Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 726.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.2.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lutego 2021 r.

UCHWAŁA Nr 168/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 lutego 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 726

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269), Krajowa Rada Sądownictwa:
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pana Jacka Michała Matejki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 726, zgłosił się Pan Jacek Michał Matejko - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269; dalej: ustawa o KRS).

Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i ich przeanalizowaniu, omówił kandydata, odbył naradę i uznał, że materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w sprawie. Podczas głosowania członkowie zespołu na Pana Jacka Michała Matejko oddali 1 głos "za", nie oddając głosów "przeciw", przy 2 głosach "wstrzymujących się". W wyniku powyższego głosowania zespół przyjął stanowisko o nierekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa Pana Jacka Michała Matejko na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Zespół uwzględnił, że Pan Jacek Michał Matejko jest dobrym kandydatem i spełnia formalne wymogi niezbędne do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Członkowie zespołu wzięli pod uwagę także okoliczność, że Pan Jacek Michał Matejko posiada dwudziestoletnie doświadczenie orzecznicze w pionie karnym a wolny etat przewidziany jest w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na brak doświadczenia orzeczniczego w tym zakresie zespół postanowił nie rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa tej kandydatury.

III

1.
Podejmując niniejszą uchwałę, Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydat spełnia wymagania ustawowe, określone w art. 64 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

Dokonując oceny kandydata, Rada kierowała się także kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS, w tym oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła stanowiska zespołu i uznała, że Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Jacka Michała Matejki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

2.
Pan Jacek Michał Matejko urodził się w 1973 r. w Koszalinie. W 1997 r. ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyższe studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej, złożył we wrześniu 1999 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 1 listopada 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Orzekał w wydziale karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Koszalinie, w którym nieprzerwanie orzekał w wydziale karnym. W latach 2003-2009 początkowo pełnił obowiązki kierownika sekcji ds. windykacji należności sądowych, a następnie funkcję kierownika tej sekcji w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. został powołanydo pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie, w którym orzeka w II Wydziale Karnym. W latach 2015-2020 pełnił funkcję Kierownika sekcji Windykacji Należności

Sądowych (karno-cywilnej) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od 3 sierpnia 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego oraz zajmuje stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. Ponadto, w listopadzie 2019 r. rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu obrotu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej (studia w toku).

Ocenę pracy i kwalifikacji Pana Jacka Michała Matejki sporządziła Pani Barbara Polańska-Seremet - sędzia wizytator ds. karnych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Przeprowadzona analiza orzecznictwa Pana sędziego uprawniła opiniującą do sformułowania wniosku, że niemal bezbłędnie stosuje on przepisy procedury karnej, bowiem pojedyncze uchybienia wskazane w ocenie można by było także zaliczyć do omyłek rachunkowych czy przeoczeń - niż utrwalonej błędnej praktyki. Podobnie, jej zdaniem, należy odnieść się do stwierdzonych uchybień w zakresie prawa materialnego. W rozdziale IV. 1 (s. 13-19 oceny kwalifikacji) poświęconym zagadnieniu stabilności orzecznictwa zaznaczono, że rodzaj uchybień, jaki w tym zakresie stwierdził sąd odwoławczy zmieniając w sześciu sprawach zaskarżone wyroki, czy inne nieliczne mankamenty wskazane w ocenie, nie mają charakteru tego typu, który dyskwalifikowałby opiniowanego w ubieganiu się o stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w okresie objętym oceną żaden wyrok wydany z udziałem opiniowanego nie został uchylony a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Pan sędzia Jacek Michał Matejko prowadzi bardzo sprawnie postępowania w sprawach przydzielonych do jego referatu. W wydłużających się natomiast procesach widoczna jest wyraźna determinacja opiniowanego do jak najszybszego zakończenia sprawy; przedstawiono to w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnego przypadku zaniedbania w tzw. czynnościach sędziowskich. Na podkreślenie zasługuje bardzo staranny sposób, w jaki opiniowany prowadzi akta spraw sądowych. Wydawane przez niego zarządzenia są sformułowane w jasny i rzeczowy sposób, który nie powinien nastręczać żadnej trudności wykonującym je urzędnikom sądowym. Redakcja orzeczeń od strony formalnej nie nasuwa żadnych krytycznych uwag, zaś sporządzone przez opiniowanego pisemne uzasadnienia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i walorów językowych zasługują na wysoką ocenę. Opiniowany realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. W oparciu o opinię Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, jak też opinię Przewodniczącego II Wydziału Karnego tego Sądu, opiniująca podkreśliła, że Pan Jacek Michał Matejko postrzegany jest jako osoba sumienna oraz zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków a zarazem ciesząca się autorytetem w środowisku sędziowskim. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli orzecznictwa Pana sędziego Jacka Michała Matejki, analizy niezbędnych danych statystycznych i informacji z dokumentów załączonych do karty zgłoszenia kandydata - opiniująca stwierdziła, że Pan Jacek Michał Matejko zasługuje na rekomendację jego kandydatury na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego.

3.
Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydata.

Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą, stale pogłębianą wiedzę prawniczą, popartą długoletnim doświadczeniem orzeczniczym i zawodowym, zdobytym podczas asesury, a następnie podczas orzekania w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym, jak również podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego oraz Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. Z powodzeniem łączy wykonywanie wszystkich tych obowiązków. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Pana Jacka Michała Matejki znajdują odzwierciedlenie także w bardzo pozytywnej ocenie jego pracy. Szeroki zakres obowiązków i wiedzy Pana sędziego, zarówno w sferze orzeczniczej, zarządczej, jak i nadzorczej, zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na potencjał wiedzy prawniczej, jak i doświadczenia zawodowego, które pozwalają mu na bardzo dobrą realizację powierzonych obowiązków.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, Pan Jacek Michał Matejko posiada kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę prawniczą, którą umiejętnie wykorzystuje w praktyce zawodowej, dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

4.
Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie na posiedzeniu 27 listopada 2020 r. pozytywnie (6 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosy "wstrzymujące się") zaopiniowało kandydaturę Pana Jacka Michała Matejki. W wyniku głosowania uzyskał on zatem zdecydowane poparcie tego gremium.

5.
O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Michała Matejki zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności długoletnie i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas orzekania w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym, jak też podczas pełnienia funkcji administracyjnych, wnioski płynące z bardzo pozytywnej oceny pracy i kwalifikacji zawodowych, a także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6.
Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 18 lutego 2021 r. na Pana Jacka Michała Matejko oddano 10 głosów "za", 1 głos "przeciw", przy 6 głosach "wstrzymujących się", w rezultacie czego uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wynik głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2021 r. poz. 269).