Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2017 r., poz.1036.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.7.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 167/2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 lipca 2018 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2017 r., poz. 1036

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Katarzyny Bożeny Stuły-Marcełi do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Lucyny Ewy Picho i Justyny Olgi Rucińskiej do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

UZASADNIENIE I

Na jedno wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2017 r. pod poz. 1036, zgłosiły się:

- Lucyna Ewa Picho - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,

- Justyna Olga Rucińska - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach oraz

- Katarzyna Bożena Stuła-Marcela - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 12 czerwca 2018 r., po omówieniu kandydatek biorących udział w konkursie, stwierdził, że zgromadzone materiały są niewystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie i jednogłośnie zarekomendował Krajowej Radzie Sądownictwa wezwanie wszystkich kandydatek biorących udział w postępowaniu do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa 10 lipca 2018 r.

Na posiedzeniu plenarnym 13 czerwca 2018 r. Krajowa Rada Sądownictwa 16 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", uwzględniła wniosek zespołu.

Na posiedzeniu 10 lipca 2018 r. zespół wysłuchał w siedzibie Rady zaproszone kandydatki, ponownie zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował i przeprowadził naradę. Zespół uwzględnił dyspozycję art. 35 ustawy o KRS, zgodnie z którym, jeżeli na stanowisko asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów, przy ustalaniu kolejności na liście kierując się przede wszystkim oceną ich kwalifikacji, a ponadto uwzględniając doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.

Mając na względzie powyższe, zespół postanowił, jednogłośnie w jawnym głosowaniu, rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa Katarzynę Bożenę Stułę-Marcelę na jedno wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. W uzasadnieniu stanowiska wskazano, że Katarzyna Bożena Stuła-Marcela posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Jej praca została oceniona bardzo dobrze w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej przez sędzię Małgorzatę Herman. Powyższe oraz uzyskanie przez Katarzynę Bożenę Stułę-Marcelę najwyższej oceny Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (jednogłośnie bardzo dobrej) oraz wysokiego poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu (19 głosów "za", 13 głosów "przeciw") czyni z niej, w ocenie zespołu, najlepszą kandydatkę w niniejszej procedurze konkursowej.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydatki biorące udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 6a ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188, ze zm.; dalej p.u.s.a.). Rada, podejmując niniejszą uchwałę, kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatki oceny kwalifikacyjne, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia oraz opinię Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Katarzyny Bożeny Stuły-Marceli do pełnienia urzędu stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

2. Katarzyna Bożena Stuła-Marcela urodziła się w 1977 r. w Bytomiu. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. Od maja 2002 r. do końca lipca 2003 r. pracowała jako referent prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych "IUSTITIA" s.c. w Katowicach, zajmując się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych. Od sierpnia 2003 r. do końca grudnia 2003 r. pracowała w indywidualnej kancelarii adw. Jerzego Zaleskiego, w której również zajmowała się obsługą podmiotów gospodarczych. Z dniem 1 stycznia 2004 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, początkowo na czas określony do 30 czerwca 2004 r., a z dniem 1 lipca 2004 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2007 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem dobrym plus. W 2009 r. ukończyła trwające od 6 stycznia 2008 r. do 21 maja 2009 r. szkolenie dla asystentów sędziów zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą. W 2010 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 18 maja 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych. Z dniem 1 lipca 2011 r. została awansowana na stanowisko starszego asystenta sędziego, które zajmuje do chwili obecnej.

Kwalifikacje zawodowe Katarzyny Bożeny Stuły-Marceli zostały ocenione bardzo wysoko w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek postępowania konkursowego przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Małgorzatę Herman. Wynika z niej, że kandydatka spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w art. 6a § 1 p.u.s.a., tj. wymogi formalne konieczne do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Sędzia wskazała, że wniosek taki wynika również z opinii sporządzonej przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Barbarę Romaszewską, która opiniowała kandydatkę w związku z jej wcześniejszym ubieganiem się o stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi i bardzo wysoko oceniła jej pracę. Dorobek zawodowy kandydatki wskazuje, w ocenie Pani sędzi, na to, że Katarzyna Bożena Stuła-Marcela realizuje swoje obowiązki prawidłowo i sumiennie. Jest wzorowym pracownikiem. Przywiązuje dużą wagę do samokształcenia, poszerzania wiedzy z różnych dziedzin prawa. Na uwagę zasługują pozytywne opinie służbowe z przebiegu pracy zawodowej, podkreślające wysoki poziom wiedzy kandydatki z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej oraz innych dziedzin prawa. Zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i predyspozycje osobowościowe predestynują ją do objęcia stanowiska asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

3. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek.

Katarzyna Bożena Stuła-Marcela, przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do powołania na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, jest kandydatką, która posiada najdłuższy staż pracy w sądownictwie administracyjnym spośród wszystkich uczestniczek postępowania konkursowego. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach została zatrudniona z dniem 1 stycznia 2004 r. Jej kwalifikacje zawodowe zostały ocenione bardzo wysoko w sporządzonej na użytek postępowania konkursowego ocenie kwalifikacyjnej, w której podkreślono, że jest ona wzorowym pracownikiem. Ponadto uzyskała najwyższą ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (jednogłośnie bardzo dobrą).

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestniczek niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że wypełniają one w niższym stopniu niż Katarzyna Bożena Stuła-Marcela, oceniane łącznie, kryteria wyboru wymienione w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS.

Lucyna Ewa Picho urodziła się w 1975 r. w Tychach. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. W 1999 r. ukończyła również dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku "Działalnie banków komercyjnych" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. Od października 1999 r. do kwietnia 2003 r. zajmowała stanowisko starszego inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy czym od września 2001 r. do kwietnia 2003 r. udzielono jej urlopu bezpłatnego na okres nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W latach 2001-2003 była słuchaczką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, którą ukończyła w 2003 r. Odbyła ponadto dwa staże - w miesiącach maju i lipcu 2002 r. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie oraz od października do grudnia 2003 r. staż zagraniczny w Ambasadzie i Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Od kwietnia 2003 r. została przeniesiona w trybie art. 53 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.) na stanowisko głównego specjalisty w zespole ds. gruntów warszawskich Departamentu Orzecznictwa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a następnie, z powodu likwidacji tego Urzędu, stała się pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury. Pracę wykonywała na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Orzecznictwa. Z dniem 15 grudnia 2004 r. Lucyna Ewa Picho została mianowana na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a od 1 stycznia 2015 r. na stanowisko starszego referendarza sądowego w tym Sądzie.

W ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek postępowania konkursowego przez sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Marię Taniewską-Banacką zawarto konkluzję, że Lucyna Ewa Picho spełnia wymogi formalne określone w art. 6 § 1 pkt 1-4 p.u.s.a., do których odwołuje się art. 6a § 1 pkt 1 p.u.s.a. Ma bowiem wymagane wykształcenie, obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich, brak też w przedłożonej dokumentacji jakichkolwiek podstaw pozwalających zakwestionować nieskazitelność charakteru kandydatki. Dokumentacja zawiera ponadto zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku asesora sądowego, a także stosowne zaświadczenie psychologiczne. Z uwagi na przebieg kariery zawodowej, kandydatka spełnia także wymóg, o którym mowa w art. 6a § 1 pkt 2 ustawy. Osiągnęła również wiek, o którym mowa w art. 6a § 1 ustawy. Sędzia oceniająca stwierdziła jednak, że przedłożona przez kandydatkę dokumentacja nie pozwala na w pełni odpowiedzialną ocenę, że Lucyna Ewa Picho spełnia przesłankę z art. 6 § 1 pkt 6 w zw. z art. 6a § 1 pkt 1 p.u.s.a. Ewentualnego potwierdzenia znacznej wiedzy kandydatki w zakresie administracji publicznej doszukiwać się można pośrednio, w fakcie wieloletniej pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a poprzednio w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz w Ministerstwie Infrastruktury, jak również w treści bardzo dobrych opinii służbowych, a także w fakcie ukończenia nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jak wskazała sędzia Maria Taniewska-Banacka, dokonanie samodzielnej oceny nie było jednak możliwe z uwagi na braki w materiałach źródłowych.

Lucyna Ewa Picho w piśmie z 14 lutego 2018 r. poinformowała Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, że nie mogła dostarczyć oświadczeń sędziów potwierdzających, że sporządziła samodzielnie projekty uzasadnień wyroków, których sygnatury wskazała w wykazie dołączonym do zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie. Jednocześnie podtrzymała oświadczenie, że samodzielnie przygotowała powyższe projekty uzasadnień wyroków, a poprawki sędziego miały charakter stylistyczny lub w części projekty nie wymagały żadnych poprawek stylistycznych i merytorycznych. Wyjaśniła ponadto, że w praktyce przyjętej w postępowaniach konkursowych na stanowisko asesora sądowego lub sędziego w jej miejscu zatrudnienia, tj. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, kandydat wskazuje jedynie sygnatury spraw, w których przygotował samodzielnie projekt uzasadnienia. Wskazała, że w ten sposób odczytała treść obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, w którym zawarto informację, że udokumentowaniem spełnienia warunków i wymogów określonych w art. 6a § 4 i 5 p.u.s.a. jest wskazanie m.in. sygnatur akt spraw sądowych, w których kandydat na stanowisko asesora sądowego opracował projekty uzasadnień wyroków.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z 15 maja 2018 r. poinformował, że, po analizie dokumentacji kandydatów ubiegających się o stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, proponuje na to stanowisko Lucynę Ewę Picho - starszego referendarza sądowego.

Na posiedzeniu zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 10 lipca 2018 r. Lucyna Ewa Picho wyjaśniła, że Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wskazał, że dokumentacja odnośnie jej kandydatury była niekompletna, gdyż nie można było ocenić poziomu jej pracy. Wynika to z odmiennej praktyki, gdyż w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach kandydat na asesora sądowego dostarcza projekty uzasadnień orzeczeń oraz, że nikt jej o tym wcześniej nie informował. Podkreśliła, że na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach złożyła dokumenty przez nią sporządzone w pracy i oświadczenie, że sama je sporządzała.

Justyna Olga Rucińska urodziła się w 1975 r. w Byczynie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dostateczną plus. Od 1 grudnia 1999 r. do 31 marca 2000 r. była zatrudniona w Kancelarii Prawnej "Indeks" s.c. na stanowisku asystenta. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie strategii podatkowej w Akademii Ekonomicznej w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. Od 3 kwietnia 2000 r. do 31 lipca 2005 r. była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, kolejno na stanowiskach: starszego referenta oraz inspektora. W latach 2004-2007 odbyła pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, zakończoną złożeniem we wrześniu 2007 r. egzaminu sędziowskiego z łączną oceną dostateczną. Od 10 stycznia 2006 r. do 31 maja 2006 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Raciborzu na stanowisku sekretarki. Od 1 czerwca 2006 r. do 31 października 2008 r. pracowała w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku na stanowisku asystenta sędziego (od 1 czerwca 2006 r. do 13 grudnia 2006 r. w wymiarze 0,6 etatu a od 14 grudnia 2006 r. do 31 października 2008 r. w wymiarze pełnego etatu). Od 1 listopada 2008 r. do 31 marca 2012 r. była zatrudniona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach na stanowisku asystenta sędziego. W październiku 2011 r. ukończyła dwuletnie szkolenie dla asystentów sędziów, zorganizowane przez Naczelny Sąd Administracyjny i zdała egzamin końcowy z ogólną oceną dobrą plus. Od 1 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko starszego asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Kwalifikacje zawodowe Justyny Olgi Rucińskiej zostały ocenione wysoko w ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na użytek postępowania konkursowego przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Krzysztofa Kanduta. Wskazał on, że w jego ocenie Justyna Olga Rucińska spełnia wszystkie wymogi wynikające z ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, określone dla kandydata na asesora sądowego. Na podkreślenie zasługują aprobujące opinie służbowe z przebiegu pracy zawodowej, podkreślające wysoki poziom wiedzy kandydatki z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i innych dziedzin prawa oraz eksponujące jej pozytywne cechy osobowościowe.

Zarówno przebieg pracy zawodowej, jak i predyspozycje osobowościowe predestynują ją, w ocenie sędziego Krzysztofa Kanduta, do objęcia stanowiska asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią ocen kwalifikacyjnych, aktami osobowymi oraz złożoną dokumentacją przez Lucynę Ewę Picho, Justynę Olgę Rucińską oraz Katarzynę Bożenę Stułę-Marcelę stwierdziła, że wszystkie uczestniczki postępowania konkursowego na jedno wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i spełniają ustawowe wymagania do ubiegania się o wolne stanowisko asesorskie, w tym wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa w niniejszej procedurze konkursowej najlepszą kandydatką jest jednak Katarzyna Bożena Stuła-Marcela. Powyższe wynika z okoliczności, że kandydatka ta posiada najdłuższy staż pracy w sądownictwie administracyjnym spośród wszystkich uczestniczek postępowania konkursowego. Katarzyna Bożena Stuła-Marcela pracę na stanowisku asystenta sędziego, a następnie starszego asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, wykonuje od 1 stycznia 2004 r., co, w powiązaniu z uzyskaniem przez nią najwyższej oceny Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (jednogłośnie bardzo dobrej), wyróżnia ją na tle pozostałych uczestniczek konkursu na wolne stanowisko asesora sądowego.

4. Krajowa Rada Sądownictwa wzięła również pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomach wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych oraz z egzaminów zawodowych.

Oceny uzyskane przez kandydatki na dyplomach wyższych studiów prawniczych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych oraz z egzaminów zawodowych zostały zaprezentowane powyżej. Jednakże w tym postępowaniu nominacyjnym nie były one kryterium decydującym o wyborze najlepszej kandydatki, ponieważ wszystkie uczestniczki posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz otrzymały oceny kwalifikacyjne wskazujące, że spełniają wymogi formalne do pełnienia urzędu asesora w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wszystkie uczestniczki postępowania wyróżniają się ponadto wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.

5. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Na posiedzeniu Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 12 lutego 2018 r. kandydatki na jedno wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Gliwicach oceniono w następujący sposób: Lucynie Ewie Picho przyznano ocenę dobrą (jednogłośnie, przy obecności pięciu członków Kolegium), Justynie Oldze Rucińskiej przyznano cenę bardzo dobrą minus (dwie oceny bardzo dobre i trzy bardzo dobre minus, przy obecności pięciu członków Kolegium), a Katarzynie Bożenie Stule-Marceli przyznano ocenę bardzo dobrą (jednogłośnie, przy obecności pięciu członków Kolegium).

Katarzyna Bożena Stuła-Marcela otrzymała zatem najwyższą ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Kolegium stwierdziło, że wynik głosowania upoważnia do poparcia kandydatury Katarzyny Bożeny Stuły-Marceli.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gliwicach w dniu 16 lutego 2018 r. wyraziło opinię o kandydatkach na wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

Krajowa Rada Sądownictwa, mając na uwadze powyższe, podkreśla, że przepisy ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w wyraźny sposób różnicują zadania zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach dotyczących powołania sędziów i asesorów sądowych. Zgromadzenie ogólne sędziów przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 24 § 4 pkt 2 p.u.s.a.). Natomiast kompetencję tę w zakresie naboru na stanowiska asesorów sądowych wykonuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 6a § 5 p.u.s.a). W sprawach naboru na stanowiska asesorów sądowych nie stosuje się zatem art. 58 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.; dalej p.u.s.p.).

Zgodnie z art. 6a § 3 p.u.s.a., kandydaturę na stanowisko asesora sądowego zgłasza się prezesowi właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Następnie, prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata warunków i wymogów, o których mowa w ustawie, przekazuje zgłoszenie Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 6a § 4 p.u.s.a.). Z kolei Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego zasięga opinii kolegium właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zgodnie natomiast z art. 25 § 1 pkt 2 p.u.s.a. kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów tego sądu swoją "opinię o kandydatach" na stanowisko asesora sądowego. Obowiązujące przepisy nie przewidują, by zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego w jakikolwiek sposób rozpatrywało kandydatury na stanowisko asesora sądowego, ani by głosowało nad przyjęciem opinii kolegium o kandydatach na stanowisko asesora sądowego. Wystarczy zatem, by podczas posiedzenia zgromadzenia ogólnego sędziów przedstawiona została opinia o kandydatach na stanowisko asesora sądowego, a stosowna adnotacja w tym zakresie znalazła się w protokole posiedzenia. Zgodnie z art. 6a § 5 p.u.s.a., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę na stanowisko asesora sądowego wraz z oceną kwalifikacji. Na wynik konkursu na wolne stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach nie może rzutować zatem opinia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gliwicach, która w obecnym stanie prawnym przyjmuje charakter przesłanki pozaustawowej.

Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje w tym zakresie stanowisko wyrażone w dniu 9 lutego 2017 r. w przedmiocie trybu naboru na stanowiska asesorów sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych. Rada zwraca również uwagę, że pogląd ten znalazł uznanie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. (sygn. akt III KRS 2/17) wskazał między innymi, że oczekiwane wydawania indywidualnych opinii o kandydatach na asesorów sądowych przez zgromadzenie ogólne sądu nie ma oparcia w przepisach prawa (art. 6a p.u.s.a.), ponieważ w procedurze wyłaniania kandydatów na wolne stanowiska asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych nie stosuje się dyspozycji art. 58 § 1 i 2 p.u.s.p, które regulują procedury konkursowe rekomendowania kandydatów na wolne stanowiska sędziów sądów powszechnych.

6. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyny Bożeny Stuły- Marceli zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności oceniane łącznie: doświadczenie zawodowe kandydatki, ocena kwalifikacyjna oraz najwyższa ocena Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Pozostałe uczestniczki postępowania, biorące udział w konkursie, nie posiadają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych niż Katarzyna Bożena Stuła-Marcela. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy tylko jednego stanowiska asesorskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

7. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 11 lipca 2018 r. na:

- Lucynę Ewę Picho nie oddano głosów "za", oddano 3 głosy "przeciw", przy 15 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Justynę Olgę Rucińską oddano 1 głos "za" i 4 głosy "przeciw", przy 13 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Katarzynę Bożenę Stułę-Marcelę oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.).