Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 102.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.10.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1097/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 października 2015 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 102

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku kandydaturę Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku kandydatury Pani Zofii Goc-Majewskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Tczewie.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 102, zgłosiły się dwie wyżej wymienione kandydatki.

II

Na posiedzeniu w dniu 7 października 2015 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi materiałami, które przeanalizował i uznał za niewystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących stałej delegacji Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Po ustaleniu, że termin stałej delegacji Pani sędzi upływa 30 marca 2016 r., Zespół członków przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku kandydaturę Pani Joanny Lucyny Baraniecki ej-Galińskiej.

Przedstawiając powyższe Zespół kierował się dyspozycją art. 35 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którym, jeżeli na jedno stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej, przemawiają bardzo dobra ocena kwalifikacyjna sporządzona przez sędziego wizytatora, wysoka stabilność orzecznictwa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w szkoleniach, sprawowanie funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości oraz orzekanie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w ramach stałej delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa, podejmując niniejszą uchwałę, wzięła pod uwagę wymagania ustawowe określone w art. 63 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.). Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa i uwzględniła uzyskane przez kandydatki: oceny kwalifikacyjne, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego oraz opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko Zespołu jej członków, uznała że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku zostanie przedstawiona kandydatura Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej.

2. Pani Joanna Lucyna Baraniecka-Galińska urodziła się 12 listopada 1975 r. w Gdańsku. W 1999 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 kwietnia 2004 r. podjęła pracę jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Z dniem 5 października 2005 r. została mianowana na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Obowiązki pełniła w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 kwietnia 2009 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 1 października 2009 r. do 17 października 2011 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu, a od 18 października 2011 r. do 27 marca 2014 r. funkcję przewodniczącej tego Wydziału. Decyzjami Ministra Sprawiedliwości została delegowana na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Orzeka w XV Wydziale Cywilnym. W latach 2010-2013 podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w szkoleniu dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szkoleniu dotyczącym zagadnień postępowania w sprawach z elementem transgranicznym, zorganizowanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Praca i kwalifikacje kandydatki zostały bardzo dobrze ocenione przez sędziego wizytatora. W ocenie kwalifikacyjnej zwrócono uwagę, że sporządzone przez Panią Joannę Lucynę Baraniecką-Galińską orzeczenia charakteryzują się bardzo staranną formą, co zdaniem sędziego wizytatora bardzo dobrze świadczy o opanowaniu metodyki pracy sędziego. Opiniujący podkreślił, że wszystkie uzasadnienia orzeczeń wydanych przez kandydatkę od stycznia 2013 r. - zarówno w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, jak i w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - zostały sporządzone na wysokim poziomie merytorycznym i w ustawowym terminie. Poziom stabilności jej orzecznictwa jest wysoki. Sędzia wizytator podniósł, że kandydatka posiada szeroką wiedzę prawniczą oraz podnosi kwalifikacje przez samokształcenie i uczestnictwo w szkoleniach.

Pani Joanna Lucyna Baraniecka-Galińska uzyskała również pozytywne opinie Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i Przewodniczącego XV Wydziału Cywilnego tego Sądu.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Na posiedzeniu

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 19 czerwca 2015 r. w odniesieniu do wymienionej kandydatury oddano: 52 głosy "za" i 32 głosy "przeciw".

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek.

Kandydatka przedstawiana z wnioskiem o powołanie posiada duże doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje, ocenione jako bardzo dobre przez sędziego wizytatora, co potwierdzają załączone do karty zgłoszenia opinie przełożonych.

Pani Zofia Goc-Majewska również posiada duże doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku asesora sądowego i sędziego Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w okresie pełnienia funkcji przewodniczącej I Wydziału Cywilnego tego Sądu. Jej praca i kwalifikacje zostały ocenione przez sędziego wizytatora jako dobre. Dążąc do podwyższania swoich kwalifikacji Pani Zofia Goc-Majewska ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce, zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński.

Praca i kwalifikacje Pani Zofii Goc-Majewskiej zostały ocenione jako dobre przez sędziego wizytatora ds. cywilnych, który w przedłożonej opinii zwrócił uwagę, że kandydatka z bardzo dużym zaangażowaniem i systematycznością wypełnia obowiązki służbowe. Opiniująca podkreśliła, że organizacja pracy kandydatki nie budzi zastrzeżeń, a stwierdzone w ocenie kwalifikacyjnej uchybienia procesowe, nie są na tyle liczne, żeby wpływały na obniżenie oceny kompetencji zawodowych Pani Zofii Goc-Majewskiej.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa obie omówione kandydatki posiadają zbliżone kwalifikacje zawodowe. Rada dokonała wyboru jednej z kandydatek, gdyż w ramach niniejszego konkursu pozostaje do obsadzenia tylko jedno wolne stanowisko sędziowskie.

Za wyborem kandydatury Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej przemawiały: bardzo dobra ocena kwalifikacyjna, wysoka stabilność orzecznictwa, odbyte szkolenia, sprawowanie funkcji kierowniczych w wymiarze sprawiedliwości oraz bardzo dobra ocena pracy w czasie stałej delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r.

4. Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu sędziowskiego.

Pani Joanna Lucyna Baraniecka-Galińska ukończyła wyższe studia prawnicze i złożyła egzamin sędziowski z ocenami dobrymi. Pani Zofia Goc-Majewska uzyskała natomiast ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia studiów wyższych i ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego, a więc otrzymała wyższe oceny od Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej. Jednak uwzględniając wszystkie kryteria ustawowe, Rada oceniła, że nie jest lepszą kandydatką. Rada uwzględniła to, że Pani Zofia Goc-Majewska była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na okres od 20 maja 2009 r. do 14 listopada 2009 r. czyli na 6 miesięcy, tymczasem wybrana kandydatka jest obecnie na stałej dwuletniej delegacji.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, które jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało obie kandydatki oraz wyniki głosowania na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej, w trakcie którego na kandydaturę Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej oddano 52 głosy "za" przy 32 głosach "przeciw", natomiast na kandydaturę Pani Zofii Goc -Majewskiej oddano 56 głosów "za" przy 28 głosach "przeciw".

Chociaż Pani Zofia Goc-Majewska uzyskała nieznacznie wyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku niż Pani Joanna Lucyna Baraniecka-Galińska, to jej praca i kwalifikacje zawodowe zostały ocenione przez sędziego wizytatora jako dobre, wobec bardzo dobrej oceny wystawionej Pani Joannie Lucynie Baranieckiej-Galińskiej

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej zadecydowało otrzymanie przez nią bardzo dobrej oceny kwalifikacyjnej, podkreślającej wysoką stabilność orzecznictwa, pełnione przez kandydatkę funkcje administracyjne w wymiarze sprawiedliwości oraz doświadczenie, które Pani sędzia zdobyła orzekając w ramach dwuletniej delegacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 7 października 2015 r. na kandydaturę:

- Pani Joanny Lucyny Baranieckiej-Galińskiej oddano: 13 głosów "za", 0 głosów "przeciw", i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając jej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pani Zofii Goc-Majewskiej oddano: 0 głosów "za", 0 "przeciw", i 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała poparcia bezwzględną większością głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).