Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 664.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.7.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 399/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 17 lipca 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 664.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
I. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku kandydaturę pani Anny KOMAREWSKIEJ - referendarza sądowego,

II. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku kandydatury:

1. pani Jadwigi Magdaleny BOROWSKIEJ - asystenta sędziego,

2. pani Urszuli BUREL - asystenta sędziego,

3. pani Elżbiety CHARKIEWICZ - asystenta sędziego,

4. pana Przemysława Jerzego CZERWONKI - asystenta sędziego,

5. pani Anetty Edyty CZOPUR - asystenta sędziego,

6. pani Urszuli GOŁASZEWSKIEJ - asystenta sędziego,

7. pani Iwony HULKO - asystenta sędziego,

8. pani Marty Anny IZMAJŁOWICZ-GÓRALSKIEJ - referendarza sądowego,

9. pani Aleksandry JAMRÓZ - asystenta sędziego, '

10. pani Anety KAFTAŃSKIEJ - asystenta sędziego,

11. pani Renaty KIEŁBASY - asystenta sędziego,

12. pani Joanny KOBESZKO - asystenta sędziego,

13. pani Marty KORZENIEWSKIEJ - asystenta sędziego,

14. pani Elżbiety Lilii KOZIKOWSKIEJ - asystenta sędziego,

15. pani Sylwii Katarzyny KSIĘŻOPOLSKIEJ - referendarza sądowego,

16. pani Anny LESZCZYŃSKIEJ-GUTOWSKIEJ - asystenta sędziego,

17. pana Andrzeja ŁUKASZEWICZA - asystenta sędziego,

18. pana Pawła MĄKI - asystenta sędziego,

19. pana Łukasza MALISZEWSKIEGO - asystenta sędziego,

20. pani Izabeli MAŃKO - asystenta sędziego,

21. pani Agnieszki MARCISZEL - asystenta sędziego,

22. pani Karoliny Małgorzaty MATYJASZEK-MINTY - asystenta sędziego,

23. pani Elżbiety OLECHNO-OBOLEWICZ - asystenta sędziego,

24. pani Izabeli Katarzyny PERKOWSKIEJ - asystenta sędziego,

25. pani Ewy PŁOTNICKIEJ-PARFIENIUK - asystenta sędziego,

26. pani Emilii PODGAJECKIEJ-CILULKO - asystenta sędziego,

27. pani Joanny RADUCHY-MODRZEJEWSKIEJ - asystenta sędziego,

28. pani Marty Barbary RĘKAWEK-PACHWICEWICZ - starszego referendarza sądowego,

29. pani Anety SOSNOWSKIEJ-PAKUŁY - asystenta sędziego,

30. pani Małgorzaty SROCKIEJ - asystenta sędziego,

31. pani Elżbiety STANKIEWICZ-CZYKIER - starszego referendarza sądowego,

32. pani Anny SZURBAK-PARFIENIUK - asystenta sędziego,

33. pani Anny Marii USOWICZ - referendarza sądowego,

34. pani Ewy Kingi WIŚNIEWSKIEJ-MALECKIEJ - asystenta sędziego,

35. pani Ewy ZAJKOWSKIEJ - asystenta sędziego,

36. pana Grzegorza ZAWADZKIEGO - referendarza sądowego,

37. pana Adama ŻOCHOWSKIEGO -- asystenta sędziego.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 roku, poz. 664, swoje kandydatury zgłosiło trzydziestu ośmiu wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa - na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 roku w przedmiocie przygotowania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - oceniając, że materiały nie są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, postanowił odroczyć posiedzenie w celu wysłuchania w trybie wideokonferencji kandydatów, którzy uzyskali bardzo dobre oceny z egzaminu sędziowskiego oraz względnie wysokie poparcie środowiska sędziowskiego. Zaproszono na dzień 16 lipca 2013 roku następujących kandydatów: panią Urszulę Burel, panią Martę Annę Izmajłowicz-Góralską, panią Aleksandrę Jamróz, panią Annę Komarewską, panią Annę Leszczyńską-Gutowską, pana Łukasza Maliszewskiego, panią Agnieszkę Marciszel, panią Karolinę Małgorzatę Matyjaszek- Mintę, panią Emilię Podgajecką-Cilulko, panią Martę Barbarę Rękawek-Pachwicewicz, panią Elżbietę Stankiewicz-Czykier, panią Annę Szurbak-Parfieniuk, panią Annę Marię Usowicz, panią Ewę Kingę Wiśniewską-Malecką oraz panią Ewę Zajkowską.

W dniu 16 lipca 2013 roku Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadził rozmowy w trybie wideokonferencji z zaproszonym kandydatami. Po wysłuchaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz wypowiedziach wyżej wymienionych kandydatów, członkowie Zespołu przedstawili swoje opinie o osobach zaproszonych na rozmowę i ubiegających się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2012 roku, poz. 664. Następnie, Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadził naradę celem zajęcia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydata na stanowisko sędziego w wyżej wskazanym obwieszczeniu. Zespół uwzględnił załączone do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa wniosków wszystkich uczestników postępowania: oceny kwalifikacyjne, opinie przełożonych, rekomendacje, informacje dokumentujące doświadczenie zawodowe, wydane publikacje, opinię Kolegium Sądu, ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, a także inne dołączone do kart zgłoszenia kandydatów - dokumenty. Zespół ocenił, że zgromadzony w sprawie materiał jest wystarczający do zajęcia stanowiska. Po zakończeniu dyskusji członkowie Zespołu, uwzględniając kryteria wynikające z ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie zaproponowali kandydaturę pani Anny Komarewskiej do przedstawienia Radzie z wnioskiem o powołanie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Zespołu, którzy oddali na powyższą kandydaturę 4 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". Za rekomendowaniem tej kandydatury przemawiają bardzo dobre oceny uzyskane z ukończenia studiów prawniczych oraz z egzaminu sędziowskiego, duże doświadczenie życiowe, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków służbowych, pozytywne wnioski płynące z opinii na temat jej pracy i kwalifikacji merytorycznych, cechy osobowościowe, stałe doskonalenie swoich umiejętności, bardzo wysokie poparcie organów samorządu sędziowskiego, a także sposób wystąpienia przed Zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Pani Anna Komarewska urodziła się 7 maja 1973 roku w Białymstoku. Studia prawnicze kandydatka ta ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku z wynikiem bardzo dobrym. Następnie, po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku złożyła we wrześniu 1999 roku egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. W okresie od 16 października 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku była zatrudniona w Kancelarii Prawniczej "CASUS" s.c. w Białymstoku na samodzielnym stanowisku do spraw administracji biurowej. Natomiast w okresie od 10 stycznia 2001 roku do 8 grudnia 2001 roku pracowała w Kancelarii Radców Prawnych Zacharczuk - Prokopowicz i Wspólnicy s.c. w Białymstoku na stanowisku referenta prawnego - asystenta. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 grudnia 2001 roku została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i przydzielona do XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie orzeka do chwili obecnej. Z dniem 1 stycznia 2012 roku została mianowana starszym referendarzem sądowym. Od dnia 28 marca 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Ponadto, w latach 2005 - 2009 pani Anna Komarewska prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku - w ramach umowy o dzieło - m.in. z zakresu prawa gospodarczego, i prawa organizacji społecznych. Kandydatka prowadziła również szkolenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku m.in. na temat: "Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego - wybrane zagadnienia". Pani Anna Komarewska jest także współautorką podręcznika "Nauka Administracji" napisanego pod redakcją Barbary Kudryckiej, B.Guya Petersa, Patrycji Jolanty Suwaj, wyd. Warszawa 2009 r.

Pani Anna Komarewska uchwałą Nr 172/2006 r. Rady OIRP w Białymstoku z dnia 24 października 2006 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Powyższe prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego zostało zawieszone na wniosek pani Anny

Komarewskiej uchwałą Nr 243/2006 Rady OIRP w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 roku w trybie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych.

Pani Anna Komarewska była również delegowana do orzekania w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku w następujących okresach: od 13 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku oraz od 1 stycznia 2012 roku do 27 marca 2012 roku.

Kandydatka w ramach doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów, m.in. takich jak:

- w dniach 23-25 października 2006 roku w szkoleniu dla sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

- w dniach 10 - 12 grudnia 2007 roku, 21 - 23 kwietnia 2008 roku w szkoleniu dla sędziów i referendarzy orzekających w sprawach rejestrowych w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, organizowanym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,

- w dniach 28 września - 2 października 2009 roku uczestniczyła w szkoleniu pt: "Znajomość systemów prawnych innych krajów Unii Europejskiej" organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości",

- w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2009 roku i w dniach 27 - 29 września 2010 roku w szkoleniu "Ekonomia i Finanse", organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, finansowanym przez Europejski Fundusz Strukturalny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

- w dniu 17 marca 2010 roku w szkoleniu dla sędziów i referendarzy sądów rejestrowych nt: "Przerejestrowywanie przedwojennych spółek", organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego,

- w dniach 16 - 18 maja i 1 -3 czerwca 2011 roku w szkoleniu pt.: "Prawo gospodarcze", organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, finansowanym przez Europejski Fundusz Strukturalny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

- w dniach 2 i 6 grudnia 2011 roku w dwuetapowym panelu szkoleniowym organizowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na temat "Metodyka sporządzania uzasadnień w sprawach cywilnych",

- w dniu 19 grudnia 2011 roku w panelu szkoleniowym organizowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na temat: zmian w procedurach cywilnych wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także metodyki prowadzenia spraw cywilnych, w tym w odniesieniu do wprowadzonych zmian w zakresie regulacji dotyczących przygotowania rozprawy i jej przeprowadzenia, koncentracji materiału dowodowego oraz troski o sprawność i jakość orzecznictwa w sprawach cywilnych,

- w dniu 15 grudnia 2011 roku w panelu szkoleniowym organizowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na temat: "Metodyka sporządzania uzasadnień w sprawach cywilnych nieprocesowych",

-15 czerwca 2012 roku w "Szkoleniu użytkowników z systemu eMS",

- w dniu 8 października 2012 roku w szkoleniu na temat: "Współpraca Sądu z przedstawicielami mediów przez pryzmat troski o wizerunek instytucji publicznej",

- w dniu 25 września 2012 roku w szkoleniu dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

- w dniu 26 października 2012 roku ukończyła szkolenie na temat: "Relacje interpersonalne - budowanie zespołu i motywowanie",

Pani referendarz Anna Komarewska w dniu 30 maja 2012 roku otrzymała certyfikat ukończenia kursu in Legał English - poziom B2 organizowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych pani Anny Komarewskiej dokonał sędzia wizytator do spraw gospodarczych - Leszek Ciulkin. Przeprowadzona ocena pracy pani referendarz pozwala na sformułowanie wniosku, że obciążenie tej kandydatki pracą od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku było olbrzymie, a wydajność nad wyraz wysoka. Według stanu na grudzień 2012 roku w referacie pani referendarz w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego nie znajdowały się sprawy zawieszone ani sprawy "stare", w których postępowanie przedłuża się powyżej 3 miesięcy. Poczyniona analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że pani referendarz posiada znakomitą znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego regulujących problematykę rejestrową oraz cywilną i umiejętność dostrzegania w sprawach istotnych problemów. Pani Anna Komarewska zna bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego i wykorzystuje je we własnej praktyce. Forma i treść sporządzanych w sprawach rejestrowych postanowień oddalających wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego świadczy o bardzo dobrym warsztacie pracy pani referendarz.

Na podkreślenie zasługuje także bardzo dobra sprawność pani referendarz, jeśli chodzi o rozpoznawanie przydzielonych do jej referatu spraw. Pani Anna Komarewska potrafiła z powodzeniem łączyć wykonywanie funkcji referendarza sądowego w dwóch wydziałach.

Jest także bardzo dobrze oceniana przez przełożonych i współpracowników. Szczególnie eksponowany jest jej wysoki poziom kwalifikacji, rzetelność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz sprawność orzecznicza. Pani referendarz dała się poznać jako osoba bezkonfliktowa i życzliwa, którą cechuje nienaganna kultura osobista. Opisane umiejętności i przymioty charakteru zadecydowały o powierzeniu jej stanowiska Zastępcy Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Powiązanie powyższych cech z bardzo wysokim poziomem wiedzy prawniczej i wyjątkową troską o wizerunek wymiaru sprawiedliwości, a także szczególnym zaangażowaniem pani Anny Komarewskiej w rozwój zawodowy uprawniło sędziego wizytatora do przekonania, że jest ona znakomitym kandydatem na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku na posiedzeniu w dniach 2-3 kwietnia 2013 roku zaopiniowało kandydaturę pani Anny Komarewskiej na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku (M.P. z 2012 r., poz. 664) następującym stosunkiem głosów: 8 "za", 0 "przeciw", 0 "wstrzymujących się".

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sadu Okręgowego w Białymstoku, w dniu 5 kwietnia 2013 roku za kandydaturą pani Anny Komarewskiej oddano 55 głosów "za", 18 głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się".

II

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia w dniu 17 lipca 2013 roku, po wszechstronnym rozważeniu i ocenie każdej ze zgłoszonych w niniejszym postępowaniu konkursowym kandydatur oraz opierając swoje rozstrzygnięcie na zgromadzonym w sprawie materiale, podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku kandydatury pani Anny Komarewskiej.

Rada uznała, że pani Anna Komarewska swoją dotychczasową pracą dowiodła, że jest osobą kompetentną, o bardzo wysokim poziomie kwalifikacji, rzetelnie i dokładnie wykonującą swojej obowiązki. Kandydatka ta posiada umiejętność samodzielnego organizowania swojej pracy oraz efektywnego wykorzystywania czasu. W ramach czynności orzeczniczych sprawnie prowadzi postępowania sądowe oraz prawidłowo dokonuje wykładni stosowanych regulacji prawnych. Jest wyjątkowo skrupulatna i dokładna, co znajduje odzwierciedlenie w precyzyjnym uzasadnianiu podejmowanych decyzji.

Rada wybrała panią Annę Komarewską^ ponieważ przemawia za tym całościowa ocena jej pracy, kwalifikacji oraz predyspozycji osobowościowych. Pani starszy referendarz sądowy wykazuje się decyzyjnością, która jest niezbędna w wykonywaniu zawodu sędziego i wynika ona nie tylko z jej charakteru, ale również z faktu posiadania rozległej, ugruntowanej wiedzy, dzięki której w sposób swobodny i świadomy, a przede wszystkim trafny stosuje przepisy prawa. Dysponuje bogatą wiedzą teoretyczną oraz znajomością orzecznictwa sądów. Pani Anna Komarewska jest osobą o dużym doświadczeniu zarówno życiowym jak i zawodowym, wynikającym z wydajnej, intensywnej, wzorowej oraz rzetelnej pracy, co w połączeniu z posiadanymi przez nią cechami m.in. takimi jak: łatwość w podejmowaniu decyzji, stanowczość, staranność, duża kreatywność, sumienność, obowiązkowość i zaangażowanie wskazuje na predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego. Ponadto pani referendarz wykazuje się decyzyjnością, która jest niezbędna w wykonywaniu zawodu sędziego i wynika nie tylko z jej charakteru, ale również z faktu posiadania rozległej, ugruntowanej wiedzy, dzięki której w sposób swobodny i świadomy, a przede wszystkim trafny stosuje przepisy prawa. Dodatkowo, w trakcie rozmowy z Zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa, pani Anna Komarewska zaprezentowała się nad wyraz dobrze zarówno pod względem merytorycznym, a także jako osoba spokojna i opanowana, przygotowana psychicznie do orzekania. Oceniający pracę pani referendarz stwierdzili, ze posiada ona bardzo dobrą technikę pracy oraz znajomość metodyki pracy sędziego.

Ponadto, pani Anna Komarewska legitymuje się bardzo dobrymi ocenami zarowno z ukończenia studiów prawniczych, jak i z egzaminu sędziowskiego. Niewątpliwym faktem jest także uzyskanie przez nią bardzo wysokiego poparcia organów samorządu sędziowskiego. Nieco wyższe jedynie poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku uzyskała pani Elżbieta Stankiewicz-Czykier (59 głosów "za", 15 głosów "przeciw", 16 głosów "wstrzymujących się").

Krajowa Rada Sądownictwa podkreśliła przymioty osobowościowe i kwalifikacje zawodowe uczestników tego postępowania: pani Jadwigi Magdaleny Borowskiej, pani Urszuli Burel, pani Elżbiety Charkiewicz, pana Przemysława Jerzego Czerwonki, pani Anetty Edyty Czopur, pani Urszuli Gołaszewskiej, pani Iwony Hulko, pani Marty Anny Izmajłowicz-Góralskiej, pani Aleksandry Jamróz, pani Anety Kaftańskiej, pani Renaty Kiełbasy, pani Joanny Kobeszko, pani Marty Korzeniewskiej, pani Elżbiety Lilii Kozikowskiej, pani Sylwii Katarzyny Księżopolskiej, pani Anny Leszczyńskiej- Gutowskiej, pana Andrzeja Łukaszewicza, pana Łukasza Maliszewskiego, pani Izabeli Mańko, pani Agnieszki Marciszel, pani Elżbiety Olechno-Obolewicz, pani Izabeli Katarzyny Perkowskiej, pani Ewy Płotnickiej-Parfieniuk, pani Emilii Podgajeckiej- Cilulko, pani Joanny Raduchy-Modrzejewskiej, pani Marty Barbary Rękawek- Pachwicewicz, pani Anety Sosnowskiej-Pakuły, pani Małgorzaty Srockiej, pani Elżbiety Stankiewicz-Czykier, pani Anny Szurbak-Parfieniuk, pani Anny Marii Usowicz, pani Ewy Kingi Wiśniewskiej-Maleckiej, pani Ewy Zajkowskiej, pana Grzegorza Zawadzkiego oraz pana Adama Żochowskiego, jednak uznała że w tej procedurze nominacyjnej ustępuje on wobec kwalifikacji merytorycznych, zawodowych, dużego doświadczenia życiowego oraz walorów osobowościowych pani Anny Komarewskiej. Rezultaty pracy pani

* ' **. ' 'S t ' .

referendarz oraz prezentowana na co dzień postawa uzasadniają w pełni wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie jej na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem. W ocenie Rady kandydatka ta w najwyższym stopniu spełnia kryteria powołania na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku dając należytą gwarancję prawidłowego wykonywania zawodu. Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrując kandydatury osób, które zgłosiły się na jedno wolne stanowisko sędziowskie, wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące tych uczestników postępowania, rzutujące na ocenę ich predyspozycji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, zwłaszcza te, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, a więc kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów, opinie wizytatorów i przełożonych, rekomendacje oraz wyniki głosowań organów samorządu sędziowskiego.

Kandydatura pani Karoliny Małgorzaty Matyjaszek-Minty została pozytywnie zaopiniowana w równolegle toczącej się procedurze konkursowej - uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 398/2013 z 17 lipca 2013 roku na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku (M.P. z 2012 r., poz. 854).

Pan Paweł Mąka został pozytywnie zaopiniowany na stanowisko sędziego do Sądu Rejonowego w Radomiu, uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa nr 354/2013 z 6 czerwca 2013 roku.

Piocedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy, co oznacza, że Rada, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów. Każde postępowanie nominacyjne stawia kandydatom szczególne wymagania do pełnienia urzędu na danym stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpatrzenia i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na danym stanowisku sędziego.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 17 lipca 2013 roku na:

1. panią Annę Komarewską oddano 20 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się" - udzielając poparcia tej kandydaturze,

2. panią Jadwigę Magdalenę Borowską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

3. panią Urszulę Burel nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

4. panią Elżbietę Charkiewcz nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

5. pana Przemysława Jerzego Czerwonkę nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

6. panią Anettę Edytę Czopur nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

7. panią Urszulę Gołaszewską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

8. panią Iwonę Hulko nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się', wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

9. panią Martę Annę Izmajłowicz-Góralską nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

10. panią Aleksandrę Jamróz nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy

19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

11. panią Anetę Kaftańską nie oddano głosów "za", oddano 7 głosów "przeciw", przy

14 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

12. panią Renatę Kiełbasę nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

13. panią Joannę Kobeszko nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się, wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

14. panią Martę Korzeniewską nie oddano głosów "za", oddano 6 głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

15. panią Elżbietę Lilię Kozikowską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

16. panią Sylwie Katarzynę Księżopolską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

17. panią Annę Leszczyńską-Gutowską nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

18. pana Andizeja Łukaszewicza nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

19. pana Pawła Mąkę nie oddano głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", natomiast 21 członków Krajowej Rady Sądownictwa wstrzymało się od oddania głosu, wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

20. pana Łukasza Maliszewskiego nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

21. panią Izabele Mańko nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się', wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

22. panią Agnieszkę Marciszel nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

23. panią Karolinę Małgorzatę Matyjaszek-Mintę nie oddano głosów "za", nie oddano głosów "przeciw, natomiast 21 członków Krajowej Rady Sądownictwa wstrzymało się od oddania głosu, wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

24. panią Elżbietę Olechno-Obolewicz nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

25. panią Izabelę Katarzynę Perkowską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

26. panią Ewę Płotnicką-Parfieniuk nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

27. panią Emilię Podgajecką-Cilulko nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

28. panią Joannę Raduchę-Modrzejewską nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

29. panią Martę Barbarę Rękawek-Pachwicewicz nie oddano głosów "za", oddano 8 głosów "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

30. panią Anetę Sosnowską-Pakułę nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

31. panią Małgorzatę Srocką nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy

19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

32. panią Elżbietę Stankiewicz-Czykier nie oddano głosów "za", oddano 8 głosów "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

33. panią Annę Szurbak-Parfieniuk nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

34. panią Annę Marię Usowicz nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

35. panią Ewę Kingę Wiśniewską-Malecką oddano 1 głos "za", 1 głos "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

36. panią Ewę Zajkowską nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

37. pana Grzegorza Zawadzkiego nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 20 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

38. pana Adama Żochowskiego nie oddano głosów "za", oddano 2 głosy "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", wobec czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak we wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. (J. Nr 126, poz. 714).