Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.5.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 168/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 maja 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi kandydaturę Pana Michała Błońskiego - sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

UZASADNIENIE

I

1. Na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 692, swoją kandydaturę zgłosił Pan sędzia Michał Błoński.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, na posiedzeniu w dniu 5 maja 2014 r., postanowił rekomendować kandydaturę Pana sędziego Michała Błońskiego (4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się").

Wniosek ten znajduje potwierdzenie w załączonej ocenie kwalifikacyjnej, informacjach o posiadanym przez kandydata doświadczeniu zawodowym, wynikach orzeczniczych, ocenach ze studiów i z egzaminu sędziowskiego, a także opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi i ocenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że Pan sędzia Michał Błoński ukończył wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, zaś egzamin sędziowski złożył z oceną dobrą. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Posiada również wieloletnie doświadczenie orzecznicze, które zdobył jako asesor sądowy i sędzia w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz na delegacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Ponadto jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Kandydat został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany na Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz uzyskał zdecydowane poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wyrażonymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego Rada uwzględniła przede wszystkim uzyskaną przez kandydata ocenę kwalifikacyjną, Jego doświadczenie zawodowe, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego, a także opinie przełożonych i uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydatura Pana sędziego Michała Błońskiego zasługuje na to aby przedstawić ją z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi.

2. Pan sędzia Michał Błoński urodził się 12 lutego 1974 r. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą. W 2002 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. W 2007 r. kandydat uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa. Od 15 czerwca 2003 r. do 31 stycznia 2007 r. pracował jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wykonując czynności orzecznicze początkowo w V Wydziale Karnym, a od 1 kwietnia 2006 r. w XVIII Wydziale Grodzkim. Od 1 lutego 2007 r. do chwili obecnej jest sędzią Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Czynności orzecznicze wykonywał początkowo w XVII Wydziale Karnym, a od 1 grudnia 2010 r. w IV Wydziale Karnym. Od lipca 2007 r. orzekał cyklicznie na delegacjach w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. W dniu 21 lutego 2013 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi.

Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną. Zdaniem sędziego wizytatora posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dużą wiedzę prawniczą i niezbędne doświadczenie orzecznicze, co czyni Go pełnowartościowym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Osiąga bardzo dobre wyniki ilościowe i jakościowe, a ponadto utrzymuje wysoką stabilność orzecznictwa. Uzasadnienia orzeczeń sporządza z zachowaniem ustawowego terminu. Treść i forma protokołów świadczy o prawidłowym, wręcz wzorowym prowadzeniu rozpraw i posiedzeń. Uzasadnienia orzeczeń odpowiadają warunkom określonym w przepisach, zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i merytorycznej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 r., jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pana sędziego Michała Błońskiego.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej w dniu 31 marca 2014 r. za Jego kandydaturą oddano 85 głosów "za", przy 2 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się przede wszystkim oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Michał Błoński posiada duże i różnorodne doświadczenie orzecznicze, które zdobył pracując początkowo jako asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Obecnie wykonuje - w ramach delegacji - czynności orzecznicze w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Ponadto kandydat posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa i pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę fakt, że kandydat ukończył wyższe studia prawnicze z oceną bardzo dobrą, zaś egzamin sędziowski złożył z oceną dobrą.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także wysokie poparcie środowiska sędziowskiego udzielone kandydaturze przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Uzyskane wyniki głosowania na Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Apelacji Łódzkiej zostały omówione powyżej.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana sędziego Michała Błońskiego z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności fakt, że posiada duże i różnorodne doświadczenie orzecznicze, wysokie kwalifikacje zawodowe, uzyskane wyniki ze studiów i egzaminu sędziowskiego, zdecydowane poparcie środowiska sędziowskiego oraz bardzo dobra ocena kwalifikacyjna.

7. Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 6 maja 2014 r. na kandydaturę Pana sędziego Michała Błońskiego oddano 18 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).