Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu ogłoszonym w Monitorze... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 273.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.9.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1009/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 września 2015 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 273

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu kandydaturę Pana Bartłomieja Marchlewskiego - referendarza sądowego,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu kandydatury Pana Pawła Łukasza Strumińskiego - radcy prawnego.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r. pod poz. 273 zgłosiło się dwóch wyżej wymienionych kandydatów.

II

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Zabrzu kandydaturę Pana Bartłomieja Marchlewskiego. Wniosek taki, w ocenie Zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe Zespół kierował się dyspozycją art. 35 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że za rekomendowaniem kandydatury Pana Bartłomieja Marchlewskiego przemawiały, brane pod uwagę łącznie, bardzo dobra ocena kwalifikacji sporządzona przez sędziego wizytatora za okres pracy kandydata na stanowisku asystenta sędziego, jego ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku (poprzedzające mianowanie referendarzem sądowym w grudniu 2014 r.), pozytywne opinie służbowe, udział w szkoleniach oraz ukończenie studiów podyplomowych. Zespół uwzględnił również, że Pan Bartłomiej Marchlewski uzyskał zarówno jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach jak i bardzo wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego. Przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych zajął stanowisko rekomendujące kandydaturę Pana radcy prawnego Pawła Łukasza Strumińskiego.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wymagania ustawowe określone w art. 61 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 65 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230 ze zm.). Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa i uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, ich doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego jak również poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko Zespołu jej członków i uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu zostanie przedstawiona kandydatura Pana Bartłomieja Marchlewskiego.

2. Pan Bartłomiej Marchlewski urodził się w 1980 r. w Goleniowie. W 2004 r. ukończył z wynikiem dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1 kwietnia 2005 r. do 28 maja 2006 r. był zatrudniony na stanowisku prawnika w kancelarii prawnej Teodorowski i Wojtaszak sp. j. w Krakowie, a od 29 maja 2006 r. do 19 lipca 2009 r" na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Obowiązki wykonywał w V Wydziale Gospodarczym, X Wydziale Grodzkim i VI Wydziale Cywilnym. Jednocześnie w latach 2005-2008 odbył aplikację sądową, zakończoną złożeniem we wrześniu 2008 r. egzaminu sędziowskiego z łączną oceną dostateczną plus. Od 20 lipca 2009 r. do 14 grudnia 2014 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w X Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Z dniem 15 grudnia 2014 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, gdzie do chwili obecnej orzeka w VIII Wydziale Cywilnym. Pan Bartłomiej Marchlewski uczestniczył w wielu szkoleniach zawodowych. W 2015 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Bartłomieja Marchlewskiego zostały bardzo dobrze ocenione przez Panią sędzię Małgorzatę Grzesik - wizytatora, która stwierdziła, że projekty sporządzane przez kandydata, w okresie pracy na stanowisku asystenta sędziego, prezentowały bardzo wysoki poziom. W znacznej większości były one akceptowane bez poprawek przez współpracujących z opiniowanym sędziów i nie budziły żadnych zastrzeżeń od strony merytorycznej. Kandydat umiejętnie korzysta z orzecznictwa i doktryny, co świadczy o jego umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w praktyce. W konkluzji sędzia wizytator wyraziła pogląd, że Pan Bartłomiej Marchlewski spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Pan Bartłomiej Marchlewski uzyskał również bardzo dobrą opinię służbową Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pozytywne opinie sędziów z nim współpracujących.

Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. zaopiniowało pozytywnie (7 głosami "za") kandydaturę Pana Bartłomieja Marchlewskiego. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego w dniu 26 czerwca 2015 r. Pan Bartłomiej Marchlewski otrzymał 65 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się".

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Kandydat przedstawiany z wnioskiem o powołanie posiada różnorodne doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w kancelarii prawnej oraz w sądzie rejonowym na stanowiskach asystenta sędziego i referendarza sądowego. Kandydat posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, co potwierdza sporządzona przez wizytatora ocena oraz załączone do karty zgłoszenia opinie współpracujących z nim sędziów. Pan Bartłomiej Marchlewski stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, o czym świadczy ukończenie studiów podyplomowych i uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych.

Oceniając kandydaturę Pana Pawła Łukasza Strumińskiego Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę uzyskane przez niego pozytywne oceny kwalifikacji sporządzone przez sędziów wizytatorów, równocześnie jednak odnotowała, że kandydat ten uzyskał niższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego niż kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie środowiska sędziowskiego. Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie uzyskał wyższe poparcie środowiska sędziowskiego. Wyniki głosowania Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego potwierdzające tę tezę, zostały przedstawione powyżej.

Pan Paweł Łukasz Strumiński natomiast został zaopiniowany negatywnie przez Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (1 głos "za", 4 głosy "przeciw" i 2 głosy "wstrzymujące się") oraz uzyskał 11 głosów "za", 41 głosów "przeciw" oraz 15 głosów "wstrzymujących się" na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Bartłomieja Marchlewskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności jego doświadczenie zawodowe, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna sporządzona przez sędziego wizytatora, bardzo dobre opinie służbowe, a także uzyskane poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego.

Kandydatura Pan Pawła Łukasza Strumińskiego w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia ustawowych wymagań w stopniu takim jak kandydatura Pana Bartłomieja Marchlewskiego. W szczególności kandydat ten nie uzyskał tak pozytywnej oceny kwalifikacji i poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 9 września 2015 r. na kandydaturę:

- Pana Bartłomieja Marchlewskiego oddano 15 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się" udzielając tej kandydaturze jednogłośnego poparcia,

- Pana radcy prawnego Pawła Łukasza Strumińskiego nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw" i 12 głosów "wstrzymujących się" w rezultacie czego ta kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 87' k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. Nr 126, poz. 714, ze zm.).