Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 611.

Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 255/2019
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 marca 2019 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 611

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Joanny Butkiewicz-Pasińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Jacka Korzątkowskiego, Pana Ireneusza Marczuka, Pana Adama Pruszko do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 611, zgłosili się:

- Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Ełku,

- Pan Jacek Korzątkowski - starszy asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku,

- Pan Ireneusz Marczuk - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz

- Pan Adam Pruszko - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Łomży.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania

ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2019 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił wszystkich kandydatów, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na: Panią Joannę Butkiewicz-Pasińską oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się", Pana Jacka Korzątkowskiego oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", Pana Ireneusza Marczuka oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" i Pana Adama Pruszko oddali 2 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o nierekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa żadnego z kandydatów na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że, po przeprowadzeniu głosowania, żadna ze zgłoszonych kandydatur nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Zespół uznał, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie spełnia kryteriów wyboru w stopniu uzasadniającym rekomendowanie jego kandydatury Radzie. W związku z powyższym, zespół podjął decyzję o nierekomendowaniu żadnego z kandydatów na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie i pozostawił decyzję Krajowej Radzie Sądownictwa.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydatów, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatów, opiniami przełożonych oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Joanny Butkiewicz-Pasińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie.

2. Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska urodziła się 12 stycznia 1980 r. w Suwałkach. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach, w 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od 23 października 2007 r. do 30 kwietnia 2018 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ełku. Obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 maja 2018 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ełku. Obowiązki orzecznicze wykonywała w wymiarze 0,8 etatu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych i 0,2 etatu w I Wydziale Cywilnym. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Butkiewicz-Pasińskiej sporządził Pan Krzysztof Adamiak - sędzia wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Łomży, który bardzo dobrze ocenił jej pracę. Podkreślił, że w opinii wszystkich przełożonych jest ona osobą wzorowo wywiązującą się z powierzonych obowiązków, sumienną, obowiązkową, dyspozycyjną oraz o bardzo dużej kulturze osobistej i nienagannym zachowaniu w stosunku do przełożonych i osób z nią współpracujących. Poddane ocenie orzeczenia wydane w okresie wykonywania czynności referendarza sądowego oraz projekty uzasadnień sporządzone przez kandydatkę jako asystenta sędziego, potwierdzają jej dużą wiedzę, dojrzałość i właściwe przygotowanie do zawodu sędziego. Reasumując, sędzia wizytator wskazał, że Pani Joanna Butkiewicz -Pasińska spełnia kryteria formalne i merytoryczne wymagane do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pani Joanny Butkiewicz -Pasińskiej znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie jej pracy oraz opiniach służbowych. Pani Joanna Fietkiewicz-Sikorska - Zastępca Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Ełku podkreśliła, że Pani referendarz jest osobą wszechstronną, elastyczną, potrafiącą odnaleźć się w różnych sytuacjach problematycznych, a przy tym właściwie przygotowaną pod względem merytorycznym. Posiada doświadczenie zawodowe i życiowe, co gwarantuje wysoką jakość pracy na różnych, nie tylko dotychczas zajmowanych, stanowiskach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i realizacją ochrony prawnej na najwyższym poziomie. Pani Małgorzata Sowulewska - Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Ełku oraz Pan Andrzej Kozioł - sędzia tego Sądu podnieśli, że dotychczas nabyte umiejętności, doskonała znajomość przepisów prawa, zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także wysoka kultura osobista predysponują Panią Joannę Butkiewicz-Pasińską do wykonywania zawodu sędziego i - w ich ocenie - jest na to stanowisko doskonałą kandydatką. Pani Joanna Butkiewicz -Pasińska doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych.

Pozostali kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak w świetle wszystkich kryteriów wyboru nie okazali się kandydatami lepszymi niż Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska.

Pan Jacek Korzątkowski urodził się 20 listopada 1971 r. w Białymstoku. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1997-1998 był zatrudniony jako pracownik dydaktyczny w Studium Bankowości i Ubezpieczeń w Białymstoku. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku, w 1998 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W latach 2001-2002 był zatrudniony na stanowisku konsultanta handlowego w Wydawnictwie Prawniczym LexisNexis. Od 13 października 2003 r. jest zatrudniony w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku w I Wydziale Cywilnym, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od 1 października 2015 r. starszego asystenta sędziego. Brał udział w licznych szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Jacka Korzątkowskiego sporządził Pan Włodzimierz Wójcicki - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży, który podkreślił, że wszyscy sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ocenili kandydata jako osobę szczególnie predysponowaną do wykonywania zawodu sędziego. Opinię tę podzielił sędzia sporządzający ocenę kwalifikacji. Wskazał, że Pan Jacek Korzątkowski spełnia wszelkie kryteria formalne i merytoryczne do objęcia urzędu sędziego i daje rękojmię prawidłowego jego sprawowania. Reasumując, stwierdził, że Pan Jacek Korzątkowski jest doskonałym kandydatem do wykonywania zawodu sędziego. Sędzia opiniujący przywołał opinię służbową, sporządzoną przez Panią Magdalenę Pankowiec - Przewodniczącą I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, która podkreśliła, że kandydat jest bardzo doświadczonym pracownikiem, pracuje w bardzo szybkim tempie bez uszczerbku dla jakości pracy, bardzo biegle posługuje się programami informacji prawnej, sprawnie korzysta z intemetu i jest bardzo ceniony przez wszystkich sędziów orzekających w tym Wydziale.

Pan Ireneusz Marczuk urodził się 10 kwietnia 1972 r. w Bielsku Podlaskim. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim-Filii w Białymstoku, z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1997-2001 pracował na stanowisku protokolanta w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, w 2001 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. Z dniem 1 czerwca 2001 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku a z dniem 5 lipca 2011 r. starszym referendarzem sądowym w tym Sądzie. Od początku zatrudnienia powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo był oddelegowany od 6 grudnia 2007 r. do 30 listopada 2008 r. oraz od 1 marca 2009 r. do 31 października 2009 r. do II Wydziału Cywilnego, od 1 listopada 2009 r. do 15 maja 2010 r. oraz od 18 do 22 lipca 2011 r. do Sekcji Egzekucyjnej tego Wydziału, od 4 stycznia do 31 maja 2011 r. oraz od 1 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r. do X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów. W 2013 r. prowadził zajęcia dydaktyczne z aplikantami. Od kwietnia 2014 r. do marca 2018 r. pełnił również funkcję Zastępcy Przewodniczącego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Ireneusza Marczuka sporządziła Pani Wiesława Kozikowska - sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Łomży, która uznała, że wyniki przeprowadzonej analizy kwalifikacji kandydata pozwalają na pozytywną ocenę jego pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Sprawnie podejmuje czynności w powierzonych sprawach. Sędzia wizytator wskazała m.in. na opinię służbową, sporządzoną przez Panią Beatę Gnatowską - Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, która podkreśliła, że wiedza, kwalifikacje i nabyte umiejętności orzecznicze w: XII Wydziale Gospodarczym KRS i X Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów oraz II Wydziale Cywilnym Sekcji Egzekucyjnej, ogromne zaangażowanie w pracę oraz umiejętności organizacyjne, korespondujące z wyjątkową pracowitością przesądzają, że Pan Ireneusz Marczuk jest zdecydowanie bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego. Równie wysoką ocenę pracy Pana referendarza wyraziła Pani Urszula Kęska - Przewodnicząca XII Wydziału KRS, która podkreśliła, że jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego, prezentuje bardzo wysoki poziom kwalifikacji a powierzone zadania wykonywał skrupulatnie i rzetelnie. Reasumując, sędzia wizytator wyraziła przekonanie, że Pan Ireneusz Marczuk zasługuje na powierzenie urzędu sędziego sądu rejonowego.

Pan Adam Pruszko urodził się 17 lutego 1971 r. w Łomży. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1996-2003 pracował na stanowisku menedżera klienta w Banku Pekao Spółce Akcyjnej w Warszawie. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży, w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W 2004 r. pracował na stanowisku prezesa zarządu Przedsiębiorstwa "THE WORLD" Sp. z o.o. w Łomży. Od 17 maja 2004 r. do 9 czerwca 2005 r. pracował jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży. Z dniem 10 czerwca 2005 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Łomży. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał początkowo w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Łomży, przy czym od 19 września 2007 r. do 30 czerwca 2014 r. pełnił funkcję Kierownika tego Ośrodka. Jednocześnie od 1 września 2010 r. został oddelegowany do pełnienia czynności referendarza sądowego w postępowaniu elektronicznym, początkowo w Sądzie Rejonowym w Lublinie, później po zmianach organizacyjnych w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w wymiarze % etatu. Od 1 października 2011 r. obowiązki te pełnił w wymiarze /2 etatu, zaś od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w wymiarze 7/8 etatu. Po zakończeniu działalności Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Łomży, od 1 lipca 2014 r. został przeniesiony na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Łomży, w którym powierzone obowiązki pełnił w: V Wydziale Gospodarczym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz II Wydziale Karnym. Z dniem 1 stycznia 2017 r. został mianowany starszym referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Łomży. Prowadził zajęcia dydaktyczne podczas kursu pracowników ochrony osób i mienia w Przedsiębiorstwie Ochrony "Purzeczko" w Łomży. Brał udział w szkoleniach zawodowych.

Ocenę kwalifikacji Pana Adama Pruszko sporządziła Pani Anna Kacprzyk - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży, która uznała, że kandydat posiada doświadczenie i osiągnął wysoki poziom dojrzałości zawodowej. W badanym okresie był obciążony obwiązkami pomocniczymi w stosunku do sędziów, z którymi współpracuje. W ocenie opiniującej poziom jego orzecznictwa w przydzielonym mu zakresie należy ocenić pozytywnie. Wykazał się on bardzo dobrą znajomością przepisów prawa, a przede wszystkim prawa procesowego. Opanował warsztat pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzone uchybienia miały charakter incydentalny. Sędzia opiniująca podkreśliła staranność czynności podejmowanych przez kandydata oraz ich terminowość, poza uwagami dotyczącymi języka, które powinny zostać wyeliminowane. Wskazała również na bardzo pozytywną opinię Pani Ewy Kłapeć -Kalinowskiej - Prezesa i jednocześnie Przewodniczącej V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Łomży, która podkreśliła m.in. jego zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, wnikliwość w analizie materiału przed wydaniem orzeczenia, a także wysoką kulturę osobistą. Wskazała na równie korzystną opinię, sporządzoną przez Pana Zenona Milewskiego - sędziego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży. Reasumując, sędzia opiniująca stwierdziła, że Pan Adam Pruszko jest zdecydowanie odpowiednim kandydatem, zdolnym sprostać obowiązkom na stanowisku sędziego.

Pomimo wystarczających kwalifikacji zawodowych, osoby te nie uzyskały tak dużego poparcia Rady, jak osoba przedstawiona do powołania. Zadaniem Rady było przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie wyboru tej osoby, która spełnia wszystkie kryteria - oceniane łącznie - najpełniej i w najwyższym stopniu. Rada nie mogła zatem pominąć, że pozostali kandydaci legitymują się dłuższą praktyką zawodową niż Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska, jednak - podobnie jak wybrana kandydatka - posiadają bardzo dobre oceny swoich kwalifikacji zawodowych i opinie służbowe, a ponadto Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska jako jedyna otrzymała wyróżniającą ocenę Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży i najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży. Niniejsza procedura konkursowa obejmuje tylko jedno wolne stanowisko sędziowskie i Rada mogła dokonać wyboru jedynie jednej osoby.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska jest najlepszą kandydatką w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe, a także wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie.

4. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży i ocenę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży.

Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży na posiedzeniu w dniu 31 października 2018 r. jednogłośnie przyznało: Pani Joannie Butkiewicz-Pasińskiej - ocenę wyróżniającą, Panu Adamowi Pruszko - ocenę bardzo dobrą a Panu Jackowi Korzątkowskiemu i Panu Ireneuszowi Marczukowi - oceny dobre.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 8 listopada 2018 r. oddano na: Panią Joannę Butkiewicz-Pasińską 20 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się"; Pana Jacka Korzątkowskiego 5 głosów "za" i 1 głos "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się"; Pana Ireneusza Marczuka 1 głos "za" i 4 głosy "przeciw", przy 17 głosach "wstrzymujących się" a Pana Adama Pruszko 13 głosów "za" i 3 głosy "przeciw", przy 7 głosach "wstrzymujących się".

Pani Joanna Butkiewicz-Pasińska otrzymała zatem najwyższą ocenę Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży oraz zdecydowanie najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży, co - w połączeniu z pozostałymi kryteriami wyboru - w ocenie Rady powoduje, że jest najlepszą kandydatką w niniejszej procedurze nominacyjnej.

5. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Butkiewicz -Pasińskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności doświadczenie zawodowe, zdobyte przez nią podczas wykonywania obowiązków asystenta sędziego oraz referendarza sądowego, bardzo dobra ocena kwalifikacyjna oraz bardzo dobre opinie przełożonych, a także wyróżniająca ocena Kolegium Sądu Okręgowego w Łomży oraz zdecydowanie najwyższe poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

6. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 6 marca 2019 r. na:

- Panią Joannę Butkiewicz-Pasińską oddano 16 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Jacka Korzątkowskiego oddano 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Ireneusza Marczuka nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 19 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Adama Pruszko oddano 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 16 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84).