Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 256.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.9.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 358/2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 września 2018 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 256

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Iwony Anny Drabko do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Mai Barbary Piątkowskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 256, zgłosiły się: - Iwona Anna Drabko - starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej,

- Maja Barbara Piątkowska - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, przeanalizował je, omówił obie kandydatki, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu oddali 3 głosy "za", nie oddając głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" na Iwonę Annę Drabko oraz nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się" na Maję Barbarę Piątkowską. W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Iwony Anny Drabko. Wniosek taki, w ocenie zespołu, jest w pełni uzasadniony treścią załączonych ocen kwalifikacyjnych, informacjami dotyczącymi posiadanego przez kandydatki doświadczenia zawodowego, opiniami służbowymi oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Przedstawiając powyższe, zespół kierował się dyspozycją art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa podkreślił, że Iwona Anna Drabko posiada duże doświadczenie zawodowe, jej praca i kwalifikacje zostały ocenione pozytywnie, uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie oraz bardzo wysokie poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, a także otrzymała ocenę bardzo dobrą na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego. Zespół zwrócił uwagę, że Maja Barbara Piątkowska uzyskała niższe oceny, zarówno na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych, jak i z egzaminu sędziowskiego, a także posiada krótszy staż zawodowy jako referendarz sądowy. Otrzymała również niższe poparcie środowiska sędziowskiego niż wybrana kandydatka.

III

1. Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że Iwona Anna Drabko i Maja Barbara Piątkowska spełniają wymagania ustawowe określone w art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Dokonując oceny kandydatek, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym: ocenami kwalifikacyjnymi, doświadczeniem zawodowym kandydatek, opiniami przełożonych, ocenami ze studiów i z egzaminu zawodowego oraz uzyskanym poparciem środowiska sędziowskiego.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Iwony Anny Drabko do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.

2. Iwona Anna Drabko urodziła się 27 lipca 1976 r. w Bychawie. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W latach 2000-2005 pracowała kolejno jako: referent, starszy referent, a następnie inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Z dniem 15 marca 2005 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej a z dniem 1 czerwca 2017 r. starszym referendarzem sądowym w tym Sądzie. Obowiązki orzecznicze wykonuje w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, przy czym od kwietnia 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Halinę Bis - sędzię Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Sędzia stwierdziła, że z analizy akt wynika, że opiniowana rozpoznawała sprawy różnej kategorii. Z racji tego, że pełni funkcję Przewodniczącej Wydziału na uwagę zasługuje fakt wzorcowego prowadzenia akt ksiąg wieczystych, polegającego na terminowym i skrupulatnym wydawaniu przez nią zarządzeń i wykonywaniu tych zarządzeń przez sekretariat niezwłocznie tego samego dnia lub dnia następnego. Świadczy to o dobrej organizacji pracy. Mając na uwadze wyniki pracy, sędzia pozytywnie zaopiniowała Iwonę Annę Drabko na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 r. zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie kandydaturę Iwony Anny Drabko.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 26 czerwca 2018 r. w odniesieniu do wymienionej kandydatury oddano: 58 głosów "za" oraz 7 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Jej wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie kwalifikacyjnej oraz w bardzo dobrej opinii służbowej Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, który podkreślił zdecydowanie i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, sumienność, rzetelność, a także terminowość kandydatki. Iwona Anna Drabko uczestniczyła w szkoleniach zawodowych.

Maja Barbara Piątkowska posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do ubiegania się o urząd sędziego sądu rejonowego, jednak w świetle wszystkich kryteriów wyboru nie okazała się kandydatką lepszą niż Iwona Anna Drabko.

Maja Barbara Piątkowska urodziła się 15 listopada 1980 r. w Łosicach. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 2004-2005 była zatrudniona jako referent stażysta w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Czynności administracyjne wykonywała w Wydziale Komunikacji. Po odbyciu w latach 2005-2008 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym plus. W 2006 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów zawodowych, zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Od czerwca 2006 r. do września 2006 r. oraz od kwietnia 2007 r. do września 2007 r. pracowała na stanowisku referenta stażysty p.o. asystenta sędziego w wymiarze 1/2 etatu w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Obowiązki wykonywała początkowo w III Wydziale Karnym, a następnie w VIII Wydziale Karnym Odwoławczym. Od 10 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. wykonywała obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy. Od kwietnia 2009 r. do października 2009 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Obowiązki wykonywała w XV Wydziale Karnym. Z dniem 2 listopada 2009 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Łomży. Obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Łomży, przy czym decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie od września 2010 r. do lutego 2011 r., w wymiarze 1/4 etatu. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, została delegowana do pełnienia czynności referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie od stycznia 2011 r. do sierpnia 2011 r., w wymiarze 1/4 etatu, a następnie od marca 2012 r. do stycznia 2013 r. w wymiarze 7/8 etatu. Obowiązki orzecznicze wykonywała w VI Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 lipca 2014 r. przeniesiono ją na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w I Wydziale Cywilnym i w VIII Wydziale Gospodarczym a od kwietnia 2018 r. pracuje w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadziła wykłady w Policealnej Szkole Mediów i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz w Policealnej Szkole Administracji i Obsługi Celnej w Białymstoku w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa europejskiego. Prowadziła również zajęcia z prawa handlowego na Uniwersytecie w Białymstoku. Brała udział w szkoleniach zawodowych.

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Przemysława Grochowskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. Sędzia podkreślił, że stwierdzone usterki w pracy opiniowanej zdarzały się rzadko a ich częstotliwość oraz waga nie dyskredytują jej właściwego przygotowania i stosunku do pełnionych obowiązków. Uzasadnienia sporządzane były starannie i wyczerpująco. Operują językiem prawniczym w celu omówienia stosowanych instytucji i instrumentów prawnych. Zawierają pogłębioną argumentację prawniczą, analizującą problematykę sprawy z powołaniem poglądów judykatury. Wszystko to pozwala na właściwą i jednoznaczną identyfikację motywów uzasadnianego rozstrzygnięcia. Sędzia podniósł, że - oceniając orzecznictwo opiniowanej zarówno przez pryzmat danych statystycznych, jak też analizę zakresu ingerencji sądu drugiej instancji w zaskarżone orzeczenia - stwierdzić należy jego wysoką jakość i dobrą stabilność. Usterki stwierdzone w toku kontroli instancyjnej nie miały cech rażącego naruszenia prawa i nie pozwalały wnioskować ani o nieznajomości przez opiniowaną norm proceduralnych ani nieumiejętności ich stosowania, jak też nie negowały dobrego poziomu orzecznictwa kandydatki pod względem merytorycznym i proceduralnym. Sędzia stwierdził, że dostrzeżone nieprawidłowości, które obciążają jej dorobek, miały raczej uboczne znaczenie lub nieewidentny i incydentalny charakter, nie prowadząc do zaprzeczenia przydatności dla wymiaru sprawiedliwości na stanowisku sędziego. Mając na uwadze powyższe ustalenia,

sędzia stwierdził, że Maja Barbara Piątkowska posiada kwalifikacje zawodowe oraz spełnia wymagania oczekiwane od sędziego sądu rejonowego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 r. zaopiniowało pozytywnie - 11 głosami "za", przy 2 głosach "wstrzymujących się" - kandydaturę Mai Barbary Piątkowskiej. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 26 czerwca 2018 r. w odniesieniu do wymienionej kandydatury oddano: 25 głosów "za" oraz 37 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się".

Pomimo wysokich kwalifikacji zawodowych, Maja Barbara Piątkowska nie spełnia łącznie kryteriów wyboru w takim stopniu, jak Iwona Anna Drabko. Posiada krótsze doświadczenie zawodowe, bowiem pracę jako referendarz sądowy rozpoczęła w listopadzie 2009 r., podczas gdy wybrana kandydatka jest zatrudniona na tym stanowisku od 2005 r. Dodatkowo, Iwona Anna Drabko posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji przewodniczącej wydziału, którą pełni od ponad sześciu lat.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Iwona Anna Drabko jest najlepszą kandydatką w niniejszej procedurze nominacyjnej. Posiada kwalifikacje merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe jako referendarz sądowy, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego i uzyskała zdecydowane poparcie środowiska sędziowskiego, wyższe niż kontrkandydatka.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomach ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminów zawodowych.

Iwona Anna Drabko na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych otrzymała ocenę bardzo dobrą a Maja Barbara Piątkowska ocenę dobrą. Egzamin sędziowski Iwona Anna Drabko złożyła z oceną dobrą a Maja Barbara Piątkowska z oceną dostateczną plus, a zatem Iwona Anna Drabko uzyskała wyższe oceny, zarówno na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych, jak i z egzaminu sędziowskiego niż kontrkandydatka.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie i ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie zaopiniowało jednogłośnie pozytywnie Iwonę Annę Drabko a pozytywnie (11 głosami "za", przy 2 głosach "wstrzymujących się") Maję Barbarę Piątkowską.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie oddało na Iwonę Annę Drabko 58 głosów "za" oraz 7 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się" a na Maję Barbarę Piątkowską 25 głosów "za" oraz 37 głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się".

Wybrana kandydatka otrzymała zatem wyższe poparcie zarówno Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie, jak i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie niż Maja Barbara Piątkowska, co - w połączeniu z pozostałymi kryteriami wyboru - w ocenie Rady powoduje, że okazała się w niniejszej procedurze nominacyjnej kandydatką lepszą niż Maja Barbara Piątkowska.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Iwony Anny Drabko zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności zdobyte przez nią wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy referendarza sądowego, w tym pełnienie funkcji przewodniczącej wydziału, pozytywna ocena kwalifikacyjna oraz bardzo dobra opinia służbowa Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w którym to Sądzie znajduje się wakujące stanowisko sędziowskie, bardzo duże poparcie środowiska sędziowskiego, znacznie wyższe niż poparcie udzielone Mai Barbarze Piątkowskiej, a także bardzo dobra ocena na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych oraz ocena dobra z egzaminu sędziowskiego. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej z dwóch kandydatek.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 19 września 2018 r. na:

- Iwonę Annę Drabko oddano 18 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Maję Barbarę Piątkowską nie oddano głosów "za" ani "przeciw", przy 18 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).