przedmiot ogólnouczelniany). W latach 2020-2021 prowadził na tym Uniwersytecie także zajęcia z przestępstw i wykroczeń przeciwko osobom zatrudnionym w ramach studiów podyplomowych na kierunku "Prawo zatrudnienia i psychologia pracy.". W latach 2018-2019 prowadził zajęcia z prawa karnego gospodarczego na studiach podyplomowych prawa karnego gospodarczego, zorganizowanych dla sędziów i prokuratorów. Z dniem 19 lipca 2018 r. powierzono mu pełnienie funkcji Przewodniczącego III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, którą pełnił do 1 sierpnia 2019 r. Od kilkunastu lat systematycznie wspiera działania organów wyborczych. W 2018 r. został powołany do pełnienia obowiązków komisarza wyborczego, które pełni do chwili obecnej. Z dniem 1 października 2021 r. Minister Sprawiedliwości delegował Pana Sebastiana Kowalskiego do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Świdnicy. Orzeka w IV Wydziale Karnym Odwoławczym. Od 2021 r. jest zatrudniony w charakterze wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wygłosił referaty na dwunastu konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych, oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji polsko-niemieckiej. Jest autorem i współautorem ponad pięćdziesięciu recenzowanych prac naukowych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym: trzech komentarzy, dwóch monografii naukowych, trzech artykułów naukowych w języku angielskim i kilkudziesięciu innych publikacji - w tym artykułów naukowych i glos. Jest redaktorem naczelnym Studenckiego Forum Prawniczego i Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada pozytywne opinie przełożonych.

Ocenę kwalifikacji Pana Sebastiana Kowalskiego sporządził Pan Krzysztof Płudowski - sędzia wizytator ds. karnych i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Świdnicy. Dane statystyczne co do wpływu i załatwień wskazują, że opiniowany w całym objętym oceną okresie orzekania w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, w tym w czasie sprawowania funkcji Przewodniczącego tego Wydziału, sprawnie prowadził postępowania w każdej z kategorii przydzielonych mu spraw. Odnotować należy dobre wyniki statystyczne w zakresie liczby spraw, w których postępowanie toczy się ponad trzy lata od wpływu. Podobnie dobre na tle Wydziału wyniki Pan sędzia osiągnął w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień (brak nieusprawiedliwionych opóźnień) i stabilności orzecznictwa (niska zaskarżalność i wysoki odsetek utrzymania w mocy wyroków wydanych w sprawach spraw "K" i "W"), w szczególności to, że tylko jedno orzeczenie zostało uchylone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania i tylko w jednej sprawie wyrok został zmieniony przez uniewinnienie. Analiza akt spraw z referatu Pana sędziego uprawnia do wniosku, że postępowania we wszystkich kategoriach spraw prowadzono sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami procesowymi Na podkreślenie zasługuje, że wykonywanie przez opiniowanego pracy naukowej i dydaktycznej, jak też pełnienie przez niego funkcji komisarza wyborczego, nie wpływa negatywnie ani na realizowanie obowiązków służbowych sędziego, ani na wyniki orzecznicze - zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Statystyczne wyniki pracy opiniowanego zasługują na pozytywną ocenę, co - w powiązaniu z wynikami analizy akt spraw z jego referatu oraz cechami osobowości, wymienionymi w opiniach służbowych - pozwala na stwierdzenie, że spełnia on wszystkie kryteria do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Mając to na względzie oraz dostrzegając niewątpliwie znaczne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne opiniowanego i szczególnie wysoki poziom wiedzy w zakresie prawa karnego, sędzia wizytator stwierdził, że kandydatura Pana Sebastiana Kowalskiego zasługuje na jednoznacznie pozytywne zaopiniowanie.

Pani Marzena Maria Rusin-Gielniewska posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu okręgowego, jednak - w ocenie Rady - w niniejszej procedurze konkursowej nie spełnia wszystkich kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie do powołania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pani Marzena Maria Rusin-Gielniewska urodziła się 4 listopada 1971 r. w Wałbrzychu. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną bardzo dobrą i uzyskała tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, w 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 3 listopada 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Powierzone obowiązki orzecznicze pełniła w I Wydziale Cywilnym i w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 listopada 2004 r. została przeniesiona, na swój wniosek, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Świdnicy. Orzeka w VI Wydziale Karnym. Od 1 października 2018 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Świdnicy. Z dniem 1 czerwca 2020 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy. Jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bierze udział w szkoleniach zawodowych. Posiada pozytywne opinie służbowe.

Ocenę kwalifikacji Pani Marzeny Marii Rusin-Gielniewskiej sporządził Pan Krzysztof Płudowski - sędzia wizytator ds. karnych i wykonywania orzeczeń karnych Sądu Okręgowego w Świdnicy. Dane statystyczne co do wpływu i załatwień wskazują, że opiniowana - w całym okresie orzekania w Sądzie Rejonowym w Świdnicy objętym oceną - sprawnie prowadziła postępowania w każdej kategorii spraw. Odnotować należy dobre wyniki statystyczne w zakresie liczby spraw, w których postępowanie toczy się ponad trzy lata od wpływu. Podobnie dobre wyniki na tle pracy VI Wydziału Karnego osiągnęła w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień (brak nieusprawiedliwionych opóźnień) i stabilności orzecznictwa (niska zaskarżalność i wysoki odsetek utrzymania w mocy wyroków wydanych w sprawach spraw "K" i "W"). O jakości orzecznictwa ocenianej świadczą też dane dotyczące jego stabilności, w szczególności to, że tylko jedno orzeczenie (wyrok) z zakresu spraw "K" i "W" zostało uchylone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania i nie było spraw, w których wyrok został zmieniony przez uniewinnienie. Akta spraw z referatu Pani sędzi wykazują, że postępowania we wszystkich kategoriach spraw prowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami procesowymi. Wyniki pracy uzyskane przez opiniowaną, zarówno ilościowe, jak i jakościowe zasługują, zdaniem sędziego wizytatora, na pozytywną ocenę. Przedstawione dane statystyczne oraz wyniki analizy akt spraw z referatu Pani sędzi, jak też pozytywna opinia Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, pozwalają na stwierdzenie, że osiągnęła ona poziom wiedzy prawniczej i doświadczenia życiowego predestynujący do orzekania w sądzie okręgowym.

III

Porównanie kandydatów

W każdym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada Sądownictwa dokonuje oceny kandydatów na podstawie załączonych materiałów, ocenianych indywidualnie. Rada jest wyposażona w prawo swobodnej oceny zgromadzonego materiału i możliwość nadania decydującego znaczenia określonym, wybranym kryteriom ustawowym, na podstawie których podejmuje uchwałę. Od stanu faktycznego konkretnej sprawy zależy, jakie kryteria są stosowane przez Radę w danym postępowaniu, w szczególności co do rozpatrywanych łącznie kryteriów, na które składają się kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, poparcie środowiska sędziowskiego oraz dane potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Uczestnicy postępowania, pretendujący do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, spełniają formalnie wszystkie kryteria wyboru, a zatem zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu.

Kryteria, przyjęte przez Krajową Radę Sadownictwa, przy ocenie kandydatów:

1. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pan Sebastian Kowalski jest sędzią z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym o wszechstronnym przygotowaniu zawodowym, zdobytym w pionie karnym. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2014 r. prowadzi wykłady w różnych instytucjach. Pełni obowiązki komisarza wyborczego. Od października 2021 r. orzeka w ramach stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym. Jest autorem i współautorem ponad pięćdziesięciu recenzowanych prac naukowych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym: trzech komentarzy, dwóch monografii naukowych, trzech artykułów naukowych w języku angielskim i kilkudziesięciu innych publikacji - w tym artykułów naukowych i glos. Jest redaktorem naczelnym Studenckiego Forum Prawniczego i Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada pozytywne opinie przełożonych oraz jednoznacznie pozytywną ocenę swoich kwalifikacji zawodowych i merytorycznych. Uzyskał także poparcie Kolegium Sądu, do którego pretenduje (5 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się").

Pani Marzena Maria Rusin-Gielniewska spełnia formalne wymagania, uprawniające ją do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu okręgowego, niemniej jednak nie posiada tak wszechstronnego i bogatego doświadczenia zawodowego, jak wybrany do przedstawienia z wnioskiem o powołanie kandydat. Pan Sebastian Kowalski - oprócz pracy orzeczniczej - prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną o dość szerokim zasięgu. Obydwoje kandydaci uzyskali poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy, zatem kryterium to nie mogło stanowić o przeciwwadze na korzyść któregokolwiek z nich. Wyżej przedstawione okoliczności zadecydowały o nieprzedstawieniu Pani Marzeny Marii Rusin -Gielniewskiej z wnioskiem o powołanie na stanowisko, o które się ubiega.

W ocenie Rady, powyższe okoliczności zadecydowały o uznaniu Pana Sebastiana Kowalskiego za kandydata spełniającego w niniejszej procedurze konkursowej kryteria wyboru w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania.

2. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy na posiedzeniu 8 marca 2022 r. zaopiniowało kandydaturę Pana Sebastiana Kowalskiego - pozytywnie - 5 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" i Pani Marzeny Marii Rusin-Gielniewskiej - pozytywnie - 5 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".

Kandydaci uzyskali identyczne poparcie tego gremium, dlatego też kryterium poparcia środowiska sędziowskiego nie było decydującym przy wyborze najlepszego kandydata.

3. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan Sebastian Kowalski posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Sebastiana Kowalskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności różnorodne doświadczenie orzecznicze, zdobyte zarówno na szczeblu sądu rejonowego, jak i - w ramach delegacji - w sądzie okręgowym, stopień doktora nauk prawnych i bogaty dorobek naukowy oraz prowadzenie działalności dydaktycznej, a także wnioski płynące z jednoznacznie pozytywnej oceny jego pracy i kwalifikacji zawodowych.

IV

Wyniki glosowania Rady

Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 8 czerwca 2022 r. na:

- Pana Sebastiana Kowalskiego oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy2 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 15 osób), w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Marzenę Marię Rusin-Gielniewską oddano 7 głosów "za" oraz 1 głos "przeciw", przy8 głosach "wstrzymujących się" (przy udziale 16 osób), w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).