Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.7.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 277/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 lipca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
I. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kandydaturę Pana Przemysława Piotra Funki - asystenta sędziego.

II. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kandydatur:

1. Pana Piotra Aleksandra Bagińskiego - asystenta sędziego,

2. Pana Tomasza Jana Bebejewskiego - referendarza sądowego,

3. Pani Magdaleny Marii Bojarskiej - referendarza sądowego,

4. Pani Anny Brelik - asystent sędziego,

5. Pani Katarzyny Barbary Dymczyk - asystent sędziego,

6. Pana Pawła Geislera - asystenta sędziego,

7. Pani Aliny Marii Geremek - asystent sędziego,

8. Pana Bartłomieja Andrzeja Glapińskiego - referendarza sądowego,

9. Pana Michała Glazika - radcy prawnego,

10. Pani Aleksandry Grzesiak - asystent sędziego,

11. Pani Moniki Januszewskiej - asystent sędziego,

12. Pani Agnieszki Jasińskiej - asystent sędziego,

13. Pana Łukasza Kaczmarka - asystenta sędziego,

14. Pani Klaudyny Marii Knitter-Zalewskiej - asystent sędziego,

15. Pani Moniki Anny Kokocińskiej - asystent sędziego,

16. Pana Kajetana Włodzimierza Kosterkiewicza - asystenta sędziego,

17. Pani Małgorzaty Krystyny Kryślak - asystent sędziego,

18. Pani Małgorzaty Kurzawy - asystent sędziego,

19. Pani Anny Lewandowskiej - asystent sędziego,

20. Pani Justyny Liss - asystent sędziego,

21. Pana Pawła Franciszka Longiera - asystenta sędziego,

22. Pana Piotra Rafała Łososia - referendarza sądowego,

23. Pana Tomasza Malickiego - asystenta sędziego,

24. Pani Anny Kariny Michałowskiej - asystent sędziego,

25. Pani Karoliny Marii Nowaczyk - asystent sędziego,

26. Pana Jana Michała Olszanowskiego - referendarza sądowego,

27. Pani Katarzyny Zuzanny Orzeł - asystent sędziego,

28. Pani Sylwii Plago - referendarza sądowego,

29. Pani Anety Pochylskiej - asystent sędziego,

30. Pani Anny Bożeny Prywaty - asystent sędziego,

31. Pani Agnieszki Magdaleny Robak - asystent sędziego,

32. Pani Agnieszki Justyny Skiery-Bilskiej - asystent sędziego,

33. Pana Piotra Józefa Skrzypczaka - asystenta sędziego,

34. Pana Łukasza Jana Słomczyńskiego - asystenta sędziego,

35. Pana Mikołaja Sobczaka - referendarza sądowego,

36. Pani Anety Sobolewskiej-Źukiel - asystent sędziego,

37. Pani Igi Struzik - referendarza sądowego,

38. Pani Małgorzaty Śliwińskiej - asystent sędziego,

39. Pana Kajetana Marka Tworka - asystenta sędziego,

40. Pani Agnieszki Angeliki Węgorek - asystent sędziego,

41. Pana Karola Wojciecha Wojciechowskiego - asystenta sędziego,

42. Pana Bartosza Przemysława Woźniaka - asystenta sędziego,

43. Pana Łukasza Zabłockiego - referendarza sądowego,

44. Pani Iwony Marii Zajac-Bange - asystent sędziego,

III. umorzyć postępowanie wywołane zgłoszeniem:

1. Pani Agnieszki Bartlitz - obecnie sędzi sądu rejonowego,

2. Pani Kingi Joanny Błaszczyk - obecnie sędzi sądu rejonowego,

3. Pana Huberta Kozłowskiego - obecnie sędziego sądu rejonowego,

4. Pana Marka Michała Łącznego - obecnie sędziego sądu rejonowego,

5. Pani Joanny Wirginii Mamet - obecnie sędzi sądu rejonowego,

6. Pana Piotra Płóciniczaka - obecnie sędziego sądu rejonowego,

7. Pana Ryszarda Arkadiusza Rakowera - obecnie sędziego sądu rejonowego, wobec powołania tych osób na inne stanowisko sędziowskie oraz cofnięcia przez nie zgłoszenia.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692 zgłosiły się pięćdziesiąt dwie wyżej wskazane osoby.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 8 lipca 2014 r. odbył posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszonych kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i w jawnym głosowaniu bezwzględną większością głosów przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji Radzie kandydatury Pana Przemysława Piotra Funki. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, który stwierdził, że kandydatura Pana radcy prawnego Michała Glazika ma bardzo umiarkowane poparcie i jest to kandydat młody, o krótkim stażu.

Zespół, wskazując kandydaturę Pana Przemysława Piotra Funki, wziął pod uwagę między innymi uzyskaną przez niego celującą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez sędziego wizytatora, jego doświadczenie zawodowe, ocenę ze studiów i egzaminu sędziowskiego, pozytywną ocenę Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz najwyższe poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

II

Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając przedstawioną przez Zespół argumentację, podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu kandydatury Pana Przemysława Piotra Funki. Rada uwzględniła ocenę kwalifikacji kandydatów i kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz warunki z art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Rada ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w niniejszej procedurze nominacyjnej najlepszym kandydatem spośród wszystkich ubiegających się o przedmiotowe stanowisko jest Pan Przemysław Piotr Funka.

Pan Przemysław Piotr Funka urodził się 21 grudnia 1981 r. w Rawiczu. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r., złożył egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą. Od 1 października 2008 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, przy czym do 31 października 2009 r. w III Wydziale Karnym, a następnie w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Ocenę kwalifikacji Pana Przemysława Piotra Funki sporządził sędzia wizytator ds. cywilnych, który przywołał pozytywne oceny pracy kandydata sporządzone przez współpracujących z nim sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu i stwierdził, mając na uwadze ich treść oraz analizę projektów uzasadnień orzeczeń sporządzonych przez opiniowanego, że podczas wykonywanej pracy, prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej, a do sędziów i innych pracowników sądu odnosi się właściwie z należytym szacunkiem. Opiniowany prezentuje wzorowe predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu sędziego, ponieważ osiągnął celującą umiejętność logicznego myślenia, podejmowania decyzji oraz dostrzegania problemów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, a także wzorową organizację pracy, zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Sędzia wizytator wskazał, że Pan Przemysław Piotr Funka wykonał odpowiednią dla oceny jego pracy liczbę czynności asystenta sędziego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziego (Dz. U. z 2002 r. Nr 192, poz. 1613) ocenionych wpierw bardzo dobrze, a następnie wzorowo. Czynności te to przygotowywanie analizy (pod względem dowodowym i prawnym) spraw rozpoznawanych w postępowaniu apelacyjnym oraz ze skarg na przewlekłość postępowania i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ww. sprawach, sporządzanie projektów uzasadnień wyroków oraz postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty w postępowaniu apelacyjnym w sprawach cywilnych odwoławczych oraz w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowania jak też uzasadnień wyroków w sprawach cywilnych w postępowaniu przed sądem okręgowym w pierwszej instancji, samodzielne sporządzanie projektów postanowień, wydanych w toku postępowania zażaleniowego w sprawach cywilnych. Opiniujący dodał, ze analiza projektów orzeczeń wydanych w sprawach cywilnych wskazuje, że wzorowo spełniają one wymagania art. 328 § 2 k.p.c., przy uwzględnieniu odrębności postępowania apelacyjnego i zażaleniowego, a podczas swojej pracy kandydat prezentuje obecnie celujący poziom wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Reasumując sędzia wizytator stwierdził, że uznać należy iż opiniowany jest przygotowany do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego w stopniu celującym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r" jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana Przemysława Piotra Funki i uznało, że jest najlepszym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (8 głosów "za", w tym 8 ocen wzorowych, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"), a Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r" zaopiniowało kandydaturę przy następującym wyniku głosowania: 71 głosów "za", przy 6 głosach "przeciw" i 12 głosach "wstrzymujących się".

Krajowa Rada Sądownictwa, mając na uwadze celującą ocenę kwalifikacji Pana Przemysława Piotra Funki sporządzoną przez sędziego wizytatora ds. cywilnych oraz uzyskane przez niego poparcie środowiska sędziowskiego podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła doświadczenie kandydata w pracy na stanowisku asystenta sędziego w III Wydziale Karnym i w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także ocenę bardzo dobrą ze studiów i ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. Ponadto Rada - jak wyżej wskazano - odnotowała poparcie środowiska sędziowskiego dla kandydatury Pana Przemysława Piotra Funki, tj. jednomyślnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz najwyższe poparcie podczas głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pan Przemysław Piotr Funka.

Te argumenty spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 10 lipca 2014 r. na kandydaturę:

* Pana Przemysława Piotra Funki oddano 19 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Piotra Aleksandra Bagińskiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Tomasza Jana Bebejewskiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Magdaleny Marii Bojarskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anny Brelik oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Katarzyny Barbary Dymczyk oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Pawła Geislera oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Aliny Marii Geremek oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Bartłomieja Andrzeja Glapińskiego oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 19 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Michała Glazika oddano 0 głosów "za", 4 głosy "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Aleksandry Grzesiak oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Moniki Januszewskiej oddano 0 głosów "za", 4 głosy "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Agnieszki Jasińskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Łukasza Kaczmarka oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Klaudyny Marii Knitter-Zalewskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Moniki Anny Kokocińskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Kajetana Włodzimierza Kosterkiewicza oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Małgorzaty Krystyny Kryślak oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Małgorzaty Kurzawy oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anny Lewandowskiej oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Justyny Liss oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Pawła Franciszka Longiera oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Piotra Rafała Łososia oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Tomasza Malickiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anny Kariny Michałowskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Karoliny Marii Nowaczyk oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Jana Michała Olszanowskiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Katarzyny Zuzanny Orzeł oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Sylwii Plago oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 16 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anety Pochylskiej oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anny Bożeny Prywaty oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Agnieszki Magdaleny Robak oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Agnieszki Justyny Skiery-Bilskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Piotra Józefa Skrzypczaka oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 19 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Łukasza Jana Słomczyńskiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Mikołaja Sobczaka oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Anety Sobolewskiej-Żukiel oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Igi Struzik oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Małgorzaty Śliwińskiej oddano 0 głosów "za", 4 głosy "przeciw" i 14 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Kajetana Marka Tworka oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Agnieszki Angeliki Węgorek oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 18 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Karola Wojciecha Wojciechowskiego oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Bartosza Przemysława Woźniaka oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

* Pana Łukasza Zabłockiego oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 16 głosów "wstrzymujących się",

* Pani Iwony Marii Zajac-Bange oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 17 głosów "wstrzymujących się",

ponadto Krajowa Rada Sądownictwa jednogłośnie 19 głosami "za" umorzyła postępowanie wywołane zgłoszeniem:

* Pani Agnieszki Bartlitz,

* Pani Kingi Joanny Błaszczyk,

* Pana Huberta Kozłowskiego,

* Pana Marka Michała Łącznego,

* Pani Joanny Wirginii Mamet,

* Pana Piotra Płóciniczaka,

* Pana Ryszarda Arkadiusza Rakowera.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. 2011 r. Nr 126, poz. 714).