Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu, ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 720.

Akty korporacyjne

Sędz.2014.3.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 94/2014
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 marca 2014 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 720.

L Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu Panią referendarz sądową Emilię Katarzynę BŁAŻEWICZ,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu Pani asystent sędziego Agnieszki BĘDKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Marty Katarzyny BOGUSZEWSKIEJ, Pani asystent sędziego Agnieszki BRZOZOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Magdaleny DUDEK, Pani asystent sędziego Moniki JANUSZEWSKIEJ, Pani asystent sędziego Joanny JARZĄB, Pana referendarza sądowego Bartosza KONCZAKA, Pani asystent sędziego Joanny Magdaleny KRÓL, Pani asystent sędziego Katarzyny Beaty KSEPKO-LISOWSKIEJ, Pana asystenta sędziego Artura KUJKO, Pani asystent sędziego Małgorzaty KURZAWY, Pani asystent sędziego Magdaleny MATWIEJ, Pani asystent sędziego Eweliny Marii OKRASKI-KUJKO, Pana referendarza sądowego Jarosława Piotra OLSZEWSKIEGO, Pana referendarza sądowego Andrzeja Tadeusza PISARCZYKA, Pani asystent sędziego Małgorzaty Agnieszki SIELSKIEJ, Pani asystent sędziego Aleksandry Małgorzaty SOBCZAK - MICHALAK, Pani referendarz sądowej Anny Teresy SZEWCZYK, Pani asystent sędziego Małgorzaty ŚLIWIŃSKIEJ, Pana asystenta sędziego Piotra Łukasza ZASADY.

UZASADNIENIE I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałczu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 720, zgłosiło się dwadzieścia jeden wyżej wymienionych osób.

Zespół Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 marca 2014 roku przeprowadził posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na wolne stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wałczu ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 720.

W toku przeprowadzonej narady w celu przedstawienia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziego ogłoszone powyższym obwieszczeniem uwzględniono załączoną do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa wniosków uczestników postępowania dokumentację obejmującą: ocenę kwalifikacyjną kandydata, opinie przełożonych, rekomendacje, doświadczenie zawodowe, publikacje, opinię Kolegium Sądu, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, oceny ze studiów i z egzaminu sędziowskiego oraz inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia kandydata.

Po naradzie Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa ocenił, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę Pani Emilii Katarzyny Błażewicz.

Pani Emilia Katarzyna Błażewicz uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sędzi wizytator Małgorzaty Lubelskiej oraz sędzi Anny Budzyńskiej, które stwierdziły, że kandydatka prezentuje wysoki poziom wiedzy prawniczej, którą umiejętnie stosuje w praktyce. Jej orzecznictwo charakteryzuje się niewielką zaskarżalnością i znaczną stabilnością. Żadnego z uchylonych lub zmienionych orzeczeń wydanych przez opiniowaną nie można uznać za "oczywiście" wadliwe i wynikające z braku wiedzy, czy braku należytego rozpoznania sprawy. Kandydatka pracuje bardzo systematycznie osiągając wyniki w pełni porównywalne z wynikami innych referendarzy, a niejednokrotnie wyniki lepsze, co świadczy o dobrej organizacji pracy, a także dobrej znajomości rozpoznawanych spraw. Wniosek powyższy potwierdza fakt, iż w sprawach poddanych kontroli, sędzia wizytator nie stwierdziła przewlekłości nawet w przypadku, gdy okres ich rozpoznawania był znaczniejszy. Reasumując opiniujące wyraziły pogląd, że Pani Emilia Katarzyna Błażewicz spełnia wszelkie warunki mianowania na sędziego sądu rejonowego i w pełni na mianowanie jej sędzią rejonowym zasługuje.

Niezależnie od powyższego Pani Emilia Katarzyna Błażewicz posiada doświadczenie zawodowe z pracy zarówno na stanowisku asystenta sędziego jak i referendarza sądowego, uzyskała ocenę bardzo dobrą ze studiów i z egzaminu sędziowskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne (2009 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ocena bardzo dobra), a od marca 2013 r. uczestniczy w rocznym seminarium "Stosowanie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim porządku prawnym" organizowanym przez Centrum Europejskie Pracownię Badania Dorobku Prawnego Rady Europy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto uzyskała pozytywną ocenę Kolegium Sądu Okręgowego w Koszalinie (8 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się") oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie (34 głosy "za", 7 głosów "przeciw", 19 głosów "wstrzymujących się").

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego spośród kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Emilii Katarzyny Błażewicz wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jej pracy oraz doświadczenie zawodowe i najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Pani Emilia Katarzyna Błażewicz ukończyła w 2005 roku wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w 2008 roku złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę bardzo dobrą. Od dnia 1 paździemika2008 roku zatrudniona została w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 grudnia 2010 roku została mianowana referendarzem sądowym i skierowana do orzekania w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, gdzie w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 31 października 2011 roku pracowała w I Wydziale Cywilnym, a następnie w V Wydziale Gospodarczym, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Pani referendarz brała udział w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a także ukończyła w 2009 roku studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W ramach samodoskonalenia od marca 2013 r. uczestniczy także w rocznym seminarium "Stosowanie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim porządku prawnym" organizowanym przez Centrum Europejskie Pracownię Badania Dorobku Prawnego Rady Europy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pozytywną ocenę o wynikach pracy Kandydatki wyraziły sędzia wizytator SSO Małgorzata Lubelska oraz SSO Anna Budzyńska tak w odniesieniu do merytorycznego poziomu ferowanych rozstrzygnięć jak i sprawności postępowania oraz uzyskanych wyników ilościowych. Poza merytorycznym przygotowaniem Kandydatka wyróżnia się dobrą organizacją pracy i systematycznością. Identyczne, bardzo pozytywne opinie o pracy Pani referendarz wyrażali współpracujący z nią sędziowie, a także Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz Przewodniczący Wydziału Cywilnego i Gospodarczego tego Sądu. W świetle przytoczonych ustaleń Pani referendarz Emilia Katarzyna Błażewicz spełnia wszelkie warunki i w pełni zasługuje na mianowanie na stanowisko sędziego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Koszalinie oddało 8 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" jednogłośnie popierając tę Kandydatkę.

Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie oddało 34 głosy "za", 7 głosów "przeciw", 19 głosów "wstrzymujących się" udzielając Kandydatce poparcia.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Wałczu w osobach: Pani asystent sędziego Agnieszki BĘDKOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Marty Katarzyny BOGUSZEWSKIEJ, Pani asystent sędziego Agnieszki BRZOZOWSKIEJ, Pani asystent sędziego Magdaleny DUDEK, Pani asystent sędziego Moniki JANUSZEWSKIEJ, Pani asystent sędziego Joanny JARZĄB, Pana referendarza sądowego Bartosza KONCZAKA, Pani asystent sędziego Joanny Magdaleny KRÓL, Pani asystent sędziego Katarzyny Beaty KSEPKO-LISOWSKIEJ, Pana asystenta sędziego Artura KUJKO, Pani asystent sędziego Małgorzaty KURZAWY, Pani asystent sędziego Magdaleny MATWIEJ, Pani asystent sędziego Eweliny Marii OKRASKI-KUJKO, Pana referendarza sądowego Jarosława Piotra OLSZEWSKIEGO, Pana referendarza sądowego Andrzeja Tadeusza PISARCZYKA, Pani asystent sędziego Małgorzaty Agnieszki SIELSKIEJ, Pani asystent sędziego Aleksandry Małgorzaty SOBCZAK - MICHALAK, Pani referendarz sądowej Anny Teresy SZEWCZYK, Pani asystent sędziego Małgorzaty ŚLIWIŃSKIEJ, Pana asystenta sędziego Piotra Łukasza ZASADY nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy ta także poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Emilii Katarzyny Błażewicz.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 marca 2014 r. na kandydaturę:

- Pani Emilii Katarzyny Błażewicz oddano 15 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", udzielając Jej kandydaturze poparcia,

- Pani Agnieszki Będkowskiej oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marty Katarzyny Boguszewskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Agnieszki Brzozowskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Magdaleny Dudek oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Moniki Januszewskiej oddano 0 głosów "za", 5 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Jarząb oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy

14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Bartosza Wojciecha Konczaka oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Magdaleny Król oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Katarzyny Beaty Ksepko-Lisowskiej oddano 0 głosów "za", 4 głosy "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Artura Kuj ko oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy

14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Kurzawy oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Magdaleny Matwiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Eweliny Marii Okraski-Kujko oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Jarosława Piotra Olszewskiego oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Andrzeja Tadeusza Pisarczyka oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw", przy 12 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Agnieszki Sielskiej oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Aleksandry Małgorzaty Sobczak-Michalak oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Teresy Szewczyk oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Śliwińskiej oddano 0 głosów "za", 6 głosów "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Piotra Łukasza Zasady oddano 0 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).