Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2011 r., Nr 114, poz. 1154.

Akty korporacyjne

Sędz.2013.3.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 200/2013
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 marca 2013 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2011 r., Nr 114, poz. 1154

I. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:

1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie kandydaturę Pani referendarz Katarzyny Magdaleny LEGIEŃ-LEWKO,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie kandydatur: Pana asystenta sędziego Marcina Łukasza BIKA, Pani referendarz Katarzyny Doroty CORY-SZMIDY, Pani referendarz Pauliny Anny FIDZIŃSKIEJ-ADAMSKIEJ, Pani referendarz Joanny Barbary GABERLE, Pani referendarz Joanny GAJEK, Pani asystent sędziego Anety Marii GARBACZ, Pani asystent sędziego Agaty Henryki GÓRECKIEJ, Pani referendarz Iwony Ewy HENRYCH, Pani referendarz Urszuli Małgorzaty KASPEREK-ZĘBIK, Pana byłego asesora prokuratorskiego Czesława Pawła KŁAKA, Pani asystent sędziego Ariety Danuty KLESZCZ, Pani asystent sędziego Aleksandry KLIM, Pani referendarz Katarzyny Joanny KONIECZNY, Pana referendarza Tomasza Łukasza KOTOWSKIEGO, Pani referendarz Justyny KRAWCZYK-ROSIEK, Pana asystenta sędziego Patryka KWAPIŃSKIEGO, Pani asystent sędziego Natalii Anny KWIECIŃSKIEJ, Pani referendarz Olgi Śnieżnej LEŚNIAK, Pani asystent sędziego Agnieszki Marii MACH-MIŚCICKIEJ, Pana asystenta sędziego Bartłomieja MARCHLEWSKIEGO, Pana referendarza Marcina MARCZYKA, Pani asystent sędziego Sylwii Anny MĄSIOR, Pana asystenta sędziego Jacka Pawła MODRASA, Pana asystenta sędziego Pawła Edwarda

NOWAKA, Pani referendarz Renaty Małgorzaty PAWLIK, Pani referendarz Ewy Izabeli PIRÓG, Pana asystenta sędziego Karola Pawła PŁOCICY, Pani referendarz Anny Andżeliki SIERADZKIEJ-WOŻNIAK, Pani asystent sędziego Anny Oliwii SKAŁECKIEJ-WÓJCIK, Pana referendarza Radosława Stanisława STANKOWSKIEGO, Pani asystent sędziego Agaty STRUZIKIEWICZ, Pani asystent sędziego Sylwii Jadwigi SYLWESTER, Pani referendarz Agnieszki Marii TARABASZ, Pani asystent sędziego Magdaleny Anny TOMALI, Pani referendarz Michaliny Agnieszki WALAT-LIS, Pana asystenta sędziego Piotra Adama WĘGRZYNA, Pani referendarz Renaty WROŃSKIEJ oraz Pani referendarz Katarzyny Genowefy WYSOCKIEJ-FAUSTMANN.

II. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714) Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:

1. umorzyć postępowanie z wniosku Pani Sylwii KOLARZ-KLEKOWSKIEJ, Pani Marzeny Emilii STOCES oraz Pani Beaty Anny WITKOWSKIEJ o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie.

UZASADNIENIE

I.

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr 114, poz. 1154, zgłosiło się czterdziestu dwóch powyżej wymienionych kandydatów.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył w dniu 4 lutego 2013 r. posiedzenie w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i uwzględniając ustawowe kryteria, jednogłośnie (4 głosami "za") przyjął stanowisko o rekomendowaniu Pana byłego asesora prokuratorskiego Czesława Pawła Kłaka. Zespół wziął pod uwagę doświadczenie Kandydata w okresie pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego, uzyskanie przez Niego stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, dorobek naukowy, prowadzenie przez Kandydata zajęć dydaktycznych oraz szkoleń dla prawników oraz bardzo dobrze zdany egzamin prokuratorski.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 5 lutego 2013 r. Rada odroczyła rozpoznanie wniosków kandydatów na sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie do czasu uzyskania opinii z miejsca pracy, opinii dziekana wydziału i akt osobowych z prokuratury dotyczących Pana Czesława Pawła Kłaka. W dniu 7 lutego 2013 r. Przewodniczący Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa poinformował, że Zespół proponuje odroczyć rozpoznanie wniosków i w trybie telekonferencji przeprowadzić rozmowy z wyznaczonymi kandydatami. Rada zaakceptowała propozycję.

W dniu 26 lutego 2013 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa odbył rozmowy z kandydatami w osobach: Pani Pauliny Anny Fidziński ej-Adamskiej, Pani Joanny Gajek, Pani Iwony Ewy Henrych, Pani Urszuli Małgorzaty Kasperek-Zębik, Pani Aleksandry Klim, Pana Czesława Pawła Kłaka, Pana Tomasza Łukasza Kotowskiego, Pani Justyny Krawczyk-Rosiek, Pani Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko, Pani Olgi Śnieżnej Leśniak, Pana Bartłomieja Marchlewskiego, Pani Sylwii Anny Mąsior, Pana Jacka Pawła Modrasa, Pana Pawła Edwarda Nowaka, Pani Ewy Izabeli Pirog, Pani Anny Andżeliki Sieradzkiej -Woźniak, Pani Agnieszki Marii Tarabasz i Pani Renaty Wrońskiej. Pani Michalina Agnieszka Walat-Lis nie stawiła się, usprawiedliwiając swoją nieobecność.

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wysłuchaniu kandydatów i przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały nie są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 4 marca 2013 r., celem zapoznania się przez Zespół z żądanymi przez Radę dokumentami, dotyczącymi Pana Czesława Pawła Kłaka oraz wysłuchania w trybie wideokonferencji Pana Marcina Marczyka.

W dniu 4 marca 2013 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wznowił posiedzenie w trybie wideokonferencji w przedmiocie przygotowania stanowiska do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i wysłuchał Pana Marcina Marczyka. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po wysłuchaniu kandydata i przeprowadzeniu narady ocenił, że materiały nie są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 5-8 marca 2013 r. Przewodniczący Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa poinformował, że Zespół do decyzji Rady przedstawia równorzędne kandydatury Pana Czesława Pawła Kłaka i Pani Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko.

W dniu 7 marca 2013 r. Rada wszechstronnie rozważyła całokształt okoliczności i uznała, że w obecnej procedurze nominacyjnej najlepszą kandydatką jest Pani referendarz Katarzyna Magdalena Legień-Lewko, która zostanie przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

II.

Procedura wyboru kandydata na urząd sędziego ma charakter konkursowy. Krajowa Rada Sądownictwa, kierując się kryteriami ustawowymi, ma za zadanie wybrać najlepszego, spośród bardzo dobrych i dobrych kandydatów.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani referendarz Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko, posiadane długoletnie doświadczenie zawodowe, wnioski płynące z opinii na temat Jej pracy, a także uzyskane bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem Jej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

Pani Katarzyna Magdalena Legień-Lewko urodziła się w dniu 16 marca 1979 r. w Oświęcimiu. W 2003 r. ukończyła wyższe studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra administracji z ogólną oceną bardzo dobrą. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2009 r., złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W okresie od dnia 6 września 2005 r. do dnia 7 marca 2006 r. Kandydatka wykonywała pracę asystenta do spraw prawnych w Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Krakowie. W okresie od dnia 8 marca 2006 r. do dnia 14 maja 2006 r. pracowała jako referent-stażysta w Wydziale VI Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Od dnia 15 maja 2006 r. do dnia 27 grudnia 2009 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale VI Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, a od dnia 28 grudnia 2009 r. do dnia 26 czerwca 2011 r. w Wydziale X Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Z dniem 27 czerwca 2011 r. Kandydatka została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, gdzie do chwili obecnej pracuje w Wydziale I Cywilnym.

Praca orzecznicza Pani referendarz Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko została oceniona celująco przez Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Panią Barbarę Kursę. Pani sędzia wyraziła pogląd, że wyniki lustracji uzasadniają celującą ocenę pracy Opiniowanej w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz w charakterze referendarza w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Wydziale I Cywilnym. W ocenie Pani sędzi Kandydatka wykazała się zdecydowanie ponadprzeciętnym przygotowaniem zawodowym i umiejętnością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Jednocześnie Pani sędzia zwróciła uwagę, że bardzo szeroki zakres zagadnień z zakresu prawa cywilnego, z jakimi zetknęła się Opiniowana, niezwykle pozytywne oceny sporządzone przez sędziów patronów, bardzo dobre wyniki statystyczne, a także spore doświadczenie zawodowe pozwalają na tak wysoką ocenę Kandydatki. Pani sędzia podniosła, że analiza projektów orzeczeń, zarządzeń i uzasadnień wskazuje na umiejętność pracy Opiniowanej ze zgromadzonym materiałem dowodowym, umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy oraz zdolność logicznego myślenia. Zauważyła, że zakres i przedmiot powierzanych Kandydatce obowiązków, w tym spraw o znacznym stopniu trudności, świadczy o bardzo wysokiej ocenie przełożonych. Przedstawiane przez Opiniowaną projekty nie zawierają żadnych uchybień. Badane prace zostały sporządzone na niezwykle wysokim poziomie. Pani sędzia podkreśliła, że wyniki lustracji uzasadniają także pozytywną ocenę poziomu merytorycznego orzecznictwa Pani referendarz i świadczą o bardzo dobrej znajomości stosowanych przepisów, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i procedury cywilnej. Analiza spraw objętych kontrolą skargową również uzasadnia pozytywną ocenę orzecznictwa Kandydatki. Dane statystyczne oraz analiza akt spraw trwających powyżej sześciu miesięcy świadczą o znacznym nakładzie pracy Opiniowanej oraz sumienności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków. Także wyniki pracy w charakterze referendarza sądowego są bardzo dobre, powyżej średniej wydziałowej, co potwierdza celującą ocenę Kandydatki. Pani sędzia zaakcentowała, że Opiniowana cieszy się bardzo dobrą opinią, a nawet najwyższą oceną sędziów Wydziału X Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie, z którymi współpracowała. Ponadto cieszy się dobrą opinią Prezesa Sądu oraz Przewodniczącej Wydziału, pod której zwierzchnictwem aktualnie orzeka. W opiniach podkreślane jest duże zaangażowanie, sumienność, pracowitość i bardzo wysoki poziom wiedzy Kandydatki. Pani sędzia uznała, że przeprowadzona ocena daje podstawę do stwierdzenia, że Pani referendarz spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych do skutecznego kandydowania na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W ocenie Pani sędzi Pani Katarzyna Magdalena Legień-Lewko jest znakomitą kandydatką na stanowisko sędziego i osobą w pełni dojrzałą do objęcia tego urzędu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 r. szczególnie pozytywnie zarekomendowało kandydaturę Pani referendarz Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 23 maja 2012 r. Kandydatka uzyskała: 43 głosy "za" oraz 31 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się" (7 głosów "nieważnych"). Zgromadzenie Przedstawicieli liczy 99 sędziów. Kworum wynosi 66 sędziów. W Zgromadzeniu wzięło udział 81 sędziów. Oddano 81 głosów.

Minister Sprawiedliwości w opinii z dnia 2 października 2012 r. zaopiniował pozytywnie kandydaturę Pani Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko.

Każde postępowanie nominacyjne stawia szczególne wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane sąjednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpoznania i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów rozpatrzonych przez Krajową Radę Sądownictwa, w przedmiotowym postępowaniu nominacyjnym, na wyróżnienie zasługuje kandydatura Pani referendarz Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko. Rada dokonując takiego wyboru miała na uwadze przymioty wskazane w celującej ocenie kwalifikacyjnej dotyczącej pracy Kandydatki, która wyróżnia Panią referendarz na tle innych kandydatów. Pani Katarzyna Magdalena Legień -Lewko posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną predysponującą do objęcia stanowiska sędziego. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymała bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Pan Czesław Paweł Kłak, urodzony w dniu 30 sierpnia 1981 r., którego kandydatura została przedstawiona przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa równorzędnie z kandydaturą Pani Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko, tak jak przedstawiona Kandydatka uzyskał ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych. Egzamin prokuratorski złożył z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 lutego 2008 r. został powołany na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i votum prokuratorskie miał udzielone do dnia 31 stycznia 2011 r., przy czym w okresie od dnia 17 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. był delegowany do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach. W 2012 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, ze specjalnością postępowanie karne. Kandydat obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Pan Czesław Paweł Kłak posiada krótsze i mniej różnorodne doświadczenie zawodowe od wybranej Kandydatki, zwłaszcza w aspekcie praktycznym. Ocena pracy Kandydata jest pozytywna, jednak nie tak wyróżniająca jak Pani Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko. Ponadto Pan Czesław Paweł Kłak otrzymał znacznie niższe poparcie środowiska sędziowskiego: Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie zaopiniowało Jego kandydaturę jednogłośnie pozytywnie, a podczas Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie uzyskał 13 głosów "za", 60 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

Pani Katarzyna Dorota Cora-Szmida została pozytywnie zaopiniowana do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie i przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 lutego 2013 r., Nr 114/2013, w związku z czym Jej kandydatura nie była ponownie weryfikowana.

Pani Magdalena Anna Tomala została pozytywnie zaopiniowana do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie i przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 lutego 2013 r., Nr 114/2013, w związku z czym Jej kandydatura nie była ponownie weryfikowana.

Pani Sylwia Kolarz-Klekowska w dniu 7 maja 2012 r. cofnęła swoje zgłoszenie. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 127/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie. W dniu 18 września 2012 r. odebrała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację.

Pani Marzena Emila Stoces w dniu 26 marca 2012 r. cofnęła swoje zgłoszenie. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 78/2012 z dnia 7 marca 2012 r. Kandydatka została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie. W dniu 16 sierpnia 2012 r. odebrała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację.

Pani Beata Anna Witkowska uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 467/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. została pozytywnie zaopiniowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wieluniu. W dniu 5 marca 2013 r. odebrała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację.

Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Ich wniosków stało się bezprzedmiotowe.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w osobach: Pana asystenta sędziego Marcina Łukasza BIKA, Pani referendarz Pauliny Anny FIDZIŃSKIEJ -ADAMSKIEJ, Pani referendarz Joanny Barbary GABERLE, Pani referendarz Joanny GAJEK, Pani asystent sędziego Anety Marii GARBACZ, Pani asystent sędziego Agaty Henryki GÓRECKIEJ, Pani referendarz Iwony Ewy HENRYCH, Pani referendarz Urszuli Małgorzaty KASPEREK-ZĘBIK, Pana byłego asesora prokuratorskiego Czesława Pawła KŁAKA, Pani asystent sędziego Ariety Danuty KLESZCZ, Pani asystent sędziego Aleksandry KLIM, Pani referendarz Katarzyny Joanny KONIECZNY, Pana referendarza Tomasza Łukasza KOTOWSKIEGO, Pani referendarz Justyny KRAWCZYK-ROSIEK, Pana asystenta sędziego Patryka KWAPIŃSKIEGO, Pani asystent sędziego Natalii Anny KWIECIŃSKIEJ, Pani referendarz Olgi Śnieżnej LEŚNIAK, Pani asystent sędziego Agnieszki Marii MACH-MIŚCICKIEJ, Pana asystenta sędziego Bartłomieja MARCHLEWSKIEGO, Pana referendarza Marcina MARCZYKA, Pani asystent sędziego Sylwii Anny MĄSIOR, Pana asystenta sędziego Jacka Pawła MODRASA, Pana asystenta sędziego Pawła Edwarda NOWAKA, Pani referendarz Renaty Małgorzaty PAWLIK, Pani referendarz Ewy Izabeli PIRÓG, Pana asystenta sędziego Karola Pawła PŁOCICY, Pani referendarz Anny Andżeliki SIERADZKIEJ-WOŹNI AK, Pani asystent sędziego Anny Oliwii SKAŁECKIEJ-WÓJCIK, Pana referendarza Radosława Stanisława STANKOWSKIEGO, Pani asystent sędziego Agaty STRUZIKIEWICZ, Pani asystent sędziego Sylwii Jadwigi SYLWESTER, Pani referendarz Agnieszki Marii TARABASZ, Pani referendarz Michaliny Agnieszki WALAT-LIS, Pana asystenta sędziego Piotra Adama WĘGRZYNA, Pani referendarz Renaty WROŃSKIEJ oraz Pani referendarz Katarzyny Genowefy WYSOCKIEJ -FAUSTMANN spełniają kryteria ustawowe powołania na urząd sędziego i prezentują odpowiedni poziom merytoryczny. Jednakże ogólne oceny kwalifikacji tych osób nie są tak wyróżniające, jak przytoczone oceny kwalifikacji Pani referendarz Katarzyny Magdaleny Legień-Lewko.

Te okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 7 marca 2013 r.:

- na Panią Katarzynę Magdalenę Legień-Lewko oddano 16 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się", udzielając Jej kandydaturze zdecydowanego poparcia,

- na Pana Marcina Łukasza Bika nie oddano głosów "za", oddano 8 głosów "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Katarzynę Dorotę Corę-Szmidę nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Paulinę Annę Fidzińską-Adamską nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Joannę Barbarę Gaberle nie oddano głosów "za", oddano 6 głosów "przeciw", przy 11 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Joannę Gajek nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Anetę Marię Garbacz nie oddano głosów "za", oddano 7 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Agatę Henrykę Górecką nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Iwonę Ewę Henrych nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Urszulę Małgorzatę Kasperek-Zębik nie oddano głosów "za", oddano 1 głos "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Czesława Pawła Kłaka oddano 1 głos "za", nie oddano głosów "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Arietę Danutę Kleszcz nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Aleksandrę Klim nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Katarzynę Joannę Konieczny nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Tomasza Łukasza Kotowskiego nie oddano głosów "za", oddano 4 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Justynę Krawczyk-Rosiek nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Patryka Kwapińskiego nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Natalię Annę Kwiecińską nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Olgę Śnieżną Leśniak nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Agnieszkę Marię Mach-Miścicką nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Bartłomieja Marchlewskiego nie oddano głosów "za", oddano 7 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Marcina Marczyka nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Sylwię Annę Mąsior nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 14 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Jacka Pawła Modrasa nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Pawła Edwarda Nowaka nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Renatę Małgorzatę Pawlik nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Ewę Izabelę Pirog nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Karola Pawła Płocicę nie oddano głosów "za", oddano 8 głosów "przeciw", przy 9 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Annę Andżelikę Sieradzką-Woźniak nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Annę Oliwię Skałecką-Wójcik nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Radosława Stanisława Stankowskiego nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Agatę Struzikiewicz nie oddano głosów "za", oddano 7 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Sylwię Jadwigę Sylwester nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Agnieszkę Marię Tarabasz nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Magdalenę Annę Tomalę nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Michalinę Agnieszkę Walat-Lis nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Pana Piotra Adama Węgrzyna nie oddano głosów "za", oddano 7 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Renatę Wrońską nie oddano głosów "za" oraz nie oddano głosów "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- na Panią Katarzynę Genowefę Wysocką-Faustmann nie oddano głosów "za", oddano 9 głosów "przeciw", przy 8 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego Jej kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Postępowanie wywołane zgłoszeniami:

- Pani Sylwii Kolarz-Klekowskiej 17 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",

- Pani Marzeny Emilii Stoces 17 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",

- Pani Beaty Anny Witkowskiej 17 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się",

zostało jako zbędne umorzone (art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

Pouczenie

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 2 tygodni od jej doręczenia.

Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714).