Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 448.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.6.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 323/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 448

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1.
przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie kandydaturę Pani sędzi Ewy Małgorzaty SZYMAŃSKIEJ,
2.
nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie kandydatur: Pana sędziego Sebastiana Przemysława MAZURKA, Pani sędzi Moniki Izabeli NAWARY-CHODAK, Pani sędzi Agnieszki Zofii SENISSON oraz Pani sędzi Jolanty Joanny SEPIAŁ.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 26 czerwca 2012 r., poz. 448, zgłosiło się pięciu powyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył w dniu 3 czerwca 2013 r. posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Uwzględniając ustawowe kryteria, jednogłośnie (3 głosami "za") przyjął stanowisko o rekomendowaniu kandydatury Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej.

Zespół wziął pod uwagę, że Pani sędzia Ewa Małgorzata Szymańska uzyskała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. W latach 1998-2001 Kandydatka była asesorem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Od dnia 18 stycznia 2001 r. piastuje urząd sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pani sędzia posiada różnorodne doświadczenie zawodowe, gdyż pracowała w wydziale gospodarczym, karnym, grodzkim. Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2004 r. pełniła funkcję Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń, a od dnia 1 maja 2007 r. Kandydatka pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału XIV Karnego. Pani sędzia uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz zdecydowane poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej (75 głosów "za" i 31 głosów "przeciw"). Ponadto, Kandydatka otrzymała bardzo dobrą opinię sędziego wizytatora o swojej pracy, w której podkreślono duże praktyczne doświadczenie Pani sędzi w rozpoznawaniu spraw karnych pierwszoinstancyjnych oraz bardzo dobre przygotowanie do rozpoznawania spraw odwoławczych.

W dniu 4 czerwca 2013 r. Rada wszechstronnie rozważyła całokształt okoliczności i, podzielając stanowisko Zespołu uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą kandydatką jest Pani sędzia Ewa Małgorzata Szymańska, która zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej, posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z opinii na temat Jej pracy, a także uzyskane poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem Jej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Pani Ewa Małgorzata Szymańska urodziła się w dniu 27 maja 1972 r. w Krakowie. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 1998 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W okresie od dnia 16 listopada 1998 r. do dnia 17 stycznia 2001 r. Kandydatka była asesorem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, a od dnia 18 stycznia 2001 r. piastuje urząd sędziego w tym Sądzie. Pani sędzia posiada różnorodne doświadczenie zawodowe. W okresie od dnia 16 listopada 1998 r. do dnia 28 lutego 1999 r. pracowała w Wydziale VII Gospodarczym Rejestru Zastawów, a w okresie od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 31 stycznia 2001 r., od dnia 1 września 2002 r. do dnia 31 marca 2004 r. oraz od dnia 1 października 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. w Wydziale II Karnym. W okresie od dnia 1 lutego 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r. Kandydatka pracowała w Wydziale X Cywilno-Kamym (Wydział X Grodzki). W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2004 r. Pani sędzia pełniła funkcję Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń, a w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r. wykonywała obowiązki w Wydziale XIV Karnym. Od dnia 1 maja 2007 r. Kandydatka pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W dniu 1 września 2012 r. Pani sędzia została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Wydziale V Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Krakowie. W związku z tą delegacją, z dniem 31 sierpnia 2012 r., została odwołana z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Wydziału XIV Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

Praca orzecznicza Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej została pozytywnie oceniona przez SSA Marka Długosza - wizytatora ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Pan sędzia wizytator podkreślił, że Opiniowana posiada duże praktyczne doświadczenie w rozpoznawaniu spraw karnych pierwszoinstancyjnych oraz jest bardzo dobrze przygotowana do rozpoznawania spraw odwoławczych. Podniósł, że Kandydatka dysponuje wiedzą teoretyczną w dziedzinie prawa karnego zarówno materialnego, jak i procesowego. Zna również bardzo dobrze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, a swoją wiedzę prawidłowo wykorzystuje w praktyce orzeczniczej i przy wykonywaniu wszystkich czynności sędziowskich. Jest pracowita i obowiązkowa, o czym przekonuje wysoka sprawność postępowań w rozpoznawanych sprawach oraz terminowość sporządzanych uzasadnień. Pan sędzia wizytator zaakcentował, że Pani sędzia w okresie sprawowania funkcji Zastępcy Przewodniczącego Wydziału wzorowo wywiązywała się z powierzonych Jej obowiązków oraz umiejętnie łączyła ich wykonywanie z pracą orzeczniczą. W ocenie Pana sędziego wizytatora Pani sędzia Ewa Małgorzata Szymańska zasługuje na rekomendowanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2013 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w dniu 25 lutego 2013 r. Kandydatka uzyskała: 75 głosów "za" oraz 31 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". Zgromadzenie liczy 120 sędziów. W Zgromadzeniu wzięło udział 108 sędziów.

Każde postępowanie nominacyjne stawia szczególne wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpoznania i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów rozpatrzonych przez Krajową Radę Sądownictwa, w przedmiotowym postępowaniu nominacyjnym, na wyróżnienie zasługuje kandydatura Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej. Rada dokonując takiego wyboru miała na uwadze przymioty wskazane w wyróżniającej ocenie kwalifikacyjnej dotyczącej pracy Kandydatki. Pani Ewa Małgorzata Szymańska posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną predysponującą do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymała zdecydowane poparcie środowiska sędziowskiego.

Pani sędzia Monika Izabela Nawara-Chodak oraz Pani sędzia Jolanta Joanna Sepiał zostały pozytywnie zaopiniowane na dwa stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2012 r., poz. 568, Uchwałą KRS z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 324/2013.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie w osobach: Pana sędziego Sebastiana Przemysława MAZURKA oraz Pani sędzi Agnieszki Zofii SENISSON spełniają kryteria ustawowe powołania na urząd sędziego sądu okręgowego i prezentują odpowiedni poziom merytoryczny. Jednakże ogólne oceny kwalifikacji tych osób nie są tak wyróżniające, jak przytoczone oceny kwalifikacji Pani sędzi Ewy Małgorzaty Szymańskiej.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 czerwca 2013 r.:

- na Panią Ewę Małgorzatę Szymańską oddano 12 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się", udzielając Jej kandydaturze zdecydowanego poparcia,

- na Pana Sebastiana Przemysława Mazurka oddano 1 głos "za", przy braku głosów "przeciw" i 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Monikę Izabelę Nawarę-Chodak nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Agnieszkę Zofię Senisson nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Jolantę Joannę Sepiał nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).