Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 20.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.3.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 101/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 marca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 20

I. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz, 714 i Nr 203, poz. 1192), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. postanowiła przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie kandydaturę Pani asystent Anny Marii SZCZĄSKI-WÓJCIK,

2. postanowiła, że:

- Pani asystent Izabela Elżbieta CIEPŁA,

- Pani referendarz Katarzyna CIEŚNIARSKA,

- Pan referendarz Marcin Mariusz CZAPNIK,

- Pani prokurator Małgorzata GOŁĘBIOWSKA,

- Pani asystent Karolina Anna ILKOWSKA-URBAŃSKA,

- Pani asystent Gabriela JASIŃSKA,

- Pani asystent Aneta KAFTAN SKA,

- Pani asystent Aleksandra Maria KLIM

- Pan asystent Marek KOLASA,

- Pani referendarz Halina K.OZIK-KUŚMIREK,

- Pan asystent Wojciech KOZŁOWSKI,

- Pani asystent Wioleta KRULIKOWSKA,

- Pan prokurator Grzegorz KRYSZTOFIUK,

- Pani referendarz Maria Paulina ŁUKOMSKA,

- Pan referendarz Mariusz METERA,

- Pani asystent Monika Anna MICHALUK,

- Pani asystent Agnieszka Dominika NAKWASKA-SZCZEPKOWSKA,

- Pan referendarz Michał PAŁKA,

- Pani asystent Marta PILŚNIK,

- Pani referendarz Dominika PODPORA,

- Pan referendarz Rafał Wojciech ROGIŃSKI,

- Pani adwokat Magdalena Agata SKOREK-JAROŃ,

- Pan asystent Florian Kamil SZCZEŚNIK,

- Pani asystent Monika Małgorzata ŚLADOWSKA,

- Pani referendarz Olga Maria TOMASZCZYK,

- Pani referendarz Gabriela Alicja WIŚNIEWSKA,

- Pan referendarz Paweł WOJCIECHOWSKI,

- Pan referendarz Maciej WÓJCICKI,

- Pani adwokat Anna Maria WYPYCH-KNIEĆ,

- Pan asystent Daniel WYSZKOWSKI,

- Pani asystent Agnieszka ZAJĄC,

- Pani asesor Dorota Maria ŻACZKIEWICZ

nie zostaną przedstawieni Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,

II. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie wobec kandydatur:

- Pana Artura GRAJEWSKIEGO - sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy- Pragi Północ w Warszawie,

- Pana Michała MARCYSTAKA - sędziego Sądu Rejonowego w Wołominie,

- Pani Sylwii Anny MĄSIOR - sędzi Sądu Rejonowego w Myślenicach,

- Pana Adama Piotra SOLECKIEGO - sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

UZASADNIENIE

I

1. Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 20 zgłoszonych zostało trzydzieści siedem, wyżej wskazanych, kandydatur.

2. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 marca 2014 r. na posiedzeniu w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa Kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, obwieszczone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 20, postanowił jednogłośnie rekomendować Radzie kandydaturę Pani asystent Anny Marii Szcząski-Wójcik (3 głosy "za").

O terminie posiedzenia Zespołu została zawiadomiona Krajowa Rada Prokuratury oraz Naczelna Rada Adwokacka, gdyż na stanowisko sędziowskie swoją kandydaturę zgłosiły osoby wykonujące zawód prokuratora i adwokata. Na posiedzeniu Zespołu nie stawił się przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury ani przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zdaniem Zespołu rekomendującego kandydaturę Pani asystent Anny Marii Szcząski- Wójcik, kierującego się kwalifikacjami Kandydatów, opiniami służbowymi sędziów wizytatorów i przełożonych Kandydatów oraz ocenami z egzaminów zawodowych, a także opiniami Kolegium oraz ocenami Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie jest Ona najlepszą Kandydatką spośród ubiegających się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w uzyskanej przez kandydatkę wyróżniającej ocenie kwalifikacji i wykazywanej wiedzy, umiejętnościach zawodowych oraz cechach osobowościowych.

Kandydatka posiada niemal ośmioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta sędziego (w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie).

Pani asystent posiada doświadczenie w przygotowywaniu różnorodnych spraw, w których czynności dokonywała, dostrzega i rozwiązuje problemy prawne w nich występujące, we właściwy sposób posługując się przy tym literaturą prawniczą i orzecznictwem sądowym. Kandydatka osiągnęła wysoki poziom warsztatu prawniczego, a takie cechy jak rzetelność, pracowitość i sumienność - potwierdzone w opiniach współpracujących z Nią sędziów - świadczą dodatkowo o wysokiej przydatności tej kandydatury na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie udzieliło jej kandydaturze poparcia: 6 głosami "za" i 2 głosami "przeciw, a w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie uzyskała: 45 głosów "za", 36 głosów "przeciw". Kandydatka uzyskała bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Wyżej, przez Zgromadzenie Przedstawicieli tego Okręgu, zostały ocenione kandydatury rekomendowane przez Zespół do powołania w innych postępowaniach: Pana Floriana Szczcśnika do Sądu Rejonowego w Wołominie (M.P. z 2012 r. poz. 272); bądź w stosunku do których zapadła uchwała o przedstawieniu z wnioskiem o powołanie: Pan Grzegorz Krysztofiuk został przedstawiony z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie (M.P. z 2012 r. poz. 669).

W ocenie Zespołu pozostali Kontrkandydaci nie byli lepsi czy bardziej odpowiedni od rekomendowanej Kandydatki.

II

1. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe Pani Anny Marii Szcząski-Wójcik, podzielając przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendację, uwzględniającą przede wszystkim ocenę kwalifikacji Kandydatów i kryteria wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz warunki z art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Rada ma za zadanie wybrać najlepszego spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności Rada uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą Kandydatką spośród wszystkich osób ubiegających się o przedmiotowe stanowisko jest Pani Anna Maria Szcząska-Wójcik.

Znajduje to potwierdzenie w Jej dotychczasowym dorobku zawodowym pozytywnie ocenionym przez sędziego opiniującego, a także przez środowisko sędziowskie w trakcie głosowali na Kolegium i Zgromadzeniu Przedstawicieli.

2. Pani Anna Maria Szcząska-Wójcik urodziła się 5 listopada 1982 r. w Warszawie. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra prawa z łącznym wynikiem bardzo dobrym (z wyróżnieniem). Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z ogólną oceną dobrą plus.

W okresie od 5 czerwca 2006 r. do 30 września 2007 r. pracowała w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w okresie od 16 do 31 października 2010 r. i od 2 do 14 listopada 2010 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a w okresie od 15 listopada 2010 r. do 12 czerwca 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 13 czerwca 2011 r. zajmuje stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Kandydatka uczestniczyła w szeregu, adresowanych do asystentów, szkoleń.

Ocenę pracy Kandydatki sporządził sędzia Tomasz Wojciechowski. Pan sędzia stwierdził, że właściwości intelektualne, wiedza, umiejętności zawodowe oraz cechy osobowościowe w pełni predestynują Panią Annę Marię Szcząskę -Wójcik do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego. Kandydaturę ocenił jako wyróżniającą i zasługującą na pełne poparcie. Stwierdził, że sporządzane przez Kandydatkę projekty cechuje bardzo wysoka jakość i przewyższają one wiele swych odpowiedników sporządzanych przez sędziów. Świadczą one o posiadaniu przez Kandydatkę umiejętności dogłębnej analizy poszczególnych spraw, przedstawiania okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, konstruowania wywodu prawnego oraz wyciągania odpowiednich wniosków. Z projektów wynika, że autorka posiadła zdolność selekcji okoliczności faktycznych i zagadnień istotnych i nieistotnych dla rozstrzygnięcia, co wynika przede wszystkim z bogatej wiedzy prawniczej. Przeprowadzanie całościowej analizy zebranego materiału sprawia, że wyprowadzane przez Kandydatkę wnioski nie są przypadkowe, lecz spójne i przekonywające, co świadczy o posiadaniu przez Nią umiejętności niezbędnych, ze względu na istotę pracy sędziego w pierwszej instancji, do sprawowania tego urzędu. Sędzia wizytator bardzo wysoko ocenił poziom wiedzy opiniowanej oraz sposób formułowania wywodów, które zawsze są dostosowane do materii sprawy. Kandydatka sięga do literatury prawniczej i orzecznictwa sądowego powołując ich wypowiedzi we właściwym zakresie. Dzięki temu zachowuje rozsądną objętość uzasadnienia bez uszczerbku dla jego mocy przekonywania. Sprzyja temu także brak tendencji do prowadzenia rozważań teoretycznych wykraczających poza potrzebę danej sprawy. Także pod względem językowym projekty są doskonałe i świadczą o zdolności do precyzyjnego wyrażania się w kwestiach prawnych, nierzadko bardzo złożonych, z jednoczesnym zachowaniem właściwej struktury wypowiedzi i lekkości języka.

Kandydatka posiada odpowiednie umiejętności warsztatowe, jest osobą pracowitą, rzetelną i sumienną, co potwierdzają także uzyskane przez Panią Annę Marię Szcząskę- Wójcik bardzo pozytywne opinie przełożonych oraz sędziów współpracujących, którzy podkreślali m.in. Jej kwalifikacje zawodowe oraz umiejętność pracy w zespole.

3. Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r. zaopiniowało pozytywnie kandydaturę Pani Anny Marii Szcząski-Wójcik: stosunkiem głosów: 6 głosów "za" i 2 głosami "przeciw".

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 2 grudnia 2013 r. Kandydatka uzyskała: 45 głosów "za", 36 głosów "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się".

Uzyskane przez Panią Annę Marię Szcząskę-Wójcik poparcie środowiska sędziowskiego świadczy o bardzo wysokiej ocenie Jej kandydatury na tle pozostałych kandydatur. Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze także uzyskaną wyróżniającą ocenę kwalifikacji i opinie oraz rekomendacje sędziów współpracujących z Kandydatką podjęła decyzję o przedstawieniu z wnioskiem o powołanie na obwieszczone stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie.

Wobec powyższego Krajowa Rada Sądownictwa uznała powyższą kandydaturę za w pełni odpowiadającą wymogom stawianym osobom kandydującym na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

4. Pan Michał Marcysiak uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 274/2013 z 15 maja 2013 r. został przedstawiony z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wołominie, Pani Sylwia Anna Mąsior cofnęła swoje zgłoszenie, a uchwałą nr 397/2013 z 17 lipca 2013 r. została przedstawiona z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Myślenicach, Pan Adam Piotr Solecki cofnął swoje zgłoszenie, a uchwałą nr 224/2013 z 9 kwietnia 2013 r. został przedstawiony z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś Pan Artur Grajewski cofnął swoje zgłoszenie, a uchwałą nr 271/2013 z 14 maja 2013 r. został przedstawiony z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie.

Wobec tego postępowanie wobec Tych kandydatur należało na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa umorzyć jako zbędne.

Ponadto w innych postępowaniach Krajowa Rada Sądownictwa wybrała następujących kandydatów:

- Panią Katarzynę Cieśniarską uchwałą nr 540/2013 z 5 grudnia 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,

- Panią Karolinę Annę Ilkowską-Urbańską uchwałą nr 272/2013 z 15 maja 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie,

- Panią Gabrielę Jasińską uchwałą nr 30/2014 z 16 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym w Piasecznie,

- Panią Aleksandrę Klim uchwałą nr 31/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

- Pana Wojciecha Kozłowskiego uchwałą nr 28/2014 z 16 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

- Panią Wioletę Krulikowską uchwałą nr 33/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

- Pana Grzegorza Krysztofiuka uchwałą nr 31/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

- Panią Marię Paulinę Łukomską uchwałą nr 543/2013 z 6 grudnia 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie,

- Pana Mariusza Meterę uchwałą nr 540/2013 z 5 grudnia 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,

- Panią Monikę Annę Michaluk uchwałą nr 544/2013 z 6 grudnia 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie rejonowym w Lcgionowie,

- Panią Agnieszkę Dominikę Nakwaskę-Szczepkowską uchwałą nr 28/2014 z 16 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

- Pana Michała Pałkę uchwałą nr 31/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

- Panią Martę Pilśnik uchwałą nr 33/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,

- Panią Magdalenę Agatę Skorek-Jaroń uchwałą nr 32/2014 z 17 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,

- Panią Gabrielę Alicję Wiśniewską uchwałą nr 541/2013 z 5 grudnia 2013 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Panią Annę Marię Wypych-Knieć uchwałą nr 27/2014 z 16 stycznia 2014 r. na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

5. Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 6 marca 2014 r.:

- Pani Anna Maria SZCZĄSKA-WÓJCIK uzyskała 14 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 1 głos "wstrzymujący się" - udzielono Jej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani asystent Izabela Elżbieta CIEPŁY uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 3 głosy "przeciw" oraz 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Katarzyna CIEŚNIARSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Marcin Mariusz CZAPNIK uzyskała O głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani prokurator Małgorzata GOŁĘBIOWSKA uzyskała 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" oraz 14 "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Karolina Anna IŁKOWSKA-URBAŃSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nic uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Gabriela JASIŃSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Aneta KAFTAŃSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Aleksandra Maria KLIM uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Marek KOLASA uzyskał 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" oraz 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Halina KOZIK-KU ŚMIREK uzyskała 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Wojciech KOZŁOWSKI uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nic uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Wioleta KRULIKOWSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan prokurator Grzegorz KRYSZTOFILJK uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Maria Paulina LUKOMSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Mariusz METERA uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Monika Anna MICHALUK uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Agnieszka Dominika NAKWASKA-SZCZEPKOWSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Michał PALKA uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Marta P1LŚNIK uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Dominika PODPORA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Rafał Wojciech ROGIŃSKI uzyskał 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani adwokat Magdalena Agata SKOREK-JAROŃ uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Florian Kamil SZCZEŚNIK uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Monika Małgorzata ŚLADOWSKA uzyskała 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Olga Maria TOMASZCZYK uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani referendarz Gabriela Alicja WIŚNIEWSKA uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Paweł WOJCIECHOWSKI uzyskał 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan referendarz Maciej WÓJCICKI uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani adwokat Anna Maria WYPYCH-KNIEĆ uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pan asystent Daniel WYSZKOWSKI uzyskał 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asystent Agnieszka ZAJĄC uzyskała 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- Pani asesor Dorota Maria ŻACZKIEWICZ uzyskała 0 głosów "za", 1 głos "przeciw" oraz 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała bezwzględnej większości głosów,

- jednogłośnie, 15 głosami "za", postanowiono umorzyć postępowanie wywołane zgłoszeniem Pana Michała MARCYSIAKA, Pani Sylwii Anny MĄSIOR, Pana Adama Piotra SOLECKIEGO oraz Pana Artura GRAJEWSKIEGO.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192).