Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 187.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.9.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1040/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 września 2015 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 187

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kandydaturę Pana Marcina Stanisława Kamińskiego - adiunkta w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kandydatur:

- Pana Roberta Sławomira Albiniaka - referendarza sądowego,

- Pani Anny Ewy Borowiec - sędzi Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

- Pani Małgorzaty Gajdy-Durlik - etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,

- Pana Borysa Aleksandra Maraska - adwokata.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r. pod poz. 187 zgłosiło się pięcioro powyżej wymienionych kandydatów.

II

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. po omówieniu kandydatur biorących udział w konkursie stwierdził, że zgromadzone materiały są niewystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie, wobec czego wystąpił do Rady z wnioskiem o wyrażenie zgody na wysłuchanie: Pani Anny Ewy Borowiec i Pana Marcina Stanisława Kamińskiego. Wniosek Zespołu został uwzględniony przez Krajową Radę Sądownictwa.

W dniu 10 września 2015 r. Zespół wysłuchał zaproszonych kandydatów, zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie kandydaturę Pana Marcina Stanisława Kamińskiego.

Przedstawiając powyższe, Zespół kierował się dyspozycją art. 35 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Marcina Stanisława Kamińskiego przemawiały (ocenione łącznie) jego wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobra ocena kwalifikacyjna, z treści której wynika, że kandydat wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego. Ponadto Zespół wziął również pod uwagę, że Pan Marcin Stanisław Kamiński uzyskał ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych i ocenę dobrą plus z egzaminu sędziowskiego, a także posiada stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych ze specjalnością w zakresie postępowania administracyjnego oraz znaczący dorobek naukowy.

Na posiedzeniu Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa nie stawił się przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, powiadomiony o terminie prawidłowo.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wymagania ustawowe określone w art. 6 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2007 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1647) oraz kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.). Rada uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, ich doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny na dyplomach ukończenia studiów prawniczych i z egzaminów zawodowych oraz opinie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

2. Pan Marcin Stanisław Kamiński urodził się w 1979 r. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym (dyplom z wyróżnieniem). Na podstawie rozprawy doktorskiej "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne" w kwietniu 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w 2006 r. złożył egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą plus. Na podstawie uchwały Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z 20 października 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych. Z dniem 10 maja 2007 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i przydzielony do orzekania w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wykonuje czynności do chwili obecnej. W okresach: od 21 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. był przydzielony do pracy w I Wydziale Cywilnym w Sekcji do spraw Egzekucyjnych, od 1 maja 2010 r. do 31 lipca 2010 r. pracował w V Wydziale Gospodarczym. Od 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. orzekał w ramach delegacji w Sądzie Rejonowym w Leżajsku.

Równolegle z wykonywaniem funkcji orzeczniczych Pan Marcin Stanisław Kamiński prowadzi działalność naukową. Od 1 października 2005 r. do 28 lutego 2010 r. pracował jako asystent w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od 1 października 2006 r. do 30 września 2009 r. był wykładowcą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. wykładał w Wyższej Szkole Inżynieryjno- Ekonomicznej w Ropczycach. Od 1 października 2009 r. do 30 września 2011 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk o Polityce Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Prowadzone przez niego zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowodministracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prywatyzacji zadań publicznych i prawa Unii Europejskiej. Od 1 marca 2010 r. do chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Prawo administracyjne intertemporalne" w listopadzie 2012 r. został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, ze specjalnością postępowanie administracyjne.

Pan Marcin Stanisław Kamiński kieruje projektem badawczym "Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. Analiza teoretyczna w perspektywie relacji między polskim a unijnym porządkiem prawnym". Jest autorem dwóch monografii naukowych, ponad dwudziestu rozdziałów w monografiach zbiorowych, a także licznych artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, jak również rozdziałów w podręcznikach akademickich oraz glos do wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Kandydat bardzo dobrze zna język angielski i niemiecki. Posiada dyplom Szkoły Prawa Niemieckiego wydany przez Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W 2014 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu. Jest laureatem nagrody im. Stefana Rittermana za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (temat pracy "Nieważność decyzji administracyjnej"). Otrzymał także nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za działalność naukową w 2012 r. oraz nagrodę zespołową II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za osiągnięcia naukowe w 2014 r.

Praca i kwalifikacje Pana Marcina Stanisława Kamińskiego zostały ocenione jako bardzo dobre przez Jacka Surmacza sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z treści opinii wynika, że Pan Marcin Stanisław Kamiński wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej i prawa administracyjnego oraz w innych dziedzinach prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

Na posiedzeniu Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kandydatura Pana Marcina Stanisława Kamińskiego została zaopiniowana: 2 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się". Podczas głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na kandydaturę tę oddano 5 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 5 głosów "wstrzymujących się".

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie posiada bogate, wieloletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, które zdobył jako referendarz sądowy oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na wyższych uczelniach, posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych ze specjalnością w zakresie postępowania administracyjnego, jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii i glos. Wysokie kwalifikacje Pana Marcina Stanisława Kamińskiego zostały odzwierciedlone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej.

Pozostali kandydaci nie posiadają tak wyróżniających kwalifikacji zawodowych jak Pan Marcin Stanisław Kamiński. Uzyskane przez nich oceny kwalifikacyjne nie potwierdzają w szczególności wyróżniającego poziomu wiedzy w zakresie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzinach prawa związanych z działalnością organów administracji publicznej.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomach wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych.

Oceny uzyskane przez kandydata przedstawionego z wnioskiem o powołanie zostały przedstawione powyżej. Żadna z pozostałych osób biorących udział w konkursie nie otrzymała łącznie tak wysokich ocen jak Pan Marcin Stanisław Kamiński.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie środowiska sędziowskiego.

Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie otrzymał największą liczbę głosów "za" podczas głosowania na posiedzeniu Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie oraz drugie miejsce w zakresie poziomu poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uzyskała kandydatura Pani Anny Ewy Borowiec (7 głosów "za", 4 głosy "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się"). W porównaniu z Panem Marcinem Stanisławem Kamińskim kandydatka ta nie wyróżnia się jednak wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej i prawa administracyjnego oraz w innych dziedzinach prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Poza tym Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zaopiniowało jej kandydaturę 1 głosem "za", przy 2 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się". Pani Anna Ewa Borowiec uzyskała również niższą ocenę z egzaminu sędziowskiego (dobrą) niż Pan Marcin Stanisław Kamiński.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Marcina Stanisława Kamińskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, wysokie kwalifikacje odzwierciedlone w opinii sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyróżniający poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i w innych dziedzinach prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, a także wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Pozostałe osoby biorące udział w konkursie nie posiadają tak wyróżniających kwalifikacji zawodowych, co zadecydowało o nieprzedstawieniu ich kandydatur z wnioskiem o powołanie.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 11 września 2015 r. na kandydaturę:

- Pana Roberta Sławomira Albiniaka oddano 0 głosów "za", 9 głosów "przeciw" i 9 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Ewy Borowiec oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Małgorzaty Gajdy-Durlik oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 16 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Marcina Stanisława Kamińskiego oddano 18 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów,

- Pana Borysa Aleksandra Maraska oddano 0 głosów "za", 7 głosów "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).