Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.9.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 340/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 września 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 26

I. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach kandydaturę Pani asystent sędziego Joanny BARUT.

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach kandydatur: Pani referendarz Moniki BIŁEJSZIS, Pana asystenta sędziego Przemysława Łukasza BRZDĄKA, Pani asystent sędziego Elizy CHRUSTEK, Pani asystent sędziego Marty Patrycji CIOSMAK, Pani asystent sędziego Marty Małgorzaty CZYŻ-GURBAŁY, Pani asystent sędziego Magdaleny Marii DUBAS, Pani asystent sędziego Małgorzaty Marii FAŁDYGI, Pani referendarz Anety Marii GARBACZ-BUTLER, Pana asystenta sędziego Romana Józefa GLOSA, Pani asystent sędziego Emilii Heleny GULCZYŃSKIEJ, Pani asystent sędziego Anny Zofii HALABOWSKIEJ-ŚCIBSKIEJ, Pani asystent sędziego Marty Julii JANKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Joanny Antoniny KAMIONKI-KOWALIK, Pani asystent sędziego Aleksandry Apolonii KASZY-GRABOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Justyny Elżbiety KLESZCZ, Pana asystenta sędziego Bartosza Janusza KORCZAKA, Pani referendarz Karoliny Magdaleny KOROTCZUK -SZCZEPANIAK, Pani referendarz Patrycji Agaty KOSIOREK, Pana asystenta sędziego Grzegorza Antoniego KRASZEWSKIEGO, Pani asystent sędziego Moniki Kingi KRUEGER, Pani asystent sędziego Anny Agnieszki KRZYSTOLIK, Pana asystenta sędziego Krzysztofa Wojciecha KWIATKOWSKIEGO, Pani asystent sędziego Katarzyny LIS, Pana asystenta sędziego Tomasza Michała ŁATANIKA,

Pani referendarz Izabeli Anny MARCZEWSKIEJ, Pani prokurator Magdaleny Marii MĄCZKI-SMELCERZ, Pani referendarz Aleksandry Moniki Jadwigi MICHALSKIEJ, Pana adwokata Dariusza Edwarda MICHTY, Pani asystent sędziego Katarzyny Anny MIKRUT, Pana asystenta sędziego Roberta Ryszarda MOLENDY, Pani asystent sędziego Agaty Anny PALUCH, Pani asystent sędziego Anny Katarzyny PARKI, Pana referendarza Jacka Karola PINKOSZA, Pani asystent sędziego Katarzyny Eweliny POŁOWNIAK-BARAN, Pani asystent sędziego Marzeny PRASKIEJ, Pana asystenta sędziego Tomasza Janusza PUDO, Pani asystent sędziego Joanny Ewy RĘBACZ, Pani asystent sędziego Magdaleny Marianny ROBAKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Anny Barbary SEKUŁY, Pana referendarza Roberta Pawła SEWERYNA, Pani asystent sędziego Joanny Kingi SOBIERAJSKIEJ, Pani referendarz Dominiki Małgorzaty SROKOSZ-ADAMCZYK, Pani referendarz Natalii STRYCZEK, Pana referendarza Tomasza Tadeusza SZAFRAŃCA, Pana referendarza Patryka Wojciecha WYDZIAŁKIEWICZA oraz Pani asystent sędziego Agnieszki ZAJĄC.

II. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:

1. umorzyć postępowanie z wniosku Pana Wojciecha Michała SWIĘTONIA o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Kato wice-Wschód w Katowicach, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 15 stycznia 2014 r., poz. 26, zgłosiło się czterdziestu ośmiu powyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył w dniu 1 września 2014 r. posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Kato wice-Wschód w Katowicach.

W posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód adwokata.

W posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, w związku z kandydowaniem osoby wykonującej zawód prokuratora.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa po przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Uwzględniając ustawowe kryteria, jednogłośnie (3 głosami "za") przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pani asystent sędziego Joanny Barut.

Zespół wziął pod uwagę, że Pani Joanna Barut uzyskała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. Od lipca 2009 r. do chwili obecnej pracuje jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Pani asystent sędziego uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach (6 głosów "za" - moc poparcia 32 pkt) oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach (27 głosów "za", 8 głosów "przeciw", przy 39 głosach "wstrzymujących się"). Kandydatka otrzymała również bardzo dobre opinie o swojej pracy, w których podkreślono Jej szeroki zakres wiedzy prawniczej, sumienność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

W dniu 4 września 2014 r. Rada wszechstronnie rozważyła całokształt okoliczności i podzielając stanowisko Zespołu uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą kandydatką jest Pani asystent sędziego Joanna Barut, która zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani asystent sędziego Joanny Barut, posiadane doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z opinii na temat Jej pracy, a także uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem Jej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.

Pani Joanna Barut urodziła się w dniu 15 maja 1980 r. w Krośnie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2007 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. była zatrudniona w Kancelarii Adwokackiej. Od dnia 15 lipca 2009 r. do chwili obecnej Kandydatka pracuje jako asystent sędziego w Wydziale XVIII Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Katowicach.

Ocenę kwalifikacyjną Kandydatki sporządziła SSO Elżbieta Michalska-Bartosiak - sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, która podniosła, że sędziowie, którzy w całym okresie pracy współpracowali i współpracują z Panią asystent bardzo wysoko tę współpracę oceniają. Sędzia wizytator wyraziła pogląd, że bardzo dobre opinie znalazły odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej oceny przedłożonych projektów, co do znajomości prawa przez Kandydatkę i umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Podkreśliła, że praca w Wydziale Cywilnym Rodzinnym, w którym rozpoznawane są sprawy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, z dużą ilością spraw z elementem zagranicznym wymagających szczegółowej znajomości zasad obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych pozwoliła na poszerzenie wiedzy Kandydatki i nabranie niezbędnego doświadczenia, które będzie procentować w przyszłości. Pani asystent jest sumienna, odpowiedzialna i zaangażowana, o czym świadczy bardzo wysoki procent efektywnego czasu pracy. W ocenie sędzi wizytator Opiniowana posiada cechy osobowościowe wymagane na stanowisku sędziego, jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, rzetelną, zdecydowaną i nie ma problemów z podejmowaniem trafnych decyzji. Sędzia wizytator stwierdziła, że Pani asystent sędziego Joanna Barut spełnia niezbędne warunki i jest bardzo dobrą kandydatką do powołania na stanowisko sędziego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. jednogłośnie pozytywnie (6 głosów "za" - moc poparcia 32 pkt) zaopiniowało kandydaturę Pani asystent sędziego Joanny Barut na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Kato wice-Wschód w Katowicach.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 6 i 16 czerwca 2014 r. Kandydatka uzyskała: 27 głosów "za" oraz 8 głosów "przeciw", przy 39 głosach "wstrzymujących się".

Każde postępowanie nominacyjne stawia szczególne wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpoznania i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów rozpatrzonych przez Krajową Radę Sądownictwa, w przedmiotowym postępowaniu nominacyjnym, na wyróżnienie zasługuje kandydatura Pani asystent sędziego Joanny Barut. Rada dokonując takiego wyboru miała na uwadze przymioty wskazane w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej dotyczącej pracy Kandydatki. Pani asystent sędziego posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną predysponującą do objęcia stanowiska sędziego. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymała najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego.

Pani Marta Patrycja Ciosmak została pozytywnie zaopiniowana, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 września 2014 r., Nr 341/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Pani Emilia Helena Gulczyńska została pozytywnie zaopiniowana, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 września 2014 r., Nr 343/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Pani Justyna Elżbieta Kleszcz została pozytywnie zaopiniowana, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 263/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Pan Robert Ryszard Molenda został pozytywnie zaopiniowany, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2014 r.. Nr 264/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tychach.

Pani Anna Barbara Sekuła została pozytywnie zaopiniowana, Uchwałą Kraj owej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 263/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Pan Robert Paweł Seweryn został pozytywnie zaopiniowany, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 września 2014 r., Nr 342/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Pan Patryk Wojciech Wydziałkiewicz został pozytywnie zaopiniowany, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lipca 2014 r., Nr 272/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Pan Wojciech Michał Świętoń został pozytywnie zaopiniowany, Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 marca 2014 r., Nr 105/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 27 czerwca 2014 r. otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację. Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Jego wniosku stało się bezprzedmiotowe.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Kato wice-Wschód w Katowicach w osobach: Pani referendarz Moniki BIŁEJSZIS, Pana asystenta sędziego Przemysława Łukasza BRZDĄKA, Pani asystent sędziego Elizy CHRUSTEK, Pani asystent sędziego Marty Małgorzaty CZYŻ-GURBAŁY, Pani asystent sędziego Magdaleny Marii DUBAS, Pani asystent sędziego Małgorzaty Marii FAŁDYGI, Pani referendarz Anety Marii GARBACZ -BUTLER, Pana asystenta sędziego Romana Józefa GLOSA, Pani asystent sędziego Anny Zofii HALABOWSKIEJ-ŚCIBSKIEJ, Pani asystent sędziego Marty Julii JANKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Joanny Antoniny KAMIONKI-KOWALIK, Pani asystent sędziego Aleksandry Apolonii KASZY-GRABOWSKIEJ, Pana asystenta sędziego Bartosza Janusza KORCZAKA, Pani referendarz Karoliny Magdaleny KOROTCZUK-SZCZEPANIAK, Pani referendarz Patrycji Agaty KOSIOREK, Pana asystenta sędziego Grzegorza Antoniego KRASZEWSKIEGO, Pani asystent sędziego Moniki Kingi KRUEGER, Pani asystent sędziego Anny Agnieszki KRZYSTOLIK, Pana asystenta sędziego Krzysztofa Wojciecha KWIATKOWSKIEGO, Pani asystent sędziego Katarzyny LIS, Pana asystenta sędziego Tomasza Michała ŁATANIKA, Pani referendarz Izabeli Anny MARCZEWSKIEJ, Pani prokurator Magdaleny Marii MĄCZKI-SMELCERZ, Pani referendarz Aleksandry Moniki Jadwigi MICHALSKIEJ, Pana adwokata Dariusza Edwarda MICHTY, Pani asystent sędziego Katarzyny Anny MIKRUT, Pani asystent sędziego Agaty Anny PALUCH, Pani asystent sędziego Anny Katarzyny PARKI, Pana referendarza Jacka Karola PINKOSZA, Pani asystent sędziego Katarzyny Eweliny POŁOWNIAK-BARAN, Pani asystent sędziego Marzeny PRASKIEJ, Pana asystenta sędziego Tomasza Janusza PUDO, Pani asystent sędziego Joanny Ewy RĘBACZ, Pani asystent sędziego Magdaleny Marianny ROBAKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Joanny Kingi SOBIERAJSKIEJ, Pani referendarz Dominiki Małgorzaty

SROKO SZ-ADAMCZYK, Pani referendarz Natalii STRYCZEK, Pana referendarza Tomasza Tadeusza SZAFRAŃCA oraz Pani asystent sędziego Agnieszki ZAJĄC spełniają kryteria ustawowe powołania na urząd sędziego i prezentują odpowiedni poziom merytoryczny. Jednakże ogólne oceny kwalifikacji tych osób nie są tak wyróżniające, jak przytoczone oceny kwalifikacji Pani asystent sędziego Joanny Barut.

Przedstawione powyżej okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 września 2014 r. na kandydaturę:

- Pani Joanny Barut oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" oraz nie oddano głosów "wstrzymujących się", udzielając Jej kandydaturze jednogłośnego poparcia,

- Pani Moniki Biłejszis nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Przemysława Łukasza Brzdąka nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Elizy Chrustek nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marty Patrycji Ciosmak nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marty Małgorzaty Czyż-Gurbały nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Magdaleny Marii Dubas nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Marii Fałdygi nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anety Marii Garbacz-Butler nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Romana Józefa Glosa nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Emilii Heleny Gulczyńskiej nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Zofii Halabowskiej-Ścibskiej nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marty Julii Jankowskiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Antoniny Kamionki-Kowalik nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Aleksandry Apolonii Kaszy-Grabowskiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Justyny Elżbiety Kleszcz nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Bartosza Janusza Korczaka nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Karoliny Magdaleny Korotczuk-Szczepaniak nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Patrycji Agaty Kosiorek nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Grzegorza Antoniego Kraszewskiego nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Moniki Kingi Krueger nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Agnieszki Krzystolik nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Krzysztofa Wojciecha Kwiatkowskiego nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Katarzyny Lis nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Michała Łatanika nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Izabeli Anny Marczewskiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Magdaleny Marii Mączki-Smelcerz nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Aleksandry Moniki Jadwigi Michalskiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Dariusza Edwarda Michty nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Katarzyny Anny Mikrut nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Roberta Ryszarda Molendy nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Agaty Anny Paluch nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Katarzyny Parki nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Jacka Karola Pinkosza nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Katarzyny Eweliny Połowniak-Baran nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marzeny Praskiej nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Janusza Pudo nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Ewy Rębacz nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Magdaleny Marianny Robakowskiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Barbary Sekuły nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Roberta Pawła Seweryna nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Kingi Sobieraj skiej nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Dominiki Małgorzaty Srokosz-Adamczyk nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Natalii Stryczek nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Tomasza Tadeusza Szafrańca nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Patryka Wojciecha Wydziałkiewicza nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Agnieszki Zając nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Postępowanie wywołane zgłoszeniem Pana Wojciecha Michała Świętonia 15 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", zostało umorzone (art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).