Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, ogłoszonym w... - OpenLEX

Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 143.

Akty korporacyjne

Sędz.2015.9.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 986/2015
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 września 2015 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 143

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła:
1. przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach kandydaturę Pana Huberta Tomasza Wicika sędziego Sądu Rejonowego w Starachowicach,

2. nie przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach kandydatur:

- Pani Joanny Haliny Bysiak sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach,

- Pani Anny Marii Jermak sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach,

- Pani Anny Ewy Kluźniak sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach,

- Pana Grzegorza Macieja Szyby sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach,

- Pani Dobrosławy Agnieszki Szydłowskiej sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach,

- Pani Ewy Joanny Wiater sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Kielcach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r. pod poz. 143 zgłosiło się siedmioro wyżej wymienionych kandydatów.

II

Na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi materiałami, które wnikliwie przeanalizował, przeprowadził naradę i postanowił jednogłośnie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Kielcach kandydaturę Pana Huberta Tomasza Wicika. W ocenie Zespołu wniosek taki jest uzasadniony treścią załączonej oceny kwalifikacyjnej, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydata doświadczenia zawodowego, pozytywną opinią Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz poziomem poparcia udzielonego mu przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

Kierując się dyspozycją art. 35 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.), Zespół uwzględnił dołączone do przekazanych Krajowej Radzie Sądownictwa wniosków uczestników postępowania: oceny kwalifikacyjne kandydatów, informacje dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, opinie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oceny Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej oraz inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia kandydatów. Zespół wziął również pod uwagę informację zawartą w protokole Kolegium Sądu Apelacyjnego w Kielcach z 25 maja 2015 r. Nr 7/15, że wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Kielcach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 143, jest przewidziane dla pionu cywilnego.

W uzasadnieniu stanowiska Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że Pan Hubert Tomasz Wicik uzyskał ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia studiów prawniczych i dobrą z egzaminu sędziowskiego, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną, ponadto kandydatura Pana Huberta Tomasza Wicika została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie i uzyskała najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę wymagania ustawowe określone w art. 63 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.). Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 26, poz. 714 z późn. zm.) i uwzględniła oceny kwalifikacyjne kandydatów, ich doświadczenie zawodowe, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego a także poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

Po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko Zespołu, uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach zostanie przedstawiona kandydatura Pana Huberta Tomasz Wicika.

2. Pan Hubert Tomasz Wicik urodził się 5 czerwca 1976 r. w Lipsku. Studia prawnicze ukończył w 2000 r. z oceną bardzo dobrą. W 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 24 listopada 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. W okresie asesury orzekał w wydziałach: grodzkim (w sprawach karnych), pracy, rodzinnym i nieletnich oraz cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Starachowicach. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. Od kwietnia 2015 r., w ramach delegacji udzielonej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 14 października 2015 r., orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pan Hubert Tomasz Wicik uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego Rafała Adamczyka wizytatora do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Kielcach. Sędzia wizytator podkreślił, że kandydat jest osobą niezwykle obowiązkową, rzetelną, posiadającą zdolność do właściwej organizacji pracy, z szeroką wiedzą prawniczą i umiejętnością stosowania prawa i dokonywania jego prawidłowej wykładni. Przy znacznym obciążeniu pracą orzecznictwo Pana Huberta Tomasza Wicika jest utrzymane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym a jego stabilność jest wysoka. Sędzia wizytator podkreślił, że sędziowie Sądu Okręgowego w Kielcach cenią sobie współpracę z kandydatem i wysoko oceniają jego predyspozycje zawodowe i stwierdził, że analiza akt i danych statystycznych, jak również przymioty osobiste Pana Huberta Tomasza Wicika dają podstawę do sformułowania wniosku, że jest on wyróżniającym się i bardzo wartościowym kandydatem na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało omawianą kandydaturę. Podczas posiedzenia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w dniu 8 czerwca 2015 r. w odniesieniu do wymienionej kandydatury oddano 73 głosy "za" i 13 głosów "przeciw", udzielając jej najwyższego poparcia.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Kandydat przedstawiany z wnioskiem o powołanie posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył wykonując od dwunastu lat czynności orzecznicze, początkowo jako asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Starachowicach. Jego wysokie kwalifikacje znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie sędziego wizytatora.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje posiada również Pani Joanna Halina Bysiak. Kandydatka urodziła się 20 stycznia 1965 r. w Kielcach. Studia prawnicze ukończyła w 1991 r. z oceną dobrą. W 1993 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 lutego 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Pińczowie. Od 1 maja 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 1995 r. została przeniesiona na własny wniosek do Sądu Rejonowego w Kielcach. W okresie asesury orzekała w wydziałach: cywilnym, karnym oraz ksiąg wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach. Początkowo orzekała w VII Wydziale Cywilnym. Od 27 marca 2013 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym. Od września 2001 r. do grudnia 2001 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej VI Wydziału Ksiąg Wieczystych a od stycznia 2002 r. do chwili obecnej sprawuje funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Kandydatka posiada doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła wykłady i szkolenia m.in. dla referendarzy i asystentów sędziów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich. Praca i kwalifikacje Pani Joanny Haliny Bysiak zostały ocenione przez sędziego wizytatora jako bardzo dobre. W ocenie kwalifikacyjnej podkreślono, że wykazuje się dobrą znajomością przepisów, jej orzecznictwo jest stabilne a statystyka załatwiania spraw bardzo dobra. Sędzia wizytator zwrócił również uwagę na zdolności mediacyjne kandydatki i jej bardzo duże zaangażowanie w pracę.

Pozostałe osoby biorące udział w konkursie posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, jednakże żadna z nich nie uzyskała tak wyróżniającej oceny wizytatora, jak kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomach wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu sędziowskiego.

Oceny uzyskane przez Pana Huberta Tomasza Wicika zostały zaprezentowane powyżej.

Pani Ewa Joanna Wiater uzyskała ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem na dyplomie studiów wyższych i ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. Pani Anna Ewa Kluźniak otrzymała ocenę bardzo dobrą na dyplomie studiów wyższych i ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. Zarówno Pani Joanna Halina Bysiak, jak i Pani Dobrosława Agnieszka Szydłowska otrzymały oceny dobre na dyplomach ukończenia studiów wyższych i oceny bardzo dobre z egzaminu sędziowskiego. Pani Anna Maria Jermak i Pan Grzegorz Maciej Szyba uzyskali zaś ocenę dobrą na dyplomie ukończenia studiów wyższych i z egzaminu sędziowskiego.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie zaopiniowało pozytywnie wszystkie zgłoszone kandydatury. Kandydat przedstawiony z wnioskiem o powołanie uzyskał najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej. Wyniki głosowania potwierdzające tę tezę, zostały przedstawione powyżej.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pana Huberta Tomasza Wicika zdecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności posiadane przez niego wieloletnie doświadczenie zawodowe, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna, pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a także najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 8 września 2015 r. na kandydaturę:

- Pani Joanny Haliny Bysiak oddano 4 głosy "za", 1 głos "przeciw" i 9 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Marii Jermak oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anny Ewy Kluźniak oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Grzegorza Macieja Szyby oddano 0 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 12 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Dobrosławy Agnieszki Szydłowskiej oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Ewy Joanny Wiater oddano 0 głosów "za", 3 głosy "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Huberta Tomasza Wicika oddano 10 głosów "za", 0 głosów przeciw i 4 głosy "wstrzymujące się" udzielając tej kandydaturze poparcia bezwzględną większością głosów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. Nr 126, poz. 714, z późn. zm.).