Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowy w Sieradzu, ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowy w Sieradzu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.9.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr 436/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 września 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowy w Sieradzu, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu kandydaturę pani Moniki SMUSZ-KULESZY - referendarza sądu rejonowego,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu kandydatur:

1. pani Marzeny Wiesławy CYBULSKIEJ-FRIEDRICH - referendarza sądu rejonowego

2. pani Aleksandry DĄBEK - asystenta sędziego sądu rejonowego

3. pana Jacka Tomasza GŁOWACZA - asystenta sędziego sądu okręgowego

4. pana Marcina Michała GÓRY - asystenta sędziego sądu apelacyjnego

5. pani Justyny KASPER - asystenta sędziego sądu okręgowego

6. pani Katarzyny Iwony KAZUŁY - asystenta sędziego sądu okręgowego

7. pani Kamili Katarzyny KNOP-WOJDYN - asystenta sędziego sądu okręgowego

8. pani Anny Marty KORCZAK-GŁOWACZ - asystenta sędziego sądu okręgowego

9. pani Liliany Marii KOSMALI-KRYCH - asystenta sędziego sądu rejonowego

10. pani Justyny KOWALSKIEJ - asystenta sędziego sądu okręgowego

11. pana Szymona Stanisława KOZŁOWSKIEGO - asystenta sędziego sądu okręgowego

12. pani Agaty Agnieszki LESIAK - asystenta sędziego sądu apelacyjnego

13. pani Magdaleny MYSŁOWSKIEJ-MARCZAK - asystenta sędziego sądu okręgowego

14. pana Daniela PASTUSIAKA - referendarza sądu rejonowego

15. pani Ingi PIETRASIK - asystenta sędziego sądu apelacyjnego

16. pani Marzeny Marii PILUCH-TYCY- asystenta sędziego sądu okręgowego

17. pani Agnieszki PRYCZYŃSKIEJ - asystenta sędziego sądu okręgowego

18. pana Dariusza Piotra ROGALI - asystenta sędziego sądu okręgowego

19. pani Justyny Katarzyny SIERUGI - asystenta sędziego sądu okręgowego

20. pana Roberta Pawła SZYCHOWSKIEGO - asystenta sędziego sądu okręgowego

21. pana Piotra Marcina SOBCZYŃSKIEGO - prokuratora prokuratury rejonowej

22. pani Magdaleny SZYMAŃSKIEJ - asystenta sędziego sądu okręgowego

23. pani Katarzyny Jadwigi WIELICHOWSKIEJ-OPALSKIEJ - asystenta sędziego sądu okręgowego

24. pana Marcina Wojciecha WOJCIECHOWSKIEGO - asystenta sędziego sądu okręgowego

25. pani Aleksandry Magdaleny WÓJCIK-PRZYTOCKIEJ - asystenta sędziego sądu okręgowego

26. pana Łukasza Marcina ZAJDY - asystenta sędziego sądu okręgowego

27. pani Katarzyny Kamili ŻELASKO - asystenta sędziego sądu rejonowego,

3. umorzyć postępowanie w sprawie z wniosków pani sędzi Anny BUDZAŁEK -GÓRSKIEJ i pani sędzi Małgorzaty Anny PĄŚKO o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu.

Uzasadnienie

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 155, swoje kandydatury zgłosiło trzydzieścioro wyżej wymienionych kandydatów.

W dniu 9 września 2013 roku Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył posiedzenie celem przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatur na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Na posiedzeniu nie stawił się przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.

Zespół ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i uwzględniając kryteria wynikające z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w jawnym głosowaniu, przyjął stanowisko o rekomendowaniu Radzie kandydatury pani Moniki

Smusz-Kuleszy. W głosowaniu nad zaproponowaną kandydaturą udział wzięło 5 członków Zespołu: oddano 3 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 2 głosy "wstrzymujące się".

Pani Monika Smusz-Kulesza urodziła się 8 marca 1981 roku w Zgierzu. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2005 r. z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem w postaci "Medalu za chlubne studia. Następnie rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2010 r. W październiku 2011 r. obroniła rozprawę doktorską na temat "Zbiorowe prawo pracowników do informacji" i w listopadzie tego roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.

Pani Monika Smusz-Kulesza ukończyła także etatową aplikację sądową (Sąd Rejonowy w Zgierzu), w trakcie której uzyskała od sędziów patronów 7 ocen celujących, 7 ocen bardzo dobrych (w tym jedna bardzo dobra plus) oraz dwie oceny dobre (w tym jedna dobra plus) i we wrześniu 2008 r. zdała egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą plus. Z dniem 1 października 2008 r. pani Monika Smusz-Kulesza została zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta (od 1 grudnia 2011 r. objęła stanowisko adiunkta). W okresie od 17 listopada 2008 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (początkowo w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od listopada 2012 r. w II Wydziale Cywilnym tego Sądu).

Oceny pracy i kwalifikacji zawodowych pani Moniki Smusz-Kuleszy dokonała sędzia wizytator do spraw cywilnych i wieczysto księgowych - Joanna Składowska. W opinii oceniającej pani referendarz wykazuje się dobią znajomością prawa materialnego i procesowego oraz umiejętnością jego stosowania, zaś wyniki osiągane przez opiniowaną w zakresie stabilności orzecznictwa świadczą o dobrym przygotowaniu merytorycznym. Zdaniem sędzi wizytator zaprezentowany poziom wiedzy prawniczej i umiejętności w zakresie redakcji orzeczeń i ich uzasadnień w zestawieniu z cechami osobowościowymi kandydatki i jej kwalifikacjami pozwalają na stwierdzenie, że pani Monika Smusz-Kulesza jest dobrym kandydatem na sędziego sądu rejonowego.

Pozytywne opinie o pracy pani referendarz Moniki Smusz-Kuleszy przedstawili Przewodniczący XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Przewodniczący II Wydziału Cywilnego, a także Prezes Sądu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 roku zaopiniowało kandydaturę pani Moniki Smusz-Kuleszy 4 głosami "za z siłą poparcia głosów: 8.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Sieradzu w dniu 28 czerwca 2013 r. na kandydaturę pani Moniki Smusz-Kuleszy oddano 16 głosów "za", 16 głosów "przeciw", z łączną sumą poparcia 35.

II.

Podczas posiedzenia w dniu 12 września 2013 r. Krajowa Rada Sądownictwa, wszechstronnie rozważyła i oceniła każdą ze zgłoszonych w niniejszym postępowaniu konkursowym kandydatur. Opierając swoje rozstrzygnięcie na zgromadzonym w sprawie materiale, podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu kandydatury pani Moniki Smusz-Kuleszy.

W ocenie Rady kompleksowa ocena pracy i predyspozycji osobowościowych w pełni uzasadniła wystąpienie z wnioskiem o powołanie tej kandydatki na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. Pani Monika Smusz-Kulesza posiada szereg pozytywnych opinii służbowych na temat swojej pracy. Posiada również rozległą wiedzę prawniczą oraz umiejętność samodzielnego podejmowania trafnych decyzji. Jest osobą bardzo ambitną która stale się rozwija i doskonali swoje umiejętności. Pani referendarz powierzone zadania wykonuje rzetelnie, sprawnie i z dużym zaangażowaniem. Nieustannie też pogłębia swą wiedzę teoretyczną i podejmuje wszelkie czynności zmierzające do doskonalenia jej warsztatu pracy (bierze udział w konferencjach naukowych i jest autorką publikacji o tematyce prawnej).

Zdaniem przełożonych jest to kandydatka bardzo pracowita, sumienna, systematyczna i posiadająca umiejętność organizowania sobie pracy. Dała się również poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej.

Czynnikami wzmacniającymi wybór tej kandydatury są: ukończenie studiów prawniczych z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem w postaci "Medalu za chlubne studia", złożenie egzaminu sędziowskiego z oceną bardzo dobry plus, posiadanie tytułu doktora nauk prawnych, jak również dobra ocena kwalifikacyjna i pozytywne opinie przełożonych pani referendarz.

Pani Marzena Wiesława Cybulska-Friedrich, która uzyskała najwyższy wynik poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu (odpowiednio 8 głosów "za" ze skalą poparcia 47) oraz pierwszy wynik w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Sieradzu (30 głosów "za" ze skalą 135 przy 2 głosach "przeciw"), jest zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa kandydatką spełniającą wymagania do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego, lecz na niższym poziomie od osoby rekomendowanej w niniejszej procedurze.

Pani Marzena Wiesława Cybulska-Friedrich uzyskała niższe oceny na dyplomie ukończenia studiów (ocenę dobrą plus) oraz z egzaminu sędziowskiego (ocenę dobrą). Ponadto - odmiennie, jak rekomendowana kandydatka pracująca naukowo - nie ma doświadczeń z pracy poza sądem. Także staż zawodowy pani Marzeny Cybulskiej-Friedrich nie jest zdecydowanie dłuższy od stażu kontrkandydatki. Pracę rozpoczęła w charakterze asystenta sędziego 1 kwietnia 2007 r. i kontynuowała ją (z przerwą od 13 listopada 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.) aż do 31 marca 2009 r. Z wyjątkiem okresu od 1 kwietnia do 31 lipca 2009 r. była to praca w wymiarze /2 etatu. Opiniowana początkowo była asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu a następnie w Sądzie Rejonowym w Łasku. Od 1 sierpnia 2009 r. do chwili obecnej pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Łasku.

Krajowa Rada Sądownictwa dokonała całościowej i szczegółowej analizy dorobku zawodowego wszystkich osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu w oparciu o zgromadzony w toku procedury konkursowej materiał. Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy co oznacza, że Rada, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Każde postępowanie nominacyjne stawia kandydatom szczególne wymagania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Dokonując rozpatrzenia i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur, Rada ma na uwadze przymioty i walory zawodowe oraz osobowościowe wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 12 września 2013 r. na kandydaturę:

1. pani Moniki Smusz-Kuleszy oddano 15 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się - udzielając jej poparcia,

2. pani Marzeny Wiesławy Cubulskiej-Friedrich oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

3. pani Aleksandry Dąbek oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

4. pana Jacka Tomasza Głowacza oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

5. pana Marcina Michała Górę oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

6. pani Justyny Kasper oddano 0 głosów "za", 1 głos przeciw, przy 15 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

7. pani Katarzyny Iwony Kazuły oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

8. pani Kamili Katarzyny Knop-Wojdyn oddano 0 głosów "za", 6 głosów przeciw, przy 10 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

9. pani Anny Marty Korczak-Głowacz oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

10. pani Liliany Marii Kosmali-Krych oddano 0 głosów "za", 1 głos przeciw, przy 15 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

11. pani Justyny Kowalskiej oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

12. pana Szymona Stanisława Kozłowskiego oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

13. pani Agaty Agnieszkę Lesiak oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

14. pani Magdaleny Mysłowskiej-Marczak oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

15. pana Daniela Pastusiaka oddano 0 głosów "za", 4 głosy przeciw, przy 12 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

16. pani Ingi Pietrasik oddano 0 głosów "za", 1 głos przeciw, przy 15 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

17. pani Marzeny Marii Piluch-Tycy oddano 0 głosów "za", 4 głosy przeciw, przy 12 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

18. pani Agnieszki Pryczyńskiej oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

19. pana Dariusza Piotra Rogalę oddano 0 głosów "za", 3 głosy przeciw, przy 13 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

20. pani Justyny Katarzyny Sierugi oddano 0 głosów "za", 4 głosy przeciw, przy 12 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

21. pana Roberta Pawła Szychowskiego oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

22. pana Piotra Marcina Sobczyńskiego oddano 0 głosów "za", 2 głosy przeciw, przy 14 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

23. pani Magdaleny Szymańskiej oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

24. pani Katarzyny Jadwigi Wielichowskiej-Opalskiej oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

25. pana Marcina Wojciecha Wojciechowskiego oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

26. pani Aleksandry Magdaleny Wójcik-Przytockiej oddano 0 głosów "za", 4 głosy przeciw, przy 12 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

27. pana Łukasza Marcina Zajdę oddano 0 głosów "za", 0 głosów przeciw, przy 16 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

28. pani Katarzyny Kamili Żelasko oddano 0 głosów "za", 1 głos przeciw, przy 15 głosach wstrzymujących się, wobec czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Z uwagi na otrzymaną nominację przez panią Annę Budzałek-Górską na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz panią Annę Pąśko na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła jednogłośnie postępowania w sprawie z ich wniosków (16 głosów "za").

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak we wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.).