Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 778.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.1.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 25/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 778

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

UZASADNIENIE

I

Na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 778, zgłosiła się Pani Agata Anna Mularska-Karamon - sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.; dalej: "ustawa o KRS").

Na posiedzeniu 11 stycznia 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, uznał je za wystarczające, przeprowadził naradę i postanowił rekomendować Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon (jednogłośnie: 3 głosami "za") na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 778.

Przedstawiając powyższe stanowisko zespół uwzględnił dyspozycję art. 35 ust. 1 ustawy o KRS, zgodnie z którym, przy ocenie kandydatury kierował się przede wszystkim oceną kwalifikacji, a ponadto uwzględnił doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia oraz opinię kolegium właściwego sądu.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że Pani Agata Anna Mularska-Karamon spełnia wszystkie kryteria powołania na urząd sędziego sądu okręgowego. Kandydatka legitymuje się dziewiętnastoletnim doświadczeniem orzeczniczym, a ponadto uzyskała wysoką ocenę kwalifikacji.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydatka biorąca udział w konkursie spełnia wymagania ustawowe określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm., dalej: "p.u.s.p."). Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskaną przez kandydatkę ocenę kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, opinie przełożonych i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia, a także miała na uwadze stanowisko Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa uznała, podzielając stanowisko zespołu jej członków, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy zostanie przedstawiona kandydatura Pani Agaty Anny Mularskiej- Karamon.

2. Pani Agata Anna Mularska-Karamon urodziła się w 1974 r. we Wrocławiu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy złożyła w kwietniu 2001 r., egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. W latach 2001-2004 zajmowała stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2004 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lubinie, w którym orzeka w IV Wydziale Pracy, przy czym dodatkowo orzekała także w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Lubinie. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu retoryki i kreowania wizerunku. Kilkukrotnie orzekała na delegacjach jednodniowych w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Legnicy. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w szkoleniach.

Ocenę kwalifikacji Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon sporządziła Pani Regina Stępień, wizytator do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy - która stwierdziła, że posiada ona dużą i wszechstronną wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz ogólnej znajomości przepisów prawa, orzecznictwa sądowego i literatury. Wysoka trafność orzeczeń w sprawach o różnym stopniu skomplikowania, przy wysokim poziomie sporządzanych uzasadnień i sprawnym prowadzeniu postępowania jednoznacznie wskazuje na adekwatność kandydatury na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Dodatkowo podkreśliła, że w stosunku do kandydatki nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne, nie wymierzono jej kar porządkowych, nie odnotowano skarg na sposób prowadzenia rozpraw, zaś z opinii Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie wynika, że Pani Agata Anna Mularska-Karamon cieszy się uznaniem, jest osobą o dużej kulturze osobistej, ma dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami oraz wykazuje się wysokimi umiejętnościami w organizacji pracy Wydziału.

3. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy.

Na posiedzeniu Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy 23 listopada 2020 r. Pani Agata Anna Mularska-Karamon uzyskała 9 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Rada uznała, że jednomyślne poparcie udzielone kandydatce przez Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy dodatkowo potwierdza jej wysokie kwalifikacje zawodowe.

4. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności wzięte pod uwagę łącznie: dziewiętnastoletnie doświadczenie orzecznicze kandydatki na stanowisku asesora sądowego i sędziego sądu rejonowego, wysoko oceniona przez sędzię sporządzającą ocenę kwalifikacji dotychczasowa praca orzecznicza oraz doświadczenie wynikające z orzekania w ramach jednodniowych delegacji w sądzie okręgowym. Rada uznała, że poziom wiedzy prawniczej kandydatki, uznany za wysoki także w trakcie głosowania Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy, świadczy o adekwatności kandydatury Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

5. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 13 stycznia 2021 r. na kandydaturę Pani Agaty Anny Mularskiej-Karamon oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", ani głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art. 44 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r., poz. 84, ze zm.).