Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 974.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.7.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 301/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 lipca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 974.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
I. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie kandydaturę Pani Anny Saks - asystenta sędziego,

II. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie kandydatur:

1. Pani Moniki Renaty Bożek - prokuratora prokuratury rejonowej,

2. Pani Katarzyny Brzezińskiej-Miszteli - asystenta sędziego,

3. Pana Marcina Mariusza Czapnika - referendarza sądowego,

4. Pani Magdy Agnieszki Figiel - asystenta sędziego,

5. Pani Iwony Gieruli - adwokata,

6. Pani Małgorzaty Gołębiowskiej - prokuratora prokuratury rejonowej,

7. Pani Anny Michaliny Góral-Kapuścińskiej - referendarza sądowego,

8. Pani Iwony Hulko - asystenta sędziego,

9. Pani Beaty Iłowskiej-Napiórkowskiej - referendarza sądowego,

10. Pani Katarzyny Ewy Jakubowskiej - asystenta sędziego,

11. Pani Anety Kaftańskiej - asystenta sędziego,

12. Pana Roberta Kisielewskiego - asystenta sędziego,

13. Pana Marka Kolasy - asystenta sędziego,

14. Pani Marty Korzeniewskiej - asystenta sędziego,

15. Pani Julii Marii Kowalczyk - asystenta sędziego.

16. Pani Haliny Kozik-Kuśmirek - referendarza sądowego,

17. Pani Aleksandry Krajewskiej - asystenta sędziego,

18. Pani Wiolety Krulikowskiej - asystenta sędziego,

19. Pana Michała Krupy - adwokata,

20. Pana Macieja Piotra Kura - asystenta sędziego,

21. Pani Anny Wiesławy Mejki - asystenta sędziego,

22. Pani Małgorzaty Anny Misińskiej - asystenta sędziego,

23. Pana Tomasza Morycza - asystenta sędziego,

24. Pani Agnieszki Dominiki Nakwaski-Szczepkowskiej - asystenta sędziego,

25. Pani Katarzyny Łucji Olczak - asystenta sędziego,

26. Pani Aleksandry Marii Partyk - asystenta sędziego,

27. Pana Tomasza Józefa Partyka - asystenta sędziego,

28. Pana Pawła Fijewskiego - asystenta sędziego,

29. Pani Marty Pilśnik - asystenta sędziego,

30. Pani Dominiki Joanny Podpory - referendarza sądowego,

31. Pani Moniki Barbary Romaniuk - asystenta sędziego,

32. Pani Anny Sadkowskiej - referendarza sądowego,

33. Pani Joanny Magdaleny Skrzypczak-Zajger - asystenta sędziego,

34. Pana Pawła Stosio - referendarza sądowego,

35. Pani Natalii Stryczek - referendarza sądowego,

36. Pani Moniki Małgorzaty Śladowskiej - asystenta sędziego,

37. Pani Doroty Wandy Wesołowskiej - asystenta sędziego,

38. Pani Katarzyny Jadwigi Wielichowwskiej-Opalskiej - asystenta sędziego,

39. Pana Macieja Wieliczko - asystenta sędziego,

40. Pani Jolanty Wodzińskiej-Flakiewicz - asystenta sędziego,

41. Pani Moniki Wojciechowskiej - radcy prawnego,

42. Pana Daniela Wyszkowskiego - asystenta sędziego,

43. Pani Renaty Wyszyńskiej - asystenta sędziego,

44. Pani Kariny Andżeliki Ziółkowskiej referendarza sądowego.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ w Warszawie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 974 zgłosiło się czterdzieści pięć wyżej wskazanych osób.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 28 lipca 2014 r. odbył posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszonych kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ w Warszawie i w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji Radzie kandydatury Pani Anny Saks. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej, natomiast nie stawił się prawidłowo zawiadomiony przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury. Przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych oświadczył, że popiera kandydaturę Pani Moniki Wojciechowskiej, a przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że popiera zarówno kandydaturę Pani Iwony Gieruli jak i Pana Michała Krupy, ponieważ są one wyróżniające. Dodał, że za kandydaturą Pani Gieruli przemawia jej doświadczenie zagraniczne oraz dotychczasowa praca w notariacie i w innych podmiotach.

Zespół, rekomendując kandydaturę Pani Anny Saks, wziął pod uwagę między innymi uzyskaną przez nią wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez sędzię wizytator, jej doświadczenie zawodowe, ocenę ze studiów i egzaminu sędziowskiego, ukończenie studiów podyplomowych, a także pozytywną ocenę Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz wynik uzyskany na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

II

Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając przedstawioną przez Zespół argumentację, podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-

Północ w Warszawie kandydatury Pani Anny Saks. Rada uwzględniła ocenę kwalifikacji kandydatów i kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz warunki z art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Rada ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w niniejszej procedurze nominacyjnej najlepszym kandydatem spośród wszystkich ubiegających się o przedmiotowe stanowisko jest Pani Anna Saks.

Pani Anna Saks urodziła się 17 grudnia 1983 r. w Serocku. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, we wrześniu 2010 r., złożyła egzamin sędziowski, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Od 15 listopada 2010 r. do 28 lutego 2014 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w XXV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 1 marca 2014 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu "Zamówienia Publiczne".

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Saks sporządziła sędzia wizytator Beata Janusz. Opiniująca, po analizie przedłożonych i losowo wybranych spraw, w których kandydatka przygotowywała projekty orzeczeń, uzasadnień orzeczeń stwierdziła, że są one sporządzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Projekty te sporządzane były w różnych kategoriach spraw, o różnym stopniu trudności i, jak wynika z informacji sędziów, były to pierwsze wersje wykorzystane przez nich w całości. W znaczącej większości były to sprawy skomplikowane zarówno pod względem stanu prawnego jak i faktycznego. Opiniująca dodała, że projekty uzasadnień w pełni odpowiadają wymogom art. 328 § 2 kpc. Są wyczerpujące, zawierają niezbędne elementy, zaś zawarte w nich wywody prawne czynione były w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego i poglądy doktryny. Sędzia wizytator podkreśliła logiczny tok rozumowania, klarowne wywody prawne i brak zbędnych rozważań. Wskazała, że pisane są jasnym, zrozumiałym językiem a jednocześnie są dobrym wywodem prawnym. Ponadto zwróciła uwagę, że sędziowie współpracujący z kandydatką wskazali na wykorzystywanie tych projektów bez zastrzeżeń lub poprawek. W ocenie opiniującej z przedstawionych projektów wynika, że Pani Anna Saks prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej w zakresie prawa materialnego i procesowego. Kandydatka ta cieszy się także bardzo dobra opinią Przewodniczącego Wydziału i sędziów współpracujących, którzy podkreślają jej ogromne zaangażowanie, odpowiedzialność, sprawność i pracowitość. Wykonuje czynności rzetelnie i profesjonalnie. Opiniująca podkreśliła jej kompetencje i umiejętności zawodowe. Stwierdziła też, że jest osobą opanowaną, taktowną, o wysokiej kulturze osobistej oraz posiada niezbędne cechy osobowościowe aby pełnić służbę sędziego w sądzie rejonowym. Podsumowując sędzia wizytator stwierdziła, że kandydatura Pani Anny Saks zasługuje na wyróżniającą ocenę.

Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 6 maja 2014 r., udzieliło poparcia kandydaturze Pani Anny Saks, a Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r., zaopiniowało kandydaturę przy następującym wyniku głosowania: 34 głosy "za", 33 głosy "przeciw".

Krajowa Rada Sądownictwa, mając na uwadze wyróżniająca ocenę kwalifikacji Pani Anny Saks sporządzoną przez sędzię wizytator oraz doświadczenie kandydatki w pracy na stanowisku asystenta sędziego w XXV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie i na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła także bardzo dobre oceny ze studiów i z egzaminu sędziowskiego oraz ukończenie studiów podyplomowych. Ponadto Rada wzięła pod uwagę poparcie środowiska sędziowskiego dla kandydatury Pani Anny Saks, tj. pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz wynik uzyskany przez nią podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa odnotowała, że był to czwarty w kolejności wynik, przy czym Pani Magda Figiel, która uzyskała najwyższe poparcie (47 głosów "za", 20 głosów "przeciw") została zarekomendowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 784. Natomiast pozostali kandydaci uzyskali wynik zbliżony do wyniku Pani Anny Saks: Pan Maciej Kur 37 głosów "za", 29 głosów "przeciw", a Pan Tomasz Morycz 36 głosów "za", 29 głosów "przeciw", przy czym ten ostatni został zarekomendowany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r. poz. 975.

Dodatkowo Rada uwzględniła, że Pan Maciej Kur uzyskał słabsze, tj. dobre oceny ze studiów i z egzaminu sędziowskiego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Północ w Warszawie, nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Anna Saks.

Te argumenty spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 29 lipca 2014 r. na kandydaturę:

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. 2011 r. Nr 126, poz. 714).