Przedstawienie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377.

Akty korporacyjne

Sędz.2018.11.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 516/2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 listopada 2018 r.
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na pięć wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa:
1. przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie: Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, Pani Anny Barwickiej-Zając, Pani Marty Anny Łobodzińskiej, Pana Pawła Jana Oziębło i Pana Rafała Marcina Sochy na pięć wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

2. nie przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pana Pawła Chyca, Pani Elżbiety Dębowskiej, Pana Grzegorza Łukasza Gaja, Pani Edyty Karwat, Pani Anny Miłosz, Pani Anety Niesłuchowskiej-Paluch, Pani Joanny Izabeli Niewiadomej-Wysmolińskiej, Pani Moniki Podgórskiej, Pani Katarzyny Justyny Siczek i Pana Grzegorza Talarka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

UZASADNIENIE

I

Na pięć wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 377, zgłosili się: - Pani Ewa Małgorzata Adamowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, - Pani Anna Barwicka-Zając - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, - Pan Paweł Chyc - prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu, - Pani Elżbieta Dębowska - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, - Pan Przemysław Krzysztof Dziwański - sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie, - Pan Grzegorz Łukasz Gaj - sędzia Sądu Rejonowego w Szydłowcu,

- Pani Edyta Karwat - radca prawny,

- Pani Marta Anna Łobodzińska - sędzia Sądu Rejonowego w Zwoleniu,

- Pani Anna Miłosz - sędzia Sądu Rejonowego w Kozienicach,

- Pani Aneta Niesłuchowska-Paluch - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

- Pani Joanna Izabela Niewiadoma-Wysmolińska - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

- Pan Paweł Jan Oziębło - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

- Pani Monika Podgórska - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

- Pani Katarzyna Justyna Siczek - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

- Pan Rafał Marcin Socha - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, - Pan Grzegorz Talarek - prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie wobec Pana Przemysława Krzysztofa Dziwańskiego (uchwała nr 341/2018 z 18 września 2018 r.), z uwagi na cofnięcie zgłoszenia.

II

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii w trybie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.; dalej: ustawa o KRS).

Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu 5 listopada 2018 r. po omówieniu kandydatur zapoznał się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami, które przeanalizował, przeprowadził naradę i postanowił bezwzględną większością głosów (3 głosami "za") rekomendować Radzie przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie: Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, Pani Anny Barwickiej- Zając, Pani Marty Anny Łobodzińskiej, Pana Pawła Jana Oziębło i Pana Rafała Marcina Sochy na pięć wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377.

W posiedzeniu zespołu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych, powiadomiony o jego terminie.

W uzasadnieniu stanowiska zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że podejmując decyzję dotyczącą rekomendacji Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie: Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, Pani Anny Barwickiej-Zając, Pani Marty Anny Łobodzińskiej, Pana Pawła Jana Oziębło i Pana Rafała Marcina Sochy na pięć wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377 wziął pod uwagę (dokonując oceny łącznej) doświadczenie zawodowe kandydatów, oceny ich kwalifikacji, oceny na dyplomie ukończenia wyższych studiów prawniczych, oceny z egzaminu sędziowskiego, a także opinie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej oraz inne dokumenty dołączone do kart zgłoszenia.

W ocenie zespołu w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej, a także uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji oraz sprawność i stabilność orzecznicza nie w każdym przypadku odzwierciedlają rzeczywisty poziom ich kwalifikacji. Na podstawie analizy całokształtu dokumentacji zgromadzonej w tym postępowaniu nominacyjnym zespół uznał, że wysokie i odpowiadające wymogom orzekania w sądzie okręgowym kwalifikacje posiadają obecnie Pani Ewa Małgorzata Adamowicz, Pani Anna Barwicka-Zając, Pani Marta Anna Łobodzińska, Pan Paweł Jan Oziębło i Pan Rafał Marcin Socha.

III

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że kandydaci biorący udział w konkursie spełniają wymagania ustawowe określone w art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.; dalej: p.u.s.p.). Rada podejmując niniejszą uchwałę kierowała się kryteriami wymienionymi w art. 35 ust. 2 ustawy o KRS i uwzględniła uzyskane przez kandydatów oceny kwalifikacji, doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, oceny ze studiów i egzaminu zawodowego oraz wyniki głosowania Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie: Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, Pani Anny Barwickiej- Zając, Pani Marty Anny Łobodzińskiej, Pana Pawła Jana Oziębło i Pana Rafała Marcina Sochy na pięć wolnych stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

2. Pani Ewa Małgorzata Adamowicz urodziła się 9 lipca 1966 r. w Radomiu. W 1991 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra z oceną dostateczną. Po odbyciu w latach 1992-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, w marcu 1995 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 15 maja 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekała początkowo w II Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Rodzinnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1997 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Kandydatka nadal orzekała w II Wydziale Karnym tego Sądu, a od grudnia 2001 r. w VIII Wydziale Grodzkim. W dniu 3 czerwca 2002 r. powierzono jej pełnienie obowiązków Przewodniczącej VIII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Radomiu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. została przeniesiona z dniem 1 lipca 2004 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu i w tym dniu została powołana na stanowisko Prezesa tego Sądu na okres czterech lat. W dniu 1 lipca 2004 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył Pani Ewie Małgorzacie Adamowicz pełnienie funkcji Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. W dniu 12 września 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył kandydatce także funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Grodzkiego w tym Sądzie (od dnia 15 września 2007 r.). Na wniosek Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz Minister Sprawiedliwości decyzją z dniem 1 lipca 2008 r. przeniósł ją na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu, w którym orzeka w VIII Wydziale Karnym (do 31 grudnia 2009 r. był to VIII Wydział Grodzki). Pani Ewa Małgorzata Adamowicz wielokrotnie delegowana była przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do pełnienia obowiązków sędziego w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Radomiu. Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z 15 grudnia 2014 r. (pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu) Minister Sprawiedliwości decyzją z 29 grudnia 2014 r. delegował Panią Ewę Małgorzatę Adamowicz do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Radomiu - od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., a następnie decyzją z dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., decyzją z dnia 11 grudnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., decyzją z 20 maja 2016 r. od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 25 listopada 2016 r. delegował Panią Ewę Małgorzatę Adamowicz do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu od dnia 1 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony.

Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz sporządził wizytator do spraw karnych Pan Dariusz Pietruszka - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, który stwierdził, że opiniowana wyróżnia się pracowitością, trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, że w badanym okresie orzekała w II Wydziale Karnym i V Wydziale Karnym Odwoławczym i rzecz najistotniejsza - ocena dotyczy orzecznictwa w Sądzie, do którego de facto pretenduje. Dlatego też zasadne jest stwierdzenie, że kandydatka jest sędzią o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, nie tylko w zakresie rozpoznawania spraw karnych, ponieważ oprócz obowiązków orzeczniczych w sądzie rejonowym, sądzie okręgowym (I i II instancja) w przeszłości pełniła odpowiedzialne funkcje Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz przewodniczącej wydziałów grodzkich (w Sądzie Rejonowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu) oraz przewodniczącej wydziału karnego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Posiada dobre przygotowanie teoretyczne. Pogłębia swoje umiejętności w procesie doskonalenia zawodowego. Wykazuje kompetencję w rozpoznawaniu spraw należących do kategorii trudnych i zawiłych, a także zdolności do przekonującego argumentowania podjętych rozstrzygnięć i spraw, w których utrzymano zaskarżony wyrok w mocy. Pracę kandydatki wykonaną w okresie objętym oceną ocenić należy pozytywnie. Terminowość sporządzonych pisemnych uzasadnień wydanych wyroków ocenić należy jako bardzo dobrą. W każdym przypadku przekroczenia ustawowego terminu kandydatka występowała z wnioskiem do Prezesa Sądu o przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku i termin zgodnie z wnioskiem był przedłużany. Kwalifikacje Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, pokaźne doświadczenie zawodowe i życiowe, poziom merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw należących do właściwości sądu okręgowego I i II instancji oraz kultura urzędowania, w tym poszanowanie praw stron postępowania przy rozpoznawaniu spraw, uzasadniają pozytywną ocenę jej kandydatury na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

3. Pani Anna Barwicka-Zając urodziła się 15 lutego 1975 r. w Radomiu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 24 marca 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekała w VIII Wydziale Grodzkim. Z dniem 30 czerwca 2004 r. została odwołana z pełnienia obowiązków sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Radomiu i powierzono jej z dniem 1 lipca 2004 r. pełnienie czynności sędziowskich w utworzonym Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Z tym też dniem powierzono kandydatce także funkcję pełniącej obowiązki Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Od listopada 2004 r. orzekała w IV Wydziale Grodzkim. Ponadto orzekała w II Wydziale Karnym i III Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz wielokrotnie w ramach delegacji udzielanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu - w Sądzie Rejonowym w Radomiu i Sądzie Rejonowym w Grójcu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z dniem 1 września 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu i rozpoczęła orzekanie w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 marca 2011 r. powierzone zostało kandydatce zastępcze pełnienie funkcji Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu na okres 6 miesięcy, a z dniem 7 września 2011 r. pełnienie funkcji Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Z dniem 10 maja 2013 r. została powołana na okres 4 lat do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu. Od 28 marca 2014 r. do 9 maja 2017 r. ponownie powierzono kandydatce pełnienie funkcji Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu. W dniu 10 maja 2017 r. kolejny raz powierzono Pani Annie Barwickiej-Zając pełnienie funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu na okres 4 lat. Decyzją z dnia 15 grudnia 2017 r. z dniem 18 grudnia 2017 r. Minister Sprawiedliwości odwołał kandydatkę z funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu. Pismem z 19 grudnia 2017 r. Minister Sprawiedliwości uchylił decyzję z 15 grudnia 2017 r. o odwołaniu z funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu. W dniu 20 grudnia 2017 r. złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. kandydatce zostało powierzone na okres 3 lat pełnienie funkcji Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu. Pani Anna Barwicka-Zając była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniach: 29 stycznia 2015 r., 24 lutego 2015 r., 12 marca 2015 r., 14 maja 2015 r., 26 czerwca 2015 r., 9 lipca 2015 r., 22 września 2015 r., 24 czerwca 2016 r., 7 października 2016 r.,

28 października 2016 r., 24 listopada 2016 r., 14 listopada 2016 r., 16 grudnia 2016 r., 27 stycznia 2017 r., 14 lutego 2017 r., 27 lutego 2018 r., 20 marca 2018 r., 20 kwietnia 2018 r. W dniu 17 lutego 2017 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w I Wydziale Cywilnym, od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wymiarze trzech sesji w miesiącu.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Barwickiej-Zając sporządziła Pani Anna Gzel- Michalska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że wyniki pracy, brak zastrzeżeń do sposobu prowadzenia postępowania i jego sprawności oraz wzorowa terminowość sporządzania uzasadnień dają podstawę do stwierdzenia, że opiniowana jest osobą sumienną, o opanowanym warsztacie orzeczniczym. Posiada odpowiedni poziom znajomości prawa. Stale doskonali swój warsztat pracy, rozwija i pogłębia wiedzę. Pani Anna Barwicka-Zając jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, w kontaktach z interesantami wykazuje opanowanie i cierpliwość, potrafi należycie organizować zarówno swoją pracę orzeczniczą, jak i administracyjną. Podnieść należy, że w badanym okresie pełniła także funkcje o charakterze administracyjnym tj. funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu oraz Wiceprezesa tego Sądu. Fakt ten znajduje potwierdzenie w opinii służbowej Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu - Pani Beaty Michalskiej z 26 kwietnia 2018 r., która podkreśla wysokie kwalifikacje zawodowe kandydatki. Podniesione wyżej okoliczności, zdaniem sędziego wizytatora świadczą o tym, że Pani Anna Barwicka-Zając spełnia wymogi do objęcia obowiązków sędziego sądu okręgowego.

4. Pani Marta Anna Łobodzińska urodziła się 22 listopada 1975 r. w Radomiu. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 17 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, w którym orzekała w VII Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Pionkach. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu decyzją z 5 września 2006 r. powierzył Pani asesor Marcie Annie Łobodzińskiej z dniem 1 października 2006 r. pełnienie obowiązków Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu oraz funkcję Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń oraz Windykacji Należności Sądowych w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została powołana z dniem 16 grudnia 2008 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył Pani Marcie Annie Łobodzińskiej z dniem 1 grudnia 2008 r. pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu, zaś decyzją z 3 czerwca 2011 r. powierzył jej zastępcze pełnienie funkcji Przewodniczącej tego Wydziału na czas do 31 grudnia 2011 r. Decyzją z 2 lutego 2012 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył Pani Marcie Annie Łobodzińskiej pełnienie funkcji Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu na czas nieokreślony. Minister Sprawiedliwości decyzją z 19 listopada 2012 r. przeniósł Panią Martę Annę Łobodzińską z dniem 1 stycznia 2013 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Kozienicach, a Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu decyzją z 3 stycznia 2013 r. powierzył jej pełnienie funkcji Przewodniczącej XI Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kozienicach z siedzibą w Zwoleniu na okres 3 lat. Minister Sprawiedliwości decyzją z 6 listopada 2014 r. przeniósł Panią Martę Annę Łobodzińską z dniem 1 stycznia 2015 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu decyzją z 23 grudnia 2014 r. powierzył kandydatce pełnienie funkcji Przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu na okres do 31 grudnia 2017 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie decyzją z 4 lipca 2017 r. powołał Panią Martę Annę Łobodzińską z dniem 5 lipca 2017 r. do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu na okres czterech lat. Minister Sprawiedliwości decyzją z 18 grudnia 2017 r. odwołał z dniem 18 grudnia 2017 r. Panią Martę Annę Łobodzińską z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu oraz tego samego dnia powołał ją z dniem 19 grudnia 2017 r. do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu na okres sześciu lat. Nadto Minister Sprawiedliwości decyzją z 29 grudnia 2017 r. delegował Panią Martę Annę Łobodzińską do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu, od 2 stycznia 2018 r. na czas pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu. Wcześniej Pani Marta Anna Łobodzińska była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

Ocenę kwalifikacji Pani Marty Anny Łobodzińskiej sporządził Pan Marek Siwek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który stwierdził, że odnotować należy, że w znacznej większości analizowanych spraw nie stwierdzono zaniedbań w zakresie sprawności postępowania - postępowania prowadzone w sprawach przydzielonych opiniowanej toczą się rytmicznie i z reguły celowo. Przy poszczególnych grupach analizowanych spraw przytoczono generalne uchybienia, jakie stwierdzono w trakcie opracowywania niniejszej opinii. W większości uchybienia te mają charakter formalny, nie wpływający negatywnie w sposób merytoryczny na podejmowane w sprawie decyzje. Opiniowana podnosi kwalifikacje zawodowe oraz umiejętnie organizuje swoją pracę, związaną również z pełnieniem przez wiele lat funkcji administracyjnych. Zestawienie powyższych okoliczności, zdaniem sędziego wizytatora upoważnia do stwierdzenia, że Pani Marta Anna Łobodzińska spełnia wymogi i warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego w stopniu umiarkowanym.

5. Pan Paweł Jan Oziębło urodził się 18 września 1972 r. w Radomiu. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1996-1998 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, we wrześniu 1998 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 10 lutego 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekał w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu, nadal orzekał w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od 1 września 2002 r. do 31 maja 2007 r. był wyznaczony do prowadzenia kontroli legalności przyjmowania i przebywania w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają. Od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2015 r. pełnił funkcję Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radomiu. Był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu: od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r., od 21 października 2013 r. do 20 października 2014 r., od 1 stycznia 2016 r. na czas nieokreślony w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Jana Oziębło sporządziła wizytator do spraw cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Pani Bogumiła Rdzeń - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że opiniowany w okresie orzekania w Sądzie Rejonowym w Radomiu przewodniczył również III Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich tego Sądu i jak wynika z akt, sprawy były należycie przygotowane i nie podlegały z przyczyn formalnych zwrotowi. Nie było żadnych skarg dotyczących kultury rozpraw. Miał najniższy procent odroczeń w wydziale. Na uwagę zasługuje wysoka wydajność pracy, prawidłowo prowadzone postępowanie dowodowe, właściwe rozstrzyganie spraw w okresie delegowania do Sądu Okręgowego w Radomiu. Szczególnie sędzia wizytator wyróżniła pracę opiniowanego w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Radomiu wskazując na liczbę załatwionych spraw i liczbę sporządzonych uzasadnień wyroków. Wszystkie zostały napisane w terminie i odpowiadały wymogom przepisanym prawem. Analiza danych statystycznych wykazała większe załatwienie średnie w miesiącu przez opiniowanego w stosunku do statystycznego sędziego w wydziale, lepszą terminowość w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń od średnich w tym wydziale oraz lepszy wskaźnik stabilności orzecznictwa. W żadnej ze spraw wyrok nie został uchylony. Natomiast w powyższym okresie orzekania w czterech sprawach wyroki zostały zmienione przez Sąd Apelacyjny w Lublinie. Pan Paweł Jan Oziębło, zdaniem sędziego wizytatora prezentuje wysoki poziom orzecznictwa. Zaliczany jest do sędziów pracowitych i wyróżniających się w pracy merytorycznej. Z tego powodu był często delegowany do orzekania w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu w I i II instancji. Jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i wykazuje dążenie do poszerzenia wiedzy i doskonalenia swych umiejętności. Potrafi doskonałe wykorzystać w praktyce odpowiedni zakres wiedzy, dobrą znajomość literatury prawniczej i orzecznictwa sądowego. Prezentuje następujące cechy osobowościowe, wynikające z załączonych opinii: rzetelność, sumienność, koleżeńskość, uprzejmość, bardzo wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność i komunikatywność. Posiada umiejętność planowania i organizacji pracy samodzielnej, jak również umiejętność pracy w zespole, właściwy stosunek do współpracowników i interesantów. Wykazuje wzorową postawę zarówno w czasie urzędowania, jak i poza służbą. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu w opiniach z 15 i 16 maja 2018 r. wskazały na duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe kandydata, sumienność i odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizacji pracy samodzielnej i w zespole. Kandydaturę Pana Pawła Jana Oziębło na wolne stanowisko sędziego w sądzie okręgowym sędzia wizytator zaopiniowała pozytywnie.

6. Pan Rafał Marcin Socha urodził się 20 kwietnia 1975 r. w Iłży. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, w kwietniu 2001 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym. Od 1 grudnia 2005 r. do 30 listopada 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu delegował Pana Rafała Marcina Sochę do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Grójcu w dniach: 15 stycznia 2007 r., 19 lutego 2007 r., 19 marca 2007 r., 23 kwietnia 2007 r., 21 maja 2007 r., 18 czerwca 2007 r., 23 lipca 2007 r., 3 września 2007 r. i 1 października 2007 r. oraz do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w dniu 8 maja 2007 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu, nadal orzekał w I Wydziale Cywilnym, będąc w tym okresie także wielokrotnie delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Grójcu. Z dniem 1 października 2008 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył kandydatowi pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu, a z dniem 28 marca 2014 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył Panu sędziemu pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu na okres trzech lat. Jako sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu orzekał także na posiedzeniach w Sądzie Okręgowym w Radomiu, na które był delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Delegacje te miały miejsce w dniach 20 listopada 2015 r. i 18 grudnia 2015 r. Decyzją z 11 grudnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości delegował Pana Rafała Marcina Sochę do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Kolejną decyzją z 20 maja 2016 r. Minister Sprawiedliwości delegował go do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Następnie decyzją z 10 listopada 2016 r. delegacja ta została przedłużona do 30 czerwca 2017 r., a decyzją z 26 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Kolejną decyzją z 27 grudnia 2017 r. Minister Sprawiedliwości delegował Pana Rafała Marcina Sochę do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu od 1 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony. W związku z delegowaniem do pełnienia obowiązków orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniu 30 grudnia 2015 r. Pan Rafał Marcin Socha zrezygnował z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Wydziału i ostatecznie został z niej zwolniony z dniem 29 lutego 2016 r. Obowiązki orzecznicze w ramach udzielonej delegacji wykonywał i pełni je nadal w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Radomiu. Z dniem 17 maja 2018 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie powołał kandydata na stanowisko wizytatora do spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Radomiu na okres 4 lat.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Jana Oziębło sporządziła Pani Agnieszka Jurkowska- Chocyk - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, która stwierdziła, że wyniki pracy opiniowanego pozwalają na konstatację, że jest on doświadczonym sędzią, właściwie podchodzącym do swoich obowiązków o opanowanym warsztacie orzeczniczym i ogólnie dobrej organizacji pracy. Sędzia wizytator wskazała w szczególności na znaczne obciążenie obowiązkami orzeczniczymi w trakcie pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, jak również w okresie delegowania do orzekania w Sądzie Okręgowym. Nie miała również zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia postępowania i jego sprawności, nie stwierdziła przewlekłości postępowania i wydania orzeczeń niezgodnych z prawem. Pan sędzia osiągał lepsze wskaźniki w zakresie terminowości niż sędziowie z wydziału (I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu i I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Radomiu). Wyniki stabilności orzecznictwa sędzia wizytator oceniła jako dobre, zwłaszcza jeśli chodzi o dane z 2015 r. W okresie delegacji do Sądu Okręgowego te wyniki są znacznie gorsze, jednak na uwagę zasługuje to, że żadne z orzeczeń Pana sędziego nie zostało przez Sąd Apelacyjny uchylone do ponownego rozpoznania. W wielu przypadkach zmiany orzeczeń dokonane przez Sąd Apelacyjny były nieznaczne (w kilku sprawach skorygowane zostały jedynie daty wymagalności kwot z tytułu zasądzonego zadośćuczynienia). Opiniowany podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach. W opinii służbowej sporządzonej 23 maja 2018 r. przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Radomiu podkreślono fakt podnoszenia przez Pana sędziego kwalifikacji zawodowych, cechy osobowościowe i wysoką kulturę oraz umiejętność współpracy z kadrą sędziowską. Wskazane cechy, dostrzeżone przez bezpośrednich przełożonych, w połączeniu z wynikami oceny dają podstawy do wyrażenia przekonania, że Pan Rafał Marcin Socha spełnia wszystkie wymogi stawiane kandydatowi na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego.

Odnośnie do kandydatów nieprzedstawianych z wnioskiem o powołanie Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła między innymi, co następuje:

7. Pan Paweł Chyc urodził się dnia 15 grudnia 1974 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2004 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z oceną dostateczną. Po odbyciu w latach 2005-2008 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Od 4 czerwca 2007 r. do 30 września 2009 r. pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radomiu (początkowo w wymiarze etatu, a od 1 kwietnia 2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy). Prokurator Generalny z dniem 1 października 2009 r. mianował Pana Pawła Chyca na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Grójcu i powierzył mu pełnienie czynności prokuratorskich. Do 31 maja 2012 r. pełnił czynności prokuratorskie jako asesor Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Z dniem 1 czerwca 2012 r. Prokurator Generalny powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Prowadził postępowania przygotowawcze z rejonu miasta i gminy Mogielnica, gminy Goszczyn i Promna. Od 1 lutego 2012 r. prowadzi i nadzoruje śledztwa przydzielone przez Prokuratora Rejonowego.

Ocenę kwalifikacji Pana Pawła Chyca sporządził wizytator do spraw karnych Pan Dariusz Pietruszka - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, który stwierdził, że analiza akt spraw nadesłanych z Prokuratury Rejonowej w Grójcu oraz z Sądu Rejonowego w Grójcu, z Sądu Rejonowego w Radomiu, z Sądu Rejonowego w Pruszkowie i z Sądu Okręgowego w Radomiu stanowi wystarczający materiał, dający podstawę do oceny merytorycznej pracy opiniowanego. Lektura akt spraw, w których Pan Paweł Chyc prowadził dochodzenie (lub je nadzorował) albo śledztwo, występował z aktem oskarżenia, sporządzał środek odwoławczy albo wydawał postanowienia dotyczące odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego lub w przedmiocie umorzenia wszczętego wcześniej dochodzenia bądź śledztwa, a także przebieg dotychczasowej służby w prokuraturze uzasadnia wysoką ocenę jego kandydatury na stanowisko sędziego. Sprawy, w których opiniowany w postępowaniu przygotowawczym wydał postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, bądź też wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego, świadczą o wnikliwym i rzeczowym zbadaniu przedmiotu sprawy w aspekcie przesłanek decydujących o prowadzeniu postępowania. Podjęte w tym zakresie merytoryczne decyzje nie budzą wątpliwości, zostały logicznie uzasadnione ze wskazaniem zastosowanej podstawy prawnej. Środki odwoławcze wnoszone od postanowień sporządzonych przez kandydata albo nie były uwzględniane, a jeśli zostały uwzględnione i uchylono zaskarżone postanowienie to w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania. O przekonujących walorach uzasadnień postanowień, świadczą uzasadnienia sporządzone w sprawach zawiłych a czasami kontrowersyjnych, w których to sprawach nie wniesiono zażalenia. Może natomiast budzić wątpliwości rozstrzygnięcie w jednej sprawie. Sporządzone akty oskarżenia odpowiadają wymogom formalnym i tak ocenione zostały w czasie ich wstępnej kontroli. Spośród badanych spraw tylko w jednej sprawie Sąd Rejonowy w Pruszkowie na rozprawie w dniu 15 października 2012 r. podjął postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia braków. Zażalenie na to postanowienie nie zostało wprawdzie przez Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnione, ale po uzupełnieniu braków w kierunku wskazanym przez Sąd, niezwłocznie ponownie wniesiony został akt oskarżenia. Opóźnienie w merytorycznym rozpoznaniu sprawy nie było znaczne. Procedowanie w trybach konsensualnych przyczynia się do usprawnienia i szybkości postępowania w rozpoznawaniu spraw. Uzależnione jest ono jednak od tego czy postępowanie przygotowawcze dostarczyło podstaw do tego, że można uznać w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, że okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego przestępstwa nie budzą wątpliwości. Uwzględnianie wniosków przez sąd świadczy o wysokim poziomie przeprowadzonych postępowań przygotowawczych. Dołączone do aktów oskarżenia wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego ogólnie odpowiadają wymogom przepisanym prawem. Sąd aprobował wnioski i wydawał wyroki. Na podkreślenie zasługuje prawidłowa i racjonalna ocena czy istnieje interes społeczny w ściganiu przestępstw prywatnoskargowych. Interes taki zachodzi wówczas, gdy czyn przestępny godzi bezpośrednio nie tylko w chronione prawem interesy pokrzywdzonego, ale także w dobra ogólne. Uzasadnienie postanowienia zawiera obszerne rozważania na ten temat. Pan Paweł Chyc jest kompetentny również jeśli chodzi o sprawy skomplikowane, wieloosobowe i pracochłonne w których wniesiono akty oskarżenia, a także o najwyższym ciężarze gatunkowym postawionego zarzutu. O skuteczności (w zakresie skazania) sporządzanych aktów oskarżenia najdobitniej świadczy fakt, że Sąd Rejonowy w Pruszkowie wymierzył oskarżonym kary rodzajowo surowsze niż te, których wymierzenia domagał się prokurator (kary pozbawienia wolności w miejsce grzywien). Sąd Okręgowy w Warszawie zaaprobował surowszy wymiar kary. Z protokołów rozpraw zbadanych akt wynika, że Pan Paweł Chyc występując w charakterze oskarżyciela publicznego nie jest stroną bierną, bierze czynny udział w rozprawie, zadaje pytania, zgłasza wnioski, ustosunkowuje się do wniosków innych stron. W pięciu sprawach, w których autorem aktu oskarżenia był opiniowany od 1 kwietnia 2015r. do 1 kwietnia 2018 r. uniewinniono oskarżonego lub niektórych oskarżonych od całości lub części zarzutów. W pięciu sprawach uchylono postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, nie odnotowano natomiast uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Pan Paweł Chyc w sposób prawidłowy i na wysokim poziomie merytorycznym wykonuje powierzone mu obowiązki służbowe. Jako prawnik dobrze zna warsztat praktyka zwłaszcza z zakresu prawa karnego. Nabył szereg przydatnych w służbie sędziowskiej umiejętności i doświadczeń. Jest osobą pracowitą i dokładną. Analiza prowadzonych przez opiniowanego postępowań wskazuje także na sprawność i szybkość działania. Lektura pism procesowych dowodzi opanowania na wystarczającym poziomie przepisów prawa karnego materialnego i procesowego a także orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych oraz doktryny. Kandydat posiada bardzo dobrą opinię u przełożonych, jest osobą skromną, taktowną i opanowaną o wysokiej kulturze osobistej. Jako pracownik jest osobą obowiązkową, skrupulatną i sumienną. Wykazuje operatywność i ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy. Kandydaturę Pana Pawła Chyca na stanowisko sędziego sądu okręgowego sędzia wizytator ocenił pozytywnie. Objęcie stanowiska sędziego sądu okręgowego powinno łączyć się z wcześniejszym orzekaniem w sądzie rejonowym co oczywiście uzasadniałoby/uprawdopodobniałoby tezę, że kandydat dysponuje również dodatkowo określoną dozą doświadczenia orzeczniczego niezbędnego w pracy orzeczniczej w sądzie okręgowym. Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych dopuszczają kandydowanie na stanowiska sędziowskie wyższych instancji osób, które nie wykonywały obowiązków orzeczniczych.

8. Pani Elżbieta Dębowska urodziła się 4 czerwca 1959 r. w Bilczy. W dniu 20 września 1984 r. uzyskała tytuł magistra-inżyniera, po ukończeniu wyższych studiów magisterskich w Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica. Przed podjęciem pracy w wymiarze sprawiedliwości od 1 października 1984 r. do 13 września 1986 r. pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Kielcach, a od 15 września 1986 r. do 31 października 1998 r. w Radomskiej Fabryce Wyrobów Metalowych "Polmetal". W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 9 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z dniem 15 kwietnia 2011 r. Minister Sprawiedliwości przeniósł kandydatkę na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu, z jednoczesnym oddelegowaniem do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu. Z dniem 15 stycznia 2014 r. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył Pani Elżbiecie Dębowskiej zastępcze pełnienie funkcji Przewodniczącego VII Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu na okres czterech miesięcy, po czym pełnienie tej funkcji na okres od 15 maja 2014 r. do 14 stycznia 2017 r., a następnie na okres kolejnych trzech lat. Pani Elżbieta Dębowska była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniach: 27 stycznia, 21 lipca, 8 września, 22 września 2015 r. oraz 19 lutego, 28 czerwca, 2 września, 22 września 2016 r.

Ocenę kwalifikacji Pani Elżbiety Dębowskiej sporządził Pan Marek Gralec - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, który stwierdził, że analiza danych statystycznych oraz akt postępowań wskazuje, że opiniowana w sposób należyty wykonuje czynności sędziego oraz funkcję Przewodniczącej Wydziału. Osiągane przez nią wyniki i terminowość czynności nie budzą zastrzeżeń i świadczą o dużym zaangażowaniu w pracę oraz o właściwej organizacji pracy. Stabilność orzecznictwa, treść wydawanych orzeczeń oraz lektura sporządzonych uzasadnień świadczą o wysokim poziomie wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Istotne jest, że Pani Elżbieta Dębowska wykonywała już czynności w Sądzie Okręgowym w ramach delegacji. Nie ma zastrzeżeń co do kultury urzędowania kandydatki, obejmującej również kulturę osobistą, kulturę organizacji pracy oraz poszanowania praw uczestników postępowań. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej nie budzi wątpliwości. Potwierdza to opinia sporządzona przez sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu - Iwonę Gałek z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu. Wynika z niej, że Pani Elżbieta Dębowska jest osobą obowiązkową, punktualną, sumienną, pracowitą i zdyscyplinowaną. Jest zaangażowana w pracę i posiada zdolności organizacyjne. Na kulturę kandydatki nie było żadnych uzasadnionych skarg. Nie ma także zastrzeżeń do procesu doskonalenia zawodowego. Mając na uwadze powyższe sędzia wizytator stwierdził, że osiągane przez opiniowaną wyniki pracy, stabilność orzecznictwa, sprawność postępowań, terminowość i jakość sporządzania uzasadnień, należyta organizacji pracy i kultura orzekania dają pełną podstawę do stwierdzenia, że spełnia ona wymagania do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego.

9. Pan Grzegorz Łukasz Gaj urodził się 10 lipca 1977 r. w Gliwicach. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 grudnia 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Grójcu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Grójcu, w którym orzekał w Wydziale Ksiąg Wieczystych i w sprawach cywilnych. Od 16 sierpnia 2011 r. powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu na okres sześciu miesięcy, a następnie z dniem 28 marca 2014 r. na okres 3 lat, ale z funkcji tej został zwolniony z dniem 30 czerwca 2015 r. wobec zrzeczenia się. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie prawa cywilnego z wynikiem bardzo dobrym. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki w zakresie prawa konstytucyjnego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 lipca 2015 r. Minister Sprawiedliwości przeniósł kandydata na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu, zaś z dniem 6 lipca 2015 r. został on powołany do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu na okres 4 lat, w rezultacie tego Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu powierzył mu na okres pełnienia kadencji Prezesa, a więc do 5 lipca 2019 r. funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie delegował Pana Grzegorza Łukasza Gaja do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Grójcu celem zakończenia postępowań w sprawach z jego referatu od 1 sierpnia 2015 r. do 31 października 2015 r. oraz do 24 października 2016 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie delegował Pana Grzegorza Łukasza Gaja do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniach 22 stycznia, 10 września, 12 listopada 2015 r. oraz 26 stycznia, 4 lutego, 14 kwietnia, 4 listopada, 5 grudnia 2016 r. i 24 stycznia, 23 lutego, 16 marca, 25 kwietnia, 18 maja, 4 lipca, 8 sierpnia, 13 października, 24 listopada 2017 r., a także 16 lutego 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. powołano Grzegorza Łukasza Gaja do pełnienia funkcji koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych.

Ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Łukasza Gaja sporządziła wizytator do spraw cywilnych Pani Ewa Kowalik - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że osiągane przez opiniowanego wyniki pracy, stabilność orzecznictwa, sprawność prowadzonych postępowań, terminowość sporządzania uzasadnień, należyta organizacja pracy orzeczniczej przy wykonywaniu funkcji Przewodniczącego Wydziału, jak też Prezesa Sądu Rejonowego, jego cechy osobowe, stosunek do sędziów, pracowników administracyjnych, stron postępowania dają podstawę do stwierdzenia, że kandydat pod każdym względem spełnił wymogi na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

10. Pani Edyta Karwat urodziła się 16 września 1977 r. w Radomiu. W 2000 r. ukończyła zawodowe studia wyższe w zakresie administracji na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej z wynikiem bardzo dobrym. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. W latach 2002-2003 pracowała w Kancelarii Komorniczej Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Radomiu na stanowisku pracownika biurowego. Po odbyciu w latach 2003-2006 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach Nr 153/VI/2006 z 3 listopada 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych. Od 1 listopada 2006 r. do 31 stycznia 2009 r. pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie

Administracyjnym w Warszawie. Od 1 lutego 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu.

Ocenę kwalifikacji Pani Edyty Karwat sporządziła wizytator do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych Pani Bogumiła Rdzeń - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że opiniowana posiada wieloletni staż pracy na stanowisku radcy prawnego (ponad 9 lat). Nabyta praktyka zawodowa w kilku miejscach pracy tj. w: Kancelarii Komornika Sądowego w Radomiu (pracownik biurowy), Sądzie Rejonowym w Radomiu (aplikant sądowy), Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (asystent sędziego), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddziale w Radomiu (radca prawny) wskazuje na duże doświadczenie zawodowe. Przedstawione opinie prawne, odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na skargi, apelacje, zażalenia, odpowiedzi na apelacje sędzia wizytator oceniła bardzo dobrze, cechowała je wymagana staranność. W sposób przejrzysty przedstawiają rozumowanie opiniującej i powody konkluzji podane w tych pismach. Zawarte w nich wywody prawne są spójne, poparte nie tylko przepisami prawa materialnego mającymi w tych sprawach zastosowanie ale również powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i poglądy doktryny. Lektura powyższych projektów wykazała, że kandydatka posiada zdolność właściwego analizowania materiału dowodowego, przedstawienia rozważań prawnych w sposób jasny, logiczny i zwięzły. Oddalenia odwołań, skarg i oddalenia apelacji wnioskodawców świadczą o trafności podniesionych zarzutów przez pełnomocnika strony pozwanej, o poprawności sporządzonych dokumentów, zaakceptowanych przez Sąd I i II instancji. Niezależnie od powyższego Pani Edyta Karwat jest osobą kulturalną, taktowną, sumienną i obowiązkową, co nie pozostaje bez wpływu na ogólną ocenę pracy i przydatność do zawodu. Dotychczas nie odnotowywano także skarg na kulturę jej urzędowania. Dodatkowo na podkreślenie zasługuje jej umiejętność komunikowania się na zewnątrz, poprawność formułowania wypowiedzi w języku prawniczym w formie ustnej i pisemnej. Dlatego, w związku z obecnym zgłoszeniem Pani Edyty Karwat na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędzia wizytator oceniła pozytywnie jej kandydaturę.

11. Pani Anna Miłosz urodziła się 13 maja 1974 r. w Radomiu. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, we wrześniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 17 czerwca 2002 r. do 23 stycznia 2011 r. była zatrudniona na stanowisku referendarza sądowego w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 12 stycznia 2011 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Od 1 stycznia 2013 r. w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Zwoleniu decyzją Ministra Sprawiedliwości przeniesiono kandydatkę na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Kozienicach. Czynności sędziowskie wykonywała w XII Zamiejscowym Wydziale Rodzinnym i Nieletnich z siedzibą w Zwoleniu oraz w X Zamiejscowym Wydziale Cywilnym tego Sądu. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa cywilnego z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 30 czerwca 2014 r. objęła funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach na okres 4 lat, a od 1 stycznia 2015 r. powierzono jej funkcję Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w tym Sądzie. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prawa rodzinnego z elementami psychologii dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów, z wynikiem bardzo dobrym. Pani Anna Miłosz była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniach 17 listopada, 8 grudnia 2015 r. oraz 29 stycznia, 16 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 10 maja, 20 maja, 7 czerwca, 8 września, 6 października, 14 października, 25 listopada 2016 r. i 2 marca, 6 kwietnia, 9 maja, 26 maja, 22 czerwca, 7 lipca, 14 września, 3 października, 6 października, 17 listopada, 28 listopada 2017 r., a także 6 lutego, 23 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 24 maja, 10 lipca 2018 r.

Ocenę kwalifikacji Pani Anny Miłosz sporządziła Pani Danuta Bojarska - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że nie znajduje zastrzeżeń do sposobu prowadzenia postępowań, a sprawność, szybkość i trafność podejmowanych decyzji dają podstawę do stwierdzenia, że opiniowana jest osobą sumienną, opanowaną o utrwalonym warsztacie orzeczniczym. Sędzia wizytator stwierdziła, że kandydatka pełniąc w badanym okresie funkcje Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach, a także Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich uzyskiwała bardzo dobre wyniki orzecznicze, zaskarżalność i stabilność orzeczeń nie odbiegała od wyników pozostałych sędziów w Wydziale. Wysokie kwalifikacje zawodowe, różnorodność spraw w których orzekała, umiejętność organizacji pracy, dają gwarancję należytego pełnienia obowiązków sędziego sądu okręgowego. Pozytywna opinia o pracy opiniowanej znajduje potwierdzenie w opiniach służbowych przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu a także sędziów z IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Radomiu. Należy również podkreślić ogromne zaangażowanie i duże osiągnięcia Pani sędzi w prowadzeniu i organizacji Sądu Rejonowego w Kozienicach. Kandydatka od 30 czerwca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach. W okresie pełnienia tej funkcji zawnioskowała do Ministra Sprawiedliwości o zmianę właściwości Sądu Rejonowego w Kozienicach i włączenie do właściwości tego Sądu spraw z terenu miasta i gminy Pionki, znajdujących się od 2003 r. we właściwości Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Minister Sprawiedliwości uwzględnił wniosek i z dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy rozporządzenia Sąd Rejonowy w Kozienicach stał się sądem właściwym dla spraw z terenu tych gmin. Dzięki tym zmianom Sąd Rejonowy w Kozienicach pozyskał etat referendarza sądowego, trzy etaty kuratorów sądowych i dwa etaty asystentów sędziów. W okresie pełnienia funkcji Prezesa Sądu, kandydatka szczególną uwagę poświęciła promocji postępowania mediacyjnego. Współpraca z mediatorem Polskiego Centrum Mediacji pozwoliła na zorganizowanie spotkań informacyjnych w siedzibie Sądu, które odbywają się stale dwa razy w miesiącu. Promowała mediację jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów oraz program edukacji prawnej młodzieży podczas debat o bezpieczeństwie mieszkańców organizowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach. Działania te spowodowały, że w pierwszym kwartale 2018 r. odsetek spraw kierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do Sądu, w których mediacja może być zastosowana wyniósł 1,26. Wszystkie te okoliczności, zdaniem wizytatora, pozwalają stwierdzić, że Pani Anna Miłosz spełnia wymogi niezbędne do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

12. Pani Aneta Niesłuchowska-Paluch urodziła się 29 maja 1972 r. w Warszawie. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1996-1998 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, we wrześniu 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 4 maja 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu skierował ją do orzekania w IV Wydziale Pracy, w którym nadal orzeka. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. została powołana na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Od 22 października 2001 r. zastępczo pełniła funkcję Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Od lipca 2007 r. do października 2007 r. orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Od maja

2012 r. do maja 2013 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej Wydziału. Po tym okresie powołano ja do pełnienia funkcji Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 28 maja 2016 r. Prezes Sądu Okręgowego Radomiu ponownie powierzył jej tę funkcję na okres 3 lat. Z dniem 11 stycznia 2018 r. Minister Sprawiedliwości powołał Panią Anetę Niesłuchowską-Paluch do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Radomiu na okres 4 lat przy zachowaniu funkcji Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kandydatka była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu. W badanym okresie trzech lat odbyła dziesięć takich delegacji w dniach 27 maja, 26 sierpnia, 29 września, 27 listopada 2015 r. oraz 24 marca, 19 maja, 7 września 2016 r., a także 20 kwietnia, 23 listopada 2017 r. W czasie delegacji orzekała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Radomiu. Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu w opinii z 8 maja 2018 r. o Pani Anecie Niesłuchowskięj- Paluch podkreśliła jej duże doświadczenie zawodowe, dobrą organizację pracy Wydziału, którym kieruje, obowiązkowość w wykonywaniu nałożonych na nią zadań, odpowiedni zakres wiedzy, sumienność i odpowiedzialność, umiejętność właściwej organizacji pracy, a także w zespole, oraz jej kulturę i opanowanie.

Ocenę kwalifikacji Pani Anety Niesłuchowskiej-Paluch sporządziła Pani Bożena Zawada - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że wszystkie zbadane sprawy cechowała wymagana staranność. Opiniowana wykazała się dużym doświadczeniem zawodowym, dobrym przygotowaniem merytorycznym, zdolnością logicznego rozumowania, doborem przekonującej argumentacji, sprawnością organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw oraz efektywnością podejmowanych czynności. Posiada odpowiedni zakres wiedzy, dobrą znajomość literatury prawniczej i orzecznictwa sądowego, co potrafiła umiejętnie wykorzystać w praktyce. Analiza danych statystycznych wykazała w sprawach bardzo dobrą terminowość w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń oraz lepszy wskaźnik stabilności orzecznictwa od średniej wydziałowej. Żadne jej orzeczenie nie zostało uchylone do ponownego rozpoznania. Opiniowana jest osobą odpowiedzialną, sumienną, opanowaną, potrafiącą współpracować w zespole. Występujące nieliczne uchybienia w jej pracy mogą być szybko wyeliminowane w toku pracy orzeczniczej. Kandydaturę Pani Anety Niesłuchowskiej-Paluch na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego sędzia wizytator zaopiniowała pozytywnie.

13. Pani Joanna Izabela Niewiadoma-Wysmolińska urodziła się 21 sierpnia 1973 r. w Wierzbicy. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 2 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym początkowo orzekała w I Wydziale Cywilnym, od 1 lutego 2000 r. do 31 maja 2000 r. w VIII Wydziale Cywilno-Karnym, od 1 czerwca 2000 r. do 12 sierpnia 2001 r. w IV Wydziale Pracy, a od 13 sierpnia 2001 r. do 31 maja 2002 r. ponownie w VIII Wydziale Cywilno-Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Pracę kontynuowała w VIII Wydziale Cywilno-Karnym do 31 maja 2002 r., a następnie orzekała od dnia 1 czerwca 2002 r. do 30 kwietnia 2011 w I Wydziale Cywilnym, a od 1 maja 2011 r. w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Radomiu. W 2005 r. ukończyła z wynikiem pozytywnym dwusemestralne studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu prawa europejskiego dla sędziów. W roku akademickim 2006/2007 ukończyła roczne studium zorganizowane przez Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie na temat: "Stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym". W 2015 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa pracy. Od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w wymiarze czterech sesji w miesiącu, czynności wykonywała w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tym okresie równolegle orzekała w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Radomiu w wymiarze ośmiu sesji miesięcznie. Dodatkowo była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie delegacji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w dniach: 29 sierpnia 2016 r., 22 marca 2017 r., 21 czerwca 2017 r., 26 lipca 2017 r., 18 października 2017 r., 22 marca 2018 r. i 5 kwietnia 2018 r.

Ocenę kwalifikacji Pani Joanny Izabeli Niewiadomej-Wysmolińskiej sporządziła Pani Beata Krawczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że dokonana analiza pozwala na pozytywną ocenę pracy kandydatki. Sprawy w Sądzie Rejonowym w Radomiu były częstokroć skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym. Kandydatka przytaczała stosowną literaturę oraz niezbędne orzecznictwo, wskazywała pełną podstawę orzeczeń, w tym również w odniesieniu do kosztów i należności sądowych. Uzasadnienia są wyjątkowo staranne. Czynności sądowe kandydatka wykonuje sumiennie i bardzo odpowiedzialnie. Postępowania w znacznej większości spraw były prowadzone prawidłowo. Pani Joanna Izabela Niewiadoma-Wysmolińska wykazała się dużym doświadczeniem zawodowym, bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, zdolnością logicznego rozumowania, doborem przekonującej argumentacji, sprawnością organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw oraz efektywnością podejmowanych czynności. Posiada odpowiedni zakres wiedzy, bardzo dobrą znajomość literatury prawniczej i orzecznictwa sądowego, co potrafiła umiejętnie wykorzystać w praktyce. Analiza danych statystycznych wykazała lepszą terminowość w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń od średnich w tym wydziale oraz znacznie lepszy wskaźnik stabilności orzecznictwa. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. w żadnej ze spraw wyrok nie został uchylony, a tylko w jednej sprawie wyrok został zmieniony przez Sąd Okręgowy w Radomiu. Gorszy jest natomiast wskaźnik stabilności orzecznictwa podczas orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r., do którego oceniana była delegowana przez Ministra Sprawiedliwości. Rozpoznano osiem apelacji, pięć zostało oddalonych, a trzy wyroki zostały uchylone i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Zdaniem sędziego wizytatora należy jednak zwrócić uwagę, że w okresie delegacji, oceniana równocześnie orzekała w IV Wydziale Pracy w Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu w wymiarze ośmiu sesji miesięcznie, co powodowało duże obciążenie, a trzeba pamiętać, że w sądzie okręgowym oceniana spotkała się z nową kategorią spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, które są podstawową kategorią spraw rozstrzyganych w tym sądzie. Nie stwierdzono przewlekłości postępowania ani też niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nie było żadnych skarg, uwag dotyczących kultury rozpraw. Występujące nieliczne uchybienia w pracy ocenianej mogą być szybko wyeliminowane w toku pracy orzeczniczej. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu wskazuje na bardzo zaangażowaną i systematyczną pracę ocenianej, duży zakres wiedzy, którą w sposób umiejętny wykorzystuje w pracy, sumienność i wysoką kulturę urzędowania, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Sędzia wizytator pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Joanny Niewiadomej-Wysmolińskiej na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego.

14. Pani Monika Podgórska urodziła się 16 kwietnia 1975 r. w Warszawie. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Od 16 lipca 1997 r. do 15 września 1997 r. oraz od 15 lipca 1998 r. do 25 września 1998 r. była zatrudniona jako pracownik biurowy w Kancelarii Notarialnej Anny Dziwańskiej, Zenona Jabłońskiego i Anny Kultys w Radomiu. Od 30 czerwca 1999 r. do 6 kwietnia 2001 r. była zatrudniona na stanowisku inspektora w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie - Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Radomiu. Po odbyciu w latach 20002003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 grudnia 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekała w V Wydziale Gospodarczym, a od 1 stycznia 2005 r. również w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Kandydatka orzekała w wydziałach: gospodarczym (od 15 grudnia 2003 r., a następnie od 1 marca 2017 r.), ksiąg wieczystych (od 1 stycznia 2005 r.), grodzkim (od 1 grudnia 2006 r.), pracy i ubezpieczeń społecznych (od 29 lipca 2013 r.), cywilnym (od 1 sierpnia 2017 r.). Pani Monika Podgórska ukończyła w 2008 r. z wynikiem celującym dwusemestralne studia podyplomowe ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kandydatka była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniach 5 lipca i 24 listopada 2016 r.

Ocenę kwalifikacji Pani Moniki Podgórskiej sporządziła wizytator do spraw rodzinnych i opiekuńczych Pani Joanna Kaczmarek-Kęsik - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że wyniki pracy orzeczniczej kandydatki wskazują na to, że w czasie jej orzekania w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych było procentowo więcej niż w Wydziale spraw z przedziału od 5 do 8 lat, od 3 do 5 lat i od roku do 3 lat. W czasie orzekania w V Wydziale Gospodarczym odsetek spraw trwających najdłużej był mniejszy niż w Wydziale. Liczba spraw wyznaczonych przez opiniowaną oraz liczba spraw załatwionych i odroczonych w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych średnio miesięcznie była wyższa niż sędziego w Wydziale. Natomiast procentowo kandydatka załatwiała mniej spraw niż sędzia w Wydziale i odroczyła więcej spraw niż sędzia w Wydziale. W V Wydziale Gospodarczym liczba spraw wyznaczonych przez kandydatkę oraz liczba spraw załatwionych średnio miesięcznie była niższa niż sędziego z Wydziału. Procentowo opiniowana załatwiała mniej spraw niż sędzia w Wydziale i odroczyła więcej spraw niż sędzia w Wydziale. Załatwienie średnio miesięczne w V Wydziale Gospodarczym było mniejsze od załatwienia sędziego w Wydziale. Badanie terminowości pisania uzasadnień wskazuje na to, że w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie ustawowym sporządziła 73,02% uzasadnień. W V Wydziale Gospodarczym 95,45% uzasadnień kandydatka sporządziła w terminie. Przekroczenie terminu sporządzenia uzasadnień każdorazowo było usprawiedliwione. Zaskarżalność orzeczeń, w których sporządzono uzasadnienia, wydanych przez kandydatkę była wyższa od średniej zarówno dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jak i V Wydziału Gospodarczego. W IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych liczba orzeczeń wydanych przez opiniowaną i uchylonych w drugiej instancji była większa niż sędziego w Wydziale. Również liczba orzeczeń wydanych przez kandydatkę i zmienionych w drugiej instancji była większa niż sędziego w Wydziale. Wskaźnik stabilności orzecznictwa i wskaźnik zaskarżalności orzecznictwa kandydatki były wyższe niż w Wydziale. W czasie orzekania w V Wydziale Gospodarczym tylko jedno wydane przez kandydatkę orzeczenie zostało zaskarżone i zmienione. Wskaźnik stabilności orzecznictwa i wskaźnik zaskarżalności orzecznictwa opiniowanej kandydatki w V Wydziale Gospodarczym były niższe niż w Wydziale. W sprawie, w której w badanym okresie czasu wniesiono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie stwierdzono przewlekłości postępowania w okresie, gdy sprawa znajdowała się w referacie opiniowanej. W jednej ze zbadanych spraw przyczyną uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania była stwierdzona przez sąd odwoławczy nieważność postępowania wynikająca z pozbawienia strony możności obrony jej praw przez nierozpoznanie złożonego wraz z pozwem wniosku powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten nie został rozpoznany przez przeoczenie kandydatki. W pozostałych zbadanych sprawach, w których na skutek apelacji uchylono orzeczenie wydane przez opiniowaną, podstawą uchylenia i przekazania spraw do ponownego rozpoznania było stwierdzone przez sąd drugiej instancji nierozpoznanie istoty sprawy. Przy czym w dwóch sprawach było ono wynikiem nieprzeprowadzenia przez kandydatkę niektórych dowodów zawnioskowanych przez strony (dowodu z zeznań świadka i dowodu z opinii biegłego), a w jednej sprawie brakiem sprecyzowania przez powoda czy jego żądanie zostało wskazane w kwocie netto czy brutto. Natomiast najczęstszą przyczyną zmiany orzeczeń wydanych przez opiniowaną było dokonanie odmiennych ustaleń faktycznych przez sąd odwoławczy i w efekcie odmiennej oceny prawnej. W czterech sprawach zmiana orzeczenia dotyczyła jedynie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Powyższe nie może dyskredytować pracy kandydatki. W dalszej pracy orzeczniczej powinna ona wyeliminować uchybienia dostrzeżone przez sąd odwoławczy. W sprawach znajdujących się najdłużej w referacie opiniowanej czas trwania postępowania uwarunkowany był czynnikami niezależnymi tj. dużą liczbą zgłoszonych dowodów, absencją świadków, postępowaniem międzyinstancyjnym związanym z wniesieniem zażalenia na postanowienia rozstrzygające kwestie incydentalne. Jedynie w jednej sprawie sędzia wizytator stwierdziła uchybienie polegające na zbyt późnym rozpoznaniu wniosku powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, co skutkowało koniecznością zmiany terminu rozprawy. Podkreślić należy, że Pani Monika Podgórska w badanym okresie rozpoznawała sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Niewątpliwie różnorodność rozpoznawanych spraw stanowiła dla opiniowanej utrudnienie. Treść podejmowanych czynności procesowych oraz treść sporządzanych uzasadnień potwierdza dużą wiedzę Pani Moniki Podgórskiej w zakresie prawa materialnego i procesowego, znajomość orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa. W opinii służbowej z 29 maja 2018 r. Pani Joanna Dębała-Strzelak działająca z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu podkreśliła wysoką kulturę urzędowania opiniowanej, jej prawidłowy stosunek do stron i współpracowników, pracowitość, zaangażowanie i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Wskazane cechy opiniowanej w połączeniu z wynikami oceny pozwoliły sędziemu wizytatorowi na pozytywne zaopiniowanie kandydatki na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

15. Pani Katarzyna Justyna Siczek urodziła się 21 lipca 1980 r. w Radomiu. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 2004-2007 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą plus. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 23 października 2007 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekała w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Pani sędzia Katarzyna Siczek w dniach: 15, 25 i 29 listopada 2016 r., 7 i 24 marca 2017 r., 23, 26 maja 2017 r., 20, 26 czerwca 2017 r., 4 lipca 2017 r., 21 września 2017 r., 5 października 2017 r., 7, 21 oraz 29 listopada 2017 r., 13 grudnia 2017 r., 9 stycznia 2018 r. 13, 22 i 27 lutego 2018 r. była delegowana do pełnienia czynności sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu w Wydziale II Karnym i V Karnym Odwoławczym. Minister Sprawiedliwości delegował kandydatkę do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęła studia doktoranckie niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Katedra Postępowania Karnego pod opieką Pani dr. hab. Ewy Kruk. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej to "Strasburski minimalny standard karnoprocesowy i jego realizacja w polskim procesie karnym". Kandydatka jest autorką kilku publikacji.

Ocenę kwalifikacji Pani Justyny Siczek sporządził Pan Marcin Kobylski - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, który stwierdził, że poza kilkoma zaledwie zastrzeżeniami odnoszącymi się do poszczególnych badanych spraw opiniowana prezentuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz jego wykładni, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kandydatka posiada duże doświadczenie zawodowe w związku z ponad dziesięcioletnim orzekaniem w sprawach karnych należących do właściwości sądu rejonowego. W zakresie obciążenia i wydajności pracy osiągała bardzo dobre wyniki. Na szczególne podkreślenie zasługuje sprawność postępowania. Stabilność orzecznictwa również kształtuje się na wysokim poziomie. We wszystkich sprawach - nie tylko tych "najstarszych" - zwraca uwagę dążenie kandydatki do niezwłocznego wydania rozstrzygnięcia, a podejmowane czynności zmierzające do usunięcia przeszkód procesowych są bardzo wszechstronne i często skuteczne. Terminowość sporządzania uzasadnień nie budzi zastrzeżeń, a ich poziom merytoryczny jest bardzo wysoki. Na uwagę zasługuje też duża dbałość o formalną stronę sporządzanych orzeczeń i uzasadnień. Są one przejrzyste, czytelne i bardzo staranne. To samo dotyczy protokołów w sprawach prowadzonych przez Panią Katarzynę Siczek. Opiniowana posiada w środowisku opinię pracowitego sędziego, doświadczonego i koleżeńskiego, cechującego się wysoką kulturą osobistą i kulturą urzędowania. Poziom pracy Pani Katarzyny Siczek, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz jej cechy osobowościowe wskazane w opinii służbowej bez zastrzeżeń przekonują o spełnieniu wymogów i warunków do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

16. Pan Grzegorz Talarek urodził się 7 października 1972 r. w Garwolinie. W 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1996-1998 aplikacji prokuratorskiej w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu, we wrześniu 2008 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Od 1 listopada 1998 r. do 31 października 2000 r. pełnił obowiązki prokuratorskie jako asesor Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Od 1 listopada 2000 r. do 14 lutego 2007 r. pełnił obowiązki prokuratorskie jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Od 15 lutego 2007 r. do 13 listopada 2013 r. pełnił obowiązki prokuratorskie jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Z dniem 14 listopada 2013 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu. W ramach obowiązków służbowych kandydat prowadzi i nadzoruje śledztwa w sprawach o charakterze kryminalnym i gospodarczym, a także występuje jako oskarżyciel publiczny na rozprawach i posiedzeniach sądów, sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądowych oraz wykonuje czynności procesowe prokuratora na miejscu zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Brał udział w wielu szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe w tym z zakresu zwalczania prania brudnych pieniędzy, trybu postępowania z materiałami niejawnymi w postępowaniu karnym, zwalczania przestępstw handlu ludźmi, wykorzystania technik operacyjnych w postępowaniu karnym, wykonywania czynności na miejscu katastrof lotniczych i kolejowych. Pan Grzegorz Talarek jest jednym z trzech prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Radomiu wyznaczonym do prowadzenia śledztw z zakresu katastrof w ruchu lądowym i powietrznym. W latach 2016-2018 brał udział w pracach komisji konkursowych powołanych przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu do przeprowadzania konkursów dla kandydatów na stanowiska urzędnicze oraz na asystentów prokuratorów. W latach 2017-2018 pełnił funkcję sędziego w Odwoławczym Sądzie Dyscyplinarnym dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, biorąc udział w kilku sprawach jako sędzia sprawozdawca.

Ocenę kwalifikacji Pana Grzegorza Talarka sporządziła Pani Agnieszka Chaciej - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, która stwierdziła, że lustracja akt spraw nadesłanych z Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz akt spraw sądowych, w których opiniowany prowadził śledztwa, występował z aktem oskarżenia, wydawał postanowienia o umorzeniu dochodzenia, bądź o odmowie wszczęcia postępowania oraz wnosił apelację, jak również przebieg dotychczasowej służby uzasadniają wysoką ocenę jego kandydatury na stanowisko sędziego. Treść postanowień (ujmowanych razem z uzasadnieniem) o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, albo o odmowie wszczęcia postępowania karnego, wskazuje na wnikliwe i rzeczowe badanie przedmiotu postępowania. Merytoryczne decyzje nie budzą wątpliwości, zostały logicznie i przekonująco uzasadnione ze wskazaniem zastosowanej podstawy prawnej. Sporządzone akty oskarżenia odpowiadają wymogom formalnym. Nieliczne zastrzeżenia sporządzającej opinię, zostały wskazane przy każdej sprawie której dotyczyły, nie są one rażące i są możliwe do wyeliminowania. Co istotne, przy wielu analizowanych sprawach zamieszczono uwagi wskazujące na wyjątkowe i pozytywne aspekty pracy prokuratora - zauważane przy analizie konkretnej sprawy. Dotyczy to wielu płaszczyzn.

Zarówno sprawności postępowania, przeprowadzania właściwych czynności, jak i formułowania ocen w sporządzanych postanowieniach czy środkach odwoławczych. Umieszczane w akcie oskarżenia wnioski o wydanie wyroku skazującego ogólnie odpowiadają wymogom i zostały przez sąd uwzględnione. Pan Grzegorz Talarek prowadził postępowania, także w sprawach należących do kategorii spraw trudnych, wieloosobowych i zawiłych - zwrócić należy szczególną uwagę na sprawność tych właśnie postępowań. W wypadku, kiedy opiniowany umarzał postępowanie, za wyjątkiem jednego przypadku (w których sąd ostatecznie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie), nie były wnoszone zażalenia. Jako prawnik opiniowany dysponuje bardzo dobrym warsztatem i praktyką z zakresu prawa karnego, nabył szereg przydatnych w służbie sędziowskiej umiejętności i doświadczeń. Podejmowane decyzje wskazują na dużą samodzielność prokuratora, co z całą pewnością przełoży się na właściwe korzystanie z przymiotu niezawisłości. Pan Grzegorz Talarek jest osobą pracowitą. Opanował w wysokim stopniu przepisy prawa karnego materialnego i procesowego, potrafi korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, nie waha się też sam dokonywać wykładni przepisów, jeśli istnieje taka konieczność. Posiada bardzo dobrą opinię u przełożonych, jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, taktowną uczynną i koleżeńską. Z szacunkiem odnosi się do współpracowników, stron i uczestników prowadzonych spraw. Jest pracownikiem cenionym i łubianym. Podsumowując - wysoki poziom wiedzy i pracy kandydata oraz jego cechy osobiste i doświadczenie zawodowe uzasadniają, zdaniem sędziego wizytatora bardzo pozytywne zaopiniowanie jego kandydatury na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

17. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów.

Pani Ewa Małgorzata Adamowicz, Pani Anna Barwicka-Zając, Pani Marta Anna Łobodzińska, Pan Paweł Jan Oziębło i Pan Rafał Marcin Socha przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na wolne stanowiska sędziowskie w ramach niniejszego postępowania nominacyjnego, posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co zostało potwierdzone ocenami kwalifikacji. Dotychczasowa droga zawodowa kandydatów wskazuje, że zdobyli oni szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe, utrzymują statystyki orzecznicze na dobrym poziomie, a także podnoszą kwalifikacje w ramach realizacji procesu doskonalenia zawodowego. Nadto przedstawiani z wnioskiem kandydaci łączyli orzekanie z funkcjami administracyjnymi oraz orzekali na delegacjach w sądzie okręgowym.

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania konkursowego oraz dokumenty załączone przez nich do kart zgłoszenia i mając je na uwadze, uznała, że kandydaci ci nie wypełniają, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o KRS w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani z wnioskiem o powołanie.

Wszyscy kandydaci biorący udział w niniejszym konkursie posiadają odpowiednie kwalifikacje do przedstawienia ich kandydatur z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym, jednakże Krajowa Rada Sądownictwa musiała wybrać najlepszych kandydatów spośród uczestników niniejszego postępowania, z uwagi na powyższe zadecydowała jak na wstępie.

18. Krajowa Rada Sądownictwa brała pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu zawodowego.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że - w świetle wieloletniego doświadczenia zawodowego kandydatów oraz ich wiedzy prawniczej - oceny uzyskane przez nich na dyplomie wyższych studiów prawniczych i z egzaminu sędziowskiego nie mogą stanowić w tym postępowaniu nominacyjnym kryterium samodzielnie rozstrzygającego o jego wyniku. Oceny uzyskane na dyplomie wyższych studiów prawniczych oraz z egzaminu zawodowego zostały zaprezentowane we wcześniejszej części uchwały.

19. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła także poparcie Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej.

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie na posiedzeniu 3 września 2008 r. pozytywnie zaopiniowało kandydatury:

- Pani Anny Barwickiej-Zając (5 głosów "za"),

- Pana Pawła Chyca (5 głosów "za"),

- Pani Elżbiety Dębowskiej (5 głosów "za"),

- Pana Grzegorza Łukasza Gaja (5 głosów "za"),

- Pani Edyty Karwat (5 głosów "za"),

- Pani Marty Anny Łobodzińskiej (5 głosów "za"),

- Pani Anny Miłosz (5 głosów "za"),

- Pani Anety Niesłuchowskiej-Paluch (5 głosów "za"),

- Pani Joanny Izabeli Niewiadomej-Wysmolińskiej (4 głosy "za", 1 głos "przeciw"),

- Pana Pawła Jana Oziębło (5 głosów "za"),

- Pani Katarzyny Justyny Siczek (5 głosów "za"),

- Pana Rafała Marcina Sochy (5 głosów "za"),

- Pana Grzegorza Talarka (5 głosów "za").

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie na posiedzeniu 3 września 2008 r. negatywnie zaopiniowało kandydaturę:

- Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz (5 głosów "przeciw"),

- Pani Moniki Podgórskiej (5 głosów "przeciw").

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej na posiedzeniu 14 września 2018 r. kandydaci uzyskali następujące poparcie:

- Pani Ewa Małgorzata Adamowicz 36 głosów "za", 13 głosów "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pani Anna Barwicka-Zając 46 głosów "za", 3 głosy "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pan Paweł Chyc 17 głosów "za", 32 głosy "przeciw" (opinia negatywna),

- Pani Elżbieta Dębowska 24 głosy "za", 25 głosów "przeciw" (opinia negatywna),

- Pan Grzegorz Łukasz Gaj 40 głosów "za", 9 głosów "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pani Edyta Karwat 22 głosy "za", 27 głosów "przeciw" (opinia negatywna),

- Pani Marta Anna Łobodzińska 14 głosów "za", 35 głosów "przeciw" (opinia negatywna),

- Pani Anna Miłosz 46 głosów "za", 3 głosy "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pani Aneta Niesłuchowska-Paluch 24 głosy "za", 25 głosów "przeciw" (opinia negatywna),

- Pani Joanna Izabela Niewiadoma-Wysmolińska 28 głosów "za", 21 głosów "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pan Paweł Jan Oziębło 42 głosy "za", 7 głosów "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pani Monika Podgórska 15 głosów "za", 34 głosy "przeciw" (opinia negatywna),

- Pani Katarzyna Justyna Siczek 48 głosów "za", 1 głos "przeciw" (opinia pozytywna),

- Pan Rafał Marcin Socha 19 głosów "za", 30 głosów "przeciw" (opinia negatywna),

- Pan Grzegorz Talarek 17 głosów "za", 32 głosy "przeciw" (opinia negatywna).

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, uzyskany przez kandydatów w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Lubelskiej nie w każdym przypadku odzwierciedla poziom ich kwalifikacji wynikający z innych dokumentów zgromadzonych w toku tego postępowania.

20. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz, Pani Anny Barwickiej Zając, Pani Marty Anny Łobodzińskiej, Pana Pawła Jana Oziębło i Pana Rafała Marcina Sochy do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności oceniane łącznie: kwalifikacje kandydatów oraz ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci występujący w niniejszym postępowaniu konkursowym nie wypełniają, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w stopniu uzasadniającym przedstawienie Prezydentowi RP wniosków o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

21. Powyższe okoliczności spowodowały, że w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa 7 listopada 2018 r., w głosowaniu jawnym na kandydaturę:

- Pani Ewy Małgorzaty Adamowicz oddano 14 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 1 głos "wstrzymujący się" w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pani Anny Barwickiej-Zając oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Pawła Chyca nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Elżbiety Dębowskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Grzegorza Łukasza Gaja nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Edyty Karwat nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Marty Anny Łobodzińskiej oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pani Anny Miłosz nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Anety Niesłuchowskiej-Paluch nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Joanny Izabeli Niewiadomej-Wysmolińskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Pawła Jana Oziębło oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pani Moniki Podgórskiej nie oddano głosów "za" i głosów "przeciw", oddano 15 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pani Katarzyny Justyny Siczek oddano 1 głos "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 14 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów,

- Pana Rafała Marcina Sochy oddano 15 głosów "za", nie oddano głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" w rezultacie czego kandydatura ta uzyskała wymaganą bezwzględną większość głosów,

- Pana Grzegorza Talarka oddano 4 głosy "za", nie oddano głosów "przeciw", oddano 11 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura ta nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Mając na uwadze wyniki głosowania, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę jak na wstępie.

POUCZENIE

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, przy czym nie stosuje się art. 871 k.p.c. (art.44 ust.l - 3 ustawy z dnia 12 maja 201 lr. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz.U. z 2018 r., poz. 389 ze zm.).