Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 45.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.6.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 307/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 45.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1.
przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Pana Wojciecha Macieja WOŁOSZYKA sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
2.
nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Pani sędzi Joanny Katarzyny CYGANEK, Pani sędzi Agnieszki DUTKIEWICZ, Pana sędziego Rafała Jarosława SZURKA, Pani sędzi Anny TROCHANOWSKIEJ-WOJTYCKIEJ.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy ogłoszone w Monitorze Polskim z 2013 r., poz. 45, zgłosiło się pięcioro wyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 3 czerwca 2013 r. odbył posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Zespół ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i w jawnym głosowaniu jednogłośnie (3 głosami "za"), przyjął stanowisko w przedmiocie rekomendacji kandydatury Pana Wojciecha Macieja Wołoszyka na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Pan Wojciech Maciej Wołoszyk ukończył wyższe studia prawnicze uzyskując ocenę bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski także z wynikiem bardzo dobrym. Kandydat uzyskał wyróżniającą opinię na temat swojej pracy, w której podkreśla się rozległą wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pan sędzia Wojciech Maciej Wołoszyk ukończył studia podyplomowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów i prokuratorów" z oceną celującą oraz "Ekonomia, finanse i zarządzanie w postępowaniu upadłościowym" z wynikiem bardzo dobrym. Kandydat posiada najdłuższy staż pracy i największe doświadczenie zawodowe spośród kandydatów biorących udział w tej procedurze konkursowej. Na podkreślenie zasługuje także bardzo dobra jakość Jego orzecznictwa. Kolegium oceniło Jego kandydaturę jednogłośnie pozytywnie a Zgromadzenie oddało 62 głosy "za", przy 37 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pana sędziego Wojciecha Macieja Wołoszyka, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jego pracy, a także uzyskane bardzo wysokie poparcie podczas głosowania zarówno Kolegium jak i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej przemawiają za przedstawieniem Jego kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Pan Wojciech Maciej Wołoszyk ukończył wyższe studia prawnicze w 1993 roku uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski także z oceną bardzo dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1995 roku mianowany został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy z powierzeniem pełnienia funkcji sędziowskich przez okres dwóch lat. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 lipca 1997 roku powołał Pana Wojciecha Macieja Wołoszyka na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie orzekał w XV Wydziale Gospodarczym zajmując się tematyką prawa upadłościowego i naprawczego. Kandydat ukończył w 2007 roku studia podyplomowe organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów i prokuratorów" z wynikiem celującym, natomiast w 2009 roku "Ekonomia, finanse i zarządzanie w postępowaniu upadłościowym" z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 grudnia 2011 roku Pan sędzia Wojciech Maciej Wołoszyk zastępuje w razie nieobecności Przewodniczącego Wydziału. Kandydat prowadził także wykłady dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa upadłościowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy w latach 2010-2011 oraz wykłady z zakresu prawa cywilnego dla osób sprawujących patronat nad aplikantami. Odbył także w dniach 11-14 kwietnia 2011 roku szkolenia z zakresu nowego uregulowania w kpc dotyczącego zmian w zakresie sposobu rejestracji posiedzenia jawnego, przeprowadzania dowodu na odległość, psychologicznych i komunikacyjnych aspektów nagrywania rozpraw, a także w dniach 9-12 maja 2011 roku z zakresu prawa gospodarczego.

Oceny pracy Kandydata dokonał SSO Romuald Dalewski. Wizytator stwierdził, że wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą o właściwym poziomie wiedzy Pana sędziego z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz należytej sprawności w wykorzystywaniu możliwości procesowych stworzonych przez przepisy regulujące postępowanie w tych sprawach. Należy także podkreślić, że w okresie objętym oceną żadna ze spraw nie została uchylona ani zmieniona, co wynika zapewne z dużego doświadczenia zawodowego Pana sędziego oraz nabytej wiedzy. Rozprawy prowadzone przez Pana sędziego przebiegają według reguł przewidzianych procedurą a przewodniczący właściwie kieruje postępowaniem. Wnioski przeprowadzonej kontroli dają podstawę do wyrażenia opinii, że Pan sędzia Wojciech Maciej Wołoszyk w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdański podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2013 roku podjęło uchwałę o przedstawieniu kandydatury Pana sędziego Wojciecha Macieja Wołoszyka z opinią pozytywną.

Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów Apelacji Gdańskiej w toku posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2013 roku oddało 62 głosy "za", 37 głosów:przeciw" przy braku głosów "wstrzymujących się" popierając kandydaturę Pana sędziego Wojciecha Macieja Wołoszyka.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w osobach Pani sędzi Joanny Katarzyny Cyganek, Pani sędzi Agnieszki Dutkiewicz, Pana sędziego Rafała Jarosława Szurka oraz Pani sędzi Anny Trochanowskiej-Wojtyckiej nie spełniają tak dalece kryteriów ustawowych, jak osoba oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej. Ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat pracy, a także wielkość uzyskanego przez wyżej wymienionych kandydatów poparcia środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tych osób tak dobre, jak oceny kwalifikacji i poparcie dla Pana sędziego Wojciecha Macieja Wołoszyka.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4 czerwca 2013 r. na kandydaturę:

- Pana Wojciecha Macieja Wołoszyka oddano 14 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", udzielając Jego kandydaturze zdecydowanego poparcia,

- Pani Joanny Katarzyny Cyganek oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Agnieszki Dutkiewicz oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Rafała Jarosława Szurka oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pani Anny Trochanowskiej-Wojtyckiej oddano 0 głosów "za", 0 głosów "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).