Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 123.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.11.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 530/2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2018 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 123

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Elżbiety Marii Kowalik-Grzanki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Henryki Adeli Lewandowskiej-Kuraszkiewicz do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej.

UZASADNIENIE

I

Na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 123, zgłosiły się:

- Pani Elżbieta Maria Kowalik-Grzanka - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz

- Pani Henryka Adela Lewandowska-Kuraszkiewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Podczas posiedzenia plenarnego Rady 19 października 2018 r. przewodnicząca zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o wezwanie obu kandydatek do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu zespołu. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła wniosek (13 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się").

Podczas posiedzenia 5 listopada 2018 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchał obie kandydatki, przeanalizował zgromadzony materiał, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Panią Elżbietę Marię Kowalik-Grzankę oddali 4 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 1 głosie "wstrzymującym się", a na Panią Henrykę Adelę Lewandowską -Kuraszkiewicz nie oddali głosów "za" ani "przeciw", oddając 5 głosów "wstrzymujących się".

W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na wolne stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, objęte niniejszym konkursem, Pani Elżbiety Marii Kowalik-Grzanki.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że rekomendowana kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze, w tym od 2004 r. w sądownictwie administracyjnym, jej praca i kwalifikacje zostały ocenione bardzo dobrze, zarówno przez sędziego wizytatora, jak i sędziów przełożonych, podnosi kwalifikacje zawodowe, a środowisko sędziowskie udzieliło jej wysokiego poparcia.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że obie kandydatki spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 7 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107, ze zm.).

Dokonując oceny kandydatek, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym kandydatek, opiniami przełożonych, rekomendacjami, publikacjami oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że w niniejszej procedurze nominacyjnej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pani Elżbiety Marii Kowalik-Grzanki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianym do objęcia w Izbie Gospodarczej.

2. Pani Elżbieta Maria Kowalik-Grzanka urodziła się 12 listopada 1960 r. w Zawierciu. W 1983 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1 września 1983 r. do 31 grudnia 1985 r. była zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu tego Sądu, w listopadzie 1985 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dostatecznym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 1985 r. została mianowana asesorem sądowym. Początkowo powierzone czynności sędziowskie pełniła w Sądzie Rejonowym w Gdyni, od 1 lutego 1986 r. do 30 września 1990 r. w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, a od 1 października 1990 r. do 20 sierpnia 1991 r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Orzekała w pionie cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 1991 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Od 1 marca 1999 r. do 31 października 2000 r. pełniła funkcję Przewodniczącej X Wydziału Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 9 stycznia do 31 marca 2004 r. była delegowania przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Orzekała w Wydziale III. Od marca 2017 r. jest delegowana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w Izbie Gospodarczej tego Sądu, początkowo w pełnym wymiarze sesji, od czerwca do grudnia 2017 r. w wymiarze trzech sesji w miesiącu a od 1 stycznia 2018 r. ponownie w pełnym wymiarze sesji.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2007 r. ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej z wynikiem bardzo dobrym. W 2010 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim roczne seminarium "Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym".

Praca i kwalifikacje Pani Elżbiety Marii Kowalik-Grzanki zostały ocenione bardzo dobrze przez Panią Małgorzatę Rysz - sędzię Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pani sędzia wyróżniła w szczególności wysoki poziom orzecznictwa kandydatki oraz jej znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego.

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego podczas posiedzenia 24 września 2018 r. zaopiniowało Panią Elżbietę Marię Kowalik-Grzankę z oceną wyróżniającą (10 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się"). Podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 24 września 2018 r. Pani Elżbieta Maria Kowalik-Grzanka uzyskała 56 głosów "za", 9 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się". Prezes tego Sądu przyznał Pani Elżbiecie Marii Kowalik-Grzance ocenę wyróżniającą.

Pani Henryka Adela Lewandowska-Kuraszkiewicz urodziła się 13 grudnia 1962 r. w Słupsku. W 1986 r. ukończyła z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, we wrześniu 1988 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Aktem mianowania z dnia 19 października 1988 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, z powierzeniem czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Orzekała w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1990 r. została powołana na stanowisko sędziego tego Sądu. Od września 1998 r. do końca lutego 2000 r. była wielokrotnie delegowana do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Z dniem 1 marca 2000 r. została przeniesiona na etat Ministerstwa Sprawiedliwości i pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Sądów i Notariatu a następnie w Departamencie Organizacyjnym. W ramach udzielanych delegacji orzekała w tym czasie w Sądzie Rejonowym w Sławnie i w Sądzie Okręgowym w Słupsku (w wydziale karnym i w wydziale cywilnym odwoławczym, w wymiarze jednej sesji w miesiącu). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku. Orzekała w wymiarze jednej sesji w miesiącu, ponieważ nadal była delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (pełniła funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Organizacyjnym, a od 1 marca 2009 r. pracowała jako główny specjalista w Biurze Ministra). Z dniem 1 września 2005 r. została przeniesiona, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Nadal zajmowała etat w Ministerstwie Sprawiedliwości i orzekała w wymiarze jednej sesji w miesiącu w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Od 5 marca 2009 r. orzekała w X Wydziale Gospodarczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Początkowo orzekała w Zamiejscowym Wydziale VIII w Radomiu a od 1 sierpnia 2010 r. w Wydziale VI. Od 1 kwietnia 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Od października 2013 r. do grudnia 2014 r. i od października 2015 r. do maja 2016 r. była delegowana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w Izbie Gospodarczej tego Sądu w pełnym wymiarze sesji. Od września 2018 r. do chwili obecnej jest delegowana do wykonywania tych obowiązków w wymiarze jednej sesji w miesiącu.

Kandydatka podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego. W 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego, zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest laureatką tytułu "Honorowy Sędzia Europejski 2012", przyznanego w konkursie zorganizowanym przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników. W grudniu 2016 r. i w listopadzie 2017 r. prowadziła szkolenia dla asystentów sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Praca i kwalifikacje Pani Henryki Adeli Lewandowskiej-Kuraszkiewicz zostały ocenione bardzo dobrze przez Pana Zbigniewa Czarnika - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pan sędzia podkreślił, między innymi, że kandydatka posiada rozległą wiedzę z zakresu procedur i materialnego prawa administracyjnego stosowanych w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyj nego.

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego podczas posiedzenia 24 września 2018 r. zaopiniowało Panią Henrykę Adelę Lewandowską-Kuraszkiewicz z oceną bardzo dobrą (2 głosy "za", 7 głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się"). Podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 24 września 2018 r. Pani Henryka Adela Lewandowska-Kuraszkiewicz uzyskała 11 głosów "za", 47 głosów "przeciw", przy 10 głosach "wstrzymujących się". Prezes tego Sądu przyznał Pani Henryce Adeli Lewandowskiej-Kuraszkiewicz ocenę bardzo dobrą.

3. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Marii Kowalik -Grzanki zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności, oceniane łącznie: doświadczenie zawodowe, staż pracy, w szczególności w zakresie orzekania w sądach administracyjnych, ocena kwalifikacyjna i opinie służbowe oraz poziom poparcia środowiska sędziowskiego.

Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

4. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 8 listopada 2018 r. na:

- Panią Elżbietę Marię Kowalik-Grzankę oddano 13 głosów "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 4 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Panią Henrykę Adelę Lewandowską-Kuraszkiewicz oddano 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).