Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 998.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.6.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 592/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 998

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Kingi Mai Grzegorczyk i Pani Agnieszki Zadrożniak do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

UZASADNIENIE I

Na jedno wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 998, zgłosili się:

- Pan Robert Krzysztof Admaczewski - starszy referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi,

- Pani Kinga Maja Grzegorczyk - sędzia Sądu Rejonowego w dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

- Pani Agnieszka Zadrożniak - radca prawny.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie skorzystał z uprawnienia do przedstawienia opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.; dalej: "ustawa o KRS").

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 24 czerwca 2019 r. szczegółowo omówił kandydatów i przeprowadził naradę w celu zajęcia stanowiska w sprawie rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego objęte konkursem. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych powiadomiony o terminie posiedzenia w związku z udziałem w postępowaniu o powołanie na jedno wolne stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego radcy prawnego - Pani Agnieszki Zadrożniak.

W wyniku przeprowadzonej narady członkowie zespołu ocenili, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Zespół uwzględnił przy tym dyspozycję art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględnia doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów. Zespół przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. Na skutek zarządzonego przez Przewodniczącą zespołu głosowania na:

- Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego oddano 3 głosy "za", nie oddano głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się",

- Panią Kingę Maję Grzegorczyk nie oddano głosów "za" i "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się",

- Panią Agnieszkę Zadrożniak nie oddano głosów "za" i "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku przeprowadzonego głosowania zespół przyjął jednogłośnie stanowisko w przedmiocie rekomendacji Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego na jedno wolne stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 998.

W uzasadnieniu stanowiska zespół wyjaśnił, że Pan Robert Krzysztof Adamczewski uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji oraz wyróżniającą ocenę Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ponadto, jego kandydatura została oceniona wysoko przez Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, gdyż uzyskał 4 głosy "za" oraz 1 głos "przeciw". Nadto jako jedyny uczestnik postępowania posiada tytuł doktora nauk prawnych.

Zespół jednocześnie nie mógł uwzględnić poparcia udzielonego uczestnikom konkursu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, co podyktowane było wstrzymaniem się przez ten Organ od opiniowania kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie, a więc zastosowanie znalazł art. 35 ust. 3 ustawy o KRS.

Kontrkandydaci - Pani Kinga Maja Grzegorczyk oraz Pani Agnieszka Zadrożniak - w mniejszym stopniu wypełnili w ocenie zespołu kryteria określone w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz wymagania wskazane w art. 6 § 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.; dalej: "p.u.s.a").

Pani Kinga Maja Grzegorczyk otrzymała wzorową ocenę kwalifikacji oraz identyczne jak Pan Robert Krzysztof Adamczewski poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jest jednak kandydatką, która posiada w ocenie zespołu niższe od wybranego kandydata doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa administracyjnego, a co za tym idzie posiada niższy poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Podyktowane jest to drogą zawodową Pani Kingi Mai Grzegorczyk, która od 2007 r. wykonuje zawód sędziego sądu rejonowego. Kandydatka ta zdobyła doświadczenie orzecznicze w pionie cywilnym sądownictwa powszechnego, również w ramach delegacji do orzekania w wydziale cywilnym odwoławczym sądu okręgowego. Legitymuje się ona zatem bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa cywilnego zdobytą w ramach pracy w sądownictwie powszechnym, jednak jest mniej odpowiednią kandydatką od Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego na stanowisko sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku referendarza sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Pani Agnieszka Zadrożniak uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Przedstawiła jednak w ocenie zespołu wąski zakres tematyczny projektów opinii, które sporządziła jako radca prawny w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, a z akt postępowania nie wynika, ażeby kandydatka sporządzała projekty rozstrzygnięć administracyjnych albo takowe wydawała samodzielnie, a co za tym idzie nie można uznać, że zdobyła ona wyróżniające na tle referendarza sądowego Roberta Krzysztofa Adamczewskiego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa administracyjnego. Nie spełnia zatem w tak wysokim stopniu jak zarekomendowany kandydat wymagań z art. 6 § 1 pkt 6 i 7 p.u.s.a. Ponadto nie uzyskała poparcia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (brak głosów "za", 3 głosy "przeciw" przy 2 głosach "wstrzymujących się").

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 6 § 1 pkt 1-5 i 7 p.u.s.a. Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się również wymogiem z art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a. oraz kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła: stopień posiadanej przez kandydatów wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej, uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacyjne, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko zespołu z dnia 24 czerwca 2019 r. i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego do pełnienia urzędu stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

2. Pan Robert Krzysztof Adamczewski urodził się 31 marca 1974 r. w Zgierzu. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej "Organy i instytucje realizujące konstytucyjne zadania władz publicznych w zakresie ochrony konsumentów" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2004 r. Od 1 października 1998 r. do 14 grudnia 2005 r. pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Łodzi kolejno na stanowiskach: referenta prawnego, specjalisty i starszego specjalisty. Z dniem 15 grudnia 2005 r. został mianowany referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, a następnie z dniem 1 stycznia 2016 r. awansowany na stanowisko starszego referendarza sądowego. Z dniem 1 października 2017 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto, w latach 2005-2008 pracował na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, w latach 2005-2017 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, a w latach 2009-2011 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny prawa oraz uczestniczył w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez Pana Wiktora Jarzębowskiego - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem opiniującego, biorąc pod uwagę dotychczasowy długi i bardzo dobrze oceniany przebieg pracy zawodowej na stanowisku wymagającym samodzielnego podejmowania decyzji oraz analizę akt spraw, w których kandydat podejmował różne czynności, jako referendarz, jak i bardzo dobre oceny sędziów, z którymi kandydat współpracował i analizę sporządzonych projektów orzeczeń, wysoki poziom wiedzy prawniczej, ukończenie studiów doktoranckich, obronę rozprawy doktorskiej, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, a także podkreślaną w opiniach o kandydacie pracowitość, kulturę osobistą, zaangażowanie w pracy, samodzielność, umiejętność analizowania skomplikowanych prawnie zagadnień i obrony własnego zdania - Pan Robert Krzysztof Adamczewski daje gwarancję właściwego wypełniania obowiązków na stanowisku sędziego sądu administracyjnego. Jego stabilność orzecznictwa pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Pan Robert Krzysztof Adamczewski jest, w ocenie Pana sędziego Wiktora Jarzębowskiego, bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ocenił kandydaturę Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego jako wyróżniającą.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym kandydatów.

Pan Robert Krzysztof Adamczewski legitymuje się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Swoją wiedzę prawniczą rozwija zarówno w ramach praktyki orzeczniczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, jak i w pracy naukowej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Porównawczego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako jedyny z kandydatów posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Istotną okolicznością faktyczną jest również uzyskanie przez tego kandydata bardzo dobrej oceny kwalifikacji i wyróżniającej oceny Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz pozytywnej opinii Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Powyższe czyni z kandydatury Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego wypełniającą w najwyższym stopniu, oceniane łącznie, kryteria wyboru wymienione w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS oraz wymaganie wskazane w art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestniczek niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając tym samym, że ich kandydatury nie są lepsze od kandydatury Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego.

Pani Kinga Maja Grzegorczyk urodziła się 9 września 1976 r. w Łodzi. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą plus, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi złożyła w 2003 r. egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 16 czerwca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, a z dniem 4 maja 2006 r. przeniesiona na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Orzekała kolejno w Wydziałach Grodzkim i Cywilnym. Od 1 listopada 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od lutego 2013 r. orzeka również w ramach jednodniowych delegacji w III Wydziale Cywilnym-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi. W 2014 r. ukończyła dwusemetralne studia podyplomowe w zakresie prawa konstytucyjnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych z wynikiem bardzo dobrym. Brała udział w szeregu szkoleń zawodowych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny prawa.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Panią Bożenę Kasprzak - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przyznała ona kandydaturze Pani Kingi Mai Grzegorczyk ocenę wzorową. Stwierdziła, że Pani sędzia Kinga Maja Grzegorczyk posiada znakomitą znajomość prawa materialnego i procesowego oraz orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. Na szczególną uwagę zasługują również zdaniem opiniującej bardzo dobre wyniki statystyczne w zakresie liczby odbytych rozpraw i posiedzeń oraz zakończonych spraw, małej liczby wniesionych środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń, a także - co ważne w pracy sędziego - bezzwłoczne podejmowanie w sprawach czynności oraz terminowość sporządzania uzasadnień orzeczeń. Kandydatka jest osobą sumienną i obowiązkową, znakomicie przygotowaną do wykonywania zawodu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ocenił kandydaturę Pani Kingi Mai Grzegorczyk jako wyróżniającą.

Pani Agnieszka Zadrożniak urodziła się 3 czerwca 1978 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. pracowała w Urzędzie Gminy w Żelechniku na stanowisku młodszego referenta. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 listopada 2001 r. do 16 września 2002 r. pracowała w Kancelarii Pomocy Prawnej PPHU "Panda" w Słotwinicach na stanowisku asystenta. W okresie od września 2002 r. do lutego 2005 r. była zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Dwuletnim Policealnym Studium Prawa i Administracji w Łodzi. Równocześnie od 1 kwietnia 2003 r. do 28 lutego 2005 r. pracowała na stanowisku referenta w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi (w ramach robót publicznych). W 2004 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 marca 2005 r. do 31 marca 2005 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi na stanowisku inspektora ds. prawnych. Z dniem 1 kwietnia 2005 r. podjęła zatrudnienie w Izbie Skarbowej w Łodzi kolejno na stanowiskach: starszego referenta, inspektora i starszego inspektora. Pracę w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi wykonuje po dzień dzisiejszy, przy czym z dniem 1 grudnia 2015 r. powierzono jej stanowisko radcy prawnego. W 2006 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. rozpoczęła odbywanie aplikacji radcowskiej, a w 2012 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z 24 października 2012 r. została wpisana na listę radców prawnych tej Izby. Z dniem 7 maja 2013 r. została zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi na stanowisku radcy prawnego, początkowo na okres próbny, czas określony i umowę zlecenia, a od 5 czerwca 2018 r. w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, od 1 sierpnia 2013 r. do 26 czerwca 2017 r., prowadziła indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez Panią Teresę Porczyńską - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyraziła ona pogląd, że Pani Agnieszka Zadrożniak spełnia wszelkie wymogi do powołania na stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. Poziom wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa podatkowego, zaangażowanie w pracy i prezentowane cechy charakteru pozwalają na bardzo dobrą ocenę kwalifikacji do objęcia stanowiska sędziego w sądzie administracyjnym.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ocenił kandydaturę Pani Kingi Mai Grzegorczyk jako dobrą.

Jak wskazano powyżej, w niniejszej procedurze konkursowej najlepszym kandydatem jest Pan Robert Krzysztof Adamczewski. Pani Kinga Maja Grzegorczyk otrzymała wzorową ocenę kwalifikacji oraz identyczne jak Pan Robert Krzysztof Adamczewski poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jest jednak kandydatką, która posiada mniejsze od wybranego kandydata doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa administracyjnego, a co za tym idzie niższy poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Podyktowane jest to drogą zawodową Pani Kingi Mai Grzegorczyk, która od 2007 r. pełni urząd sędziego sądu rejonowego. Zdobyła doświadczenie orzecznicze w pionie cywilnym sądownictwa powszechnego, również w ramach delegacji do orzekania w wydziale cywilnym-odwoławczym sądu okręgowego. Legitymuje się ona zatem bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa cywilnego zdobytą w ramach pracy w sądownictwie powszechnym, jednak jest mniej odpowiednią kandydatką od Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego na stanowisko sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, który posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku referendarza sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wyróżnia się on zatem zdecydowanie większym doświadczeniem w stosowaniu przepisów prawa administracyjnego.

Pani Agnieszka Zadrożniak uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Przedstawiła jednak wąski zakres tematyczny projektów opinii, które sporządziła jako radca prawny w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, a z akt postępowania nie wynika, ażeby kandydatka sporządzała projekty rozstrzygnięć administracyjnych albo takowe wydawała samodzielnie, tym samym nie można uznać, że zdobyła ona wyróżniające - na tle referendarza sądowego Roberta Krzysztofa Adamczewskiego - doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa administracyjnego. Nie spełnia zatem w tak wysokim stopniu jak wybrany kandydat wymogu z art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a. Ponadto nie uzyskała poparcia Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (brak głosów "za", 3 głosy "przeciw" przy 2 głosach "wstrzymujących się"), a więc w zdecydowanie mniejszym stopniu wypełnia kryterium, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS.

Zarówno Pani Kinga Maja Grzegorczyk, jak i Pani Agnieszka Zadrożniak nie posiadają również stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Pan Robert Krzysztof Adamczewski jest więc kandydatem, który wyróżnia się pod kątem zdobytej wiedzy prawniczej w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie wstrzymania opiniowania kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie.

Na posiedzeniu Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 13 maja 2019 r. kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Łodzi oceniono w następujący sposób: Panu Robertowi Krzysztofowi Adamczewskiemu i Pani Kindze Mai Grzegorczyk przyznano 4 głosy "za", 1 głos "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", a Pani Agnieszce Zadrożniak nie przyznano głosów "za", przy 3 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 13 maja 2019 r. podjęło uchwałę w przedmiocie wstrzymania opiniowania kandydatów na wolne stanowisko sędziego do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy (w sprawie III PO 7/18) i przez Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawie II GOK 8/18) w sprawie zgodności z prawem europejskim trybu powoływania sędziowskich członków organu, który pełni funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz legalności procedowania tego organu.

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi powstrzymało się od opiniowania kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie. Powyższe działanie, w świetle art. 35 ust. 3 ustawy o KRS, nie wstrzymuje Krajowej Rady Sądownictwa w wykonywaniu jej obowiązku wyboru kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie.

Do podstawowego zadania Krajowej Rady Sądownictwa w ramach niniejszego postępowania konkursowego należy wybranie spośród bardzo dobrych uczestników postępowania, jednego najlepszego kandydata do sprawowania urzędu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Poparcie środowiska sędziowskiego jest jedną z szeregu przesłanek wskazanych w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, a branych pod uwagę przez Radę przy dokonywaniu tego rodzaju wyboru. Mając to na uwadze, Rada uwzględniła, że Pan Robert Krzysztof Adamczewski i Pani Kinga Maja Grzegorczyk uzyskali równe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz, że Pani Agnieszka Zadrożniak poparcia Kolegium nie otrzymała. Z podanych w uzasadnieniu uchwały względów Rada uznała kandydaturę Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego za wypełniającą w najwyższym stopniu oceniane łącznie, kryteria wyboru wymienione w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS oraz wymaganie wskazane w art. 6 § 1 pkt 6 p.u.s.a.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności oceniane łącznie: doświadczenie zawodowe kandydata, jego działalność naukowa, ocena kwalifikacji oraz uzyskane poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Pozostałe uczestniczki postępowania, biorące udział w konkursie, nie spełniają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - w wyższym stopniu ocenianych łącznie kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS oraz nie legitymują się wyższym poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej od Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 26 czerwca 2019 r. na:

- Pana Roberta Krzysztofa Adamczewskiego oddano 16 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większości głosów,

- Panią Kingę Maję Grzegorczyk nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Panią Agnieszkę Zadrożniak nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.).